LEGE nr. 17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 12 martie 2014 Notă
  Alin. (1) al art. II din LEGEA nr. 175 din 14 august 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 741 din 14 august 2020, prevede:
  ”Dispozițiile privind procedurile referitoare la ofertele de vânzare, exercitarea dreptului de preempțiune, controlul aplicării procedurii dreptului de preempțiune și procedura de emitere a avizelor necesare înstrăinării terenurilor sunt aplicabile cererilor formulate după data intrării în vigoare a prezentei legi, precum și cererilor aflate în curs de soluționare la această dată.”
  Notă
  Art. 1 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 203 din 23 noiembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 1132 din 25 noiembrie 2020, prevede:
  ”Articolul 1
  (1) Terenurile agricole situate în extravilan care fac obiectul cererilor prin care se solicită afișarea ofertei de vânzare, înregistrate până la data de 13 octombrie 2020, inclusiv, la autoritățile publice locale din raza unității administrativ-teritoriale unde se află terenul, se pot înstrăina în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.
  (2) Cererile prevăzute la alin. (1) și cererile privind comunicarea de acceptare a ofertei depuse în termen de 30 de zile de la afișarea ofertei de către titularul dreptului de preempțiune, însoțite de documentele justificative prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) și b), se soluționează, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, cu respectarea dreptului de preemțiune al coproprietarilor, arendașilor, proprietarilor vecini, precum și al statului român, prin Agenția Domeniilor Statului, în această ordine, la preț și în condiții egale, atestată prin avizul final emis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru terenurile cu o suprafață mai mare de 30 de hectare, denumită în continuare structura centrală, respectiv direcțiile pentru agricultură județene, pentru terenurile cu o suprafață de până la 30 de hectare, denumite în continuare structuri teritoriale, după caz.
  (3) În cazul în care titularii dreptului de preemțiune nu au manifestat, în termen de 30 de zile de la afișarea ofertei, intenția de cumpărare a terenurilor ce fac obiectul ofertei de vânzare, autoritatea publică locală din raza unității administrativ-teritoriale unde se află terenul emite adeverința de liberă vânzare, pentru terenurile prevăzute la alin. (1).
  (4) Documentele prevăzute la alin. (2) și (3) se emit în maximum 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.”

  (la 13-10-2020, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 175 din 14 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 14 august 2020 )
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Titlul I Unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan

  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1

  Scopurile prezentei legi sunt:
  a) asigurarea securității alimentare, protejarea intereselor naționale și exploatarea resurselor naturale, în concordanță cu interesul național;
  b) stabilirea unor măsuri privind reglementarea vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan;
  c) comasarea terenurilor agricole în vederea creșterii dimensiunii fermelor agricole și constituirea exploatațiilor viabile economic.


  Articolul 2
  (1) Terenurile agricole situate în intravilan nu intră sub incidența prezentei reglementări.(2) Prevederile prezentei legi se aplică cetățenilor români, respectiv cetățenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spațiul Economic European (ASEE) sau ai Confederației Elvețiene, precum și apatrizilor cu domiciliul în România, într-un stat membru al Uniunii Europene, într-un stat care este parte la ASEE sau în Confederația Elvețiană, precum și persoanelor juridice având naționalitatea română, respectiv a unui stat membru al Uniunii Europene, a statelor care sunt parte la ASEE sau a Confederației Elvețiene.
  (la 16-05-2014, Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. II din LEGEA nr. 68 din 12 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 13 mai 2014. )
  (3) Cetățeanul unui stat terț și apatridul cu domiciliul într-un stat terț, precum și persoanele juridice având naționalitatea unui stat terț pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole situate în extravilan în condițiile reglementate prin tratate internaționale, pe bază de reciprocitate, în condițiile prezentei legi.


  Capitolul II Vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan

  Articolul 3
  (1) Terenurile agricole situate în extravilan pe o adâncime de 30 km față de frontiera de stat și țărmul Mării Negre, către interior, precum și cele situate în extravilan la o distanță de până la 2.400 m față de obiectivele speciale pot fi înstrăinate prin vânzare doar cu avizul specific al Ministerului Apărării Naționale, eliberat în urma consultării cu organele de stat cu atribuții în domeniul siguranței naționale, prin structurile interne specializate menționate la art. 6 alin. 1 din Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională a României, cu modificările și completările ulterioare.
  (la 13-10-2020, sintagma: vânzare-cumpărare a fost înlocuită de Alineatul (2), Articolul II din LEGEA nr. 175 din 14 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 14 august 2020 )
  (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică preemptorilor.(3) Avizele prevăzute la alin. (1) vor fi comunicate în termen de 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea cererii de solicitare de către vânzător. Procedura și alte elemente privind obținerea avizului specific al Ministerului Apărării Naționale se reglementează prin normele metodologice de aplicare a legii. În cazul neîndeplinirii acestei obligații de a emite avizul, se consideră ca fiind favorabil*).(4) Terenurile agricole situate în extravilan, în care se află situri arheologice, în care au fost instituite zone cu patrimoniu arheologic reperat sau zone cu potențial arheologic evidențiat întâmplător, pot fi înstrăinate prin vânzare doar cu avizul specific al Ministerului Culturii, respectiv al serviciilor publice deconcentrate ale acestuia, după caz, emis în termen de 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea cererii de solicitare de către vânzător. Procedura și alte elemente privind obținerea avizului specific al Ministerului Culturii se reglementează prin normele metodologice de aplicare a legii. În cazul neîndeplinirii acestei obligații, avizul se consideră ca fiind favorabil*).


  Capitolul III Exercitarea dreptului de preempțiune

  Articolul 4
  (1) Înstrăinarea prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan se face cu respectarea condițiilor de fond și de formă prevăzute de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, și a dreptului de preempțiune, la preț și în condiții egale cu cele prevăzute în ofertă, în următoarea ordine:
  (la 30-06-2022, Partea introductivă a Alineatului (1) din Articolul 4, Capitolul III , Titlul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 104 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 30 iunie 2022 )

  a) preemptori de rang I: coproprietarii, soții, rudele până la gradul al treilea și afinii până la gradul al treilea, în această ordine;
  (la 30-06-2022, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 4 , Capitolul III , Titlul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 104 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 30 iunie 2022 )

  b) preemptori de rang II: proprietarii investițiilor agricole pentru culturile de pomi, viță-de-vie, hamei, irigații exclusiv private, aflate pe terenurile ce fac obiectul ofertelor de vânzare și/sau arendașii. În cazul în care pe terenurile supuse vânzării se află investiții agricole pentru culturile de pomi, viță-de-vie, hamei și pentru irigații, prioritate la cumpărarea acestor terenuri au proprietarii acestor investiții;
  (la 30-06-2022, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 4 , Capitolul III , Titlul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 104 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 30 iunie 2022 )

  c) preemptori de rang III: proprietarii și/sau arendașii terenurilor agricole vecine cu terenul supus vânzării, cu respectarea dispozițiilor prevăzute la alin. (2) și (4);
  d) preemptori de rang IV: tinerii fermieri;
  e) preemptori de rang V: Academia de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești» și unitățile de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, organizate și reglementate prin Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești» și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare, precum și instituțiile de învățământ cu profil agricol, în scopul cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan cu destinația strict necesară cercetării agricole, aflate în vecinătatea loturilor existente în patrimoniul acestora;
  f) preemptori de rang VI: persoane fizice cu domiciliul/reședința situat/situată în unitățile administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul sau în unitățile administrativ-teritoriale vecine;
  g) preemptori de rang VII: statul român, prin Agenția Domeniilor Statului. Notă
  Decizie de admitere: HP nr. 58/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 1120 din 21 noiembrie 2022:
  În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 13 alin. (5) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu este necesară respectarea dreptului de preempțiune prevăzut de art. 4 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 la încheierea unei convenții având ca obiect înstrăinarea posesiei asupra unui teren agricol din extravilan.
  (2) Arendașul care dorește să cumpere terenul agricol arendat situat în extravilan trebuie să dețină această calitate în temeiul unui contract de arendare valabil încheiat și înregistrat potrivit dispozițiilor legale cu cel puțin un an înainte de data afișării ofertei de vânzare la sediul primăriei și să îndeplinească următoarele condiții:
  a) în cazul arendașilor persoane fizice, să facă dovada domiciliului/reședinței situat/situate pe teritoriul național pe o perioadă de 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;
  b) în cazul arendașilor persoane juridice și asociații, persoane fizice, să facă dovada domiciliului/reședinței situat/situate pe teritoriul național pe o perioadă de 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;
  c) în cazul arendașilor persoane juridice, cu acționariat altă persoană juridică, acționarii/asociații care dețin controlul societății să facă dovada domiciliului/reședinței/sediului social/secundar situat pe teritoriul național stabilit pe o perioadă de 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan.
  (la 30-06-2022, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 4 , Capitolul III , Titlul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 104 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 30 iunie 2022 )
  (3) În cazul exercitării dreptului de preempțiune de către tinerii fermieri, prioritate la cumpărarea terenului supus vânzării are tânărul fermier care desfășoară activități în zootehnie, cu respectarea condiției privind domiciliul/reședința stabilit/stabilită pe teritoriul național pe o perioadă de cel puțin un an anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan.(4) În sensul prezentei legi, tânăr fermier este o persoană cu vârsta de până la 40 de ani, așa cum este definită la art. 2 alin. (1) lit. (n) din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu modificările ulterioare, care intenționează să desfășoare sau desfășoară activități agricole.(5) În cazul exercitării dreptului de preempțiune de către proprietarii de terenuri agricole vecine, prioritatea la cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan se stabilește astfel:
  a) proprietarul de teren agricol vecin care are hotarul comun cu latura cea mai mare a terenului ce face obiectul ofertei de vânzare;
  b) în cazul în care terenul ce face obiectul ofertei de vânzare are două laturi mari ori toate laturile egale, prioritate la cumpărarea acestui teren are proprietarul de teren agricol vecin, tânăr fermier, care are domiciliul/reședința situat/situată pe teritoriul național pe o perioadă de cel puțin un an anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;
  c) proprietarii de teren agricol vecin care au hotarul comun cu terenul ce face obiectul ofertei de vânzare, în ordinea descrescătoare a lungimii hotarului comun cu terenul în cauză;
  d) în cazul în care latura mare sau una dintre laturile egale ale terenului ce face obiectul ofertei de vânzare are hotarul comun cu un teren situat pe raza altei unități administrativ-teritoriale, prioritate la cumpărarea terenului are proprietarul de teren agricol vecin cu domiciliul/reședința în raza unității administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul.
  (6) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1), înstrăinarea prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan pe care sunt situate situri arheologice clasate se face potrivit prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(7) Solicitarea și utilizarea extrasului de carte funciară sau, în condițiile legii, a certificatului de sarcini și a documentației cadastrale valabile la încheierea contractelor translative de proprietate privind bunurile imobile și alte drepturi reale fac pe deplin dovada bunei-credințe atât a părților din contract, cât și în fața notarului public cu privire la calitatea de proprietar a vânzătorului asupra imobilului supus vânzării conform descrierii din cartea funciară.
  (la 13-10-2020, Articolul 4 din Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 175 din 14 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 14 august 2020 )


  Articolul 4^1
  (1) În cazul în care titularii dreptului de preempțiune nu își manifestă intenția de a cumpăra terenul, înstrăinarea prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan se poate face către persoanele fizice cu respectarea următoarelor condiții cumulative:
  a) să aibă domiciliul/reședința situat/situată pe teritoriul național pe o perioadă de cel puțin 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare;
  b) să desfășoare activități agricole pe teritoriul național pe o perioadă de cel puțin 5 ani, anterior înregistrării acestei oferte;
  c) să fie înregistrate de autoritățile fiscale române cu minimum 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan.
  (2) În cazul în care titularii dreptului de preempțiune nu își manifestă intenția de a cumpăra terenul, înstrăinarea prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan se poate face către persoanele juridice cu respectarea următoarelor condiții cumulative:
  a) să aibă sediul social și/sau sediul secundar situat pe teritoriul național pe o perioadă de cel puțin 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare;
  b) să desfășoare activități agricole pe teritoriul național pe o perioadă de cel puțin 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;
  c) să prezinte înscrisurile din care să reiasă că, din venitul total al ultimilor 5 ani fiscali, minimum 75% reprezintă venit din activități agricole, așa cum sunt prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, clasificate conform codului CAEN prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale;
  d) asociatul/acționarul, persoană fizică, care deține controlul societății să aibă domiciliul situat pe teritoriul național pe o perioadă de cel puțin 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;
  (la 30-06-2022, Litera d) din Alineatul (2) , Articolul 4^1 , Capitolul III , Titlul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 104 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 30 iunie 2022 )

  e) în cazul în care în structura persoanelor juridice, asociații/acționarii care dețin controlul societății sunt alte persoane juridice, asociații/acționarii, care dețin controlul societății, să facă dovada domiciliului//reședinței/sediului social/secundar situat pe teritoriul național pe o perioadă de cel puțin 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan.
  (la 30-06-2022, Litera e) din Alineatul (2) , Articolul 4^1 , Capitolul III , Titlul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 104 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 30 iunie 2022 )
  (3) În cazul neexercitării dreptului de preempțiune, potențialii cumpărători pot depune la primărie un dosar care să cuprindă documentele doveditoare privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) și (2), în termen de 30 de zile de la expirarea termenului de 45 de zile lucrătoare prevăzut la art. 6 alin. (2).(4) Documentele doveditoare privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) și (2) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (5) În cazul neexercitării dreptului de preempțiune, dacă niciunul dintre potențialii cumpărători, în termenul legal, nu îndeplinește condițiile pentru a putea cumpăra terenul agricol situat în extravilan, înstrăinarea acestuia prin vânzare se poate face către orice persoană fizică sau juridică, în condițiile prezentei legi.
  (la 13-10-2020, Capitolul III din Titlul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 175 din 14 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 14 august 2020 )


  Articolul 4^2
  (1) Terenurile agricole situate în extravilan se pot înstrăina, prin vânzare, înainte de împlinirea a 8 ani de la cumpărare, cu obligația plății de către vânzători a unui impozit în cotă de 80% aplicată asupra diferenței pozitive dintre valoarea terenurilor agricole de la data vânzării și cea de la data cumpărării, determinată potrivit valorii orientative stabilită prin expertiza întocmită de camera notarilor publici sau a valorii minime stabilită prin studiul de piață realizat de către camerele notarilor publici, după caz, din respectiva perioadă.(2) În cazul înstrăinării, prin vânzare, a pachetului de control al persoanelor juridice care au în proprietate unul sau mai multe terenuri agricole situate în extravilan și care reprezintă mai mult de 25% din activele prevăzute la alin. (5) pct. 1 și în măsura în care înstrăinarea are loc înainte de împlinirea a 8 ani de la dobândirea oricăruia dintre aceste terenuri, persoana fizică și/sau juridică care înstrăinează are obligația de a plăti un impozit în cotă de 80% aplicată asupra diferenței pozitive dintre valoarea terenurilor existentă la momentul înstrăinării pachetului de control și cea de la momentul dobândirii terenurilor, determinată potrivit valorii orientative stabilită prin expertiza întocmită de camera notarilor publici sau a valorii minime stabilită prin studiul de piață realizat de către camerele notarilor publici, după caz, din respectiva perioadă. În situația în care persoana juridică are în proprietate mai multe terenuri agricole situate în extravilan, cota de 80% se aplică asupra valorii totale calculate prin însumarea diferențelor pozitive aferente terenurilor dobândite cu cel mult 8 ani înainte de înstrăinarea pachetului de control, fără a lua în calcul diferențele negative, diferențe determinate potrivit prezentului alineat.(3) În situația în care persoana juridică deține în proprietate terenuri agricole situate în extravilan ca urmare a unui aport în natură adus de persoana care înstrăinează pachetul de control, verificarea condiției legate de înstrăinare înainte de împlinirea a 8 ani de la dobândirea terenurilor, potrivit alin. (2), se extinde și la perioada deținerii de către acționarul/asociatul care a realizat acest aport în natură.(4) Prevederile art. 16 se vor aplica în mod corespunzător situațiilor prevăzute la alin. (1) și (2).(5) În aplicarea prevederilor alin. (1) și (2), termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: 1. active - proprietățile imobiliare ale persoanei juridice reprezentând orice teren, clădire sau altă construcție ridicată ori încorporată într-un teren, înregistrate potrivit reglementărilor contabile aplicabile; 2. pachet de control - participația în capitalul social/patrimoniul unei persoane juridice, deținută de către o persoană fizică sau juridică, în mod direct sau indirect și care depășește 50% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau din dreptul de vot, după caz;3. titluri de participare - reprezintă acțiunile, părțile sociale sau altă formă de deținere în mod direct sau indirect de către persoane fizice și/sau juridice în capitalul/patrimoniul altei persoane juridice, în funcție de forma de organizare a acesteia, potrivit legii.(6) Impozitul stabilit la alin. (1) și (2) reprezintă un impozit suplimentar față de cele datorate potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.(7) În cazul înstrăinării, prin vânzare, prevăzută la alin. (1), impozitul se calculează și se încasează de notarul public înainte de autentificarea actului notarial prin care se transmite dreptul de proprietate. Impozitul calculat și încasat de către notarul public se virează până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost încasat, în conturile deschise la unitățile Trezoreriei Statului, conturi prevăzute în procedura de la alin. (12).(8) În situația prevăzută la alin. (2), contribuabilul are obligația de a declara venitul obținut în maximum 10 zile de la data transferului, la organul fiscal competent, în vederea calculării impozitului, în temeiul actului juridic prin care are loc înstrăinarea, prin vânzare, a pachetului de control al persoanei juridice.(9) În cazul în care transferul dreptului de proprietate pentru situațiile prevăzute la alin. (1) și (2) se realizează prin hotărâre judecătorească care ține loc de contract de vânzare, impozitul se calculează și se încasează de către organul fiscal competent, pe baza deciziei de impunere, în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei. Instanțele judecătorești care pronunță hotărâri judecătorești rămase definitive comunică organului fiscal competent hotărârea și documentația aferentă, în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești.(10) Impozitul stabilit în condițiile alin. (1) și (2) se virează în conturile deschise la unitățile Trezoreriei Statului și se distribuie astfel:
  a) o cotă de 60% se face venit la bugetul de stat;
  b) o cotă de 40% se face venit la bugetul unităților administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora se află terenurile agricole situate în extravilan ce au făcut obiectul înstrăinării.
  (11) În cazul contribuabililor care intră sub incidența titlului II - Impozitul pe profit din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, impozitul stabilit în condițiile alin. (1) și (2) reprezintă cheltuială nedeductibilă la determinarea rezultatului fiscal. (12) Procedura de calcul, încasare și plată a impozitului perceput în condițiile alin. (1) și (2), precum și obligațiile declarative se aprobă prin ordin comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului finanțelor, cu avizul consultativ al Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(13) Veniturile obținute de persoane nerezidente din tranzacțiile prevăzute la alin. (1) și (2) nu fac parte din domeniul de aplicare a convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alt stat.(14) Proprietarii terenurilor agricole situate în extravilan au obligația să le utilizeze exclusiv în vederea desfășurării activităților agricole de la data cumpărării, iar în situația în care pe terenul agricol există investiții agricole pentru culturile de pomi, viță-de-vie, hamei și irigații exclusiv private, se va păstra destinația agricolă a acestor investiții.
  (la 30-06-2022, Articolul 4^2 din Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 104 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 30 iunie 2022 )
  Notă
  Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 104 din 30 iunie 2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 657 din 30 iunie 2022, prevede:
  Articolul III
  (1) Procedurile aflate în curs de derulare potrivit Legii nr. 17/2014, cu modificările și completările ulterioare, se supun legislației în vigoare la data inițierii acestora.
  (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), la încheierea actelor translative de proprietate, pentru care au fost emise avize înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se aplică dispozițiile art. 4^2 din Legea nr. 17/2014, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență.


  Articolul 5
  (1) În toate cazurile în care se solicită pronunțarea unei hotărâri judecătorești care ține loc de contract de vânzare, acțiunea este admisibilă numai dacă antecontractul este încheiat potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, și ale legislației în materie, precum și dacă sunt întrunite condițiile prevăzute la art. 3, 4 și art. 9 alin. (6) din prezenta lege, iar imobilul ce face obiectul antecontractului este înscris la rolul fiscal și în cartea funciară.(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), în vederea îndeplinirii formalităților prevăzute de prezenta lege, structura din cadrul aparatului central al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, denumită în continuare structura centrală, sau direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București, denumite în continuare structuri teritoriale, după caz, emit un proces-verbal privind derularea procedurii, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 4, la solicitarea adresată primăriei de către proprietarul terenului sau promitentul-cumpărător, în baza deciziei instanței.(3) În situația în care în cadrul procedurii se înregistrează comunicări de acceptare a ofertei de vânzare de către preemptorii prevăzuți la art. 4 alin. (1), procesul-verbal prevăzut la alin. (2) se transmite instanței, însoțit de documente înregistrate în termenul prevăzut la art. 6 alin. (2).(4) Cererea de înscriere în cartea funciară a dreptului de proprietate se respinge dacă nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de prezenta lege.
  (la 30-06-2022, Articolul 5 din Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 104 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 30 iunie 2022 )


  Articolul 6
  (1) Prin derogare de la art. 1.730 și următoarele din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, vânzătorul înregistrează, la primăria din raza unității administrativ-teritoriale unde se află terenul, o cerere prin care solicită afișarea ofertei de vânzare a terenului agricol situat în extravilan, în vederea aducerii acesteia la cunoștința preemptorilor. Cererea este însoțită de oferta de vânzare a terenului agricol și de documentele doveditoare prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi.(2) În termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii prevăzute la alin. (1), primăria are obligația să afișeze timp de 45 de zile lucrătoare oferta de vânzare la sediul său și, după caz, pe pagina de internet a acesteia.
  (la 13-10-2020, Alineatul (2) din Articolul 6 , Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 175 din 14 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 14 august 2020 )
  (3) Primăria are obligația de a transmite structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, după caz, precum și Agenției Domeniilor Statului un dosar care să cuprindă lista preemptorilor, copiile cererii de afișare a ofertei de vânzare și ale documentelor doveditoare prevăzute la alin. (1), procesul-verbal de afișare a ofertei, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării documentației.
  (la 30-06-2022, Alineatul (3) din Articolul 6 , Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 104 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 30 iunie 2022 )
  (4) În scopul unei transparențe extinse, în termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrarea dosarului prevăzut la alin. (3), structura centrală, respectiv structurile teritoriale, după caz, au obligația să afișeze pe site-urile proprii oferta de vânzare, timp de 15 zile.(5) Primăria are obligația de a transmite structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, după caz, dosarul prevăzut la art. 4^1 alin. (3), în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării documentației.
  (la 13-10-2020, Articolul 6 din Capitolul III , Titlul I a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 175 din 14 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 14 august 2020 )
  (6) În termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, primăria are obligația să notifice titularilor dreptului de preempțiune, la domiciliul, reședința sau, după caz, sediul acestora, înregistrarea ofertei de vânzare; în cazul în care titularii dreptului de preempțiune nu pot fi contactați, notificarea se va face prin afișarea la sediul primăriei sau pe site-ul primăriei.
  (la 13-10-2020, Articolul 6 din Capitolul III , Titlul I a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 175 din 14 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 14 august 2020 )
  (7) Procedura privind notificarea titularilor dreptului de preempțiune cu privire la înregistrarea ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan se reglementează prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
  (la 13-10-2020, Articolul 6 din Capitolul III , Titlul I a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 175 din 14 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 14 august 2020 )
  (8) În cazul în care suprafața de teren care face obiectul intenției de vânzare se află la limita a două teritorii administrative, primăria va înștiința autoritatea publică locală cu care aceasta se învecinează, care la rândul ei va notifica titularii drepturilor de preempțiune, cu respectarea prevederilor alin. (6).
  (la 13-10-2020, Articolul 6 din Capitolul III , Titlul I a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 175 din 14 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 14 august 2020 )


  Articolul 7
  (1) Titularul dreptului de preempțiune trebuie ca, în termenul de 45 de zile lucrătoare, să își manifeste în scris intenția de cumpărare, să comunice acceptarea ofertei vânzătorului și să o înregistreze la sediul primăriei unde aceasta a fost afișată. Primăria va afișa, inclusiv pe site-ul propriu, în termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrarea acceptării ofertei de vânzare, datele prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi, respectiv le va trimite pentru afișare pe site-ul structurii centrale sau structurilor teritoriale, după caz.(2) Comunicarea acceptării ofertei vânzătorului se înregistrează la primărie de către titularul dreptului de preempțiune însoțită de documentele justificative, prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi.(3) În cazul în care, în termenul de 45 de zile lucrătoare prevăzut la art. 6 alin. (2), mai mulți preemptori de rang diferit își manifestă în scris intenția de cumpărare, la același preț și în aceleași condiții, se aplică prevederile art. 4.(4) În cazul în care, în termenul de 45 de zile lucrătoare prevăzut la art. 6 alin. (2), mai mulți preemptori de același rang își manifestă în scris intenția de cumpărare și niciun alt preemptor de rang superior nu a acceptat oferta, la același preț și în aceleași condiții, se aplică prevederile art. 4.(5) În cazul în care, în termenul de 45 de zile lucrătoare prevăzut la art. 6 alin. (2), un preemptor de rang inferior oferă un preț superior celui din oferta de vânzare sau celui oferit de ceilalți preemptori de rang superior lui care acceptă oferta, vânzătorul poate relua procedura, cu înregistrarea ofertei de vânzare cu acest preț, cu respectarea prevederilor art. 4.(6) Procedura prevăzută la alin. (5) se va desfășura o singură dată, în termen de 10 zile de la împlinirea termenului de 45 de zile lucrătoare prevăzut la art. 6 alin. (2).(6^1) Comunicarea acceptării ofertei de vânzare modificată se înregistrează la primărie, în termen de 10 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (6).
  (la 30-06-2022, Articolul 7 din Capitolul III , Titlul I a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 104 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 30 iunie 2022 )
  (7) În termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrarea comunicării de acceptare a ofertei de vânzare, primăria are obligația să transmită structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, după caz, datele de identificare a preemptorilor, potențiali cumpărători, în vederea verificării îndeplinirii condițiilor legale.(8) Dacă, în termenul de 45 de zile lucrătoare prevăzut la art. 6 alin. (2), primăria constată că niciunul dintre titularii dreptului de preempțiune nu își manifestă intenția de a cumpăra terenul, se aplică dispozițiile art. 4^1 alin. (3) și art. 6 alin. (5). Vânzarea terenului la un preț mai mic decât cel cerut în oferta de vânzare prevăzută la art. 6 alin. (1), în condiții mai avantajoase decât cele arătate în aceasta ori cu nerespectarea condițiilor prevăzute la art. 4^1 atrage nulitatea absolută.(9) În cazul în care, în termenul de 45 de zile lucrătoare prevăzut la art. 6 alin. (2), respectiv în termenul de 10 zile prevăzut la alin. (6), vânzătorul modifică datele înscrise în oferta de vânzare, acesta reia procedura de înregistrare a cererii prevăzute la art. 6 alin. (1), cu respectarea dispozițiilor prezentei legi.
  (la 13-10-2020, Articolul 7 din Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 175 din 14 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 14 august 2020 )


  Articolul 7^1
  (1) Înainte de împlinirea termenului prevăzut la art. 6 alin. (2), vânzătorul poate depune la primăria unde a fost înregistrată cererea de afișare a ofertei de vânzare o cerere prin care solicită retragerea ofertei. În acest caz, primăria va încheia un proces-verbal de anulare a procedurii prevăzute de prezenta lege și va comunica o copie a acestuia structurii centrale sau structurii teritoriale, după caz, și Agenției Domeniilor Statului.(2) În cazul în care, unul dintre titularii dreptului de preempțiune care și-au manifestat acceptarea ofertei înregistrează la primărie, până la expirarea termenului de verificare prevăzut la art. 10 alin. (1), o cerere de renunțare la acceptarea ofertei, se aplică prevederile art. 4.
  (la 30-06-2022, Alineatul (2) din Articolul 7^1 , Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 104 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 30 iunie 2022 )

  (la 13-10-2020, Capitolul III din Titlul I a fost completat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 175 din 14 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 14 august 2020 )


  Articolul 8

  Dispozițiile prezentului capitol privitoare la exercitarea dreptului de preempțiune se completează cu prevederile dreptului comun.


  Capitolul IV Controlul aplicării procedurii dreptului de preempțiune

  Articolul 9
  (1) Avizul final necesar încheierii contractului de vânzare în formă autentică de către notarul public pentru cazurile prevăzute la art. 4 se emite de către structurile teritoriale pentru terenurile cu suprafața de până la 30 ha inclusiv, iar pentru terenurile cu suprafața de peste 30 ha, de către structura centrală.(2) Avizul necesar încheierii contractului de vânzare în formă autentică de către notarul public pentru cazurile prevăzute la art. 4^1 alin. (1) și (2) sau la art. 7^1 alin. (2) se emite de către structurile teritoriale, pentru terenurile cu suprafața de până la 30 ha inclusiv, iar pentru terenurile cu suprafața de peste 30 ha, de către structura centrală.(3) Avizele prevăzute la alin. (1) și (2) sunt valabile 6 luni de la data comunicării către vânzător sau, în cazul decesului vânzătorului sau a preemptorului/potențialului cumpărător, până la data înregistrării decesului intervenit în perioada de valabilitate a avizelor.(4) Prin excepție, avizele sunt valabile și ulterior împlinirii acestui termen, dacă părțile au încheiat în perioada de valabilitate o promisiune bilaterală de vânzare sau un pact de opțiune care are ca obiect terenul agricol extravilan pentru care a fost emis, dar nu mai mult de termenul stipulat în cuprinsul acestor acte pentru executarea lor, sau în cazul emiterii certificatului de moștenitor, pentru vânzător, în termenul prevăzut la alin. (3).(5) Autoritatea emitentă a avizelor prevăzute la alin. (1) și (2) poate îndrepta erorile materiale din cuprinsul actului, din oficiu sau la cererea persoanei interesate.(6) În toate cazurile în care se solicită pronunțarea unei hotărâri judecătorești care ține loc de contract de vânzare se emite un proces-verbal de derulare a procedurii prevăzute la art. 4, de către structurile teritoriale pentru terenurile cu suprafața de până la 30 ha inclusiv, iar pentru terenurile cu suprafața de peste 30 ha, de către structura centrală.
  (la 30-06-2022, Articolul 9 din Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 104 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 30 iunie 2022 )


  Articolul 10
  (1) Verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 4 și 4^1 se va face de către structura centrală, respectiv de către structurile teritoriale de la locul situării imobilului, după caz, în termen de 10 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 6 alin. (2) sau a termenului prevăzut la art. 7 alin. (6^1) și (9). În cazul îndeplinirii condițiilor legale, în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului pentru verificare, structura centrală, respectiv structurile teritoriale, după caz, vor emite avizul final/avizul necesar încheierii contractului de vânzare, prevăzut la art. 9 alin. (1) și (2).
  (la 30-06-2022, Alineatul (1) din Articolul 10 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 104 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 30 iunie 2022 )
  (2) În cazul în care niciun preemptor nu și-a manifestat intenția de cumpărare, verificarea îndeplinirii condițiilor de către potențialii cumpărători, prevăzute la art. 4^1, se va face de către structura centrală, respectiv de către structurile teritoriale de la locul situării imobilului, în termen de 10 zile lucrătoare de la îndeplinirea termenului prevăzut la art. 6 alin. (5), după caz, și se emite avizul prevăzut de art. 9 alin. (2).(3) În situația în care, în urma verificărilor de către structura centrală, respectiv structurile teritoriale, după caz, se constată că preemptorul ales sau potențialul cumpărător nu îndeplinește condițiile prevăzute de prezenta lege, se va emite un aviz negativ, în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului pentru verificare prevăzut la alin. (1) și (2).(4) Avizele prevăzute la alin. (1)-(3) vor fi eliberate prin grija structurilor teritoriale. Avizele vor fi publicate pe site-urile proprii, în termen de 5 zile lucrătoare de la emitere, pentru o perioadă de 30 de zile.(5) În situația în care nu s-a înregistrat nicio ofertă de cumpărare, la expirarea termenului prevăzut la art. 4^1 alin. (3), în termen de 10 zile lucrătoare, primăriile emit procesul-verbal de finalizare a procedurii. Procesul-verbal se eliberează vânzătorului și se comunică structurii centrale sau structurilor teritoriale, după caz.(6) Procedura de emitere și de eliberare a avizelor se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
  (la 13-10-2020, Articolul 10 din Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 175 din 14 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 14 august 2020 )


  Articolul 11

  Abrogat.
  (la 13-10-2020, Articolul 11 din Capitolul IV , Titlul I a fost abrogat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 175 din 14 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 14 august 2020 )


  Articolul 12
  (1) În exercitarea atribuțiilor care rezultă din aplicarea prezentei legi, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, împreună cu structurile subordonate, după caz:
  a) asigură publicarea ofertelor de vânzare pe site-ul propriu;
  b) asigură verificarea exercitării dreptului de preempțiune;
  c) verifică îndeplinirea condițiilor legale de vânzare de către preemptorul sau potențialul cumpărător, prevăzute de prezenta lege;
  d) emite avizele prevăzute la art. 9 alin. (1) și (2) necesare încheierii contractului de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan, avizul prevăzut la art. 10 alin. (3), precum și procesul-verbal prevăzut la art. 9 alin. (6) necesar pronunțării unei hotărâri judecătorești care ține loc de contract de vânzare;
  (la 30-06-2022, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 12 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificată de Punctul 11, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 104 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 30 iunie 2022 )

  e) constată contravențiile și aplică sancțiunile prevăzute de prezenta lege, prin personalul împuternicit, conform prevederilor art. 17.
  (2) Se instituie Registrul unic național privind circulația și destinația terenurilor agricole situate în extravilan, denumit in continuare Registru unic, sistem electronic, constituit pe baza datelor și informațiilor furnizate de către autoritățile administrației publice locale, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.(3) Registrul unic se realizează, se actualizează și se administrează de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.(4) Instituțiile prevăzute la alin. (2) au obligația de a transmite Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale datele și informațiile referitoare la parcurgerea etapelor procedurale, documentele cadastrale și actele translative de proprietate ale terenurilor agricole situate în extravilan.(5) Procedura privind realizarea, actualizarea și administrarea Registrului unic, precum și modalitățile de transmitere a datelor și informațiilor de către instituțiile prevăzute la alin. (2) se reglementează prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (6) Finanțarea cheltuielilor privind realizarea Registrului unic prevăzut la alin. (2) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
  (la 13-10-2020, Articolul 12 din Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 175 din 14 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 14 august 2020 )


  Capitolul V Dispoziții finale și tranzitorii

  Articolul 13

  Încălcarea dispozițiilor prezentei legi atrage răspunderea administrativă, contravențională sau civilă, după caz.


  Articolul 14

  Constituie contravenții următoarele fapte:
  a) vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan, în care se află situri arheologice, în care au fost instituite zone cu patrimoniu arheologic reperat sau zone cu potențial arheologic evidențiat întâmplător, fără avizul specific al Ministerului Culturii, respectiv al serviciilor publice deconcentrate ale acestuia, după caz, prevăzut la art. 3 alin. (4);
  b) vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan fără avizul specific al Ministerului Apărării Naționale, prevăzut la art. 3 alin. (1), dacă această situație era notată în cartea funciară la data solicitării extrasului de carte funciară pentru autentificare;
  c) vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan fără avizele structurii centrale, respectiv ale structurilor teritoriale ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, după caz, prevăzute la art. 9 alin. (1) și (2);
  (la 13-10-2020, Litera c) din Articolul 14 , Capitolul V , Titlul I a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 175 din 14 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 14 august 2020 )

  d) nerespectarea dreptului de preempțiune în condițiile prevăzute la art. 4 și a condițiilor prevăzute la art. 4^1 și 4^2;
  (la 13-10-2020, Litera d) din Articolul 14 , Capitolul V , Titlul I a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 175 din 14 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 14 august 2020 )

  e) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 6 alin. (2), (3) și (6) și art. 7 alin. (1) și (7) de către primării.
  (la 13-10-2020, Articolul 14 din Capitolul V , Titlul I a fost completat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 175 din 14 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 14 august 2020 )


  Articolul 15

  Contravențiile prevăzute la art. 14 se sancționează cu amendă de la 100.000 lei la 200.000 lei.
  (la 13-10-2020, Articolul 15 din Capitolul V , Titlul I a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 175 din 14 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 14 august 2020 )


  Articolul 16

  Înstrăinarea prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan fără respectarea dreptului de preempțiune, potrivit prevederilor art. 4 și 4^1, sau fără obținerea avizelor prevăzute la art. 3 și art. 9 alin. (1) și (2) este interzisă și se sancționează cu nulitatea absolută.
  (la 30-06-2022, Articolul 16 din Capitolul V , Titlul I a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 104 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 30 iunie 2022 )


  Articolul 17
  (1) Constatarea și sancționarea contravențiilor se fac de către:
  a) structurile centrale și locale cu atribuții în domeniu, aflate în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru contravențiile prevăzute la art. 14 lit. d) și e);
  b) instituțiile abilitate pentru contravențiile prevăzute la art. 14 lit. a)-c).
  (2) Procedura privind constatarea și sancționarea contravențiilor se reglementează prin normele metodologice.
  (la 13-10-2020, Articolul 17 din Capitolul V , Titlul I a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 175 din 14 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 14 august 2020 )


  Articolul 18

  Prevederile art. 14-17 referitoare la contravenții se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 19

  Sumele provenite din aplicarea amenzilor prevăzute la art. 15 se constituie venit la bugetul de stat.


  Articolul 20
  (1) Abrogat.
  (la 13-10-2020, Alineatul (1) din Articolul 20 , Capitolul V , Titlul I a fost abrogat de Punctul 17, Articolul I din LEGEA nr. 175 din 14 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 14 august 2020 )
  (2) Dispozițiile prezentei legi nu se aplică înstrăinărilor între coproprietari, soți, rude până la gradul al treilea, inclusiv și afini până la gradul al treilea, în situația în care proprietarul terenului nu a solicitat afișarea unei oferte de vânzare la primărie.
  (la 30-06-2022, Alineatul (2) din Articolul 20 , Capitolul V , Titlul I a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 104 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 30 iunie 2022 )
  (3) Dispozițiile prezentei legi nu se aplică în cadrul procedurilor de executare silită și contractelor de vânzare încheiate ca urmare a îndeplinirii unor formalități de licitație publică, cum este cazul celor realizate în cadrul procedurii de prevenire a insolvenței și de insolvență sau ca urmare a apartenenței imobilului la domeniul privat de interes local sau județean al unităților administrativ-teritoriale.
  (la 19-10-2014, Alin. (3) al art. 20 a fost introdus de pct. 2 al art. X din LEGEA nr. 138 din 15 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 16 octombrie 2014. )
  Notă
  Art. XI-art. XIII din LEGEA nr. 138 din 15 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 16 octombrie 2014 prevăd:
  Articolul XI
  Hotărârile arbitrale sau ale altor organe cu atribuții jurisdicționale, cu excepția hotărârilor judecătorești, precum și alte înscrisuri pronunțate sau, după caz, întocmite înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi, pot fi puse în executare silită numai dacă au fost învestite cu formula executorie prevăzută de Codul de procedură civilă.
  Articolul XII
  (1) Ori de câte ori printr-un act normativ se prevede încuviințarea de către instanța de executare a executării silite a hotărârilor judecătorești, acestea vor fi puse în executare după încuviințarea cererii de executare silită de către executorul judecătoresc competent potrivit legii.
  (2) Ori de câte ori printr-un act normativ se prevede încuviințarea de către instanța de executare a executării silite a titlurilor executorii, altele decât hotărârile judecătorești, acestea vor fi puse în executare după învestirea lor cu formulă executorie de către instanța de executare și după încuviințarea cererii de executare silită de către executorul judecătoresc competent potrivit legii.
  Articolul XIII
  Dispozițiile privitoare la încuviințarea executării silite a hotărârilor, inclusiv arbitrale, străine rămân aplicabile.


  Articolul 20^1

  În cazul în care, proprietarul terenului a solicitat afișarea la primărie a ofertei de vânzare, persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2) pot accepta oferta de vânzare în calitate de preemptori de rang I, iar contractul de vânzare se va încheia în baza avizelor prevăzute de lege, după caz.
  (la 30-06-2022, Capitolul V din Titlul I a fost completat de Punctul 14, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 104 din 30 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 30 iunie 2022 )


  Articolul 21
  (1) În termen de 7 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, se vor elabora normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi, care se aprobă prin ordin comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului apărării naționale și al ministrului culturii, cu consultarea Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România și a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.(2) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3) Normele metodologice vor fi emise în termen de 7 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(4) Până la data publicării normelor metodologice în Monitorul Oficial al României, Partea I, se aplică regulile de drept comun.


  Titlul II Dispoziții privind modificarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, precum și unele măsuri de organizare a Agenției Domeniilor Statului

  Articolul 22

  Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 7 iunie 2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 4, partea introductivă a alineatului (1) și alineatul (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 4
  (1) Agenția Domeniilor Statului, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, în subordinea Guvernului și în coordonarea tehnică a ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, are următoarele atribuții:
  ...........................................................................(2) Structura organizatorică, regulamentul de organizare și funcționare ale Agenției Domeniilor Statului se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
  2. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 5
  (1) Agenția Domeniilor Statului este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat, și un vicepreședinte cu rang de subsecretar de stat, numiți prin decizie a prim-ministrului.(2) În exercitarea atribuțiilor, președintele emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii.(3) Președintele Agenției Domeniilor Statului are calitatea de ordonator terțiar de credite.(4) Președintele reprezintă Agenția Domeniilor Statului în raporturile cu celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, cu alte persoane juridice și fizice, precum și în justiție.
  3. La articolul 5^1, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Din Comitet fac parte reprezentanți ai Secretariatului General al Guvernului, ai Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ai Agenției Domeniilor Statului, ai Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, ai Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, ai Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice și ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Componența, atribuțiile și modul de funcționare ale Comitetului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.(3) Membrii Comitetului sunt remunerați din bugetul de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare al Agenției Domeniilor Statului, întocmit cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare. Cuantumul maxim al indemnizației lunare va fi stabilit prin decizie a prim-ministrului, fără a putea depăși 20% din nivelul indemnizației lunare acordate prin lege pentru funcția de secretar de stat.


  Articolul 23

  Abrogat.
  (la 11-06-2017, Articolul 23 din Titlul II a fost abrogat de Punctul X, Punctul 7, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 129 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 08 iunie 2017. LEGEA nr. 129 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 08 iunie 2017 care aprobă cu modificări ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 4 ianuarie 2017, publicată in MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 5 ianuarie 2017 și-a încetat implicit efectele juridice conform alin. (2) al art. 16 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 6 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 6 noiembrie 2019. )


  Articolul 24

  Abrogat.
  (la 11-06-2017, Articolul 24 din Titlul II a fost abrogat de Punctul X, Punctul 7, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 129 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 08 iunie 2017. LEGEA nr. 129 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 08 iunie 2017 care aprobă cu modificări ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 4 ianuarie 2017, publicată in MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 5 ianuarie 2017 și-a încetat implicit efectele juridice conform alin. (2) al art. 16 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 6 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 6 noiembrie 2019. )


  Articolul 25

  Abrogat.
  (la 11-06-2017, Articolul 25 din Titlul II a fost abrogat de Punctul X, Punctul 7, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 129 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 08 iunie 2017. LEGEA nr. 129 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 08 iunie 2017 care aprobă cu modificări ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 4 ianuarie 2017, publicată in MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 5 ianuarie 2017 și-a încetat implicit efectele juridice conform alin. (2) al art. 16 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 6 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 6 noiembrie 2019. )


  Articolul 26

  Abrogat.
  (la 11-06-2017, Articolul 26 din Titlul II a fost abrogat de Punctul X, Punctul 7, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 129 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 08 iunie 2017. LEGEA nr. 129 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 08 iunie 2017 care aprobă cu modificări ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 4 ianuarie 2017, publicată in MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 5 ianuarie 2017 și-a încetat implicit efectele juridice conform alin. (2) al art. 16 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 6 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 6 noiembrie 2019. )


  Articolul 27

  Abrogat.
  (la 11-06-2017, Articolul 27 din Titlul II a fost abrogat de Punctul X, Punctul 7, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 129 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 08 iunie 2017. LEGEA nr. 129 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 08 iunie 2017 care aprobă cu modificări ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 4 ianuarie 2017, publicată in MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 5 ianuarie 2017 și-a încetat implicit efectele juridice conform alin. (2) al art. 16 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 6 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 6 noiembrie 2019. )

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condițiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU

  București, 7 martie 2014.
  Nr. 17.
  ------