HOTĂRÂRE nr. 1 din 15 octombrie 2003
asupra contestaţiei referitoare la respectarea procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional privind revizuirea Constituţiei
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 17 octombrie 2003  Curtea Constituţională a fost sesizată cu contestaţia formulată de Partidul România Mare asupra respectării procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional privind revizuirea Constituţiei, astfel cum este reglementată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 92 din 9 octombrie 2003, contestaţie intemeiata pe dispoziţiile art. 144 lit. g) din Constituţie, coroborate cu cele ale art. 12 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată.
  Contestaţia a fost înregistrată la Curtea Constituţională la data de 13 octombrie 2003, formând obiectul Dosarului nr. 456G/2003 şi ea cuprinde, în esenta, următoarele sustineri:
  1. Potrivit prevederilor art. 144 lit. g) din Constituţie, Curtea Constituţională are atributia sa vegheze la respectarea procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului, iar potrivit art. 3 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, competenţa Curţii este cea stabilită prin Constituţie, Curtea fiind singura indreptatita sa hotărască asupra competentei sale, în cazurile expres şi limitativ prevăzute în art. 144 din Legea fundamentală. Având în vedere ca, în temeiul art. 1 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, Curtea este unica autoritate de jurisdicţie constituţională şi ţinând seama de prevederile alin. (3) al aceluiaşi articol, potrivit căruia scopul Curţii Constituţionale este garantarea supremaţiei Constituţiei, acestea creează obligaţia instanţei de contencios constituţional de a se pronunţa în cazurile expres şi limitativ prevăzute de art. 144 din Constituţie. Se precizează ca obiectul contestaţiei îl constituie procedurile pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului, iar nu neconstituţionalitatea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 92/2003, care este invocată numai pe cale incidenţa.
  2. În Constituţie se prevede, la art. 147 alin. (3), ca revizuirea este definitivă după aprobarea sa prin referendum, care se organizează în cel mult 30 de zile de la data adoptării proiectului sau a propunerii de revizuire, iar modul de organizare şi desfăşurare a referendumului este reglementat de Legea nr. 3/2000, în baza căreia a fost adoptată Legea nr. 375/2003 pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional privind revizuirea Constituţiei, care, la art. 1, prevede că referendumul va avea loc în ultima duminica a perioadei de 30 de zile de la data adoptării propunerii de revizuire, iar data acestuia se aduce la cunoştinţa publică de către Guvern, în cel mult 3 zile de la intrarea în vigoare a legii. Data referendumului astfel fixată prin lege organică a fost adusă la cunoştinţa populaţiei prin publicarea, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 23 septembrie 2003, a Hotărârii Guvernului nr. 1.100/2003 şi prin mass-media, însă, cu toate acestea, Guvernul a emis, la 9 octombrie 2003, Ordonanţa de urgenta nr. 92 pentru modificarea şi completarea unor reglementări referitoare la organizarea şi desfăşurarea referendumului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 710 din 10 octombrie 2003. Prin ordonanţa menţionată s-a modificat Legea nr. 375/2003, "stabilind data referendumului naţional cu privire la revizuirea Constituţiei în zilele de sambata, 18 octombrie 2003, între orele 8,00 şi 22,00, şi duminica, 19 octombrie 2003, între orele 8,00 şi 20,00", precum şi procedura de desfăşurare a votului în cele doua zile.
  În continuare se susţine ca aceste modificări încalcă prevederile Constituţiei şi legilor în vigoare, pentru următoarele motive:
  Atât Legea nr. 3/2000, cat şi Legea nr. 375/2003 sunt legi organice. Prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 92/2003 "se încalcă succesiv, în mod flagrant, cele doua legi organice", fără a se dispune modificarea explicita a acestora. Astfel, "prin organizarea scrutinului în doua zile se încalcă prevederile capitolului II, secţiunea I, şi capitolului IV din Legea nr. 3 din 22 februarie 2000 [...] la care face trimitere Legea nr. 375 din 22 septembrie 2003". Se susţine ca, "din economia tuturor textelor rezultă ca referendumul naţional se desfăşoară într-o singura zi, cum a stabilit Legea nr. 375 din 22 septembrie 2003". Astfel, art. 34 din Legea nr. 3/2000 prevede că "Scrutinul se va deschide la ora 8,00 şi se va încheia la ora 20,00". Pe cale de consecinţa, rezultă ca stabilirea altor zile şi a altor ore de desfăşurare a scrutinului este în afară legii.
  Se apreciază ca, prin emiterea unei asemenea ordonanţe de urgenţă, "se încalcă pentru prima oara Constituţia ce se doreşte a fi adoptată prin referendum, modificarea propusă la art. 114 alin. (4^1) şi (4^2) interzicand emiterea de ordonanţe de urgenţă în aceasta materie".
  În ceea ce priveşte dispoziţia prevăzută la art. 1^1 alin. (4) din Legea nr. 375/2003, introdus prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 92/2003, potrivit căreia, la sfârşitul primei zile de votare, se va încheia un proces-verbal care va conţine "şi numărul persoanelor care au participat la vot în prima zi", se susţine ca neprezentarea la urne este o opţiune electorală echivalenta cu abţinerea, iar încheierea procesului-verbal în aceste condiţii ar încalcă secretul optiunilor electorale.
  CURTEA,
  luând în dezbatere contestaţia formulată de Partidul România Mare, referitoare la respectarea procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional cu privire la revizuirea Constituţiei, retine următoarele:
  Curtea Constituţională este competenţa să soluţioneze contestaţia cu care a fost sesizată de către Partidul România Mare la data de 13 octombrie 2003 privind modul de respectare a procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional cu privire la revizuirea Constituţiei. Potrivit art. 144 lit. g) din Constituţie, Curtea are atributia de a veghea la respectarea procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului şi de a confirma rezultatele acestuia. În înţelesul prevederii constituţionale menţionate, soluţionarea contestaţiilor care îi sunt adresate cu privire la respectarea procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional, inclusiv cele referitoare la legile şi ordonanţele prin care se stabilesc norme cu caracter procedural de organizare şi desfăşurare a acestuia, aparţin sferei sale de competenţa, în măsura în care soluţionarea contestaţiilor nu intră în atribuţiile birourilor electorale sau ale instanţelor judecătoreşti.
  În esenta, autorul contestaţiei susţine ca procedura pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului a fost incalcata de către Guvern prin emiterea Ordonanţei de urgenta nr. 92 din 9 octombrie 2003 pentru modificarea şi completarea unor reglementări referitoare la organizarea şi desfăşurarea referendumului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 710 din 10 octombrie 2003, prin stabilirea datei de desfăşurare a referendumului naţional privind revizuirea Constituţiei în doua zile (18 şi 19 octombrie 2003), în loc de o singura zi.
  Potrivit susţinerilor autorului contestaţiei, încălcarea consta în modificarea, printr-o ordonanţa de urgenţă, a unor legi organice - Legea nr. 3/2000 şi Legea nr. 375/2003 - fără a fi îndeplinită condiţia existenţei unor "cazuri excepţionale".
  Examinând argumentele invocate în susţinerea contestaţiei, Curtea constata ca acestea sunt neintemeiate.
  În practica sa constanta, instanţa de contencios constituţional a stabilit ca, spre deosebire de ordonanţele adoptate în temeiul unei legi de abilitare, ordonanţele de urgenta pot fi emise de Guvern şi în materiile rezervate legilor organice, cu condiţia existenţei cazului excepţional, care să impună o măsura de urgenta.
  În ceea ce priveşte Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 92/2003, prin care se modifica şi se completează unele dispoziţii din cele doua legi, Curtea retine ca au fost respectate dispoziţiile art. 114 alin. (4) din Constituţie referitoare la existenta cazului excepţional, motivat de către Guvern, în expunerea de motive la proiectul de lege pentru aprobarea acestei ordonanţe de urgenţă, pe necesitatea de a se asigura populaţiei timpul necesar pentru exprimarea dreptului de vot, fapt ce impune "o noua abordare a campaniei aferente acestui demers".
  Curtea constata ca prin stabilirea desfăşurării referendumului naţional privind revizuirea Constituţiei în doua zile, în loc de o singura zi, nu este afectat interesul general al desfăşurării în bune condiţii a referendumului, printr-o prezenta cat mai mare la urne, şi nu sunt incalcate dispoziţiile art. 147 alin. (3) din Constituţie, care stabilesc ca organizarea referendumului se face în cel mult 30 de zile de la data adoptării proiectului sau a propunerii de revizuire. De altfel, acestea sunt singurele dispoziţii constituţionale cu caracter procedural referitoare la organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional privind revizuirea Constituţiei, în raport cu care Curtea Constituţională este chemată să se pronunţe.
  Având în vedere considerentele expuse, dispoziţiile art. 144 lit. g) din Constituţie şi ale art. 13 alin. (1) lit. B.c) din Legea nr. 47/1992, republicată,
  CURTEA
  În numele legii
  HOTĂRĂŞTE:
  Respinge contestaţia referitoare la modul de respectare a procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional privind revizuirea Constituţiei, formulată de Partidul România Mare.
  Hotărârea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Definitivă.
  Dezbaterea a avut loc la 15 octombrie 2003 şi la ea au participat: Nicolae Popa, preşedinte, Costica Bulai, Nicolae Cochinescu, Constantin Doldur, Kozsokar Gabor, Petre Ninosu, Şerban Viorel Stanoiu, Lucian Stangu, Ioan Vida, judecători.
  PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
  prof. univ. dr. NICOLAE POPA
  Prim-magistrat asistent,
  Claudia Miu
  ────────────