NORME SANITARE VETERINARE din 5 martie 2018privind condițiile de biosecuritate în exploatațiile de suine
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 16 martie 2018 Notă
  Aptobate prin Ordinul nr. 20/195/2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 234 din 16 martie 2018.


  Articolul 1

  Prezenta normă sanitară veterinară stabilește condițiile de biosecuritate în exploatațiile de suine.


  Capitolul I Definiții

  Articolul 2

  În sensul prezentei norme sanitare veterinare, următorii termeni se definesc astfel:
  a) biosecuritate - complexul de măsuri organizatorice și tehnice care sunt aplicate într-o exploatație de suine pentru prevenirea introducerii, persistenței și răspândirii agenților patogeni, în scopul apărării sănătății animalelor și a sănătății publice;
  b) exploatație nonprofesională - exploatație de animale înregistrată în Sistemul național de identificare și înregistrare a animalelor și deținută de persoane fizice neînregistrate la Camera de Comerț și Industrie a României, supusă controlului sanitar-veterinar, cu o capacitate de maximum 5 capete de suine la îngrășat, care nu fac obiectul niciunei activități comerciale și a căror carne este destinată exclusiv consumului propriu;
  c) exploatație nonprofesională care desfășoară activități comerciale - exploatație de animale înregistrată în Sistemul național de identificare și înregistrare a animalelor și deținută de persoane fizice neînregistrate la Camera de Comerț și Industrie a României, supusă înregistrării sanitar-veterinare, cu o capacitate de maximum 20 de capete de suine, care fac obiectul activităților comerciale, și anume vânzarea de suine vii și carne pe teritoriul României;
  d) zonă de producție - spațiul delimitat, care cuprinde toate adăposturile pentru animale, spațiile, utilajele, echipamentele și alte facilități destinate creșterii suinelor, cu respectarea regulilor de sănătate și bunăstare a animalelor;
  e) zonă administrativă - spațiul aflat în afara zonei de producție și delimitat de aceasta;
  f) vizitator - orice persoană care intră în zona de producție, cu excepția personalului propriu al exploatației;
  g) filtru sanitar-veterinar - ansamblul spațiilor și dotărilor prevăzute într-o exploatație de suine pentru personalul propriu al exploatației și vizitatori, în vederea asigurării respectării regulilor privind curățenia și decontaminarea.


  Capitolul II Reguli generale de biosecuritate aplicate în exploatațiile de suine

  Articolul 3

  Se instituie trei niveluri de biosecuritate, după cum urmează:1) Nivelul I de biosecuritate cuprinde următoarele reguli generale de biosecuritate:
  a) introducerea, în registrul de exploatație prevăzut de Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor și bovinelor, cu modificările și completările ulterioare, a datelor privind toate intrările, inclusiv exploatația sursă și ieșirile animalelor, precum și destinația acestora;
  b) asigurarea asistenței sanitar-veterinare de către medicul veterinar de liberă practică organizat în condițiile legii;
  c) deținerea suinelor în spații îngrădite, fără posibilitatea de a veni în contact cu suinele domestice din alte exploatații sau cu porci mistreți;
  d) interzicerea hrănirii suinelor cu deșeuri de catering, așa cum sunt definite la punctul 22 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce privește anumite probe și produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră, în conformitate cu directiva menționată.
  2) Nivelul II de biosecuritate cuprinde:
  A. Reguli generale de biosecuritate1. introducerea, în registrul de exploatație prevăzut de Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor și bovinelor, cu modificările și completările ulterioare, a datelor privind toate intrările, inclusiv exploatația sursă și ieșirile animalelor, precum și destinația acestora;2. deținerea suinelor în spații îngrădite, fără posibilitatea de a veni în contact cu suinele domestice din alte exploatații sau cu porci mistreți;3. interzicerea creșterii porcilor în regim de semilibertate; 4. interzicerea accesului persoanelor străine în exploatație;5. interzicerea hrănirii suinelor cu deșeuri de catering, așa cum sunt definite la punctul 22 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 142/2011;6. utilizarea unui echipament sumar de protecție, respectiv salopetă sau halat de lucru;7. amenajarea de dezinfectoare pentru încălțăminte, atât la intrarea, cât și la ieșirea din exploatație;8. asigurarea asistenței sanitar-veterinare de către medicul veterinar de liberă practică organizat în condițiile legii;9. includerea exploatațiilor și animalelor în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor.
  B. Reguli generale de biosecuritate, suplimentare celor prevăzute la lit. A, în cazul exploatațiilor de suine deținute de persoane juridice organizate în condițiile legii:1. asigurarea, pe bază de contract, a asistenței sanitar-veterinare de către medicul veterinar de liberă practică organizat în condițiile legii;2. efectuarea de acțiuni de decontaminare, dezinsecție și deratizare, ori de câte ori este necesar, utilizându-se numai produse înscrise în lista oficială a produselor medicinale de uz veterinar omologate, autorizate pentru comercializare și care au concentrația în substanță activă prevăzută în instrucțiunile de utilizare, iar soluția dezinfectantă trebuie să fie schimbată cu o frecvență care să asigure menținerea aceleiași concentrații;3. existența dotărilor pentru decontaminarea mijloacelor de transport care intră/ies în/din exploatație.
  3) Nivelul III de biosecuritate cuprinde următoarele reguli generale de biosecuritate:
  a) introducerea, în registrul de exploatație prevăzut de Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor și bovinelor, cu modificările și completările ulterioare, a datelor privind toate intrările, inclusiv exploatația sursă și ieșirile animalelor, inclusiv destinația acestora;
  b) deținerea suinelor în spații îngrădite, fără posibilitatea de a veni în contact cu suinele domestice din alte exploatații sau cu porci mistreți;
  c) asigurarea, pe bază de contract, a asistenței sanitar-veterinare de către medicul veterinar de liberă practică organizat în condițiile legii;
  d) delimitarea strictă a zonei de producție de zona administrativă;
  e) permiterea accesului persoanelor străine numai cu aprobarea administrației exploatației și înregistrarea într-un registru special a tuturor datelor privind vizitatorii; întocmirea unor proceduri prin care să se interzică accesul în exploatația de suine al persoanelor care au vizitat alte exploatații de același fel în ultima perioadă; perioada de interdicție va fi stabilită de fiecare fermă în parte, dar nu poate fi mai mică de 24 ore;
  f) permiterea accesului personalului propriu, al vizitatorilor sau al inspectorilor oficiali în exploatația de suine numai cu respectarea strictă a regulilor de filtru sanitar-veterinar;
  g) existența unei incinte speciale, denumită vestiar-filtru, amenajată corespunzător, pentru a preveni vehicularea agenților patogeni în și din exploatație; vestiarul-filtru trebuie să îndeplinească următoarele condiții minime de funcționare:1. să fie amplasat la limita zonei de producție, astfel încât intrarea persoanelor în vestiar să se facă din afara sau din interiorul zonei administrative, iar ieșirea din vestiar să asigure accesul direct în zona de producție a exploatației;2. să aibă mărimea direct proporțională cu numărul personalului angajat; 3. să fie amenajat astfel încât să permită schimbarea îmbrăcămintei și încălțămintei de stradă cu echipamentul de lucru sau, respectiv, cu un echipament de unică folosință, în cazul vizitatorilor, și decontaminarea mâinilor;4. să asigure un flux corespunzător de mișcare a persoanelor, prin compartimentarea spațiilor existente, cu intrare într-un spațiu destinat hainelor și încălțămintei de stradă, urmat de un spațiu dotat cu grup sanitar, duș și, în final, un spațiu destinat echipamentului de lucru și decontaminării mâinilor, cu ieșire în zona de producție;5. să fie dotat, pentru fiecare persoană care activează în zona de producție, cu echipament de protecție individual, utilizat numai în spațiul de producție, sau cu echipament de unică folosință pentru vizitatori, cu săpun, substanțe dezinfectante și prosoape;6. să fie dotat cu facilități pentru apă caldă, fiind interzisă alimentarea prin surse de apă deschise;7. să fie dotat cu facilități pentru igienizarea hainelor de lucru, cu acces obligatoriu din zona de producție;8. să fie construit din materiale ușor de curățat și dezinfectat și menținut, în permanență, într-o stare structurală și igienică corespunzătoare; pereții interiori să fie construiți din materiale netoxice, rezistente, impermeabile, netede și care nu putrezesc;
  h) amenajarea de dezinfectoare pentru încălțăminte la intrarea și la ieșirea în/din vestiarul-filtru, precum și accesorii pentru curățarea mecanică a acestora;
  i) aplicarea unor măsuri, la punctele de acces în halele de producție, care să conducă la prevenirea pătrunderii păsărilor sălbatice;
  j) existența facilităților de decontaminare a mijloacelor de transport la intrarea/ieșirea în/din zona de producție;
  k) interzicerea încărcării suinelor, în vederea livrării, în mijloace de transport neautorizate/neînregistrate sanitar- veterinar sau care nu prezintă dovada efectuării acțiunilor de decontaminare;
  l) în cazul în care autovehiculul care aprovizionează cu furaje intră în zona de producție, se efectuează obligatoriu decontaminarea suplimentară a mijlocului de transport, inclusiv a părților laterale ale acestuia, și se utilizează echipamentul de protecție de către conducătorul mijlocului de transport;
  m) interzicerea accesului în zona de producție al autovehiculelor care transportă cadavre și alte subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, care provin din afara exploatației;
  n) efectuarea de acțiuni de decontaminare, dezinsecție și deratizare, ori de câte ori este necesar, utilizându-se numai produse înscrise în lista oficială a produselor medicinale de uz veterinar omologate, autorizate pentru comercializare și care au concentrația în substanță activă prevăzută în instrucțiunile de utilizare, iar soluția dezinfectantă trebuie să fie schimbată cu o frecvență care să asigure menținerea aceleiași concentrații;
  o) după fiecare depopulare, suprafețele din zonele de producție se supun curățării și decontaminării într-o perioadă delimitată de timp care să permită efectuarea acestor acțiuni; fluxurile tehnologice sunt organizate astfel încât să se asigure efectuarea eficientă a acestor operațiuni, inclusiv prin asigurarea posibilității principiului „totul plin - totul gol“ pe subunitate de adăpost; în acest scop, exploatația de suine trebuie să dispună de echipamentele necesare pentru executarea curățării mecanice, hidromecanice și aplicarea substanțelor biocide;
  p) depozitarea suinelor moarte, a avortonilor și a placentelor se realizează în spații închise, pentru a preveni vehicularea agenților patogeni și contactul cu animale sau persoane neautorizate;
  q) realizarea colectării și neutralizării subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman în conformitate cu legislația specifică în domeniu;
  r) existența de spații dotate corespunzător pentru executarea necropsiilor;
  s) interzicerea deținerii de suine la domiciliu de către personalul care își desfășoară activitatea în exploatație;
  t) interzicerea introducerii de către personalul care își desfășoară activitatea în exploatație a alimentelor de origine animală provenite de la suine.


  Articolul 4

  Fermele de suine prevăzute la art. 1 din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 300/2017 pentru stabilirea tipurilor și dimensiunilor exploatațiilor de creștere a suinelor pe teritoriul României se încadrează în următoarele niveluri de biosecuritate:
  a) Fermele de suine de subzistență prevăzute la art. 1 lit. a) din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 300/2017, în cazul în care reprezintă exploatații nonprofesionale, așa cum sunt definite la art. 2 lit. b) din prezenta normă sanitară veterinară, se încadrează în nivelul I de biosecuritate și respectă regulile generale de biosecuritate menționate la art. 3 pct. 1.
  b) Fermele de suine de subzistență prevăzute la art. 1 lit. a) din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 300/2017, în cazul în care reprezintă exploatații nonprofesionale care desfășoară activități comerciale, așa cum sunt definite la art. 2 lit. c) din prezenta normă sanitară veterinară, se încadrează în nivelul II de biosecuritate și respectă regulile generale de biosecuritate menționate la art. 3 pct. 2 lit. A.
  c) Fermele de suine de semisubzistență prevăzute la art. 1 lit. b) din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 300/2017 reprezintă exploatații nonprofesionale care desfășoară activități comerciale, așa cum sunt definite la art. 2 lit. c) din prezenta normă sanitară veterinară, se încadrează în nivelul II de biosecuritate și respectă regulile generale de biosecuritate menționate la art. 3 pct. 2 lit. A.
  d) Fermele mici de suine prevăzute la art. 1 lit. c) din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 300/2017 se încadrează în nivelul II de biosecuritate și respectă regulile generale de biosecuritate menționate la art. 3 pct. 2 lit. A și B.
  e) Fermele medii de suine prevăzute la art. 1 lit. d) din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 300/2017 se încadrează în nivelul III de biosecuritate și respectă regulile generale de biosecuritate menționate la art. 3 pct. 3.
  f) Fermele mari de suine prevăzute la art. 1 lit. e) din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 300/2017 se încadrează în nivelul III de biosecuritate și respectă regulile generale de biosecuritate menționate la art. 3 pct. 3.


  Capitolul III Înregistrarea sanitar-veterinară a exploatațiilor nonprofesionale care desfășoară activități comerciale

  Articolul 5
  (1) În vederea înregistrării sanitar-veterinare a exploatațiilor nonprofesionale care desfășoară activități comerciale, proprietarul acestora declară codul de exploatație la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București și depune un dosar care cuprinde următoarele documente:
  a) cererea, în original, care include declarația pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;
  b) atestatul de producător, în copie, sau adeverința, conform modelului din anexa nr. 3 la prezenta normă sanitară veterinară, în cazul exploatațiilor înscrise în Programul de susținere a crescătorilor de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița, aplicat în baza Hotărârii Guvernului nr. 9/2018 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița în vederea producerii cărnii de porc“, care nu dețin încă atestatul de producător. În termen de 30 de zile de la obținerea atestatului de producător, solicitantul are obligația de a transmite o copie a acestuia la direcția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București.
  (2) În baza documentației depuse, direcția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, eliberează certificatul de înregistrare sanitar-veterinară a exploatației nonprofesionale care desfășoară activități comerciale, conform modelului din anexa nr. 2, iar în termen 30 de zile calendaristice verifică veridicitatea declarației pe propria răspundere.


  Capitolul IV Dispoziții tranzitorii

  Articolul 6

  Exploatațiile prevăzute la art. 2 lit. c) vor duce la îndeplinire prevederile art. 3 pct. 2) lit. A în termen de 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei norme sanitare veterinare.


  Capitolul V Dispoziții finale

  Articolul 7

  În scopul prevenirii introducerii unor boli infectocontagioase, proprietarii fermelor medii și mari de suine menționate la art. 4 lit. e) și f) trebuie să întocmească și să implementeze un program de biosecuritate propriu, bazat pe proceduri, care să cuprindă și alte măsuri suplimentare specifice exploatației, avizat de direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București.


  Articolul 8

  Toate exploatațiile de suine trebuie să dețină adăposturi pentru animale care să asigure condiții minime de bunăstare prevăzute de reglementările legale în vigoare.


  Articolul 9

  În ceea ce privește eliminarea și utilizarea gunoiului de grajd, toate exploatațiile de suine trebuie să respecte prevederile art. 13 din Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002.


  Articolul 10

  Nerespectarea prevederilor prezentei norme sanitare veterinare se sancționează în conformitate cu dispozițiile legislației sanitare veterinare în vigoare.


  Articolul 11

  Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.


  Anexa nr. 1

  la norma sanitară veterinară

  CERERE

  Subsemnatul, ......................................., domiciliat în (adresa completă) ........................................, posesor al CI seria ................... nr. ..................., eliberată de ............................................... la data ....................., CNP ..............................., prin prezenta solicit înregistrarea sanitar-veterinară a exploatației nonprofesionale care desfășoară activități comerciale cu codul RO .................................. din localitatea (adresa completă), ............................... în vederea desfășurării următoarelor activități:

  Nr.
  crt.

  Activitatea

  1.

  2.

  3.

  Declar pe propria răspundere că:
  [] animalele din exploatație sunt identificate și înregistrate în Baza națională de date și că orice mișcare a animalelor, inclusiv sacrificare, dispariție sau moarte, va fi anunțată Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor ………………….........................;
  [] animalele din exploatație sunt supravegheate sanitar-veterinar de către medicul veterinar de liberă practică organizat în condițiile legii ...................................................;– exploatația și animalele sunt incluse în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.156/2013, cu completările ulterioare;
  [] personalul propriu al exploatației care intră în contact cu suinele este reprezentat de următorii: ..............................;
  [] exploatația îndeplinește cerințele de biosecuritate prevăzută de reglementările legale în vigoare.

  La prezenta cerere anexez următoarele documente:
  [] atestatul de producător sau
  [] adeverința care atestă înscrierea în Programul de susținere a crescătorilor de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița, aplicat în baza Hotărârii Guvernului nr. 9/2018 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița în vederea producerii cărnii de porc.ˮ

  Data ...............................
  Numele și prenumele ..............................
  Semnătura ...................................


  Anexa nr. 2

  la norma sanitară veterinară

  AUTORITATEA NAȚIONALA SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  .............................................................
  CERTIFICAT
  de înregistrare sanitar-veterinară a exploatației nonprofesionale
  care desfășoară activități comerciale

  Nr. ........./..................
  Cod exploatație ................
  Având în vedere documentația depusă la Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor ......................., înregistrată cu nr. ...................... din data ...................... de către ....................................., domiciliat în ....................................., se dispune înregistrarea sanitar-veterinară a exploatației nonprofesionale care desfășoară activități comerciale ....................................., situată în .................................., unde se desfășoară următoarele activități:

  Nr.
  crt.

  Activitatea

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  NOTĂ:
  După eliberarea prezentului document, proprietarul exploatației nonprofesionale care desfășoară activități comerciale trebuie să notifice Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor ............................... orice modificare a condițiilor declarate pe propria răspundere anterior.

  Director executiv,
  ……................…………
  (numele, prenumele, semnătura și ștampila)


  Anexa nr. 3

  la norma sanitară veterinară

  DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEȚEANĂ .............................
  ADEVERINȚĂ

  Denumire solicitant ……………......…………, reprezentat prin …….....……………………., legitimat cu CI seria …..……, nr. ..…........, CIF/CUI ……….......……, având sediul social în localitatea ………............……….., str. ……....…………… nr. …..…., județul .........................., a fost înscris în Programul de susținere a crescătorilor de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița, aplicat în baza Hotărârii Guvernului nr. 9/2018 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița în vederea producerii cărnii de porc“.
  Prezenta adeverință a fost eliberată pentru a folosi solicitantului la Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor ……………………..., în vederea înregistrării sanitar-veterinare.
  În termen de 30 de zile de la obținerea atestatului de producător, solicitantul are obligația de a transmite o copie a acestuia la Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor …………………….... .
  Director general,
  ………................…………
  (numele, prenumele, semnătura și ștampila)

  ----