ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 28 iunie 2007
privind exceptarea de la plată a taxelor şi a altor sume prevăzute de art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, de art. 55, 56 şi 58 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic şi de art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, precum şi adoptarea unor măsuri pentru întocmirea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor necesare pentru scoaterea terenurilor destinate construcţiei de drumuri de interes naţional din circuitul agricol şi, respectiv, din fondul naţional silvic
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007  Având în vedere că:
  - finalizarea programelor de reabilitare/construcţie a drumurilor de interes naţional în termenele stabilite prin contractele de execuţie lucrări este condiţionată de predarea terenurilor necesare execuţiei lucrărilor către constructorii angajaţi;
  - parcurgerea procedurilor de obţinere a avizelor necesare şi plata taxelor pentru scoaterea terenurilor din circuitul agricol, respectiv din fondul forestier, produc întârzieri majore în derularea execuţiei lucrărilor, conduc la imposibilitatea respectării datelor limită de tragere specificate în acordurile de împrumut şi generează penalităţi pentru întârzierea majoră a execuţiei lucrărilor faţă de termenele prevăzute în acordurile de împrumut;
  - plata anticipată a taxelor se realizează de la bugetul de stat, iar sumele plătite constituie venit la bugetul de stat,
  în considerarea necesităţii de a adopta de urgenţă o serie de măsuri necesare accelerării execuţiei lucrărilor de construcţie de drumuri de interes naţional declarate de utilitate publică şi care fac obiectul unor investiţii prioritare cu finanţare externă şi finanţare de la bugetul de stat,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  (1) Scoaterea, definitivă ori temporară, a terenurilor necesare construcţiei de drumuri de interes naţional din circuitul agricol şi, respectiv, din fondul forestier naţional se exceptează de la plata taxelor prevăzute la art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a taxelor şi a celorlalte sume datorate potrivit art. 55, 56 şi 58 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Excepţia prevăzută la alin. (1) se aplică indiferent de modul de trecere a terenurilor respective în domeniul public al statului, potrivit legii.


  Articolul 2

  În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Transporturilor vor elabora Metodologia de întocmire, avizare şi aprobare a documentaţiilor necesare scoaterii terenurilor din circuitul agricol/forestier fără plata taxelor, care se aprobă prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului transporturilor.


  Articolul 3

  Terenurile proprietate publică a statului aflate în circuitul agricol şi, respectiv, în fondul forestier naţional, ce urmează a fi afectate de construcţia de drumuri de interes naţional, vor fi date, prin hotărâre a Guvernului, în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării activităţilor de interes naţional de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.


  Articolul 4

  Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, art. 14 din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 31 mai 2004, precum şi art. 14 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 941/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 1 iulie 2004, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul transporturilor,
  Septimiu Buzaşu,
  secretar de stat
  Ministrul agriculturii
  şi dezvoltării rurale,
  Decebal Traian Remeş
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 28 iunie 2007.
  Nr. 75.
  ---------