REGULAMENT nr. 16 din 12 decembrie 2012 privind clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și determinarea și utilizarea ajustărilor prudențiale de valoare
EMITENT
 • BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 865 din 20 decembrie 2012
  Având în vedere prevederile art. 101 alin. (1), art. 124 și ale art. 150 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale pct. 202 din anexa nr. 1 la Ordinul Băncii Naționale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 26 din Regulamentul Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituțiilor de credit și ale firmelor de investiții, aprobat prin Ordinul Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006, republicat, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 25 alin. (2) lit. a) și al art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, precum și al art. 420 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare,
  Banca Națională a României emite prezentul regulament.

  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1
  (1) Prezentul regulament se aplică, la nivel individual, instituțiilor de credit, persoane juridice române, și sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din state terțe, care, pentru toate/o parte dintre creditele/plasamentele definite potrivit prezentului regulament, determină cerințe minime de capital pentru riscul de credit, la nivel individual, potrivit abordării standard.(2) Prezentul regulament reglementează:
  a) clasificarea creditelor/plasamentelor;
  b) determinarea ajustărilor prudențiale de valoare aferente creditelor/plasamentelor clasificate;
  b^1) alocarea, pe fiecare activ financiar reprezentând credit/plasament, a filtrului prudențial determinat, la nivelul întregului portofoliu de credite/plasamente, ca diferență pozitivă între totalul ajustărilor prudențiale de valoare și totalul ajustărilor pentru depreciere alocate, la care se aplică procentul prevăzut la art. 656 alin. (3) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit.
  -----------
  Lit. b^1) a alin. (2) al art. 1 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din REGULAMENTUL nr. 6 din 20 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 24 decembrie 2013.

  c) abrogată;
  -----------
  Lit. c) a alin. (2) al art. 1 a fost abrogată de lit. a) a art. III din REGULAMENTUL nr. 6 din 20 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 24 decembrie 2013.
  d) abrogată;
  -----------
  Lit. d) a alin. (2) al art. 1 a fost abrogată de lit. a) a art. III din REGULAMENTUL nr. 6 din 20 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 24 decembrie 2013.


  Articolul 2

  Expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
  a) instituții de credit - entități definite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare;
  b) împrumutători - instituțiile de credit, persoane juridice române, și sucursalele din România ale instituțiilor de credit din state terțe, cărora li se aplică prezentul regulament;
  c) grupul împrumutătorului - grupul format din societatea- mamă, filialele societății-mamă și filialele împrumutătorului;
  d) țări din categoria A - statele membre ale UE*1) și țările care sunt membre cu drepturi depline ale Organizației de Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), precum și acele țări care au încheiat acorduri speciale de împrumut cu Fondul Monetar Internațional (FMI) în cadrul acordurilor generale de împrumut (GAB); în cazul în care o țară din această categorie își reeșalonează datoria publică externă, țara respectivă este exclusă din categoria A pe o perioadă de 5 ani; Notă
  *1) Pentru scopurile prezentului regulament, România este tratată separat de celelalte state membre ale Uniunii Europene.

  e) bănci de dezvoltare multilaterală - Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (the International Bank for Reconstruction and Development), Societatea Financiară Internațională (the International Finance Corporation), Banca Inter-americană de Dezvoltare (the Inter-American Development Bank), Banca Asiatică de Dezvoltare (the Asian Development Bank), Banca Africană de Dezvoltare (the African Development Bank), Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (the Council of Europe Development Bank), Banca Nordică de Investiții (the Nordic Investment Bank), Banca de Dezvoltare din Caraibe (the Caribbean Development Bank), Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (the European Bank for Reconstruction and Development), Banca Europeană de Investiții (the European Investment Bank), Fondul European de Investiții (the European Investment Fund), Agenția de Garantare Multilaterală a Investițiilor (the Multilateral Investment Guarantee Agency), Facilitatea Internațională de Finanțare pentru Imunizare (the International Finance Facility for Immunisation), Banca Islamică de Dezvoltare (the Islamic Development Bank);
  f) debitor - entitate față de care împrumutătorul înregistrează credite și/sau plasamente;
  g) debitor, persoană fizică, expus la riscul valutar - debitor, persoană fizică, ce nu generează fluxuri de numerar nete pozitive în valuta de exprimare a creditului, care să permită rambursarea la termen a fiecărei rate de credit (principal și dobândă). Fluxurile de numerar se ajustează în funcție de gradul de certitudine și de caracterul de permanență al acestora;
  h) situații financiare - situațiile financiare anuale și periodice, întocmite conform reglementărilor emise de Ministerul Finanțelor Publice sau de alte autorități cu competențe privind emiterea de reglementări similare din România ori alte țări;
  i) serviciul datoriei - numărul de zile de întârziere la plată față de data scadenței datoriei;
  j) performanță financiară - reflectarea potențialului economic și a solidității financiare ale unei entități, obținută în urma analizării unui ansamblu de factori cantitativi și calitativi;
  k) inițiere de proceduri judiciare - cel puțin una dintre următoarele măsuri luate în scopul recuperării creanțelor:1. darea de către instanță a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului;2. declanșarea procedurii de executare silită față de persoanele fizice sau juridice.
  Se aplică același regim și pentru învestirea cu formulă executorie a contractelor de credit, contractelor de garanție și a hotărârilor judecătorești definitive ce dispun asupra contractelor de credit, precum și asupra contractelor de garanție, dacă este cazul, sau asupra contractelor de plasament;

  l) operațiuni de înlocuire a expunerilor existente - operațiuni desfășurate în legătură cu expuneri aflate în portofoliu, concretizate prin noi expuneri sau prin modificarea termenilor contractuali ai acestora.
  -----------
  Lit. l) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din REGULAMENTUL nr. 6 din 20 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 24 decembrie 2013.

  m) active-problemă - active financiare sau grup de active financiare a căror situație nu poate fi considerată normală în sensul că sunt depreciate (la nivel individual sau la nivel de portofoliu pentru activele cu caracteristici similare); pentru identificarea activelor financiare sau a grupurilor de active financiare depreciate, instituțiile de credit vor avea în vedere prevederile Standardelor internaționale de raportare financiară adoptate potrivit procedurii prevăzute la art. 6 paragraful 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate.
  -----------
  Lit. m) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din REGULAMENTUL nr. 6 din 20 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 24 decembrie 2013.

  n) credite și plasamente - categoriile de credite și plasamente care se clasifică de împrumutători în conformitate cu prevederile prezentului regulament, sistematizate din punct de vedere al apartenenței debitorului la sectorul instituțiilor de credit, precum și al conturilor în care sunt evidențiate. Acestea sunt prezentate la secțiunea 1 "Credite", respectiv la secțiunea a 2-a "Plasamente" din cadrul anexei nr. 1;
  o) garanții - garanțiile primite care pot fi luate în considerare de împrumutători pentru diminuarea expunerii față de debitor, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, sistematizate din punct de vedere al categoriei garanției, precum și al conturilor în care sunt evidențiate. Acestea sunt prezentate la secțiunea a 3-a "Garanții" din cadrul anexei nr. 1. Garanțiile se împart în următoarele categorii:1. garanții personale - se referă la garanții furnizate de terți - de exemplu: cauțiunea, avalul etc. - ce pot fi încadrate, în funcție de caracteristicile pe care le prezintă, după cum urmează:1.1. garanție expresă - protecția furnizată de garanție este legată în mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel încât gradul de acoperire al protecției este clar definit și nu poate fi pus la îndoială;1.2. garanție irevocabilă - în afara nerespectării de către cumpărătorul protecției a obligației de a plăti la scadență costul protecției, contractul prin care este furnizată protecția nu conține nicio clauză care ar putea să permită furnizorului protecției să anuleze unilateral garanția sau ar putea să conducă la creșterea costului efectiv al garanției;1.3. garanție necondiționată - contractul prin care este furnizată protecția nu conține nicio clauză asupra căreia cumpărătorul protecției (împrumutătorul) nu deține controlul, clauză care să poată scuti garantul de obligația de a plăti în timp util, dar nu mai târziu de 90 de zile calendaristice de la data solicitării, în cazul în care obligatul principal nu achită la termen plata scadentă/plățile scadente;2. garanții reale - se referă la bunuri corporale sau necorporale, executabile în orice moment, primite în garanție pentru operațiunile realizate - de exemplu: ipoteca, gajul cu deposedare, inclusiv depozitul colateral, gajul fără deposedare etc.3. garanții reale intrinseci - se referă la garanții incluse în caracteristicile operațiunii înseși - de exemplu: valorile primite în cadrul operațiunilor reverse repo, titlurile luate cu împrumut garantate cu numerar, bunurile ce fac obiectul contractelor de leasing financiar etc.; împrumutătorul înregistrează garanțiile reale intrinseci în contul 9981 - Alte valori primite;
  p) ajustări prudențiale de valoare aferente creditelor/plasamentelor - ajustări de valoare aferente creditelor/plasamentelor, determinate prin utilizarea unei metodologii de natură prudențială și înregistrate extracontabil;
  q) activ financiar reprezentând credit/plasament - resursă controlată de împrumutători ca rezultat al unor evenimente trecute și de la care sunt așteptate beneficii economice viitoare și care are un cost/o valoare care poate fi evaluat(ă) în mod credibil și care corespunde totodată prevederilor lit. n);
  r) valoarea brută a activului financiar reprezentând credit/plasament - valoarea la care activul financiar este evaluat la data recunoașterii inițiale minus rambursările de principal, plus sau minus amortizarea cumulată, utilizând metoda dobânzii efective, a oricărei diferențe dintre valoarea inițială și valoarea la scadență;
  s) ajustări pentru deprecierea creditelor/plasamentelor - ajustări pentru depreciere determinate potrivit Standardelor internaționale de raportare financiară (IFRS), înregistrate în contabilitate în conturile prevăzute la secțiunea a 4-a "Ajustări pentru deprecierea creditelor/plasamentelor" din cadrul anexei nr. 1;
  ș) ajustare pentru depreciere alocată unui activ financiar reprezentând credit/plasament - ajustarea IFRS pentru deprecieri identificate la nivel individual pe fiecare activ financiar reprezentând credit/plasament sau, după caz, ajustări IFRS pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare/ajustări colective pentru pierderi generate, dar neidentificate, alocate pe fiecare activ financiar reprezentând credit/plasament;
  t) abrogată;
  -----------
  Lit. t) a art. 2 a fost abrogată de lit. b) a art. III din REGULAMENTUL nr. 6 din 20 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 24 decembrie 2013.


  Articolul 3
  (1) Normele interne ale împrumutătorilor, la care se face referire în prezentul regulament, se constituie ca un singur act normativ.(2) Normele interne prevăzute la alin. (1) se aprobă, în cazul împrumutătorilor care nu sunt organizații cooperatiste, de către organele cu funcție de conducere ale acestora, iar în cazul organizațiilor cooperatiste de credit, de către organele cu funcție de conducere ale caselor centrale.(3) În vederea aplicării, normele interne ale împrumutătorilor trebuie validate de Banca Națională a României - Direcția supraveghere.


  Articolul 4

  Pentru scopurile prezentului regulament, entitățile reprezentând persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, precum și cele reprezentând asociații, fundații sau alte entități fără scop patrimonial se asimilează persoanelor juridice.


  Capitolul II Performanța financiară a debitorilor

  Articolul 5
  (1) În scopul realizării operațiunii de clasificare a creditelor/plasamentelor, împrumutătorii urmăresc să dispună de o imagine cât mai fidelă, la momentul respectiv, a performanței financiare a debitorilor lor.(2) Performanța financiară a debitorilor se încadrează în categorii care se notează de la A la E, în ordinea descrescătoare a calității acesteia.(3) Pentru scopurile alin. (1), împrumutătorii utilizează date cât mai relevante, certe, exacte și actuale, pe care le prelucrează cu ajutorul unor metodologii de evaluare adecvate.(4) Frecvența cu care sunt prelucrate datele trebuie să fie, de asemenea, adecvată scopului urmărit. Categoria de performanță financiară a debitorilor, persoane juridice, se determină cel puțin de două ori pe an.(5) Categoria de performanță financiară a debitorilor, persoane fizice/juridice, determinată la un moment dat, se menține până la următoarea reevaluare.


  Articolul 6
  (1) Prin derogare de la prevederile art. 5, împrumutătorii încadrează instituțiile de credit direct în categoria A de performanță financiară.(2) Prin derogare de la prevederile art. 5, împrumutătorii pot încadra debitorii care sunt entități prevăzute în anexa nr. 2, altele decât instituțiile de credit și fondurile de garantare a creditelor (FGC) din România, direct în categoria A de performanță financiară.(3) Evaluarea performanței financiare a unui debitor, persoană fizică, se realizează potrivit normelor interne ale împrumutătorilor, cu respectarea prevederilor art. 5.(4) Evaluarea performanței financiare a unui debitor, persoană juridică, se realizează potrivit normelor interne ale împrumutătorilor, cu respectarea prevederilor art. 5, pe bază de punctaj atribuit unor factori cantitativi și calitativi. Factorii cantitativi se referă în principal la următorii indicatori, acolo unde aceștia pot fi determinați: lichiditate, solvabilitate, profitabilitate și risc, inclusiv riscul valutar. Factorii calitativi se referă cel puțin la aspecte legate de modul de administrare a entității analizate, de calitatea acționariatului, de garanțiile primite (altele decât cele care sunt acceptate la diminuarea expunerii față de debitor), de condițiile de piață în care aceasta își desfășoară activitatea.(5) Fără a aduce atingere prevederilor art. 5, indicatorii prevăzuți la alineatul precedent se determină în principal pe baza datelor cuprinse în situațiile financiare ale debitorului.(6) În cazul în care împrumutătorii se găsesc în imposibilitatea de a evalua performanța financiară a unui debitor, persoană juridică, aceasta se încadrează direct în categoria E.(7) În situația în care expunerile față de un debitor din afara sectorului instituțiilor de credit, reprezentând credite din categoria activelor-problemă, au făcut în cursul perioadei de la ultima operațiune de clasificare obiectul unor operațiuni de înlocuire care au avut ca rezultat credite care în urma evaluării au rămas în continuare, după înlocuire, în categoria activelor-problemă, și care au implicat diminuarea serviciului datoriei, împrumutătorii reevaluează, pentru scopurile următoarei operațiuni de clasificare, performanța financiară a debitorului, în condiții mai stricte față de cele avute în vedere anterior acestor operațiuni, prin revizuirea corespunzătoare a factorilor cantitativi și/sau calitativi.(8) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor de la alin. (7) operațiunile realizate exclusiv în conformitate cu actele normative care prevăd acordarea de către stat a unor facilități fiscale sau a altor avantaje debitorilor, persoane fizice.
  ----------
  Alin. (8) al art. 6 a fost introdus de art. unic din REGULAMENTUL nr. 3 din 27 februarie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 5 martie 2015.


  Capitolul III Diminuarea expunerilor pe baza garanțiilor

  Articolul 7

  Pentru scopurile aplicării prevederilor prezentului capitol, împrumutătorii asigură îndeplinirea cerințelor prevăzute în cap. V "Cerințe de natură informațională", referitoare la garanții.


  Articolul 8

  Garanțiile care pot fi luate în considerare de către împrumutători în vederea diminuării expunerii față de debitor sunt cele din tabelul prevăzut în anexa nr. 2, precum și alte garanții reale, în conformitate cu normele interne ale împrumutătorilor. Gajul general, garanțiile constituite asupra bunurilor viitoare*2), precum și titlurile emise de debitor sau de către orice entitate din grupul din care acesta face parte nu pot fi luate în considerare de către împrumutători în vederea diminuării expunerii față de debitor. Notă
  *2) Garanțiile pe bunuri viitoare nu produc efecte decât din momentul în care debitorul obține proprietatea asupra bunurilor și, în consecință, nu pot fi luate în considerare în scopul diminuării expunerilor (de exemplu, garanțiile reprezentate de cesionarea încasărilor din creanțe viitoare).


  Articolul 9

  Garanțiile care au ca obiect drepturi de creanță pot fi luate în considerare în vederea diminuării expunerii față de debitor numai în condițiile în care sunt îndeplinite cerințele legale în vigoare privind garanțiile reale mobiliare.


  Articolul 10

  Polițele de asigurare care au ca obiect garantarea/preluarea riscului de neplată se asimilează scrisorilor de garanție emise de instituțiile de credit și, în consecință, pot fi luate în considerare de împrumutători în calitate de diminuator de risc de credit, în situația în care sunt îndeplinite concomitent următoarele condiții:
  a) au caracteristici similare celor impuse scrisorilor de garanție emise de instituțiile de credit (care trebuie să fie directe, exprese, irevocabile și necondiționate);
  b) riscul de credit a fost transferat în afara grupului împrumutătorului prin intermediul operațiunilor de asigurare/reasigurare încheiate cu societăți de asigurare/reasigurare, iar societățile de asigurare/reasigurare din afara grupului, care au preluat riscul, respectă cerințele prevăzute de standardele comunitare în materie (sau de standarde aplicabile societăților de asigurare/reasigurare, pe care, în urma analizei efectuate, împrumutătorul le consideră în mod justificat echivalente standardelor comunitare). În cazul în care riscul de credit a fost parțial transferat, calitatea de diminuator de risc de credit a poliței de asigurare poate fi luată în considerare numai pentru partea transferată;
  c) normele interne ale împrumutătorului prevăd un coeficient de maximum 0,8 pentru deducerea din expunerea acestuia față de debitor, precum și modalitatea de determinare a calității societăților de asigurare/reasigurare emitente și a nivelului coeficienților pentru fiecare astfel de emitent/categorie de emitenți.


  Articolul 11
  (1) Garanțiile directe, exprese, irevocabile și necondiționate acordate de fondurile de garantare a creditelor (FGC) din România prin intermedierea resurselor alocate în acest sens de autoritățile centrale și pentru care acestea își asumă răspunderea pot fi considerate garanții directe, exprese, irevocabile și necondiționate emise de stat*3), dacă: Notă
  *3) Garanțiile directe, exprese, irevocabile și necondiționate emise de stat au, potrivit tabelului din anexa nr. 2, un coeficient de deducere de maximum 1.

  a) fondurile alocate sunt efectiv transferate FGC de autoritățile centrale; și
  b) FGC demonstrează împrumutătorului că dispun de o gestiune care să evidențieze distinct respectivele fonduri, iar acestea sunt utilizate doar pentru garantarea riscurilor aferente.
  (2) Dispozițiile alin. (1) se aplică numai în condițiile în care împrumutătorul dispune de documentația care să ateste îndeplinirea cerințelor prevăzute.


  Articolul 12
  (1) În scopul determinării valorii cu care se diminuează efectiv sumele reprezentând expuneri din credite/plasamente, sumele înregistrate în contabilitate, aferente garanțiilor eligibile, se ajustează prin aplicarea de coeficienți stabiliți de împrumutător, rezultatul urmând a fi limitat la nivelul sumelor garantate.(2) Fără a aduce atingere prevederilor art. 13 și 14, valoarea coeficienților poate fi cuprinsă, în cazul garanțiilor din cadrul tabelului din anexa nr. 2, între zero și valoarea maximă prevăzută în tabel, iar în cazul celorlalte garanții eligibile, între 0 și 1.(3) Valoarea efectivă a coeficienților se stabilește, pentru fiecare categorie/caz, prin norme interne, pe baza unei documentații de fundamentare, aflată la dispoziția împrumutătorului.(4) Dacă evoluțiile înregistrate pe piețele financiare o impun, valoarea efectivă a coeficienților și documentația aferentă trebuie actualizate, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 3 alin. (3).


  Articolul 13
  (1) Garanțiile aferente expunerilor reprezentând principalul creditelor/plasamentelor clasificate în categoria "pierdere", în cazul cărora serviciul datoriei este mai mare de 90 de zile și/sau în cazul cărora au fost inițiate proceduri judiciare, se ajustează cu coeficienți a căror valoare nu poate fi mai mare de 0,25.(2) Garanțiile aferente expunerilor reprezentând creanțe atașate, respectiv sume de amortizat, aferente creditelor/plasamentelor de la alin. (1), nu se iau în considerare, coeficientul care se aplică sumelor aferente respectivelor garanții având valoarea zero.


  Articolul 14

  Prin derogare de la dispozițiile art. 13, garanțiile prevăzute la pozițiile 1 la 4, 7 și 8 din cadrul tabelului din anexa nr. 2 se ajustează cu coeficienți a căror valoare nu poate fi mai mare de 0,5.


  Capitolul IV Clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și determinarea și utilizarea ajustărilor prudențiale de valoare

  Articolul 15

  Pentru scopurile aplicării prevederilor prezentului capitol, împrumutătorii asigură îndeplinirea cerințelor prevăzute în cap. V.


  Articolul 16
  (1) Creditele înregistrate de împrumutători față de debitorii din afara sectorului instituțiilor de credit se clasifică în următoarele categorii:
  a) standard;
  b) în observație;
  c) substandard;
  d) îndoielnic;
  e) pierdere.
  (2) Creditele/Plasamentele înregistrate de împrumutători față de instituțiile de credit se clasifică numai în categoria "standard" sau "pierdere".


  Articolul 17

  Creditele/Plasamentele înregistrate de împrumutători față de un anumit debitor se încadrează într-o singură categorie de clasificare, pe baza principiului declasării prin contaminare, respectiv prin luarea în considerare a celei mai slabe dintre categoriile individuale de clasificare.


  Articolul 18

  Operațiunile acoperite, integral și pe toată durata desfășurării acestora, cu garanție reală reprezentând depozit colateral plasat la împrumutător, pot fi excluse din portofoliul operațiunilor care fac obiectul clasificării și determinării ajustărilor prudențiale de valoare. Opțiunea se exercită în mod unitar pentru toate operațiunile de acest tip aflate în portofoliu.


  Articolul 19

  Pentru scopurile prezentului capitol, se parcurg următoarele etape:
  a) Identificarea din cadrul sumelor înregistrate în conturile de credite/plasamente a tuturor extraselor componente ale activelor financiare*4) reprezentând operațiuni derulate cu un anumit debitor și, pentru fiecare dintre aceste extrase, identificarea celorlalte atribute necesare pentru realizarea operațiunilor privind clasificarea creditelor/plasamentelor, precum și determinarea și utilizarea ajustărilor prudențiale de valoare. Notă
  *4) Extrase componente ale activelor financiare: (1) principal, (2) creanțe atașate și (3) sume de amortizat (debitoare - pozitive; creditoare - negative).

  b) Clasificarea acestor extrase prin aplicarea simultană a următoarelor criterii:1. serviciul datoriei;2. performanța financiară;3. inițierea de proceduri judiciare.
  Corespondența dintre criterii și categoriile de clasificare este prevăzută în tabelele nr. 1.A și 1.B din anexa nr. 3.

  c) Reclasificarea acestor extrase, într-o singură categorie, pe baza principiului declasării prin contaminare. Notă
  Pentru scopuri de optimizare, ultimele două etape pot fi integrate într-o singură etapă care să asigure direct încadrarea globală a extraselor respective, fără a se mai stabili categorii individuale de clasificare.

  d) Pentru fiecare dintre extrasele pozitive:
  Etapă cu caracter opțional - diminuarea valorii extraselor pozitive în conformitate cu prevederile cap. III "Diminuarea expunerilor pe baza garanțiilor".

  e) Pentru fiecare dintre grupele de extrase care împreună constituie un activ financiar reprezentând credit/plasament:1. Determinarea ajustării prudențiale de valoare prin aplicarea coeficientului de ajustare prudențială asupra sumei pozitive rezultate după agregarea valorilor obținute anterior, aferente extraselor componente ale activului financiar; corespondența dintre categoriile de clasificare și coeficienții de ajustare prudențială este prevăzută în tabelul nr. 2 din anexa nr. 3.2. Determinarea ajustării pentru depreciere alocate activului financiar reprezentând credit/plasament, prin luarea în considerare a uneia dintre următoarele valori:2.1. valoarea ajustării determinată potrivit IFRS și înregistrată în contabilitate în conturile de ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual prevăzute la secțiunea a 4-a din cadrul anexei nr. 1;2.2. valoarea ajustării determinată prin aplicarea procentului de ajustare colectivă la valoarea brută a fiecărui activ financiar din cadrul fiecărui grup de active financiare; procentul de ajustare colectivă este calculat ca raport între valoarea ajustărilor constituite, potrivit IFRS, la nivelul fiecărui grup de active financiare pentru care nu au fost constituite ajustări pentru depreciere la nivel individual - înregistrată în conturile de ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare și de ajustări colective pentru pierderi generate, dar neidentificate, prevăzute la secțiunea a 4-a «Ajustări pentru deprecierea creditelor/plasamentelor» din cadrul anexei nr. 1 - și valoarea contabilă brută totală a activelor financiare din grupul respectiv.
  -----------
  Pct. 2.2. de la lit. e) a art. 19 a fost modificat de pct. 3 al art. I din REGULAMENTUL nr. 6 din 20 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 24 decembrie 2013.
  3. Agregarea sumelor obținute la pct. 1 și 2, distinct în cadrul totalurilor de mai jos, în scopul stabilirii sumei care urmează a fi dedusă din fondurile proprii ale împrumutătorului:3.1. totalul ajustărilor prudențiale de valoare;3.2. totalul ajustărilor pentru depreciere alocate.

  f) Reluarea etapelor anterioare pentru toți ceilalți debitori față de care împrumutătorul înregistrează credite/plasamente.
  g) Stabilirea sumei totale care urmează a fi dedusă din fondurile proprii ale împrumutătorului, în vederea determinării nivelului total al acestora, prin parcurgerea următorilor pași:1. obținerea valorii maxime în urma comparării celor două totaluri prevăzute la pct. 3.1 și 3.2 de la lit. e) pct. 3;2. determinarea diferenței dintre valoarea obținută la pct. 1 și totalul ajustărilor pentru depreciere alocate prevăzut la pct. 3.2 de la lit. e) pct. 3. Această diferență reprezintă suma totală care se va scădea din fondurile proprii ale împrumutătorului.
  h) abrogată;
  -----------
  Lit. h) a art. 19 a fost abrogată de lit. c) a art. III din REGULAMENTUL nr. 6 din 20 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 24 decembrie 2013.


  Articolul 19^1
  (1) Instituțiile de credit pot să aloce suma prevăzută la art. 19 lit. g), la care se aplică procentajul prevăzut la art. 656 alin. (3) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013, denumită filtru prudențial, pentru fiecare activ financiar reprezentând credit/plasament, în scopul stabilirii valorii expunerii prevăzute la art. 111 din Regulamentul nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012.(2) Exercitarea opțiunii de la alin. (1), respectiv renunțarea ulterioară la exercitarea acesteia, se realizează cu transmiterea unei notificări prealabile către Banca Națională a României - Direcția supraveghere.(3) Alocarea prevăzută la alin. (1) se realizează astfel:
  a) la nivelul individual al fiecărui activ financiar din categoria creditelor/plasamentelor, până la concurența sumei de acoperit reprezentând diferența pozitivă dintre ajustarea prudențială de valoare aferentă expunerii respective și alte elemente deductibile din expunere, diferență multiplicată la rândul ei cu procentajul prevăzut la art. 656 alin. (3) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013;
  b) prin acoperirea sumelor de acoperit individuale ale activelor financiare menționate grupate pe categorii, considerate în următoarea ordine: pierdere categoria 2*), pierdere categoria 1**), îndoielnic, substandard, în observație și standard; Notă
  *) Pierdere categoria 2: active financiare reprezentând credite/plasamente clasificate în categoria "pierdere", în cazul cărora serviciul datoriei este mai mare de 90 de zile și/sau în cazul cărora au fost inițiate proceduri judiciare.
  **) Pierdere categoria 1: active financiare reprezentând credite/plasamente clasificate în categoria "pierdere", în cazul cărora serviciul datoriei este de cel mult 90 de zile și în cazul cărora nu au fost inițiate proceduri judiciare.

  c) în scopul realizării acoperirii de la lit. b) se au în vedere următoarele:(i) în cazul în care filtrul rămas de repartizat este mai mare sau egal cu totalul sumelor de acoperit din cadrul categoriei considerate, alocarea se realizează pentru fiecare dintre activele financiare din categoria respectivă, la nivelul integral al sumei de acoperit aferente activului financiar considerat;(ii) în cazul în care filtrul rămas de repartizat este mai mic decât totalul sumelor de acoperit din cadrul categoriei considerate, alocarea se realizează pentru fiecare dintre activele financiare din categoria respectivă, proporțional cu ponderea sumei de acoperit aferente activului financiar considerat, în totalul sumelor de acoperit aferente activelor financiare din cadrul categoriei respective.

  -----------
  Art. 19^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din REGULAMENTUL nr. 6 din 20 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 24 decembrie 2013.


  Articolul 20

  În cazul împrumutătorilor care aplică prevederile prezentului regulament numai pentru o parte dintre credite/plasamente, aceștia vor aplica prevederile art. 19 și 19^1 în mod corespunzător.
  -----------
  Art. 20 a fost modificat de pct. 5 al art. I din REGULAMENTUL nr. 6 din 20 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 24 decembrie 2013.


  Articolul 21
  (1) Calculele se efectuează în echivalent lei, pentru acest scop fiind utilizate cursurile de schimb prevăzute în lista comunicată de Banca Națională a României în ziua pentru care se întocmesc raportările aferente, în baza prevederilor cap. VI "Cerințe de raportare".(2) În cazul în care ultima zi a termenului de întocmire a raportărilor prevăzute la alin. (1) este o zi nelucrătoare, cursurile de schimb utilizate vor fi cele comunicate de Banca Națională a României în ultima zi lucrătoare anterioară acesteia.


  Articolul 22

  Abrogat.
  -----------
  Art. 22 a fost abrogat de lit. d) a art. III din REGULAMENTUL nr. 6 din 20 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 24 decembrie 2013.


  Capitolul V Cerințe de natură informațională

  Articolul 23

  Pentru scopurile aplicării prezentului regulament, împrumutătorii trebuie să dispună de metode adecvate de organizare a informației și de proceduri, care să asigure îndeplinirea cerințelor necesare realizării obiectivelor prevăzute la art. 1 alin. (2). În particular, printre cerințele a căror îndeplinire trebuie asigurată de metodele și procedurile menționate, împrumutătorii trebuie să aibă în vedere următoarele cerințe*5): Notă
  *5) Cerințele cu privire la garanții sunt obligatorii numai în cazurile în care garanțiile se utilizează în scopul diminuării expunerilor.

  a) identificarea tuturor debitorilor față de care împrumutătorul înregistrează credite/plasamente și a tuturor operațiunilor, reprezentând credite/plasamente și garanții aferente, desfășurate cu fiecare dintre aceștia;
  b) identificarea din cadrul sumelor înregistrate în conturile de credite/plasamente, în conturile de garanții și în conturile în care sunt înregistrate ajustările pentru deprecierea creditelor/plasamentelor, prevăzute în anexa nr. 1, a tuturor extraselor aferente unei anumite operațiuni;
  c) identificarea/determinarea, pentru fiecare dintre extrasele de la lit. b), a tuturor atributelor necesare pentru realizarea operațiunilor privind clasificarea creditelor/plasamentelor, precum și determinarea și utilizarea ajustărilor prudențiale de valoare, cum ar fi, de exemplu: serviciul datoriei, categoria de performanță financiară a debitorului, dacă s-au inițiat sau nu proceduri judiciare - în cazul extraselor din conturile de credite/plasamente, ori coeficientul de ajustare - în cazul extraselor din conturile de garanții.


  Articolul 24

  Împrumutătorii au obligația să dispună de metode adecvate de organizare și conservare a informației, precum și de proceduri care să permită verificarea datelor primare și a modului în care acestea au fost prelucrate pentru scopurile prezentului regulament.


  Capitolul VI Cerințe de raportare

  Articolul 25
  (1) Fără a aduce atingere prevederilor de la alin. (3), împrumutătorii raportează periodic Băncii Naționale a României situații aferente aplicării prezentului regulament.(2) Forma și conținutul situațiilor de la alin. (1), precum și frecvența și modalitățile de transmitere a acestora se stabilesc prin ordin emis de Banca Națională a României.(3) La solicitarea Băncii Naționale a României, împrumutătorii raportează orice altă situație aferentă aplicării prezentului regulament.


  Capitolul VII Sancțiuni și dispoziții tranzitorii și finale

  Articolul 26

  Nerespectarea prezentului regulament atrage aplicarea măsurilor și/sau a sancțiunilor prevăzute la art. 226 și 229 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 27

  La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă:
  a) Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 11/2011 privind clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și determinarea și utilizarea ajustărilor prudențiale de valoare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 din 27 septembrie 2011, cu completările ulterioare;
  b) Ordinul Băncii Naționale a României nr. 14/2011 pentru raportarea situațiilor aferente aplicării Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 11/2011 privind clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și determinarea și utilizarea ajustărilor prudențiale de valoare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 31 octombrie 2011;
  c) Ordinul Băncii Naționale a României nr. 26/2011 privind unele dispoziții de aplicare a cerințelor de prudență bancară în contextul modificărilor legislative legate de implementarea Standardelor internaționale de raportare financiară la nivel individual ce intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 903 din 20 decembrie 2011;
  d) Ordinul Băncii Naționale a României nr. 25/2011 privind raportarea situațiilor aferente aplicării Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 11/2011 privind clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și determinarea și utilizarea ajustărilor prudențiale de valoare, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 903 din 20 decembrie 2011, cu modificările ulterioare;
  e) lit. b^1) de la pct. 1 din anexa la Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activității instituțiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri și condițiile de externalizare a activităților acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 23 septembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 28

  În condițiile în care împrumutătorii au obținut validarea normelor interne de către Direcția supraveghere din cadrul Băncii Naționale a României în baza Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 11/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru conformarea cu prevederile art. 3 alin. (3) din prezentul regulament nu este necesară o nouă validare.


  Articolul 29

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.


  Articolul 30

  Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Consiliului de administrație
  al Băncii Naționale a României,
  Mugur Constantin Isărescu

  București, 12 decembrie 2012.
  Nr. 16.

  Anexa nr. 1


  Secţiunea 1 Credite1. credite acordate debitorilor din afara sectorului instituțiilor de credit
  20111 - Scont (extras)
  2017 - Creanțe atașate și sume de amortizat (extras)
  20112 - Factoring cu recurs (extras)
  2017 - Creanțe atașate și sume de amortizat (extras)
  20119 - Alte creanțe comerciale [extras*1)] Notă
  *1) Extrasul nu conține operațiunile fără recurs, acestea nefiind asimilabile, pentru scopurile aplicării prezentului regulament, operațiunilor de creditare.

  2017 - Creanțe atașate și sume de amortizat (extras)
  20211 - Utilizări din deschideri de credite permanente
  2027 - Creanțe atașate și sume de amortizat (extras)
  20212 - Credit global de exploatare
  2027 - Creanțe atașate și sume de amortizat (extras)
  20213 - Diferențe de rambursat legate de utilizarea cardurilor
  2027 - Creanțe atașate și sume de amortizat (extras)
  20219 - Alte credite de trezorerie
  2027 - Creanțe atașate și sume de amortizat (extras)
  20311 - Credite de consum pentru nevoi personale
  2037 - Creanțe atașate și sume de amortizat (extras)
  20312 - Credite de consum pentru achiziționarea de bunuri
  2037 - Creanțe atașate și sume de amortizat (extras)
  2032 - Vânzări în rate
  2037 - Creanțe atașate și sume de amortizat (extras)
  2041 - Credite pentru import
  2047 - Creanțe atașate și sume de amortizat (extras)
  2042 - Credite pentru export
  2047 - Creanțe atașate și sume de amortizat (extras)
  2051 - Credite pentru finanțarea stocurilor
  2057 - Creanțe atașate și sume de amortizat (extras)
  2052 - Credite pentru echipamente
  2057 - Creanțe atașate și sume de amortizat (extras)
  20611 - Credite ipotecare
  2067 - Creanțe atașate și sume de amortizat (extras)
  20619 - Alte credite pentru investiții imobiliare
  2067 - Creanțe atașate și sume de amortizat (extras)
  2091 - Alte credite acordate clientelei
  2097 - Creanțe atașate și sume de amortizat
  2311 - Credite de pe o zi pe alta acordate instituțiilor financiare
  2317 - Creanțe atașate și sume de amortizat (extras)
  2312 - Credite la termen acordate instituțiilor financiare
  2317 - Creanțe atașate și sume de amortizat (extras)
  2431 - Operațiuni reverse repo de pe o zi pe alta
  2437 - Creanțe atașate și sume de amortizat (extras)
  2432 - Operațiuni reverse repo la termen
  2437 - Creanțe atașate și sume de amortizat (extras)
  2433 - Titluri luate cu împrumut de pe o zi pe alta
  2437 - Creanțe atașate și sume de amortizat (extras)
  2434 - Titluri luate cu împrumut la termen
  2437 - Creanțe atașate și sume de amortizat (extras)
  2511 - Conturi curente (solduri debitoare)
  25171 - Creanțe atașate și sume de amortizat
  2611 - Valori de recuperat (extras)
  2617 - Creanțe atașate și sume de amortizat (extras)
  2811 - Creanțe restante nedepreciate (extras)
  2817 - Creanțe atașate și sume de amortizat (extras)
  2821 - Creanțe depreciate (extras)
  2827 - Creanțe atașate și sume de amortizat (extras)
  4711 - Creanțe din operațiuni de leasing financiar cu imobilizări necorporale (extras)
  4717 - Creanțe atașate și sume de amortizat (extras)
  4712 - Creanțe din operațiuni de leasing financiar cu imobilizări corporale (extras)
  4717 - Creanțe atașate și sume de amortizat (extras)
  4713 - Creanțe din operațiuni de leasing financiar cu alte active (extras)
  4717 - Creanțe atașate și sume de amortizat (extras)
  4811 - Creanțe restante nedepreciate (extras)
  4817 - Creanțe atașate și sume de amortizat (extras)
  4821 - Creanțe depreciate (extras)
  4827 - Creanțe atașate și sume de amortizat (extras)
  2. credite acordate instituțiilor de credit
  1411 - Credite de pe o zi pe alta acordate instituțiilor de credit
  1417 - Creanțe atașate și sume de amortizat (extras)
  1412 - Credite la termen acordate instituțiilor de credit
  1417 - Creanțe atașate și sume de amortizat (extras)
  1521 - Operațiuni reverse repo de pe o zi pe alta
  1527 - Creanțe atașate și sume de amortizat (extras)
  1522 - Operațiuni reverse repo la termen
  1527 - Creanțe atașate și sume de amortizat (extras)
  1523 - Titluri luate cu împrumut de pe o zi pe alta
  1527 - Creanțe atașate și sume de amortizat (extras)
  1524 - Titluri luate cu împrumut la termen
  1527 - Creanțe atașate și sume de amortizat (extras)
  1611 - Valori de recuperat (extras)
  1617 - Creanțe atașate și sume de amortizat (extras)
  17411 - Credite de pe o zi pe alta acordate organizațiilor cooperatiste de credit din cadrul rețelei
  17417 - Creanțe atașate și sume de amortizat (extras)
  17412 - Credite la termen acordate organizațiilor cooperatiste de credit din cadrul rețelei
  17417 - Creanțe atașate și sume de amortizat (extras)
  17611 - Valori de recuperat (extras)
  17617 - Creanțe atașate și sume de amortizat (extras)
  17811 - Creanțe restante nedepreciate (extras)
  17817 - Creanțe atașate și sume de amortizat (extras)
  17821 - Creanțe depreciate (extras)
  17827 - Creanțe atașate și sume de amortizat (extras)
  1811 - Creanțe restante nedepreciate (extras)
  1817 - Creanțe atașate și sume de amortizat (extras)
  1821 - Creanțe depreciate (extras)
  1827 - Creanțe atașate și sume de amortizat (extras)
  20111 - Scont (extras)
  2017 - Creanțe atașate și sume de amortizat (extras)
  20112 - Factoring cu recurs (extras)
  2017 - Creanțe atașate și sume de amortizat (extras)
  20119 - Alte creanțe comerciale [extras*2)] Notă
  *2) Extrasul nu conține operațiunile fără recurs, acestea nefiind asimilabile, pentru scopurile aplicării prezentului regulament, operațiunilor de creditare.

  2017 - Creanțe atașate și sume de amortizat (extras)
  2811 - Creanțe restante nedepreciate (extras)
  2817 - Creanțe atașate și sume de amortizat (extras)
  2821 - Creanțe depreciate (extras)
  2827 - Creanțe atașate și sume de amortizat (extras)
  4711 - Creanțe din operațiuni de leasing financiar cu imobilizări necorporale (extras)
  4717 - Creanțe atașate și sume de amortizat (extras)
  4712 - Creanțe din operațiuni de leasing financiar cu imobilizări corporale (extras)
  4717 - Creanțe atașate și sume de amortizat (extras)
  4713 - Creanțe din operațiuni de leasing financiar cu alte active (extras)
  4717 - Creanțe atașate și sume de amortizat (extras)
  4811 - Creanțe restante nedepreciate (extras)
  4817 - Creanțe atașate și sume de amortizat (extras)
  4821 - Creanțe depreciate (extras)
  4827 - Creanțe atașate și sume de amortizat (extras)


  Secţiunea a 2-a Plasamente1. plasamente constituite la instituțiile de credit
  121 - Conturi de corespondent la instituții de credit (nostro)
  1271 - Creanțe atașate (extras)
  1311 - Depozite la vedere la instituții de credit
  1317 - Creanțe atașate și sume de amortizat (extras)
  1312 - Depozite la termen la instituții de credit
  1317 - Creanțe atașate și sume de amortizat (extras)
  1314 - Depozite la instituții de credit rambursabile după notificare
  1317 - Creanțe atașate și sume de amortizat (extras)
  1711 - Cont curent la casa centrală
  17171 - Creanțe atașate
  17311 - Depozite la vedere la casa centrală
  17317 - Creanțe atașate și sume de amortizat (extras)
  17312 - Depozite la termen la casa centrală
  17317 - Creanțe atașate și sume de amortizat (extras)
  17314 - Depozite la casa centrală rambursabile după notificare
  17317 - Creanțe atașate și sume de amortizat (extras)
  17811 - Creanțe restante nedepreciate (extras)
  17817 - Creanțe atașate și sume de amortizat (extras)
  17821 - Creanțe depreciate (extras)
  17827 - Creanțe atașate și sume de amortizat (extras)
  1811 - Creanțe restante nedepreciate (extras)
  1817 - Creanțe atașate și sume de amortizat (extras)
  1821 - Creanțe depreciate (extras)
  1827 - Creanțe atașate și sume de amortizat (extras)


  Secţiunea a 3-a Garanții1. garanții personale și reale1.1. din bilanț
  1323 - Depozite colaterale ale instituțiilor de credit [extras*3)] Notă
  *3) Se referă la depozitele constituite în scop de garantare, asociate operațiunilor de credit, și nu la cele constituite pentru efectuarea unor plăți ulterioare determinate.

  17323 - Depozite colaterale ale cooperativelor de credit afiliate [extras*4)] Notă
  *4) A se vedea nota de subsol anterioară.

  25331 - Depozite pentru deschiderea de acreditive
  25332 - Depozite pentru emiterea de scrisori de garanție
  25336 - Alte depozite colaterale [extras*5)] Notă
  *5) A se vedea nota de subsol anterioară.
  1.2. din afara bilanțului
  912 - Garanții primite de la instituții de credit
  914 - Garanții primite de la clientelă
  9611 - Ipoteci imobiliare
  9612 - Gajuri cu deposedare
  9613 - Gajuri fără deposedare
  9619 - Alte garanții primite
  972 - Alte angajamente primite [extras*6)] Notă
  *6) Se referă la angajamentele de garantare primite, asociate operațiunilor de credit.
  2. garanții reale intrinseci
  9981 - Alte valori primite (extras)


  Secţiunea a 4-a Ajustări pentru deprecierea creditelor/plasamentelor1. aferente creditelor acordate debitorilor din afara sectorului instituțiilor de credit
  291 - Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual (extras)
  292 - Ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare (extras)
  -----------
  Denumirea contului 292 de la pct. 1 din Secțiunea a 4-a, anexa 1 a fost modificată de pct. 6 al art. I din REGULAMENTUL nr. 6 din 20 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 24 decembrie 2013.

  293 - Ajustări colective pentru pierderi generate, dar neidentificate (extras)
  4931 - Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual (extras)
  4932 - Ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare (extras)
  -----------
  Denumirea contului 4932 de la pct. 1 din Secțiunea a 4-a, anexa 1 a fost modificată de pct. 6 al art. I din REGULAMENTUL nr. 6 din 20 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 24 decembrie 2013.

  4933 - Ajustări colective pentru pierderi generate, dar neidentificate (extras)
  2. aferente creditelor acordate instituțiilor de credit
  191 - Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual (extras)
  192 - Ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare (extras)
  -----------
  Denumirea contului 192 de la pct. 2 din Secțiunea a 4-a, anexa 1 a fost modificată de pct. 6 al art. I din REGULAMENTUL nr. 6 din 20 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 24 decembrie 2013.

  193 - Ajustări colective pentru pierderi generate dar neidentificate (extras)
  291 - Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual (extras)
  292 - Ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare (extras)
  -----------
  Denumirea contului 292 de la pct. 2 din Secțiunea a 4-a, anexa 1 a fost modificată de pct. 6 al art. I din REGULAMENTUL nr. 6 din 20 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 24 decembrie 2013.

  293 - Ajustări colective pentru pierderi generate, dar neidentificate (extras)
  4931 - Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual (extras)
  4932 - Ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare (extras)
  -----------
  Denumirea contului 4932 de la pct. 2 din Secțiunea a 4-a, anexa 1 a fost modificată de pct. 6 al art. I din REGULAMENTUL nr. 6 din 20 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 24 decembrie 2013.

  4933 - Ajustări colective pentru pierderi generate, dar neidentificate (extras)
  3. aferente plasamentelor constituite la instituțiile de credit
  191 - Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual (extras)
  192 - Ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare (extras)
  -----------
  Denumirea contului 192 de la pct. 3 din Secțiunea a 4-a, anexa 1 a fost modificată de pct. 6 al art. I din REGULAMENTUL nr. 6 din 20 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 24 decembrie 2013.

  193 - Ajustări colective pentru pierderi generate, dar neidentificate (extras)


  Anexa nr. 2

  Nr.
  crt.
   
   
   
   

   
  Tipul de garanție
   
   
   
   

  Coeficientul
  maxim pentru
  deducere din
  expunerea
  împrumutătorului
  față de debitor

  1.
   
   

  Garanții directe, exprese, irevocabile și necondiționate
  ale administrației centrale a statului român sau ale
  Băncii Naționale a României

   
   
  1

  2.
   

  Titluri emise de administrația centrală a statului român
  sau de Banca Națională a României

   
  1

  3.
   
   

  Garanții directe, exprese, irevocabile și necondiționate
  ale administrațiilor centrale sau ale băncilor centrale,
  din țările din categoria A, ori ale Uniunii Europene

   
   
  1

  4.
   
   

  Titluri emise de administrațiile centrale sau de băncile
  centrale, din țările din categoria A, ori de Uniunea
  Europeană

   
   
  1

  5.
   

  Depozite colaterale plasate la instituția de credit
  împrumutătoare

   
  1

  6.
   
   

  Certificate de depozit sau instrumente similare, emise
  de instituția de credit împrumutătoare și încredințate
  acesteia

   
   
  1

  7.
   

  Garanții directe, exprese, irevocabile și necondiționate
  ale băncilor de dezvoltare multilaterală

   
  1

  8.
   

  Titluri emise de către băncile de dezvoltare
  multilaterală

   
  1

  9.
   
   

  Garanții directe, exprese, irevocabile și necondiționate
  ale administrațiilor regionale sau ale autorităților
  locale, din România

   
   
  0,8

  10.
   

  Garanții directe, exprese, irevocabile și necondiționate
  ale instituțiilor de credit din România

   
  0,8

  11.
   
   

  Garanții directe, exprese, irevocabile și necondiționate
  ale administrațiilor regionale sau ale autorităților
  locale, din țările din categoria A

   
   
  0,8

  12.
   

  Garanții directe, exprese, irevocabile și necondiționate
  ale instituțiilor de credit din țările din categoria A

   
  0,8

  13.
   
   

  Garanții directe, exprese, irevocabile și necondiționate
  emise de fondurile de garantare a creditelor (FGC) din
  România

   
   
  0,5


  Anexa nr. 3

  Tabelul nr. 1.A - Criterii de încadrare pe categorii de clasificare pentru creditele înregistrate de împrumutători față de debitorii din afara sectorului instituțiilor de credit
  *Font 8*
  ┌──────────────────┬──────────────┬──────────────┬────────────┬───────────┬─────────┐
  │. Performanța│ │ │ │ │ │
  │ . financiară │ │ │ │ │ │
  │ . │ A │ B │ C │ D │ E │
  │Serviciul . │ │ │ │ │ │
  │datoriei .│ │ │ │ │ │
  ├──────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┐
  │ 0-15 zile │ Standard/ │În observație/│Substandard/│Îndoielnic/│Pierdere/│Nu s-au . │
  │ │ │ │ │ │ │inițiat │
  │ │ /Pierdere │ /Pierdere │ /Pierdere │/Pierdere │/Pierdere│proceduri. │
  ├──────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────┤judiciare │
  │ 16-30 de zile │În observație/│ Substandard/│Îndoielnic/ │ Pierdere/ │Pierdere/│ . │
  │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ /Pierdere │ /Pierdere │ /Pierdere │ /Pierdere │/Pierdere│ . │
  ├──────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────┤ │
  │ 31-60 de zile │ Substandard/ │ Îndoielnic/ │ Pierdere/ │ Pierdere/ │Pierdere/│ . │
  │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ /Pierdere │ /Pierdere │ /Pierdere │ /Pierdere │/Pierdere│ . │
  ├──────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────┤ │
  │ 61-90 de zile │ Îndoielnic/ │ Pierdere/ │ Pierdere/ │ Pierdere/ │Pierdere/│ . │
  │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ /Pierdere │ /Pierdere │ /Pierdere │ /Pierdere │/Pierdere│ . │
  ├──────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────┤ S-au │
  │ minimum │ Pierdere/ │ Pierdere/ │ Pierdere/ │ Pierdere/ │Pierdere/│ . inițiat │
  │ 91 de zile │ │ │ │ │ │ proceduri│
  │ │ /Pierdere │ /Pierdere │ /Pierdere │ /Pierdere │/Pierdere│ . judiciare│
  └──────────────────┴──────────────┴──────────────┴────────────┴───────────┴─────────┴─────────────┘

  Tabelul nr. 1.B - Criterii de încadrare pe categorii de clasificare pentru creditele/plasamentele, înregistrate de împrumutători față de instituțiile de credit
  *Font 8*
  ┌──────────────────────────────────────────┬─────────────────┐
  │. Performanța │ │
  │ . finaciară │ │
  │ . │ │
  │ Serviciul . │ A │
  │ datoriei . │ │
  ├─────────────────┬────────────────────────┤ │
  │ Bănci │Organizații cooperatiste│ │
  │ │ de credit │ │
  ├─────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────────┐
  │ 0-7 │ 0-30 de │Standard .│Nu s-au inițiat . │
  │ │ │ . │ proceduri . │
  │ zile lucrătoare │ zile lucrătoare │. Pierdere│ judiciare . │
  ├─────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤ . │
  │ minimum │ minimum │Pierdere .│ . S-au inițiat│
  │ │ │ . │ . proceduri │
  │8 zile lucrătoare│ 31 de zile lucrătoare │. Pierdere│. judiciare │
  └─────────────────┴────────────────────────┴─────────────────┴────────────────────────────────┘

  Tabelul nr. 2 - Coeficienți de ajustare prudențială aferenți categoriilor de clasificare
  ┌───────────────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────┐
  │. Coeficienți│ Credite înregistrate │ │
  │ . de ajustare│ în valută sau indexate│ Credite*)/Plasamente │
  │ . prudențială│ la cursul unei valute,│ │
  │Categorii . │ acordate debitorilor, │*) altele decât cele │
  │de clasificare . │ persoane fizice, │din coloana precedentă│
  │a creditelor/ . │ expuși la riscul │ │
  │plasamentelor .│ valutar │ │
  ├───────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤
  │Standard │ 0,07 │ 0 │
  ├───────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤
  │În observație │ 0,08 │ 0,05 │
  ├───────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤
  │Substandard │ 0,23 │ 0,2 │
  ├───────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤
  │Îndoielnic │ 0,53 │ 0,5 │
  ├───────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤
  │Pierdere │ 1 │ 1 │
  └───────────────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────┘