HOTĂRÂRE nr. 257 din 31 martie 2005privind înființarea pe lângă Ministerul Justiției a unei activități finanțate integral din venituri proprii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 6 aprilie 2005
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1
  (1) Se aprobă înființarea pe lângă Ministerul Justiției, unitățile sale subordonate și instanțele judecătorești a activității finanțate integral din venituri proprii privind organizarea concursurilor și examenelor de admitere în aparatul propriu și, după caz, în unitățile subordonate și instanțele judecătorești, în condițiile legii, și privind închirierea, în condițiile legii, de către Ministerul Justiției, unitățile sale subordonate și instanțele judecătorești a unor spații aflate în administrarea acestora.(2) Din veniturile proprii realizate prin activitatea prevăzută la alin. (1) se asigură:
  a) cheltuielile corespunzătoare organizării concursurilor sau examenelor prevăzute de lege;
  b) plata cu ora a membrilor comisiilor de organizare a examenelor sau concursurilor, a supraveghetorilor și a persoanelor care corectează lucrările candidaților ori care soluționează contestațiile, numiți în condițiile legii;
  c) cheltuielile de întreținere și funcționare a spațiilor date în chirie, în condițiile legii, de către Ministerul Justiției, unitățile sale subordonate și instanțele judecătorești.
  (3) Calculul tarifului orar pentru plata membrilor comisiilor de organizare a examenelor sau concursurilor și a supraveghetorilor se face luându-se în considerare, după caz, salariul de bază brut lunar, indemnizația de încadrare brută lunară sau salariul funcției de bază brut lunar în care este încadrat cel în cauză.
  (la 13-09-2013, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul 2 din HOTĂRÂREA nr. 698 din 11 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 13 septembrie 2013 )


  Articolul 2

  Activitatea prevăzută la art. 1 se încadrează la același capitol bugetar la care este încadrat și ordonatorul de credite care o organizează.


  Articolul 3
  (1) Finanțarea activității prevăzute la art. 1 se realizează integral din venituri proprii.(2) Veniturile proprii ale activității prevăzute la art. 1 se constituie din:
  a) sumele rezultate din taxele prevăzute de lege percepute pentru înscrierea la examenele sau concursurile de admitere;
  b) donații, legate ori sponsorizări de la persoane fizice sau persoane juridice, din țară ori din străinătate.
  c) cota-parte din chiria încasată și reținută de Ministerul Justiției, unitățile sale subordonate și instanțele judecătorești, potrivit legii.
  (la 13-09-2013, Articolul 3 a fost completat de Punctul 2, Articolul 2 din HOTĂRÂREA nr. 698 din 11 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 13 septembrie 2013 )
  (3) Cheltuielile curente și de capital ce se efectuează pentru realizarea activității se finanțează integral din veniturile proprii prevăzute la alin. (2).


  Articolul 4
  (1) Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea finanțată integral din venituri proprii, prevăzută la art. 1, se aprobă o dată cu bugetul Ministerului Justiției, conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare.(2) Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea finanțată integral din venituri proprii se întocmește la venituri, pe surse de proveniență, iar la cheltuieli, după natura și destinația acestora, potrivit clasificației bugetare.(3) Excedentul anual rezultat din execuția bugetului de venituri și cheltuieli se reportează în anul următor și se utilizează cu aceleași destinații.(4) Execuția de casă a bugetului de venituri și cheltuieli al activității prevăzute la art. 1 se realizează prin Trezoreria Statului, conform prevederilor legale în vigoare.(5) Raportarea execuției de casă a bugetului de venituri și cheltuieli al activității prevăzute la art. 1 se efectuează în conformitate cu instrucțiunile emise de Ministerul Finanțelor Publice.


  Articolul 5

  Ministerul Justiției și, după caz, unitățile sale subordonate și instanțele judecătorești pot utiliza și personal de specialitate din afara unității pentru realizarea activității privind organizarea concursurilor și examenelor de admitere, în condițiile legii.
  (la 13-09-2013, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 3, Articolul 2 din HOTĂRÂREA nr. 698 din 11 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 13 septembrie 2013 )


  Articolul 6

  În relațiile contractuale, pentru realizarea activității prevăzute la art. 1, Ministerul Justiției, unitățile sale subordonate și instanțele judecătorești, pe lângă care se organizează această activitate, pot fi reprezentate de către persoanele autorizate în acest scop prin ordin al ministrului justiției.
  (la 13-09-2013, Articolul 6 a fost modificat de Punctul 4, Articolul 2 din HOTĂRÂREA nr. 698 din 11 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 13 septembrie 2013 )


  Articolul 7

  Contractele aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, care au ca obiect acțiuni ce se desfășoară în cadrul activității, se vor derula în continuare în condițiile prezentei hotărâri.

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul justiției,
  Monica Luisa Macovei
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Bodu,
  secretar de stat

  București, 31 martie 2005.
  Nr. 257.
  ------------