PROCEDURĂ din 27 iunie 2022de înregistrare, raportare și declarare a operatorilor economici care introduc deșeuri în țară pentru a fi valorificate
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 28 iunie 2022 Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 1.736 din 27 iunie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 637 din 28 iuni 2022.


  Articolul 1

  Se instituie Registrul de înregistrare a deșeurilor introduse în România în scopul valorificării, denumit în continuare Registrul ROAFM.


  Articolul 2

  Se aprobă modelul și conținutul formularului „Cerere de înregistrare în Registrul ROAFM“, prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură.


  Articolul 3

  Formularul prevăzut la art. 2 se completează și se depune potrivit instrucțiunilor cuprinse în anexa nr. 2 la prezenta procedură.


  Articolul 4
  (1) Cererea de înregistrare în Registrul ROAFM se transmite în platforma SIATD gestionată de Administrația Fondului pentru Mediu, după transmiterea și aprobarea cererii de înrolare în sistemul SIATD conform prevederilor art. 5 din Instrucțiunile de utilizare a aplicației informatice Sistemul informatic de asigurare a trasabilității deșeurilor (SIATD), în vederea monitorizării și verificării corectitudinii tranzacțiilor cu deșeuri de ambalaje în sistemul răspunderii extinse a producătorului, aprobate prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.595/2020.(2) Operatorii economici înrolați în platforma SIATD pot adera la Registrul ROAFM prin transmiterea cererii de înregistrare în Registrul ROAFM. (3) Pentru transmiterea cererii de înregistrare în Registrul ROAFM prin mijloace electronice de transmitere la distanță, operatorii economici utilizează platforma SIATD existentă pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu, www.afm.ro.


  Articolul 5

  Se aprobă modelul și conținutul Registrului ROAFM, prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta procedură.


  Articolul 6

  Registrul ROAFM prevăzut la art. 1 se completează potrivit instrucțiunilor cuprinse în anexa nr. 4 la prezenta procedură.


  Articolul 7

  Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta procedură.


  Anexa nr. 1

  la procedură
  CERERE
  de înregistrare în Registrul ROAFM

  Prin prezenta, subsemnatul, .................................................................., în calitate de:
  [ ] reprezentant legal al ........................................................, C.U.I./CIF .......................;
  [ ] împuternicit desemnat prin împuternicirea notarială dată de reprezentantul legal al ......................., C.U.I./CIF ..................., solicit înregistrarea în Registrul ROAFM.
  I. Date privind operatorul economic valorificator
  Denumirea: ..............................................................................
  C.U.I./CIF: ..............................................................................
  Domiciliul fiscal: ........................................................................
  Telefon: .................................................................................
  Adresa de e-mail: .....................................................................
  II. Date privind punctul de lucru al instalației de valorificare declarat în documentele de transport
  Denumirea: ..............................................................................
  C.U.I./CIF: ...............................................................................
  Adresa punctului de lucru al instalației de valorificare: ........................
  Autorizația de mediu nr. ............./data de emitere ................./valabilitate ........................
  Viza anuală nr. ............../data de emitere ............................................
  Telefon: .................................................................................
  Adresa de e-mail: .....................................................................
  III. Raportarea datelor privind cantitățile autorizate/transferate1. Capacitatea anuală autorizată de procesare pe cod de deșeu, conform clasificării prevăzute în legislația aplicabilă, se transmite astfel:1.1. cod deșeu ............... denumire deșeu .................................. cantitate ...................... tone;1.2. cod deșeu ............... denumire deșeu .................................. cantitate ...................... tone ș.a.m.d.2. Estimările anuale ale cantităților de deșeuri provenite din România/import/transfer intracomunitar pe cod de deșeu, conform clasificării prevăzute în legislația aplicabilă, se transmit astfel:2.1. cod deșeu ........... denumire deșeu .................................. cantitate ...................... tone;2.2. cod deșeu ........... denumire deșeu .................................. cantitate ......................tone ș.a.m.d.
  [ ] Îmi exprim acordul în legătură cu utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
  [ ] Îmi exprim acordul privind primirea de informări prin poșta electronică la adresa menționată.
  Numele și prenumele: ...........................
  Data: ...........................
  [Semnătura]


  Anexa nr. 2

  la procedură
  INSTRUCȚIUNI
  de înregistrare în Registrul ROAFM


  Articolul 1

  Înregistrarea în platforma SIATD gestionată de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM)(1) Înregistrarea în platforma SIATD se face potrivit prevederilor art. 5 din Instrucțiunile de utilizare a aplicației informatice Sistemul informatic de asigurare a trasabilității deșeurilor (SIATD), în vederea monitorizării și verificării corectitudinii tranzacțiilor cu deșeuri de ambalaje în sistemul răspunderii extinse a producătorului, aprobate prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.595/2020.(2) Registrul ROAFM va putea fi accesat numai în baza unei semnături electronice calificate care se bazează pe un certificat calificat pentru semnătură electronică, emis de un prestator de servicii de încredere calificat, acreditat în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 910/2014.


  Articolul 2

  Înregistrarea în Registrul ROAFM(1) Operatorii economici completează în platforma SIATD gestionată de Administrația Fondului pentru Mediu o cerere de înregistrare în Registrul ROAFM, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la procedură.(2) Cererea va fi completată de către persoana care s-a înregistrat în platforma SIATD gestionată de Administrația Fondului pentru Mediu, conform prevederilor art. 1; ulterior va fi semnată cu semnătură electronică calificată și se va încărca în Registrul ROAFM.(3) Dacă informațiile din cererea de înregistrare în Registrul ROAFM sunt conforme cu documentele din platforma SIATD, Administrația Fondului pentru Mediu aprobă cererea. După aprobarea cererii de înregistrare, operatorul economic va primi un număr din registrul instituit. În caz contrar, Administrația Fondului pentru Mediu va solicita date în vederea clarificării situației atât operatorului economic, cât și instituțiilor abilitate. În cazul în care autorizația de mediu a operatorului economic solicitant nu prevede cantități autorizate pentru procesare, cererea de înregistrare va fi respinsă. (4) Rezoluția cererii de înregistrare în Registrul ROAFM va fi comunicată operatorului economic prin intermediul aplicației. (5) Efectuarea importurilor/transferurilor de deșeuri intracomunitare se face numai după aprobarea cererii de înregistrare. (6) Cererea de înregistrare în Registrul ROAFM va conține informații din autorizația de mediu valabilă și din viza anuală obținută de la autoritatea de mediu competentă; aceste documente vor fi încărcate în platforma SIATD, gestionată de Administrația Fondului pentru Mediu, la momentul depunerii cererii de înrolare în SIATD.


  Articolul 3

  Condiții de valabilitate a înregistrării în Registrul ROAFM(1) În cazul valorificării cantităților de deșeuri estimate la înregistrare în conformitate cu prevederile art. 7^2 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deșeuri, cu modificările și completările ulterioare, operatorii economici au posibilitatea să solicite suplimentarea cantităților de deșeuri estimate la înregistrare, dar care, cumulat, să nu depășească capacitatea autorizată. În acest sens, operatorii economici trimit la Administrația Fondului pentru Mediu o notificare cu cantitățile suplimentare de deșeuri față de cele estimate. Cantitățile se transmit pe cod de deșeu, conform clasificării prevăzute în legislația aplicabilă, astfel:
  cod deșeu ...................... cantitate ................. tone;
  cod deșeu ....................... cantitate .................. tone ș.a.m.d.
  (2) Ori de câte ori termenii și condițiile din cererea de înregistrare sau din documentele atașate cererii se modifică, operatorii economici sunt obligați să notifice AFM cu privire la acestea prin platforma SIATD. În caz contrar, operatorul economic nu va mai figura în Registrul ROAFM.(3) Termenul de valabilitate a înregistrării în Registrul ROAFM nu poate depăși termenele de valabilitate a documentelor care au stat la baza aprobării cererii de înregistrare.


  Articolul 4
  (1) Cererea de înregistrare în Registrul ROAFM se completează de către operatorii economici prevăzuți la art. 6 alin. (1^5) din Hotărârea Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deșeuri, cu modificările și completările ulterioare.(2) Transmiterea cererii de înregistrare în Registrul ROAFM în format electronic se face numai după ce contribuabilul și-a dat acordul cu privire la comunicarea datelor cu caracter personal printr-o rețea de comunicații electronice.


  Anexa nr. 3

  la procedură
  Modelul și conținutul Registrului ROAFM
  I. Date privind operatorul economic valorificator
  Denumirea: .............................................................................
  Numele și prenumele reprezentantului legal: .........................
  C.U.I./CIF: ...............................................................................
  Domiciliul fiscal: ......................................................................
  Telefon: ...................................................................................
  Adresa de e-mail: ...................................................................
  II. Date privind punctul de lucru al instalației de valorificare declarat în documentele de transport
  Denumirea: .............................................................................
  C.U.I./CIF: ...............................................................................
  Adresa punctului de lucru al instalației de valorificare: ...............................
  Autorizația de mediu nr. ............./data de emitere ......./valabilitate ............
  Viza anuală nr. ...................../data de emitere ........................
  Telefon: ...................................................................................
  Adresa de e-mail: ....................................................................
  III. Date privind cantitățile autorizate/transferate 1. Capacitatea anuală autorizată de procesare pe cod de deșeu, conform clasificării prevăzute în legislația aplicabilă, se transmite astfel:1.1. cod deșeu ....................... denumire deșeu ............................... cantitate ...................... tone;1.2. cod deșeu ....................... denumire deșeu ............................... cantitate ...................... tone ș.a.m.d.2. Estimările anuale ale cantităților de deșeuri provenite din import/transfer intracomunitar pe cod de deșeu, conform clasificării prevăzute în legislația aplicabilă, se transmit astfel:2.1. cod deșeu ..................... denumire deșeu ................................ cantitate ...................... tone;2.2. cod deșeu ..................... denumire deșeu ................................ cantitate ...................... tone ș.a.m.d.IV. Date privind cantitățile de deșeuri transferate
  A. Date introduse cu minimum 24 de ore înainte de prezentarea în punctul de frontieră de către operatorul economic care deține la punctul de lucru instalația de valorificare 1. Persoana care organizează transferul/Notificator (nume/date identificare/țară), după caz2. Transfer cu notificare/Transfer cu anexa VII, după caz3. Punctul de trecere a frontierei de stat (denumirea biroului vamal de intrare în România)4. Data estimată de intrare în țară5. Cantitatea efectivă (to/m^3)6. Denumirea deșeului/Cod deșeu7. Transportator 1, Transportator 2, … Transportator N (nume/date de identificare/țară/tip transport/cantitate to/m^3); în cazul în care la punctul de frontieră al României se schimbă tipul de transport, informațiile legate de ultimul transportator trebuie completate până la data de acceptare a transferului efectuată de către reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu în punctul de frontieră.8. Operațiune de recuperare (codul R)
  B. Date introduse de către reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu în punctul de frontieră 1. Status transfer acceptat cu sigiliu, data status acceptat cu sigiliu (Verificarea se realizează la punctul de lucru unde se află instalația de valorificare, iar data se va completa automat de către sistem în momentul în care transferul este acceptat de către reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu.)2. Status transfer acceptat, data status acceptat (Verificarea se realizează la punctul de frontieră, iar data se va completa automat de către sistem în momentul în care transferul este acceptat de către reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu.)3. Status transfer neacceptat, data status neacceptat, măsura de interzicere intrare în țară, număr document, data (Verificarea se realizează la punctul de frontieră, iar data se va completa automat de către sistem în momentul în care transferul este acceptat de către reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu.)
  C. Date introduse de către reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu în urma controlului la destinație 1. Status transfer acceptat, data status acceptat (Se va completa automat de către sistem în momentul în care transferul este acceptat de către reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu.)2. Status transfer neacceptat, data status neacceptat (Se va completa automat de către sistem în momentul în care transferul nu este acceptat de către reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu.), demararea procedurii de preluare a deșeurilor în cazul unui transfer neacceptat, documente, număr, dată, punctul de trecere a frontierei de stat (denumirea biroului vamal de ieșire din România)
  D. Date introduse de către operatorul economic care deține la punctul de lucru instalația de valorificare - în maximum 48 de ore de la data acceptării transferului de către reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu1. Recepție cantitativă la punctul de lucru unde se află instalația de valorificare (to/m^3)2. Data de primire la punctul de lucru unde se află instalația de valorificare


  Anexa nr. 4

  la procedură
  INSTRUCȚIUNI
  de raportare și declarare în Registrul ROAFM
  1. Operarea în Registrul ROAFM se efectuează de către persoanele autorizate înregistrate conform procedurii.2. Operatorii completează Registrul ROAFM astfel: – datele și informațiile prevăzute la pct. IV lit. A din anexa nr. 3 la procedură, cu minim 24 de ore înainte de prezentarea transportului de deșeuri în punctul de frontieră;– datele și informațiile prevăzute la pct. IV lit. D din anexa nr. 3 la procedură, în maximum 48 de ore de la data acceptării transferului de către reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu. 3. Orice modificare a datelor ori a informațiilor privind tranzacțiile desfășurate va fi permisă în limitele și în condițiile impuse de platforma SIATD gestionată de AFM. 4. Registrul ROAFM va putea fi accesat în baza unei semnături electronice calificate atât de către operatorii economici, cât și de către autoritățile publice responsabile cu supravegherea și controlul transferului de deșeuri. Garda Națională de Mediu, prin reprezentanții acesteia, deținători ai unei semnături electronice calificate, completează statusul transferului, precum și alte date aferente acestuia în Registrul ROAFM la pct. IV lit. B și C din anexa nr. 3 la procedură, în momentul verificării transportului în punctul de frontieră sau după efectuarea controlului la destinație.5. Operatorii economici prevăzuți la art. 6 alin. (1^5) din Hotărârea Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deșeuri, cu modificările și completările ulterioare, vor înscrie datele și informațiile corespunzătoare câmpurilor predefinite din Registrul ROAFM cu informațiile din documentele prevăzute în Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deșeuri, cu modificările și completările ulterioare.

  -----