HOTĂRÂRE nr. 228 din 24 martie 2010
privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 29 martie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 27 august 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 3 alineatul (3), după litera e) se introduc trei noi litere, literele f), g) şi h), cu următorul cuprins:
  "f) adeverinţă eliberată de către unitatea de învăţământ din care să rezulte media generală/calificativul din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru toţi elevii, cu excepţia elevilor clasei I;
  g) adeverinţă eliberată de către unitatea de învăţământ din care să rezulte numărul de absenţe nemotivate din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru toţi elevii, cu excepţia elevilor clasei I;
  h) adeverinţă eliberată de către instituţia de învăţământ din care să rezulte că studentul a promovat minimum 50 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru toţi studenţii, cu excepţia studenţilor din anul I."
  2. La articolul 3, alineatul (6) se abrogă.
  3. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 4. - (1) La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, cu excepţia: alocaţiei de stat, alocaţiei familiale complementare şi a alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală, bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii şi burselor sociale, precum şi a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi şi obligaţii.
  (2) În cazul în care familia are în proprietate bunuri mobile şi imobile care ar putea fi valorificate, se iau în considerare veniturile potenţiale provenite din valorificarea acestora, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (2)-(4) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a categoriilor de bunuri şi criteriilor prevăzute în anexele nr. 4-6 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.010/2006.
  (3) În situaţia în care beneficiarii eligibili au venituri egale, criteriile de departajare vor fi în ordine: pentru elevi - media generală/calificativul şi numărul de absenţe nemotivate din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, iar pentru studenţi - obţinerea a minimum 50 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii."
  4. La articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
  "(4) Membrii comisiei răspund disciplinar conform prevederilor legale."
  5. La articolul 7, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
  "(5) Membrii comisiei răspund disciplinar conform prevederilor legale."
  6. La articolul 8, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
  "(5) Membrii comisiilor constituite la nivelul fiecărei universităţi răspund disciplinar conform prevederilor legale."
  7. La articolul 11, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(2) Comisia de contestaţii din cadrul inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti, respectiv din cadrul instituţiei de învăţământ superior analizează contestaţiile primite de la elevi/studenţi şi le rezolvă în termen de 15 zile de la depunerea acestora. Pentru contestaţiile admise solicită Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului fondurile aferente.
  ...........................................................................
  (4) La nivelul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului se constituie o comisie de contestaţii, numită prin ordin al ministrului, care propune acestuia, dacă este cazul, suplimentarea de fonduri în limita fondurilor aprobate pentru finanţarea programului."
  8. La articolul 11, după alineatul (5) se introduc patru noi alineate, alineatele (6)-(9), cu următorul cuprins:
  "(6) Membrii comisiei răspund disciplinar conform prevederilor legale.
  (7) Autorităţile administraţiei publice locale efectuează anchete sociale pentru verificarea veridicităţii declaraţiilor de venit şi a celor referitoare la bunurile familiei, în cazul elevilor care solicită sprijin financiar.
  (8) Ancheta socială prevăzută la alin. (7) se desfăşoară în conformitate cu procedura stabilită prin Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
  (9) Personalul serviciului public de asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, persoanele cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din aparatul de specialitate al primarului, care efectuează ancheta socială prevăzută la alin. (7), răspund, în conformitate cu prevederile legale, pentru veridicitatea datelor înscrise în formularul de anchetă socială."
  9. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
  10. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,
  Daniel Petru Funeriu
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
  Mihai Constantin Şeitan
  Bucureşti, 24 martie 2010.
  Nr. 228.


  Anexa 1
  (Anexa nr. 1 la normele metodologice)
  CALENDARUL
  pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării
  de calculatoare începând cu anul 2010
  *Font 9*
  Numirea Comisiei centrale, a comisiilor judeţene, a comisiilor din unităţile şi instituţiile de învăţământ 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri
  Depunerea cererilor până la 21 aprilie
  Efectuarea anchetelor sociale şi evaluarea cererilor de către comisiile din unităţile şi instituţiile de învăţământ împreună cu comisiile de anchetă socială 19 aprilie-19 mai
  Centralizarea cererilor la Comisia centrală, prin intermediul portalului dedicat 19 mai-28 mai
  Afişarea pe portalul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a listei de cereri eligibile 31 mai
  Afişarea pe portalul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a listei beneficiarilor, aprobată prin ordin de ministru 1 iunie
  Afişarea în fiecare unitate de învăţământ a listei beneficiarilor 3 iunie, până la ora 18,00
  Depunerea contestaţiilor 5 zile de la afişarea listei beneficiarilor pe portalul dedicat
  Rezolvarea contestaţiilor 8 iunie-23 iunie
  Afişarea rezultatului contestaţiilor pe portalul dedicat şi în fiecare unitate de învăţământ 24 iunie, până la ora 18,00
  Eliberarea bonurilor valorice 24 iunie-30 iulie
  Achiziţionarea de calculatoare 24 iunie-31 august
  Depunerea copiilor de pe facturi şi de pe procesele-verbale de predare-primire de către elevi şi studenţi 24 iunie-20 septembrie
  Depunerea de către operatorii economici a bonurilor valorice, a copiilor de pe facturi şi de pe procesele- verbale de predare-primire spre decontare, la comisia judeţeană, respectiv la comisiile din instituţiile de învăţământ superior; înregistrarea operatorilor economici pe portalul dedicat 24 iunie-20 octombrie
  Afişarea şi actualizarea listei operatorilor economici înregistraţi, împreună cu numărul de cereri primite (de către I.S.J./I.S.M.B.) 16 iulie-8 octombrie
  Decontarea către operatorii economici 23 iulie-30 noiembrie


  Anexa 2
  (Anexa nr. 3 la normele metodologice)
                                      MODELUL
           bonului valoric pentru acordarea unui ajutor financiar în
                 vederea achiziţionării de calculatoare*)

   ______________________________________________________________________________
  | |
  | GUVERNUL ROMÂNIEI GUVERNUL ROMÂNIEI |
  | |
  | MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII |
  | TINERETULUI ŞI SPORTULUI TINERETULUI ŞI SPORTULUI |
  | |
  | BON VALORIC - 200 EURO BON VALORIC - 200 EURO |
  | ÎN VEDEREA ACHIZIŢIONĂRII |
  | AJUTOR FINANCIAR AJUTOR FINANCIAR ÎN VEDEREA |
  | UNUI CALCULATOR ACHIZITIONARII UNUI CALCULATOR |
  | |
  | |
  | Numele ................ Numele şi prenumele beneficiarului |
  | Prenumele .............. ............................... |
  | CNP .................... Falsificarea CNP ........................... |
  | Adresa ................. acestor Adresa ........................ |
  | bilete se |
  | Semnătura Semnătura pedepseşte Dacă este cazul: |
  | de persoană conform Numele şi prenumele minorului..... |
  | primire autorizată legilor CNP .............................. |
  | Adresa ........................... |
  | L.S. |
  | Semnătură persoană |
  | autorizată |
  | L.S. |
  | |
  | |
  | Data .................. |
  | Seria M.E.C.T.S. Seria M.E.C.T.S. |
  | Nr. Nr. |
  | |
  | NETRANSMISIBIL |
  | Bonul valoric se va utiliza exclusiv|
  | conform destinatiei sale. Tipărit la|
  | C.N. "Imprimeria Naţională S.A." |
  | |
  |______________________________________________________________________________|

  ---------- Notă *) Culoarea fundalului bonului valoric, pentru anul 2010, este pe nuanţe de verde deschis.
  NOTĂ:
  Conform art. 1 pct. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 403/2006 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004, şi pentru aprobarea calendarului desfăşurării programului pe anul 2006, modelul bonului valoric se completează pe verso cu următorul text:
  "a) beneficiarul acestui bon valoric este obligat să îl utilizeze până la data finală pentru achiziţionarea de calculatoare stabilită prin calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare, aprobat prin hotărâre a Guvernului;
  b) furnizorul de calculatoare este obligat să transmită bonul valoric către comisiile judeţene/comisia constituită la nivelul municipiului Bucureşti, cât şi comisiile constituite la nivelul instituţiilor de învăţământ superior, până la data finală de depunere, stabilită prin calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare, aprobat prin hotărâre a Guvernului."
  ----------