ORDIN nr. 1.069 din 11 iunie 2020pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infecția cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 11 iunie 2020
  Văzând Referatul de aprobare nr. NT 3.702 din 10.06.2020 al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerul Sănătății,
  având în vedere prevederile:– art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, aprobată cu completări prin Legea nr. 20/2020, cu completările ulterioare;– art. 31 pct. 2 lit. c) din Regulamentul sanitar internațional 2005, pus în aplicare prin Hotărârea Guvernului nr. 758/2009;– art. 25 alin. (2), art. 27 alin. (5) și ale art. 78 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 5 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;– art. 3 pct. 2 din anexa nr. 3 - „Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc“ la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății emite următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul ministrului sănătății nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infecția cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 12 martie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 1
  (1) În înțelesul prezentului ordin, prin carantină se înțelege:
  a) carantină instituționalizată în spații special amenajate;
  b) carantină la domiciliu;
  c) izolare la domiciliu;
  d) carantinarea unei comunități reprezintă carantină la o locație declarată, ca urmare a instituirii măsurii de carantină a unor clădiri, localități sau zone geografice, conform legii.
  2. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 8
  (1) În funcție de evoluția situației epidemiologice și confirmarea a mai mult de trei cazuri de infecție cu noul coronavirus, cu legătură epidemiologică între ele, în aceeași comunitate, se poate decide declararea carantinei într-o comunitate. Carantinarea unei comunități reprezintă izolarea unei zone perfect delimitate (clădire, localitate, zonă geografică) pentru care se dispune interzicerea intrării și ieșirii din zonă conform legii. (2) Persoanele carantinate în comunitate în condițiile alin. (1) beneficiază de concedii și indemnizații pentru carantină, în condițiile legii, pentru toată perioada în care au fost carantinate. Pentru a beneficia de concediu și indemnizație de carantină vor completa și vor transmite doar medicului de familie, pe suport hârtie sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, o declarație pe propria răspundere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6 care face parte integrantă din prezentul ordin.(3) În situația prevăzută la alin. (2) nu se va mai elibera aviz epidemiologic sau orice alt document justificativ de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București.
  3. După anexa nr. 5 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 6, cu conținutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Direcțiile de sănătate publică județene și cea a municipiului București, direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății și medicii de familie vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul III

  Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul sănătății,
  Horațiu Moldovan,
  secretar de stat

  București, 11 iunie 2020.
  Nr. 1.069.

  ANEXĂ

  (Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 414/2020)
  DECLARAȚIE

  Subsemnatul(a), ..............................................., legitimat(ă) cu C.I./B.I. seria ...... nr. ........., CNP: l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l, domiciliat(ă) în ....................................., prin prezenta declar pe propria răspundere că m-am carantinat la următoarea adresă .....................................................
  ..................................................................., reprezentând locația declarată, ca urmare a instituirii măsurii de carantină, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, asupra:
  a) clădirii situate în ..............................................................................................;
  b) localității .............................................................................................;
  c) zonelor geografice .............................................................................................,

  de la data de .............................................. până la data de ....................................... .
  Declar că am luat cunoștință de prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la „Falsul în declarații“.
  Numele și prenumele .................................
  Nr. de telefon: .....................
  Data: ............................
  Semnătura: ........................
  Am atașat prezentei:
  [] Copie C.I./B.I.
  ATENȚIE!
  Datele cu caracter personal colectate prin prezentul document vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului: art. 6 alin. 1 lit. c), d) și e), respectiv art. 9 alin. 2 lit. g), h) și i), din motive de interes public în domeniul sănătății publice, în scopul asigurării protejării populației împotriva unei amenințări transfrontaliere grave la adresa sănătății.

  ----