HOTĂRÂRE nr. 75 din 28 februarie 1994
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Guvernamentale pentru Restructurarea Industriei de Apărare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 26 aprilie 1994  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Pentru coordonarea restructurării industriei de apărare se înfiinţează Comisia Guvernamentală pentru Restructurarea Industriei de Apărare.


  Articolul 2

  Comisia Guvernamentală pentru Restructurarea Industriei de Apărare, denumita în continuare comisia guvernamentală, are următoarele atribuţii:
  a) elaborează şi prezintă Guvernului, spre aprobare, proiectele programelor curente de restructurare, propuneri privind măsurile şi resursele necesare realizării acestora, în concordanta cu necesarul de inzestrare a forţelor sistemului naţional de apărare, precum şi cu posibilităţile estimate de export de tehnica şi produse cu destinaţie militară;
  b) elaborează propuneri privind structura şi modul de organizare şi funcţionare a industriei de apărare, pe care le supune aprobării Guvernului;
  c) coordonează, împreună cu Ministerul Finanţelor şi ministerele implicate, repartizarea resurselor financiare propuse a fi alocate, pentru realizarea obiectivelor restructurării industriei de apărare, corespunzător prioritatilor aprobate;
  d) informează Guvernul, trimestrial şi ori de câte ori este necesar, despre stadiul de executare a Programului de restructurare a industriei de apărare, precum şi despre influentele economico-sociale ale acestuia, prezentând, în funcţie de necesitate, propuneri corespunzătoare;
  e) iniţiază, analizează şi avizează studii şi prognoze privind restructurarea industriei de apărare în corelatie cu restructurarea economiei naţionale şi cu respectarea obligaţiilor acesteia de a realiza şi moderniza produsele destinate sistemului naţional de apărare şi de a aplica prevederile tratatelor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte;
  f) propune asigurarea de comenzi de stat şi avizează selectarea achiziţiilor guvernamentale necesare realizării Programului de restructurare a industriei de apărare, în condiţiile legii;
  g) elaborează sau avizează proiectele de acte normative referitoare la restructurarea industriei de apărare şi urmăreşte, după aprobare, aplicarea prevederilor acestora;
  h) iniţiază colaborări internaţionale în domeniul restructurării industriei de apărare;
  i) promovează acţiuni pentru retehnologizare, transfer de tehnologii şi alte activităţi în vederea realizării unor produse necesare sistemului naţional de apărare şi la export, competitive pe plan internaţional.


  Articolul 3

  Comisia guvernamentală este condusă de un preşedinte, în persoana şefului Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, având componenta prezentată în anexa.
  Preşedintele reprezintă comisia guvernamentală în raporturile cu autorităţile administraţiei publice, cu agenţii economici, precum şi cu alte organisme din ţara şi din străinătate, în limita mandatului primit de la comisia guvernamentală sau de la Guvern, după caz.


  Articolul 4

  Pentru analizarea şi rezolvarea problemelor din domeniul sau de activitate, comisia guvernamentală se întruneşte trimestrial şi ori de câte ori este necesar, la solicitarea preşedintelui acesteia sau a înlocuitorului de drept al acestuia.


  Articolul 5

  Comisia guvernamentală îşi constituie un secretariat, care va funcţiona în cadrul Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale.
  Secretariatul va fi condus de directorul general al Diviziei producţie şi restructurare şi va avea în componenta specialişti desemnaţi de membrii comisiei guvernamentale.


  Articolul 6

  La lucrările comisiei guvernamentale pot participa, cu aprobarea preşedintelui, experţi, reprezentanţi ai ministerelor şi ai altor autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate sau, după caz, locale.


  Articolul 7

  Persoanele care fac parte din comisia guvernamentală vor fi nominalizate prin ordin al conducătorului autorităţii publice de resort.


  Articolul 8

  Membrii comisiei guvernamentale şi ai secretariatului acesteia sunt salarizaţi de instituţiile publice cu care se afla în raporturi de funcţie. Cheltuielile efectuate cu ocazia deplasarilor membrilor comisiei guvernamentale şi ai secretariatului vor fi suportate de către instituţiile publice din care fac parte persoanele respective.


  Articolul 9

  Fondurile necesare aplicării Programului de restructurare a industriei de apărare aprobat de Guvern se vor asigura în condiţiile legii.


  Articolul 10

  Autorităţile publice şi agenţii economici sunt obligaţi sa furnizeze datele şi informaţiile solicitate de comisia guvernamentală, necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor sale.


  Articolul 11

  Metodologia de lucru a comisiei guvernamentale va fi elaborata de secretariatul acesteia şi se va aproba de către comisia guvernamentală în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României.


  Articolul 12

  Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Anexă

                            COMPONENTA
                   Comisiei Guvernamentale pentru
                 Restructurarea Industriei de Apărare
  Preşedinte          - secretar de stat, şeful Oficiului Central de Stat pentru
                            Probleme Speciale.
  Vicepreşedinţi:   - secretar de stat, şeful Departamentului inzestrarii armatei;
                         - secretar de stat, şeful Departamentului pentru reforma
                           economică din Consiliul pentru Coordonare, Strategie şi
                            Reforma Economică.
  Membri:             - consilier de stat al primului-ministru pentru probleme de
                            apărare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala
                          - secretar de stat în Ministerul Industriilor;
                          - secretar de stat în Ministerul Cercetării şi Tehnologiei;
                         - secretar de stat, şeful Departamentului legislaţie,
                           studii, relaţii internaţionale şi cetăţenie din Ministerul
                           Justiţiei;
                          - subsecretar de stat, preşedintele Comisiei Naţionale pentru
                           Controlul Activităţii Nucleare din Ministerul Apelor,
                            Pădurilor şi Protecţiei Mediului;
                         - directorul general al Diviziei mobilizare a economiei din
                           Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale;
                         - şeful Direcţiei planificare din Marele Stat Major;
                          - şeful Direcţiei generale pentru inzestrare şi logistica din
                            Ministerul de Interne;
                         - directorul general al Direcţiei generale a finanţelor
                           apărării naţionale şi ordinii publice din Ministerul Finanțelor;
                        - şeful Direcţiei programe, coordonare a inzestrarii din
                            Departamentul inzestrarii armatei;
                        - şeful Direcţiei dezvoltare, cercetare şi producţie de
                           tehnica militară din Departamentul inzestrarii armatei;
                        - directorul general al Direcţiei generale speciale din
                            Ministerul Industriilor;
                         - directorul general al Direcţiei generale forte de muncă şi
                          şomaj din Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale;
                        - directorul Direcţiei de ajustare structurală din Consiliul
                           pentru Coordonare, Strategie şi Reforma Economică;
                         - directorul general al Fondului Proprietăţii de Stat;
  Secretar:          - directorul general al Diviziei producţie şi restructurare
                           din Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale.
  -------