LEGE nr. 146 din 5 mai 2004
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 12 mai 2004  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189 din 12 decembrie 2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 23 decembrie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 354/2003, se modifică după cum urmează:
  1. Litera g) a articolului 4 va avea următorul cuprins:
  "g) Agenţia de compensare pentru achiziţii de tehnică specială, denumită în continuare Agenţia - instituţie publică autonomă, cu personalitate juridică, aflată în coordonarea primului-ministru, având ca obiect de activitate punerea în aplicare a procedurilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă pentru executarea operaţiunilor compensatorii;"
  2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
  "Art. 5. - Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică pentru îndeplinirea obligaţiilor de compensare rezultate din contractul de achiziţie din import de către autoritatea contractantă de produse, servicii sau lucrări necesare domeniului apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, a căror valoare depăşeşte, individual sau cumulat, 3 milioane de euro."
  3. Alineatul (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:
  "Art. 8. - (1) Agenţia este finanţată de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pe o perioadă de un an de la începerea activităţii. După expirarea acestui termen, finanţarea Agenţiei se asigură din venituri proprii, iar bugetul de venituri şi cheltuieli al acesteia se aprobă prin hotărâre a Guvernului."
  4. Alineatele (1) şi (3) ale articolului 9 vor avea următorul cuprins:
  "Art. 9. - (1) Comisia mixtă pentru compensarea achiziţiilor de tehnică specială, denumită în continuare Comisia, se constituie prin decizie a primului-ministru şi este alcătuită din: ministrul economiei şi comerţului, ministrul apărării naţionale, ministrul finanţelor publice, ministrul afacerilor externe, ministrul administraţiei şi internelor, directorul Serviciului Român de Informaţii, directorul Serviciului de Informaţii Externe şi directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale. Ministrul economiei şi comerţului are şi calitatea de preşedinte al Comisiei.
  .......................................................................................
  3) Comisia ia hotărâri cu votul a minimum jumătate plus unu din membrii săi."


  Articolul II

  (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările care decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi în structura bugetului de stat, în volumul şi structura bugetului Ministerului Economiei şi Comerţului şi bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2004 şi în anexele la acestea.
  (2) Se autorizează Ministerul Economiei şi Comerţului şi Secretariatul General al Guvernului, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi în structura numărului maxim de posturi şi a cheltuielilor cu salariile.


  Articolul III

  În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Comisia mixtă pentru compensarea achiziţiilor de tehnică specială va supune Guvernului, spre aprobare, domeniile prioritare care beneficiază de derularea operaţiunilor de compensare, precum şi valorile multiplicatorilor de compensare rezultaţi ca urmare a analizei priorităţilor de dezvoltare a României.


  Articolul IV

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 354/2003, precum şi cu modificările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 11 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 20 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  Bucureşti, 5 mai 2004.
  Nr. 146.
  ------