ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 89 din 30 decembrie 2019pentru modificarea art. 51^1 alin. (1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice și modificarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1059 din 31 decembrie 2019
  Având în vedere complexitatea elementelor de natură tehnică și a multitudinii de proceduri operaționale ce trebuie elaborate și implementate corespunzător la nivelul operatorilor sau al partenerilor acestora, necesitatea derulării unor programe de instruire a personalului tehnic și administrativ pentru gestionarea noilor situații care pot apărea în noul context, necesitatea alinierii sistemelor proprii ale operatorilor cu cele ale partenerilor acestora, precum și aspectele de ordin practic constând în modificările de natură tehnică care includ dezvoltarea ori modificarea aplicațiilor informatice proprii ori achiziția de noi aplicații informatice și integrarea acestora cu sistemele proprii, pe care furnizorii trebuie să le finalizeze până la data de 1 ianuarie 2020, în vederea punerii în aplicare a dispozițiilor art. 51^1 alin. (1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și faptul că toate aceste modificări și ajustări trebuie să nu afecteze procesele derulate anterior,
  pentru evitarea unor blocaje în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor privind furnizarea serviciilor de telefonie destinate publicului la puncte mobile,
  ținând cont de situația obiectivă creată de instituirea la nivel de lege a datei de la care devine obligatorie punerea în aplicare a acestor obligații și de faptul că modificarea acestui termen nu se poate realiza decât printr-un act normativ de același nivel,
  având în vedere că măsura prelungirii acestui termen până la 31 martie 2020 - de maniera în care aceasta să permită furnizorilor de telefonie mobilă să finalizeze modificările de natură tehnică și operațională necesare - trebuie să fie adoptată anterior datei de la care obligațiile devin efective,
  ținând seama de faptul că neadoptarea acestei măsuri ar conduce, începând cu data de 1 ianuarie 2020, la imposibilitatea furnizării serviciilor de telefonie mobilă destinate publicului la puncte mobile,
  având în vedere că până în prezent, cu toate eforturile depuse de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public București - Ilfov, constituită în noiembrie 2017 prin asocierea municipiului București, județului Ilfov și a celor 40 de localități din Ilfov, au rămas neatribuite un număr de 16 rute din Programul integrat de transport București - Ilfov, este necesară adoptarea unei măsuri de urgență pentru a se asigura deplasarea persoanelor pe aceste rute.
  Pentru a se evita practici ilicite în activitățile de transport de persoane, practici care au consecințe negative asupra siguranței și calității vieții populației, calității serviciilor oferite de operatorii de transport rutier, precum și de a evita impactul negativ asupra bugetului de stat, prin diminuarea veniturilor încasate ca urmare a neplății taxelor și impozitelor aferente activităților de transport de persoane, ce sunt desfășurate în lipsa unui cadru legal în vigoare,
  în vederea respectării prevederilor art. 10 alin. (2) din Directiva 2011/64/UE privind structura și ratele accizelor aplicate tutunului prelucrat, respectiv acciza globală pe țigarete să reprezinte cel puțin 60% din prețul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul al țigaretelor eliberate pentru consum,
  ținând seama de faptul că neadoptarea acestei măsuri poate conduce, începând cu data de 1 ianuarie 2020, la declanșarea procedurii de infringement ca urmare a constatării neîndeplinirii obligațiilor care îi revin României în calitate de stat membru,
  având în vedere necesitatea asigurării fondurilor de către Comitetul Olimpic și Sportiv Român pentru desfășurarea normală a activității federațiilor sportive naționale începând cu data de 1.01.2020, în contextul în care, până la data prezentei ordonanțe de urgență, Legea bugetului de stat pe anul 2020 nu a fost aprobată,
  având în vedere faptul că toate aceste elemente vizează interesul public și constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul I

  Alineatele (1) și (4) ale articolul 51^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 27 decembrie 2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 51^1
  (1) Furnizarea serviciilor de telefonie destinate publicului la puncte mobile, pentru care plata se face în avans, se realizează, începând cu data de 31 martie 2020, numai după ce furnizorul acestor servicii a colectat, prin intermediul unui formular în format fizic sau electronic, inclusiv prin mijloace electronice de comunicare la distanță, datele de identificare ale utilizatorului final al cartelei SIM, prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 55.
  ...............................................................................................(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul utilizatorilor finali de cartele SIM care, la data de 30 martie 2020, beneficiază de servicii de telefonie destinate publicului la puncte mobile, pentru care plata se face în avans, furnizorul acestor servicii colectează, în condițiile prevăzute la alin. (1), datele de identificare ale acestora prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 55, până cel târziu la data de 31 august 2020.


  Articolul II
  (1) La solicitarea operatorilor de transport care dețin licențe de traseu valabile la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență pe traseele cuprinse în actualul program de transport în baza căruia se efectuează serviciile regulate de transport rutier de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. prelungește licențele de traseu însoțite de graficele de circulație, pentru autobuzele deținute și nominalizate de către aceștia, cu plata tarifului aferent, potrivit legii, care vor avea valabilitate până la data de 31.12.2020, dar nu mai târziu de data atribuirii de către asociația de dezvoltare intercomunitară pentru transport public a obligației prestării serviciului de transport public către operatorii de transport, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 și nr. 1.107/70 ale Consiliului, ale Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare.(2) Procedura și modalitatea de prelungire a valabilității licențelor de traseu pentru situațiile prevăzute la alin. (1) se stabilesc de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., potrivit legii.


  Articolul III

  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 343, alineatul (5) va avea următorul cuprins:(5) Acciza specifică exprimată în lei/1.000 de țigarete se determină anual, pe baza prețului mediu ponderat de vânzare cu amănuntul, a procentului legal aferent accizei ad valorem și a accizei totale al cărei nivel este prevăzut în anexa nr. 1. Această acciză specifică se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 1 martie. În perioada 1 ianuarie 2020-31 martie 2020, acciza specifică pentru țigarete este de 386,377 lei/ 1.000 țigarete.2. La anexa nr. 1 de la titlul VIII - Accize și alte taxe speciale, la numărul curent 6, coloanele 6-8 se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Nr crt.

  Denumirea produsului sau a grupei de produse

  U.M.

  Acciza (lei/U.M.)

  2017

  2018

  2019

  2020

  2021

  2022

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  (...)

  Tutun prelucrat

  6

  Țigarete

  1.000 țigarete

  439,94

  448,74

  483,74*

  503,97**
  533,97

  563,97

  563,97

  *Nivel aplicabil începând cu 1 ianuarie 2019.
  **Nivel aplicabil începând cu 1 ianuarie 2020.


  Articolul IV

  Prin derogare de la prevederile art. 66 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 din 13 august 2002, cu modificările și completările ulterioare, excedentul rezultat din execuția bugetului Comitetului Olimpic și Sportiv Român pe anul 2019 se reportează în anul următor cu aceeași destinație.


  Articolul V

  Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. III din prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  Lucian Nicolae Bode
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  Ministrul tineretului și sportului,
  Marian Ionuț Stroe

  București, 30 decembrie 2019.
  Nr. 89.
  -----