ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 23 din 24 martie 2010 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 30 martie 2010
  (la 08-11-2012, Titlul ordonanței de urgență a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. )
  Având în vedere faptul că, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare și de înregistrare a animalelor din speciile ovină și caprină și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 și a directivelor 92/102/CEE și 64/432/CEE , începând cu 31 decembrie 2009, toate ovinele și caprinele trebuie să fie identificate electronic,
  ținând cont de faptul că, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 127/2003 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 118/2004, cu modificările și completările ulterioare, identificarea ovinelor și caprinelor este stabilită doar prin aplicarea crotaliilor auriculare și/sau a mărcilor, fără a fi prevăzute și mijloacele electronice de identificare,
  având în vedere că cea mai mare parte a animalelor supuse identificării electronice conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului se nasc în prima parte a anului, iar mișcarea și comercializarea lor, care se desfășoară cu prioritate în această perioadă, sunt condiționate de aplicarea mijloacelor de identificare,
  luând în considerare necesitatea elaborării legislației naționale cu privire la identificarea animalelor astfel încât să fie asigurată implementarea Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului, cu respectarea obligațiilor și a termenelor prevăzute în cadrul acestuia,
  întrucât nerespectarea de către România a obligațiilor care decurg din calitatea acesteia de stat membru al Uniunii Europene atrage sancționarea țării noastre de către Comisia Europeană, precum și imposibilitatea desfășurării activității comerciale cu animale vii din România către celelalte state membre ale Uniunii Europene,
  având în vedere necesitatea reducerii unor cheltuieli importante de la bugetul de stat alocate identificării și înregistrării bovinelor, suinelor, ovinelor și caprinelor, în contextul politicii actuale a Guvernului de raționalizare a cheltuielilor publice, precum și necesitatea responsabilizării proprietarilor de animale în ceea ce privește identificarea și înregistrarea animalelor,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul 1

  Suinele, ovinele, caprinele și ecvideele existente pe teritoriul României sunt supuse în mod obligatoriu procesului integrat de identificare și înregistrare a animalelor, prin realizarea următoarelor elemente:
  (la 08-11-2012, Partea introductivă a art. 1 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. )

  a) aplicarea crotaliilor auriculare și/sau a mărcilor, precum și a mijloacelor electronice de identificare în exploatația în care se nasc, pentru identificarea suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, în funcție de sistemul de identificare național;
  (la 08-11-2012, Lit. a) a art. 1 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. )

  b) înregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și înregistrarea mișcărilor și evenimentelor intervenite cu privire la aceste animale și corectarea erorilor pentru suinele, ovinele, caprinele și ecvideele identificate și înregistrate;
  (la 08-11-2012, Lit. b) a art. 1 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. )

  c) dezvoltarea și actualizarea bazei naționale de date informatice;
  d) întocmirea registrelor pentru suinele, ovinele, caprinele și ecvideele identificate și înregistrarea exploatațiilor, întocmirea și eliberarea pașaportului pentru ecvidee, în conformitate cu condițiile stabilite prin ordin al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.
  (la 08-11-2012, Lit. d) a art. 1 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. )


  Articolul 2

  În sensul prezentei ordonanțe de urgență, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
  a) exploatație nonprofesională - exploatație de animale înregistrată în Sistemul național de identificare și înregistrare a animalelor și deținută de persoane fizice neînregistrate la Camera de Comerț și Industrie a României;
  b) exploatație comercială - exploatație de animale înregistrată în Sistemul național de identificare și înregistrare a animalelor și autorizată sanitar veterinar, deținută de persoane fizice autorizate, întreprindere individuală, întreprindere familială sau de persoane juridice organizate în condițiile legii, care îndeplinesc prevederile normelor de biosecuritate.
  c) exploatație - orice amenajare, orice construcție sau, în cazul creșterii în aer liber, orice mediu în care animalele sunt deținute, crescute ori manipulate de o manieră permanentă sau temporară, cu excepția cabinetelor ori clinicilor veterinare;
  (la 08-11-2012, Lit. c) a art. 2 a fost introdusă de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. )

  d) deținător - orice persoană fizică sau persoană juridică responsabilă cu animale, chiar cu titlu temporar, cu excepția cabinetelor ori clinicilor veterinare;
  (la 08-11-2012, Lit. d) a art. 2 a fost introdusă de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. )

  e) bază națională de date - constituită din informațiile privind deținătorul și/sau proprietarul animalului și date despre animal și exploatație;
  (la 08-11-2012, Lit. e) a art. 2 a fost introdusă de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. )

  f) organizație profesională a crescătorilor de animale aprobată - asociația crescătorilor de suine, ovine și caprine cu reprezentare la nivel județean, legal constituită potrivit Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, aprobată ca utilizator al Sistemului național de identificare și înregistrare a animalelor;
  (la 08-11-2012, Lit. f) a art. 2 a fost introdusă de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. )

  g) medic veterinar de liberă practică împuternicit - medicul veterinar de liberă practică organizat conform legii și împuternicit de direcția sanitar-veterinară județeană, respectiv a municipiului București, pe bază de contract, să efectueze unele activități sanitar-veterinare publice, în condițiile legii;
  (la 08-11-2012, Lit. g) a art. 2 a fost introdusă de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. )

  h) utilizator - orice persoană fizică și persoană juridică ce îndeplinește condițiile pentru utilizarea Sistemului național de identificare și înregistrare a animalelor.
  (la 08-11-2012, Lit. h) a art. 2 a fost introdusă de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. )


  Articolul 3
  (1) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor stabilește, prin ordin al președintelui acesteia, cerințele tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a suinelor, ovinelor și caprinelor. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale stabilește, prin ordin al ministrului, cerințele tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a ecvideelor. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor aprobă, pe baza cerințelor respective, mijloacele de identificare pentru suine, ovine și caprine, iar Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale aprobă, pe baza cerințelor respective, mijloacele de identificare pentru ecvidee.(2) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor face publică și actualizează permanent lista societăților comerciale care furnizează mijloace oficiale de identificare a suinelor, ovinelor și caprinelor. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale face publică și actualizează permanent lista societăților comerciale care furnizează mijloace oficiale de identificare a ecvideelor.
  (la 08-11-2012, Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. )


  Articolul 4
  (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, ovinele și caprinele născute începând cu anul 2010 se identifică cu o crotalie auriculară simplă și o crotalie auriculară electronică care conțin același cod unic de identificare a animalului.(2) Toate ovinele și caprinele se identifică în mod obligatoriu odată cu mișcarea lor din exploatația în care s-au născut ori, cel mai târziu, la împlinirea vârstei de maximum 6 luni.
  (la 08-11-2012, Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. )
  (3) Ovinele și caprinele născute în perioada 1 ianuarie 2008-1 ianuarie 2010 se identifică cu două crotalii auriculare simple, având imprimat același cod unic de identificare a animalului.
  (la 08-11-2012, Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. )
  (4) Abrogat.
  (la 08-11-2012, Alin. (4) al art. 4 a fost abrogat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. )
  (5) Ovinele și caprinele născute începând cu 1 ianuarie 2010 și până la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, care au fost identificate inițial cu o crotalie auriculară simplă, vor fi identificate și cu o crotalie auriculară electronică ce conține același cod unic de identificare a animalului, dacă:
  (la 08-11-2012, Partea introductivă a alin. (5) al art. 4 a fost modificată de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. )

  a) fac obiectul mișcării pe teritoriul României între exploatații de creștere și reproducție;
  b) fac obiectul comerțului intracomunitar ori al exportului; sau
  c) au împlinit vârsta de 12 luni.
  (la 08-11-2012, Lit. c) a alin. (5) al art. 4 a fost modificată de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. )
  (6) Suinele se identifică cu o crotalie auriculară simplă sau cu o marcă.


  Articolul 5
  (1) Identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor din exploatațiile nonprofesionale sunt în responsabilitatea deținătorilor animalelor și se realizează de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciți în baza contractelor de servicii sau de concesiune, până la finalizarea acestora, pentru supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor și caprinelor, atribuite de către direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, potrivit prevederilor legale în vigoare privind achizițiile publice.
  (la 16-12-2019, Alineatul (1) din Articolul 5 a fost modificat de Articolul II din LEGEA nr. 236 din 11 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 13 decembrie 2019 )
  (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor se realizează de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciți prin încheierea unui act adițional la contractele de concesiune a activităților sanitar-veterinare publice valabile la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(3) Tarifele aferente serviciilor de identificare și înregistrare a suinelor, ovinelor și caprinelor din exploatațiile nonprofesionale, prestate de medicii veterinari de liberă practică împuterniciți de către direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, reprezintă costul manoperei de identificare și înregistrare a animalelor, precum și costul înregistrării mișcărilor și evenimentelor intervenite cu privire la acestea și al corectării erorilor apărute în baza națională de date informatice pentru suinele, ovinele și caprinele identificate și înregistrate.(4) Proprietarii exploatațiilor nonprofesionale de suine, ovine și caprine pot solicita în scris direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București să efectueze direct sau prin intermediul organizațiilor profesionale ale crescătorilor de animale ai căror membri sunt, aprobate de către direcțiile respective, activitatea de identificare și înregistrare a animalelor din exploatațiile proprii.
  (la 08-11-2012, Alin. (4) al art. 5 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. )
  (5) Solicitarea prevăzută la alin. (4) atrage suportarea de către proprietari a costurilor aferente întregii activități de identificare și înregistrare a animalelor, de înregistrare a mișcării și a evenimentelor intervenite cu privire la aceste animale și de corectare a erorilor.
  (la 08-11-2012, Alin. (5) al art. 5 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. )
  (6) Proprietarii exploatațiilor nonprofesionale de suine, caprine, ovine și ecvidee sunt obligați să notifice permanent, în termenul prevăzut de normele sanitar-veterinare, medicului veterinar de liberă practică împuternicit sau organizațiilor profesionale ale crescătorilor de animale aprobate, după caz, informațiile referitoare la mișcările și evenimentele intervenite cu privire la animalele din exploatația proprie.
  (la 08-11-2012, Alin. (6) al art. 5 a fost introdus de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. )


  Articolul 6

  Identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor din exploatațiile comerciale se efectuează și se suportă de către proprietarul acestora.


  Articolul 6^1
  (1) Identificarea și înregistrarea ecvideelor, cu excepția cabalinelor de rasă, se efectuează de către medicii veterinari de liberă practică, organizați potrivit legii.(2) Costul mijloacelor de identificare și al manoperei de identificare și înregistrare a ecvideelor, precum și costul pașapoartelor duplicat și al pașapoartelor înlocuitoare sunt suportate de către proprietarul animalelor.
  (la 08-11-2012, Art. 6^1 a fost introdus de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. )


  Articolul 7
  (1) Fondurile necesare procesului integrat de identificare și înregistrare a suinelor, ovinelor și caprinelor se asigură din bugetul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și au următoarele destinații:
  a) achiziționarea în anul 2010 de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și atribuirea cu titlu gratuit proprietarilor de suine, ovine și caprine a crotaliilor auriculare simple necesare identificării acestor animale;
  b) achiziționarea în anul 2010 de către direcțiile sanitarveterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București de crotalii auriculare simple și de crotalii auriculare electronice ce conțin același cod unic de identificare pentru ovine și caprine, aferent numărului de ovine și caprine care au fost livrate în anul 2009 spre centrele de colectare, care au făcut obiectul comerțului intracomunitar sau al exportului din exploatațiile de origine ori care au fost introduse în controlul oficial al reproducției, cu un plus de maximum 10% față de acest număr;
  c) achiziționarea de către direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, la solicitarea proprietarilor de ovine și caprine, a crotaliilor auriculare electronice cu același cod unic de identificare cu al crotaliilor auriculare simple deja aplicate ovinelor și caprinelor născute începând cu anul 2010 și care vor fi utilizate pentru identificarea lor în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5);
  d) organizarea procesului de identificare și înregistrare a suinelor, ovinelor și caprinelor;
  e) plata către medicii veterinari de liberă practică împuterniciți a serviciilor de identificare și înregistrare a suinelor, ovinelor și caprinelor;
  f) dezvoltarea și actualizarea bazei naționale de date informatice, tipărirea documentelor oficiale și înregistrarea exploatațiilor.
  (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1):
  a) dacă proprietarii exploatațiilor nonprofesionale de ovine și caprine solicită și primesc aprobarea direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București pentru a efectua activitatea de identificare și înregistrare a animalelor aflate în proprietate, fondurile necesare se asigură de către proprietari, pentru achiziționarea crotaliilor auriculare și/sau a mărcilor, precum și a mijloacelor electronice necesare identificării animalelor, pentru organizarea și efectuarea procesului de identificare și înregistrare a animalelor, de înregistrare a mișcării și a evenimentelor intervenite cu privire la animale și de corectare a erorilor, precum și pentru întocmirea registrelor de exploatație, tipărirea documentelor oficiale necesare identificării și înregistrării animalelor, înregistrării mișcării și a evenimentelor intervenite cu privire la animale;
  b) contravaloarea duplicatelor crotaliilor auriculare pentru suine, ovine și caprine, necesare pentru înlocuirea crotaliilor auriculare pierdute de la urechea animalelor, precum și plata manoperei pentru aplicarea acestora se suportă de către proprietarii animalelor.
  c) costul manoperei de identificare și înregistrare a suinelor, ovinelor și caprinelor care au depășit vârsta maximă prevăzută de legislația în vigoare pentru identificare și înregistrare este suportat de către proprietarul acestora.
  (la 08-11-2012, Lit. c) a alin. (2) al art. 7 a fost introdusă de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. )


  Articolul 7^1

  Fondurile necesare procesului integrat de identificare și înregistrare a ecvideelor, cu excepția cabalinelor de rasă, se asigură după cum urmează:
  a) din bugetul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor - tipărirea formularelor de identificare a ecvideelor, în limita bugetului aprobat;
  b) din bugetul Agenției Naționale pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu" - întocmirea, eliberarea și expedierea pașapoartelor pentru ecvidee, administrarea bazei naționale de date pentru ecvidee, softul și mentenanța softului, echipamentele necesare pentru administrarea și asigurarea funcționalității bazei naționale de date pentru ecvidee.
  (la 08-11-2012, Art. 7^1 a fost introdus de pct. 12 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. )


  Articolul 8
  (1) Prin excepție de la prevederile art. 3 alin. (1), la solicitarea scrisă a proprietarilor exploatațiilor comerciale/ asociațiilor prevăzute la art. 5 alin. (4), aceștia pot achiziționa până la data de 15 mai 2010 mijloace de identificare care încă nu sunt aprobate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, pe răspunderea solicitantului că aceste mijloace respectă criteriile tehnice stabilite de legislația comunitară și națională.(2) Achiziționarea mijloacelor de identificare potrivit alin. (1) se face după avizarea favorabilă de către direcțiile sanitarveterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București a unui număr limitat de mijloacele de identificare care să poată fi utilizate până la data de 31 mai 2010 și care să aibă imprimate coduri unice de identificare alocate de direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București.(3) Proprietarul de animale din exploatațiile unde s-au născut acestea achiziționează mijloace oficiale de identificare, ce respectă criteriile tehnice stabilite de legislația comunitară și națională, de la furnizori primari, precum și de la organizația profesională a crescătorilor de animale sau de la medicul veterinar de liberă practică împuternicit, în cazul în care proprietarii de animale nu sunt membri ai organizațiilor profesionale care au calitatea de furnizori secundari aprobați de către autoritatea competentă.
  (la 08-11-2012, Alin. (3) al art. 8 a fost introdus de pct. 13 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. )


  Articolul 9

  Achiziționarea elementelor prevăzute la art. 7 alin. (1) se face de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor sau direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, pentru identificarea suinelor, ovinelor și caprinelor, potrivit prevederilor legale în vigoare privind achizițiile publice.


  Articolul 10
  (1) Proprietarul bazei naționale de date privind identificarea și înregistrarea ovinelor, caprinelor și suinelor este Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.(2) Operatorul Sistemului național de identificare și înregistrare a animalelor este obligat să asigure accesul cu titlu gratuit la aplicațiile de identificare și înregistrare a suinelor, ovinelor și caprinelor, de înregistrare a mișcărilor și a evenimentelor intervenite cu privire la acestea, precum și de corectare a erorilor tuturor proprietarilor exploatațiilor prevăzute la art. 5 și 6, precum și medicilor veterinari de liberă practică împuterniciți.(3) Accesul reprezentanților Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale la baza națională de date privind identificarea și înregistrarea ovinelor, caprinelor și suinelor se va realiza cu titlu gratuit pe baza unui protocol aprobat prin ordin comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al conducătorului Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență.(4) În scopul derulării programelor de ameliorare a efectivelor de ovine, caprine și suine se acordă acces cu titlu gratuit la baza națională de date privind identificarea și înregistrarea ovinelor, caprinelor și suinelor reprezentanților Agenției Naționale pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie «Prof. dr. G.K. Constantinescu», pe baza unui protocol aprobat prin ordin comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al conducătorului Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență.(5) În scopul aplicării programului acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie «Prof. dr. G.K. Constantinescu» va acorda acces cu titlu gratuit la baza națională de date privind identificarea și înregistrarea ecvideelor personalului Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și medicilor veterinari de liberă practică împuterniciți, pe baza unui protocol aprobat prin ordin comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al conducătorului Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență.(6) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență se aprobă, prin ordin comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al conducătorului Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, procedura comună de acces și schimb de date privind rezultatele controalelor efectuate în exploatații de către inspectorii Agenției de Plăți și Intervenții pentru Agricultură și medicii veterinari oficiali ai Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.
  (la 08-11-2012, Art. 10 a fost modificat de pct. 14 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. )


  Articolul 11
  (1) Proprietarii exploatațiilor nonprofesionale de suine, ovine și caprine sunt obligați să transmită, în scris, până la data de 30 iunie 2010, medicului veterinar de liberă practică împuternicit pentru localitatea în care se găsesc exploatațiile datele despre efectivele de suine, ovine și caprine existente în exploatații la data declarării acestora.(2) Medicul veterinar de liberă practică împuternicit este obligat să informeze, în scris, până la data de 31 mai 2010, proprietarii exploatațiilor nonprofesionale de suine, ovine și caprine cu privire la obligația prevăzută la alin. (1).(3) Pentru animalele înregistrate în baza națională de date informatice ca existente în exploatație, dar care în realitate nu se mai află în exploatație, proprietarul animalelor va declara, în scris, medicului veterinar de liberă practică împuternicit, pentru fiecare animal, cauza dispariției din exploatație: vânzare/cumpărare fără documente sanitar-veterinare, moarte, sacrificare pentru consum propriu sau alte situații deosebite.(4) După colectarea informațiilor prevăzute la alin. (1) și (3), medicul veterinar de liberă practică împuternicit este obligat să actualizeze datele din baza națională de date informatice până la data de 30 septembrie 2010.(5) Proprietarii de exploatații comerciale de suine, ovine și caprine, precum și proprietarii exploatațiilor nonprofesionale de ovine și caprine care au primit aprobarea direcțiilor sanitarveterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București de a efectua activitatea de identificare și înregistrare a animalelor aflate în proprietate sunt responsabili de actualizarea și corectitudinea datelor din baza națională de date informatice pentru respectivele exploatații.(6) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1), proprietarii exploatațiilor nonprofesionale de suine, ovine și caprine sunt obligați să notifice permanent, în termenul prevăzut de normele sanitar-veterinare, medicului veterinar de liberă practică împuternicit pentru localitatea în care se găsesc exploatațiile informațiile referitoare la mișcările și evenimentele intervenite cu privire la animalele din exploatația proprie.(7) Utilizatorii Sistemului național de identificare și înregistrare a animalelor sunt responsabili de corectitudinea și actualizarea datelor din baza națională de date informatice cu privire la animalele identificate și înregistrate de către aceștia.
  (la 08-11-2012, Alin. (7) al art. 11 a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. )


  Articolul 12

  Acordarea de premii, de ajutoare de stat sau de despăgubiri, în condițiile legii, pentru suinele, ovinele, caprinele și ecvideele neidentificate și neînregistrate potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență este interzisă.
  (la 08-11-2012, Art. 12 a fost modificat de pct. 16 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. )


  Articolul 13

  Circulația pe teritoriul României a suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor neidentificate în sensul prezentei ordonanțe de urgență și/sau fără a fi însoțite de documentele prevăzute de normele sanitar-veterinare este interzisă.
  (la 08-11-2012, Art. 13 a fost modificat de pct. 17 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. )


  Articolul 14
  (1) Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:
  a) refuzul de înregistrare de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit sau întârzieri nejustificate de peste 15 zile de la termenul prevăzut de normele sanitar-veterinare pentru înregistrarea în baza națională de date informatice a suinelor, ovinelor și caprinelor, pentru înregistrarea mișcărilor și a evenimentelor intervenite cu privire la aceste animale și pentru corectarea erorilor, cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei;
  b) utilizarea pentru identificarea oficială a suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor a unor mijloace de identificare neaprobate de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, respectiv Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei;
  (la 08-11-2012, Lit. b) a alin. (1) al art. 14 a fost modificată de pct. 18 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. )

  c) comercializarea mijloacelor oficiale de identificare a suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor neaprobate de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, respectiv Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu amendă de la 30.000 lei la 45.000 lei și cu interzicerea comercializării în România a mijloacelor oficiale de identificare a acestor animale;
  (la 08-11-2012, Lit. c) a alin. (1) al art. 14 a fost modificată de pct. 18 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. )

  d) comercializarea de către furnizori a mijloacelor oficiale de identificare a suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor imprimate cu coduri de identificare care nu au fost alocate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor sau, după caz, de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale respectivilor furnizori, cu amendă de la 30.000 lei la 45.000 lei și cu interzicerea comercializării sau furnizării în România a mijloacelor oficiale de identificare a acestor animale;
  (la 08-11-2012, Lit. d) a alin. (1) al art. 14 a fost modificată de pct. 18 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. )

  e) neînregistrarea în Sistemul național de identificare și înregistrare a animalelor, respectiv în Sistemul de identificare și înregistrare a ecvideelor de către furnizori a codurilor unice de identificare imprimate pe mijloacele oficiale de identificare a suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor furnizate, cu amendă de la 5.000 lei la 7.000 lei;
  (la 08-11-2012, Lit. e) a alin. (1) al art. 14 a fost modificată de pct. 18 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. )

  f) nerespectarea de către proprietari a prevederilor art. 11 alin. (1) și (3), cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei.
  g) neprezentarea deținătorului/proprietarului ecvideelor pentru efectuarea individualizării, identificării și înregistrării acestora, neacordarea de către deținătorii/proprietarii de ecvidee a sprijinului necesar pentru efectuarea operațiunilor de individualizare, identificare și înregistrare a ecvideelor, nepredarea pașapoartelor ecvideelor de către deținătorul/ proprietarul acestora la oficiul pentru ameliorare și reproducție în zootehnie județean, în termen de 7 zile lucrătoare de la moartea animalului, mișcarea ecvideelor între exploatații, ferme, localități, abatoare, târguri, piețe, expoziții, centre de colectare fără pașaport, cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei;
  (la 08-11-2012, Lit. g) a alin. (1) al art. 14 a fost introdusă de pct. 19 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. )

  h) deținerea, vânzarea, înstrăinarea în orice mod a ecvideelor, cumpărarea ori luarea acestora în proprietate cu orice titlu, fără pașaport, vânzarea/cumpărarea ecvideului fără operarea schimbării proprietarului în pașaport de către autoritatea competentă și netransmiterea pașaportului către noul proprietar, cu amendă de la 800 lei la 1.200 lei;
  (la 08-11-2012, Lit. h) a alin. (1) al art. 14 a fost introdusă de pct. 19 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. )

  i) îndepărtarea sau distrugerea microcipului ecvideului în alte situații decât în cea a sacrificării animalului în abator, cu amendă de la 1.200 lei la 1.600 lei;
  (la 08-11-2012, Lit. i) a alin. (1) al art. 14 a fost introdusă de pct. 19 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. )

  j) refuzul de a prezenta la control pașaportul ecvideului la solicitarea inspectorilor Inspecției de Stat în Zootehnie și a medicilor veterinari oficiali, cu amendă de la 1.000 lei la 1.400 lei;
  (la 08-11-2012, Lit. j) a alin. (1) al art. 14 a fost introdusă de pct. 19 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. )

  k) împiedicarea, refuzul sau neasigurarea de către persoanele fizice și/sau persoanele juridice a condițiilor și mijloacelor necesare desfășurării activităților Inspecției de Stat în Zootehnie sau medicilor veterinari oficiali privind implementarea, aplicarea și verificarea respectării legislației naționale și comunitare în privința individualizării, identificării și înregistrării ecvideelor la deținătorii/proprietarii de ecvidee în cadrul competițiilor sportive, în cadrul controlului la piețe, în târguri organizate, pe pășuni, la centrele de colectare a ecvideelor, la abatoare, cu amendă de la 1.600 lei la 2.000 lei;
  (la 08-11-2012, Lit. k) a alin. (1) al art. 14 a fost introdusă de pct. 19 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. )

  l) netransmiterea de către abator a pașaportului completat al ecvideului sacrificat, în termen de 48 de ore, către oficiul pentru ameliorare și reproducție în zootehnie județean unde este înregistrat ecvideul, sacrificarea ecvideului de către abator fără pașaportul emis pe numele persoanei fizice sau persoanei juridice care prezintă ecvideul la sacrificare, sacrificarea ecvideului de către abator fără citirea codului transmis de către transponder și fără corelarea dintre codul transmis de transponder și cel înregistrat în pașaport, cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei.
  (la 08-11-2012, Lit. l) a alin. (1) al art. 14 a fost introdusă de pct. 19 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. )
  (2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către medicii veterinari oficiali ai Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, pentru suine, ovine, caprine și ecvidee, și, respectiv, ai Agenției Naționale pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie «Prof. dr. G.K. Constantinescu», pentru ecvidee.
  (la 08-11-2012, Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de pct. 20 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. )
  (3) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.
  (la 08-11-2012, Alin. (3) al art. 14 a fost introdus de pct. 21 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. )


  Articolul 15

  Prevederile art. 14 referitoare la contravenții se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 16

  Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor va emite, în termen de cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, norme sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a suinelor, ovinelor și caprinelor.


  Articolul 17

  În anul 2010, se autorizează Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor să introducă modificările corespunzătoare în bugetul pe programe, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice.


  Articolul 18

  Începând cu data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, identificarea și înregistrarea animalelor se realizează astfel:
  a) achiziționarea crotaliilor auriculare, precum și a mijloacelor electronice pentru identificarea suinelor, ovinelor și caprinelor din toate tipurile de exploatații, în funcție de specie și de sistemul de identificare național, va fi în sarcina proprietarilor;
  b) crotaliile auriculare, precum și mijloacele electronice prevăzute la lit. a) se achiziționează de la furnizori primari aprobați de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor sau de la furnizori secundari aprobați de direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene. Achiziționarea mijloacelor electronice necesare identificării ecvideelor se efectuează de la furnizorii aprobați de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
  c) crotaliile auriculare, precum și mijloacele electronice aflate în stocul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București la data de 31 decembrie 2010 vor fi utilizate până la epuizarea acestora, prin atribuirea cu titlu gratuit proprietarilor de suine, ovine și caprine;
  d) operatorul Sistemului național de identificare și înregistrare a animalelor este obligat să asigure accesul cu titlu gratuit la aplicațiile de identificare și înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, de înregistrare a mișcărilor și a evenimentelor intervenite cu privire la acestea, precum și de corectare a erorilor apărute în baza națională de date informatice tuturor proprietarilor exploatațiilor, organizațiilor profesionale ale crescătorilor de animale aprobate, pentru membrii proprii, și/sau medicilor veterinari de liberă practică împuterniciți;
  e) identificarea și înregistrarea ovinelor, caprinelor, suinelor și ecvideelor sunt în responsabilitatea proprietarului, a utilizatorilor Sistemului național de identificare și înregistrare a animalelor și a utilizatorilor Sistemului de identificare și înregistrare a ecvideelor.
  (la 08-11-2012, Art. 18 a fost modificat de pct. 22 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. )


  Articolul 18^1
  (1) Mijloacele electronice de identificare a ecvideelor și formularele de identificare aflate în proprietatea Agenției Naționale pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu" trec în proprietatea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.(2) Pașapoartele ecvideelor, precum și softul și echipamentele cu care a fost constituită baza națională de date pentru ecvidee rămân în proprietatea Agenției Naționale pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie «Prof. dr. G.K. Constantinescu».(3) Mijloacele electronice de identificare aflate în stoc vor fi utilizate până la epuizarea acestuia, prin atribuirea cu titlu gratuit proprietarilor de ecvidee.
  (la 08-11-2012, Art. 18^1 a fost introdus de pct. 23 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. )


  Articolul 18^2

  Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale vor emite un ordin comun pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a ecvideelor.
  (la 08-11-2012, Art. 18^2 a fost introdus de pct. 23 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. )


  Articolul 19

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea și înregistrarea bovinelor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708 din 27 septembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2003, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 6, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Contravaloarea mărcilor auriculare și a pașaportului individual se suportă din bugetul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor până la data de 31 decembrie 2010.2. La articolul 6, după alineatul (5) se introduc șapte noi alineate, alineatele (6)-(12), cu următorul cuprins:(6) Contravaloarea duplicatelor mărcilor auriculare pentru bovine, necesare pentru înlocuirea mărcilor auriculare pierdute de la urechea animalelor, plata manoperei pentru aplicarea acestora, precum și contravaloarea duplicatelor pașapoartelor pentru bovine, necesare pentru înlocuirea pașapoartelor pierdute, se suportă de către proprietarii animalelor.(7) Începând cu anul 2011, contravaloarea mărcilor auriculare și a pașaportului individual se suportă de către proprietarul bovinelor.(8) Mărcile auriculare prevăzute la alin. (7) se vor achiziționa, începând cu anul 2011, de la furnizorii de mijloace de identificare a bovinelor aprobate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.(9) Mărcile auriculare aflate în stocul direcțiilor sanitarveterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București la data de 31 decembrie 2010 vor fi utilizate până la epuizarea acestora, prin atribuirea cu titlu gratuit proprietarilor de bovine.(10) Începând cu anul 2011, identificarea și înregistrarea bovinelor din exploatațiile comerciale se efectuează și se suportă de către proprietarul acestora.(11) Proprietarii exploatațiilor nonprofesionale de bovine pot solicita, începând cu anul 2011, în scris, direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București să efectueze, direct sau prin intermediul organizațiilor profesionale ale crescătorilor de bovine, aprobate de către direcțiile respective, ai căror membri sunt, activitatea de identificare și înregistrare a animalelor din exploatațiile proprii.
  (la 28-10-2002, Alin. (11) al art. 6 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 10 septembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 27 septembrie 2002 - introdus de pct. 2 al art. 19 din prezenta ordonanță de urgență, a fost modificat de pct. 24 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. )
  (12) Solicitarea prevăzută la alin. (11) atrage suportarea de către proprietari a costurilor aferente întregii activități de identificare și înregistrare a bovinelor, de înregistrare a mișcării și a evenimentelor intervenite cu privire la aceste animale și de corectare a erorilor.
  2^1. La articolul 6, după alineatul (12) se introduc două noi alineate, alineatele (13) și (14), cu următorul cuprins:(13) Costul manoperei de identificare și înregistrare a bovinelor care au depășit vârsta maximă prevăzută de legislația în vigoare pentru identificare și înregistrare este suportat de către proprietarul acestora.(14) Proprietarul de bovine din exploatațiile unde s-au născut acestea achiziționează mijloace oficiale de identificare, ce respectă criteriile tehnice stabilite de legislația comunitară și națională, de la furnizori primari, precum și de la organizația profesională a crescătorilor de bovine sau de la medicul veterinar de liberă practică împuternicit, în cazul în care proprietarii de animale nu sunt membri ai organizațiilor profesionale care au calitatea de furnizori secundari aprobați de către autoritatea competentă.
  (la 28-10-2002, Pct. 2^1 al art. 19 ce introduce alin. (13) și (14) ale art. 6 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 10 septembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 27 septembrie 2002, a fost introdus de pct. 25 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. )
  3. După articolul 6 se introduc trei noi articole, articolele 6^1-6^3, cu următorul cuprins:

  Articolul 6^1
  (1) Identificarea și înregistrarea bovinelor se realizează de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciți în baza contractelor de servicii de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor și caprinelor, atribuite de către direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, potrivit prevederilor legale în vigoare privind achizițiile publice.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), identificarea și înregistrarea bovinelor se realizează de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciți prin încheierea unui act adițional la contractele de concesiune a activităților sanitar-veterinare publice valabile la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(3) Tariful aferent serviciilor de identificare și înregistrare a bovinelor, prestate de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciți de către direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, reprezintă costul manoperei de identificare și înregistrare a animalelor, precum și al înregistrării mișcărilor și evenimentelor intervenite cu privire la acestea și al corectării erorilor apărute în baza națională de date informatice pentru bovinele identificate și înregistrate.


  Articolul 6^2
  (1) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor stabilește, prin ordin al președintelui acesteia, cerințele tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare pentru bovine și aprobă, în temeiul criteriilor respective, aceste mijloace de identificare.(2) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor face publică și actualizează permanent lista societăților comerciale care furnizează mijloace oficiale de identificare a bovinelor.


  Articolul 6^3
  (1) Proprietarii exploatațiilor de bovine sunt obligați să transmită, în scris, până la data de 30 iunie 2010, medicului veterinar de liberă practică împuternicit pentru localitatea în care se găsesc exploatațiile datele despre efectivele de bovine existente în exploatații la data declarării acestora.(2) Medicul veterinar de liberă practică împuternicit este obligat să informeze, în scris, până la data de 31 mai 2010, proprietarii exploatațiilor de bovine cu privire la obligația prevăzută la alin. (1).(3) Pentru animalele înregistrate în baza națională de date informatice ca existente în exploatație, dar care în realitate nu se mai află în exploatație, proprietarul animalelor va declara, în scris, medicului veterinar de liberă practică împuternicit, pentru fiecare animal, cauza dispariției din exploatație: vânzare/cumpărare fără documente sanitar-veterinare, moarte, sacrificare pentru consum propriu sau alte situații deosebite.(4) După colectarea informațiilor prevăzute la alin. (1) și (3), medicul veterinar de liberă practică împuternicit este obligat să actualizeze datele din baza națională de date informatice până la data de 30 septembrie 2010.(5) Proprietarii exploatațiilor comerciale de bovine, precum și proprietarii exploatațiilor nonprofesionale de bovine care au primit aprobarea direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București de a efectua activitatea de identificare și înregistrare a animalelor aflate în proprietate sunt responsabili de actualizarea și corectitudinea datelor din baza națională de date informatice pentru respectivele exploatații.(6) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1), proprietarii exploatațiilor de bovine sunt obligați să notifice permanent, în termenul prevăzut de normele sanitar-veterinare, medicului veterinar de liberă practică împuternicit sau organizațiilor profesionale ale crescătorilor de animale aprobate, după caz, informațiile referitoare la mișcările și evenimentele intervenite cu privire la animalele din exploatația proprie.
  (la 28-10-2002, Alin. (6) al art. 6^3 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 10 septembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 27 septembrie 2002 - introdus de pct. 3 al art. 19 din prezenta ordonanță de urgență, a fost modificat de pct. 26 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. )
  (7) Utilizatorii Sistemului național de identificare și înregistrare a animalelor sunt responsabili de corectitudinea și actualizarea datelor din baza națională de date informatice cu privire la animalele identificate și înregistrate de către aceștia.
  (la 28-10-2002, Alin. (7) al art. 6^3 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 10 septembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 27 septembrie 2002 - introdus de pct. 3 al art. 19 din prezenta ordonanță de urgență, a fost modificat de pct. 26 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. )
  4. La articolul 14, după litera h) se introduc șase noi litere, literele i)-n), cu următorul cuprins:
  i) refuzul de înregistrare de către proprietar, de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit sau de către organizația profesională a crescătorilor de animale aprobată, după caz, ori întârzieri nejustificate de peste 15 zile față de termenul prevăzut de normele sanitar-veterinare pentru înregistrarea în baza națională de date informatice a bovinelor, pentru înregistrarea mișcărilor și a evenimentelor intervenite cu privire la aceste animale și pentru corectarea erorilor, cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei;
  (la 28-10-2002, Lit. i) a art. 14 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 10 septembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 27 septembrie 2002 - introdusă de pct. 4 al art. 19 din prezenta ordonanță de urgență, a fost modificată de pct. 27 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. )

  j) utilizarea pentru identificarea oficială a bovinelor a mijloacelor de identificare neaprobate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei;
  k) comercializarea mijloacelor oficiale de identificare a bovinelor neaprobate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, cu amendă de la 30.000 lei la 45.000 lei și cu interzicerea comercializării în România a mijloacelor oficiale de identificare a acestor animale;
  l) comercializarea de către furnizori a mijloacelor oficiale de identificare a bovinelor imprimate cu coduri de identificare care nu au fost alocate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor respectivilor furnizori, cu amendă de la 30.000 lei la 45.000 lei și cu interzicerea comercializării sau furnizării în România a mijloacelor oficiale de identificare a animalelor;
  m) neînregistrarea în Sistemul național de identificare și înregistrare a animalelor de către furnizori a codurilor unice de identificare imprimate pe mijloacele oficiale de identificare a bovinelor furnizate, cu amendă de la 5.000 lei la 7.000 lei;
  n) nerespectarea de către proprietari a prevederilor art. 6^3 alin. (1) și (3), cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei.
  5. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 15
  (1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către medicii veterinari oficiali ai autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor competente.(2) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 14, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

  (la 28-10-2002, Pct. 5 al art. 19 ce modifică art. 15 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 10 septembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 27 septembrie 2002, a fost modificat de pct. 28 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. )


  Articolul 20

  Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 15, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Pentru efectuarea în exploatațiile nonprofesionale a unor activități sanitar-veterinare cuprinse în programul acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și a altor acțiuni prevăzute în alte programe naționale, pe care Autoritatea trebuie să le pună în aplicare, direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București pot încheia contracte cu medicii veterinari, organizați în condițiile legii, pot angaja personal sanitar-veterinar propriu, în condițiile legii, în situațiile în care nu se pot încheia contracte cu medicii veterinari, organizați în condițiile legii."
  (la 31-01-2004, Pct. 1 al art. 20 ce modifică alin. (2) al art. 15 din ORDONANȚA nr. 42 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2004, a fost modificat de pct. 29 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. )
  2. La articolul 15, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Pentru efectuarea în exploatațiile comerciale a unor acțiuni de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, proprietarii acestor exploatații încheie contracte cu medicii veterinari, organizați în condițiile legii, în baza cărora sunt împuterniciți de către direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București.
  (la 31-01-2004, Pct. 2 al art. 20 ce introduce alin. (2^1) al art. 15 din ORDONANȚA nr. 42 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2004, a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. )
  3. La articolul 15, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Acțiunile sanitar-veterinare cuprinse în programul acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, acțiunile prevăzute în alte programe naționale, pe care Autoritatea trebuie să le pună în aplicare, precum și tarifele aferente acestora, în cazul în care sunt realizate de medici veterinari de liberă practică împuterniciți sau, în cazul acțiunilor aprobate pentru animalele sălbatice din fondurile cinegetice, și de către personalul din aceste fonduri, se aprobă prin hotărâre a Guvernului, cu excepția programelor cofinanțate și aprobate de către Uniunea Europeană, care se aplică ca atare.
  (la 31-01-2004, Pct. 3 al art. 20 ce modifică alin. (5) al art. 15 din ORDONANȚA nr. 42 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2004, a fost modificat de pct. 31 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. )
  4. La articolul 20, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 20
  Abrogat


  Articolul 20
  (1) În vederea mișcării animalelor și a aplicării conceptului de zonare și regionalizare, autoritatea sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București definește sau califică statusul de sănătate a animalelor aflate în obiectivele prevăzute la art. 18 alin. (1) și a zonelor ori regiunilor epidemiologice din România, în raport cu bolile specifice ale animalelor, stabilite de Autoritate, în baza programului acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, în condițiile prevăzute de legislația sanitar-veterinară în vigoare.

  (la 31-01-2004, Pct. 4 al art. 20 ce modifică alin. (1) al art. 20 din ORDONANȚA nr. 42 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2004, a fost modificat de pct. 32 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. )
  5. La articolul 48 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
  a) efectuarea unor acțiuni cuprinse în programul acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor;
  (la 31-01-2004, Pct. 5 al art. 20 ce modifică lit. a) a alin. (2) al art. 48 din ORDONANȚA nr. 42 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2004, a fost modificat de pct. 33 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. )
  6. La articolul 48 alineatul (2), literele d) și e) se abrogă.


  Articolul 21
  (1) Contractele de servicii în curs de executare continuă să își producă efectele potrivit prevederilor legale care au stat la baza încheierii acestora.(2) Procedurile de atribuire în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență continuă să își producă efectele potrivit prevederilor legale care au stat la baza inițierii acestora.(3) Activitatea de identificare și înregistrare a animalelor din exploatațiile nonprofesionale se efectuează în mod obligatoriu pentru toate speciile de animale de către același utilizator al Sistemului național de identificare și înregistrare a animalelor, cu excepția ecvideelor, pentru care această activitate se realizează exclusiv de către medicul veterinar de liberă practică, organizat în condițiile legii.
  (la 08-11-2012, Alin. (3) al art. 21 a fost introdus de pct. 34 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. )


  Articolul 22

  Prevederile art. 14 și art. 19 pct. 4 intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență.


  Articolul 23

  Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 127/2003 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 931 din 23 decembrie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 118/2004, cu modificările și completările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Președintele Autorității
  Naționale Sanitare Veterinare
  și pentru Siguranța Alimentelor,
  Marian Zlotea
  Ministrul agriculturii
  și dezvoltării rurale,
  Mihail Dumitru
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Șeful Departamentului
  pentru Afaceri Europene,
  Bogdan Mănoiu
  Președintele Autorității Naționale
  pentru Reglementarea
  și Monitorizarea Achizițiilor Publice,
  Cristina Trăilă

  București, 24 martie 2010.
  Nr. 23.
  --------