LEGE nr. 261 din 30 decembrie 2019pentru ratificarea Scrisorii de înțelegere privind avansul pentru pregătirea Proiectului de dezvoltare propus, "Cartierul pentru justiție", dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnată la Bruxelles la 30 mai 2019 și la București la 6 iunie 2019
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 31 decembrie 2019
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul 1

  Se ratifică Scrisoarea de înțelegere privind avansul pentru pregătirea Proiectului de dezvoltare propus, „Cartierul pentru justiție“, dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnată la Bruxelles la 30 mai 2019 și la București la 6 iunie 2019, în valoare de 2,5 milioane USD, denumită în continuare Scrisoare de înțelegere privind avansul.


  Articolul 2
  (1) Ministerul Justiției este desemnat agenție de implementare și, în această calitate, i se deleagă întreaga autoritate și responsabilitate în aplicarea prevederilor Scrisorii de înțelegere privind avansul și în realizarea activităților de pregătire pentru care s-a contractat avansul prevăzut la art. 1. Ministerul Justiției va implementa activitățile aferente avansului prin Direcția de implementare a proiectelor finanțate din împrumuturi externe.(2) Ministerul Finanțelor Publice va încheia cu Ministerul Justiției un acord subsidiar, prin care se vor stabili drepturile și obligațiile părților în aplicarea Scrisorii de înțelegere privind avansul.


  Articolul 3

  Cheltuielile reprezentând echivalentul în lei al valorii avansului vor fi cuprinse în bugetul Ministerului Justiției, în limita sumelor alocate anual cu această destinație de la bugetul de stat.


  Articolul 4

  Sumele trase din avans și virate în contul de valută deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice la Banca Națională a României se utilizează pe măsura necesităților de finanțare a deficitului bugetului de stat și de refinanțare a datoriei publice guvernamentale, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 5

  În cazul în care împrumutul pentru a cărui pregătire s-a contractat avansul care face obiectul Scrisorii de înțelegere privind avansul, ratificată prin prezenta lege, nu se contractează, rambursarea sumelor trase din avans, precum și plata dobânzilor acumulate se asigură conform legislației în vigoare privind datoria publică, prin mecanismul aferent finanțărilor rambursabile contractate de Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor Publice, în vederea finanțării deficitului bugetului de stat și refinanțării datoriei publice guvernamentale.


  Articolul 6
  (1) Se autorizează Guvernul României ca, prin Ministerul Finanțelor Publice, să convină cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare amendamente la conținutul Scrisorii de înțelegere privind avansul, care nu sunt de natură să majoreze obligațiile financiare asumate de România față de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare.(2) Amendamentele convenite potrivit alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  Robert-Marius Cazanciuc

  București, 30 decembrie 2019.
  Nr. 261.
  ----