HOTĂRÂRE nr. 892 din 9 noiembrie 2018privind reorganizarea unor stațiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul pomiculturii prin desființarea unor stațiuni de cercetare și producție agricolă din domeniul pomiculturii
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 990 din 22 noiembrie 2018
  Având în vedere dispozițiile art. 6 alin. (5), art. 28 alin. (3) și art. 54 alin. (1^2) și (1^11) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Capitolul I Reorganizarea și funcționarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Voinești

  Articolul 1

  Se reorganizează Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Voinești cu sediul în comuna Voinești, Strada Principală nr. 387, județul Dâmbovița, în instituție de drept public, organizată ca instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“, denumită în continuarea prezentului capitol Stațiunea, prin desființarea Stațiunii de Cercetare și Producție Pomicolă Voinești.


  Articolul 2
  (1) Patrimoniul Stațiunii este constituit din patrimoniul actual al Stațiunii de Cercetare și Producție Pomicolă Voinești, preluat potrivit situațiilor financiare întocmite în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a protocolului de predare-primire, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(2) Protocolul de predare-primire prevăzut la alin. (1) cuprinde, la data încheierii, prevederile bugetare și execuția bugetară pe anul în curs.(3) Stațiunea administrează terenul agricol și neagricol din domeniul public al statului, cu suprafața de 172,75 ha, potrivit anexei nr. 3.31 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare, care este înscris în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, la numerele de inventar MFP 116076 și 157994.(4) Bunurile imobile de natura construcțiilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Stațiunii, sunt prevăzute în anexa nr. 1 a), care cuprinde și actualizarea valorilor de inventar, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare.(5) Patrimoniul Stațiunii se actualizează potrivit prevederilor art. 17.


  Articolul 3
  (1) Stațiunea are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul pomiculturii și desfășoară următoarele activități codificate potrivit Ordinului președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN:
  a) diviziunea 01 - Agricultură, vânătoare și servicii anexe; grupa 011 Cultivarea plantelor nepermanente; clasa 0111 Cultivarea cerealelor exclusiv orez, plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase; clasa 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor; clasa 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente; grupa 012 Cultivarea plantelor din culturi permanente; clasa 0124 Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase; clasa 0125 Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi; clasa 0129 Cultivarea altor plante permanente; grupa 013 Cultivarea plantelor pentru înmulțire; clasa 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire; grupa 015 Activități în ferme mixte, cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor; clasa 0150 Activități în ferme mixte, cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor; grupa 016 Activități auxiliare agriculturii și activității după recoltare; clasa 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală; clasa 0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor; clasa 0163 Activități după recoltare; clasa 0164 Pregătirea semințelor;
  b) diviziunea 10 - Industria alimentară; grupa 103 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor; clasa 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume;
  c) diviziunea 11 - Fabricarea băuturilor; grupa 110 Fabricarea băuturilor; clasa 1103 Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe; clasa 1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare;
  d) diviziunea 25 - Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații; grupa 256 Tratarea și acoperirea metalelor, operațiuni de mecanică generală pe bază de plată sau contract; clasa 2562 Operațiuni de mecanică generală; grupa 257 Producția de unelte și articole de fierărie; clasa 2573 Fabricarea uneltelor;
  e) diviziunea 28 - Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente neclasificate altundeva „n.c.a.“; grupa 283 Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere; clasa 2830 Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere;
  f) diviziunea 38 - Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor, activități de recuperare a materialelor reciclabile; grupa 381 Colectarea deșeurilor; clasa 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase; grupa 382 Tratarea și eliminarea deșeurilor; clasa 3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase; grupa 383 Recuperarea materialelor; clasa 3831 Demontarea, dezasamblarea mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor; clasa 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate;
  g) diviziunea 46 - Comerț cu ridicata, cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete; grupa 462 Comerț cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii; clasa 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat; clasa 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor; grupa 463 Comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului; clasa 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor; grupa 469 Comerț cu ridicata nespecializat; clasa 4690 Comerț cu ridicata nespecializat;
  h) diviziunea 47 - Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor; grupa 471 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate; clasa 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun; grupa 472 Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și al produselor din tutun, în magazine specializate; clasa 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate; grupa 477 Comerț cu amănuntul al altor bunuri în magazine specialitate; clasa 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și al hranei pentru acestea, în magazine specializate; grupa 478 Comerț cu amănuntul efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe; clasa 4781 Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe; clasa 4789 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse; grupa 479 Comerț cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri, chioșcuri și piețe; clasa 4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;
  i) diviziunea 52 - Depozitare și activități auxiliare pentru transporturi; grupa 521 Depozitări; clasa 5210 Depozitări; grupa 522 Activități anexe pentru transporturi; clasa 5224 Manipulări;
  j) diviziunea 55 - Hoteluri și alte facilități de cazare; grupa 559 Alte servicii de cazare; clasa 5590 Alte servicii de cazare;
  k) diviziunea 56 - Restaurante și alte activități de servicii de alimentație; grupa 562 Activități de alimentație, catering pentru evenimente și alte servicii de alimentație; clasa 5629 Alte servicii de alimentație neclasificate altundeva „n.c.a.“;
  l) diviziunea 58 - Activități de editare; grupa 581 Activități de editare a cărților, ziarelor, revistelor și alte activități de editare; clasa 5811 Activități de editare a cărților, clasa 5812 Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare;
  m) diviziunea 68 - Tranzacții imobiliare; grupa 681 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii; clasa 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii; grupa 682 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; clasa 6820 Închirierea și subînchirierea imobilelor proprii sau închiriate;
  n) diviziunea 72 - Cercetare-dezvoltare; grupa 721 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie; clasa 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie; clasa 7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie;
  o) diviziunea 74 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice; grupa 741 Activități de design specializat; clasa 7410 Activități de design specializat; grupa 749 Alte activități profesionale, științifice și tehnice „n.c.a.“; clasa 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice „n.c.a.“;
  p) diviziunea 78 - Activități de servicii privind forța de muncă; grupa 782 Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului; clasa 7820 Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului;
  q) diviziunea 81 - Activități de peisagistică și servicii pentru clădiri; grupa 813 Activități de întreținere peisagistică; clasa 8130 Activități de întreținere peisagistică;
  r) diviziunea 82 - Activități de secretariat, servicii suport și alte activități de servicii prestat în principal întreprinderilor; grupa 823 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor; clasa 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor;
  s) diviziunea 85 - Învățământ; grupa 853 Învățământ secundar; clasa 8532 Învățământ secundar, tehnic sau profesional; grupa 854 Învățământ superior; clasa 8541 Învățământ superior nonuniversitar; grupa 855 Alte forme de învățământ; clasa 8559 Alte forme de învățământ „n.c.a.“; grupa 856 Activități de servicii suport pentru învățământ; clasa 8560 Activități de servicii suport pentru învățământ;
  ș) diviziunea 94 - Activități asociative diverse; grupa 941 Activități ale organizațiilor economice, patronale și profesionale, clasa 9411 Activități ale organizațiilor economice și patronale; clasa 9412 Activități ale organizațiilor profesionale; grupa 949 Alte activități asociative; clasa 9499 Activități ale altor organizații „n.c.a.“.
  (2) Stațiunea desfășoară și dezvoltă relații științifice internaționale, relații de cooperare și de comerț interior și exterior cu diferite instituții, organizații și operatori economici, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 4

  Pentru realizarea unor proiecte și lucrări în domeniul agricol, Stațiunea se poate asocia cu alte entități, potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 5

  Finanțarea activității Stațiunii se realizează, potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 6

  Stațiunea poate beneficia prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“, potrivit prevederilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 7
  (1) Stațiunea organizează și conduce contabilitatea potrivit reglementărilor contabile aplicabile instituțiilor publice.(2) Situațiile financiare se aprobă potrivit prevederilor art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 8
  (1) Personalul Stațiunii de Cercetare și Producție Pomicolă Voinești se preia de către Stațiune fără concurs, potrivit prevederilor art. 41 alin. (1) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.(2) Preluarea personalului se realizează cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acestora, cu modificările ulterioare, și ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu completările ulterioare.(3) Salarizarea personalului Stațiunii se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare, care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.(4) Pentru activități cu caracter sezonier, Stațiunea poate încheia contracte de prestări de servicii, potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 9

  Numărul maxim de posturi aprobat pentru Stațiune este 28.


  Articolul 10
  (1) Veniturile și cheltuielile Stațiunii se cuprind în bugetul de venituri și cheltuieli al acesteia, cheltuielile reprezentând limite maxime care nu pot fi depășite. Angajarea cheltuielilor se efectuează proporțional cu gradul de realizare a veniturilor.(2) Stațiunea întocmește bugetul de venituri și cheltuieli care se aprobă potrivit prevederilor art. 34 lit. e) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.(3) Excedentele rezultate din execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Stațiunii se regularizează la sfârșitul anului cu bugetul din care se finanțează, în limita sumelor primite de la acesta.


  Articolul 11

  Stațiunea efectuează operațiunile de încasări și plăți, potrivit prevederilor art. 37 și 38 din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 12

  Stațiunea preia toate drepturile și obligațiile Stațiunii de Cercetare și Producție Pomicolă Voinești și se substituie în toate litigiile în curs ale Stațiunii de Cercetare și Producție Pomicolă Voinești.


  Articolul 13
  (1) Regulamentul de organizare și funcționare și structura organizatorică ale Stațiunii se aprobă potrivit prevederilor art. 34 lit. d) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.(2) Directorul instituției îndeplinește atribuțiile ordonatorului terțiar de credite potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 14
  (1) Conducerea Stațiunii este asigurată de consiliul de administrație și director, potrivit prevederilor art. 34 lit. a) și c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.(2) Drepturile și obligațiile directorului se stabilesc prin contract de management potrivit prevederilor art. 41 alin. (4) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare, iar ocuparea funcției de director se face potrivit prevederilor art. 41 alin. (5) din aceeași lege.(3) Atribuțiile conducerii se stabilesc în regulamentul de organizare și funcționare al Stațiunii.


  Articolul 15

  Activitatea științifică a Stațiunii este coordonată de un consiliu științific conform regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, aprobat în conformitate cu prevederile art. 34 lit. b) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 16

  Stațiunea are în dotare un parc auto format din: un autoturism pentru transportul persoanelor din aparatul propriu și pentru activitățile de cercetare-dezvoltare, un autolaborator și un autoturism de teren.


  Articolul 17

  Stațiunea are obligația să asigure efectuarea lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară pentru construcțiile și terenul aflate în administrarea și proprietatea ei, în termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, urmând ca Stațiunea să solicite Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șisești“ și Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în termen de 30 de zile de la finalizarea lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară, inițierea de proiecte de acte normative pentru actualizarea suprafețelor de teren indispensabile activității de cercetare-dezvoltare-inovare și multiplicării materialului biologic, prevăzute în anexa nr. 3.31 din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare, precum și a descrierii tehnice a bunurilor din domeniul public al statului prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, după caz.


  Capitolul II Reorganizarea și funcționarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa

  Articolul 18

  Se reorganizează Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa, cu sediul în București, Bulevardul Ion Ionescu de la Brad nr. 4, sector 1, în instituție de drept public, organizată ca instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“, denumită în continuarea prezentului capitol Stațiunea, prin desființarea Stațiunii de Cercetare și Producție Pomicolă Băneasa.


  Articolul 19
  (1) Patrimoniul Stațiunii este constituit din patrimoniul actual al Stațiunii de Cercetare și Producție Pomicolă Băneasa, preluat potrivit situațiilor financiare întocmite în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a protocolului de predare-primire, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(2) Protocolul de predare-primire prevăzut la alin. (1) cuprinde, la data încheierii, prevederile bugetare și execuția bugetară pe anul în curs.(3) Stațiunea administrează terenul agricol și neagricol din domeniul public al statului, cu suprafața de 430,0 ha, potrivit anexei nr. 3.35 la Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare, și este înscris în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, la numărul de inventar MFP 108348.(4) Bunurile imobile de natura construcțiilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Stațiunii, sunt prevăzute în anexa nr. 2, care cuprinde și actualizarea valorilor de inventar, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 81/2003, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare.(5) Patrimoniul Stațiunii va fi actualizat potrivit prevederilor art. 34.


  Articolul 20
  (1) Stațiunea are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul pomiculturii și desfășoară și următoarele activități codificate potrivit Ordinului președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007:
  a) diviziunea 01 - Agricultură, vânătoare și servicii anexe; grupa 011 Cultivarea plantelor nepermanente; clasa 0111 Cultivarea cerealelor exclusiv orez, plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase; clasa 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor; clasa 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente; grupa 012 Cultivarea plantelor din culturi permanente; clasa 0124 Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase; clasa 0125 Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi; clasa 0129 Cultivarea altor plante permanente; grupa 013 Cultivarea plantelor pentru înmulțire; clasa 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire; grupa 015 Activități în ferme mixte, cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor; clasa 0150 Activități în ferme mixte, cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor; grupa 016 Activități auxiliare agriculturii și activității după recoltare; clasa 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală; clasa 0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor; clasa 0163 Activități după recoltare; clasa 0164 Pregătirea semințelor;
  b) diviziunea 10 - Industria alimentară; grupa 103 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor; clasa 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume;
  c) diviziunea 11 - Fabricarea băuturilor; grupa 110 Fabricarea băuturilor; clasa 1103 Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe; clasa 1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare;
  d) diviziunea 25 - Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații; grupa 256 Tratarea și acoperirea metalelor, operațiuni de mecanică generală pe bază de plată sau contract; clasa 2562 Operațiuni de mecanică generală; grupa 257 Producția de unelte și articole de fierărie; clasa 2573 Fabricarea uneltelor;
  e) diviziunea 28 - Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente neclasificate altundeva „n.c.a.“; grupa 283 Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere; clasa 2830 Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere;
  f) diviziunea 38 - Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor, activități de recuperare a materialelor reciclabile; grupa 381 Colectarea deșeurilor; clasa 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase; grupa 382 Tratarea și eliminarea deșeurilor; clasa 3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase; grupa 383 Recuperarea materialelor; clasa 3831 Demontarea, dezasamblarea mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor; clasa 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate;
  g) diviziunea 46 - Comerț cu ridicata, cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete; grupa 462 Comerț cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii; clasa 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat; clasa 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor; grupa 463 Comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului; clasa 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor; grupa 469 Comerț cu ridicata nespecializat; clasa 4690 Comerț cu ridicata nespecializat;
  h) diviziunea 47 - Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor; grupa 471 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate; clasa 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun; grupa 472 Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și al produselor din tutun, în magazine specializate; clasa 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate; grupa 477 Comerț cu amănuntul al altor bunuri în magazine specializate; clasa 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și al hranei pentru acestea, în magazine specializate; grupa 478 Comerț cu amănuntul efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe; clasa 4781 Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe; clasa 4789 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse; grupa 479 Comerț cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri, chioșcuri și piețe; clasa 4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;
  i) diviziunea 52 - Depozitare și activități auxiliare pentru transporturi; grupa 521 Depozitări; clasa 5210 Depozitări; grupa 522 Activități anexe pentru transporturi; clasa 5224 Manipulări;
  j) diviziunea 55 - Hoteluri și alte facilități de cazare; grupa 559 Alte servicii de cazare; clasa 5590 Alte servicii de cazare;
  k) diviziunea 56 - Restaurante și alte activități de servicii de alimentație; grupa 562 - Activități de alimentație, catering pentru evenimente și alte servicii de alimentație; clasa 5629 Alte servicii de alimentație „n.c.a.“;
  l) diviziunea 58 - Activități de editare; grupa 581 Activități de editare a cărților, ziarelor, revistelor și alte activități de editare; clasa 5811 Activități de editare a cărților, clasa 5812 Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare;
  m) diviziunea 68 - Tranzacții imobiliare; grupa 681 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii; clasa 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii; grupa 682 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; clasa 6820 Închirierea și subînchirierea imobilelor proprii sau închiriate;
  n) diviziunea 72 - Cercetare-dezvoltare; grupa 721 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie; clasa 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie; clasa 7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie;
  o) diviziunea 74 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice; grupa 741 Activități de design specializat; clasa 7410 Activități de design specializat; grupa 749 Alte activități profesionale, științifice și tehnice „n.c.a.“; clasa 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice „n.c.a.“;
  p) diviziunea 78 - Activități de servicii privind forța de muncă; grupa 782 Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului; clasa 7820 Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului;
  q) diviziunea 81 - Activități de peisagistică și servicii pentru clădiri; grupa 813 Activități de întreținere peisagistică; clasa 8130 Activități de întreținere peisagistică;
  r) diviziunea 82 - Activități de secretariat, servicii suport și alte activități de servicii prestat în principal întreprinderilor; grupa 823 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor; clasa 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor;
  s) diviziunea 85 - Învățământ; grupa 853 Învățământ secundar; clasa 8532 Învățământ secundar, tehnic sau profesional; grupa 854 Învățământ superior; clasa 8541 Învățământ superior nonuniversitar; grupa 855 Alte forme de învățământ; clasa 8559 Alte forme de învățământ „n.c.a.“; grupa 856 Activități de servicii suport pentru învățământ; clasa 8560 Activități de servicii suport pentru învățământ;
  ș) diviziunea 94 - Activități asociative diverse; grupa 941 Activități ale organizațiilor economice, patronale și profesionale; clasa 9411 Activități ale organizațiilor economice și patronale; clasa 9412 Activități ale organizațiilor profesionale; grupa 949 Alte activități asociative; clasa 9499 Activități ale altor organizații „n.c.a“.
  (2) Stațiunea desfășoară și dezvoltă relații științifice internaționale, relații de cooperare și de comerț interior și exterior cu diferite instituții, organizații și operatori economici, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 21

  Pentru realizarea unor proiecte și lucrări în domeniul agricol, Stațiunea se poate asocia cu alte entități, potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 22

  Finanțarea activității Stațiunii se realizează potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 23

  Stațiunea poate beneficia prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“, potrivit prevederilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 24
  (1) Stațiunea organizează și conduce contabilitatea potrivit reglementărilor contabile aplicabile instituțiilor publice.(2) Situațiile financiare se aprobă, potrivit prevederilor art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 25
  (1) Personalul Stațiunii de Cercetare și Producție Pomicolă Băneasa se preia de către Stațiune fără concurs, potrivit prevederilor art. 41 alin. (1) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.(2) Preluarea personalului se realizează cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006, cu modificările ulterioare, și ale Legii nr. 319/2003, cu completările ulterioare.(3) Salarizarea personalului Stațiunii se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare, care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice. (4) Pentru activități cu caracter sezonier, Stațiunea poate încheia contracte de prestări de servicii, potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 26

  Numărul maxim de posturi aprobat pentru Stațiune este 75.


  Articolul 27
  (1) Veniturile și cheltuielile Stațiunii se cuprind în bugetul de venituri și cheltuieli al acesteia, cheltuielile reprezentând limite maxime care nu pot fi depășite. Angajarea cheltuielilor se efectuează proporțional cu gradul de realizare a veniturilor.(2) Stațiunea întocmește bugetul de venituri și cheltuieli care se aprobă potrivit prevederilor art. 34 lit. e) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.(3) Excedentele rezultate din execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Stațiunii se regularizează la sfârșitul anului cu bugetul din care se finanțează, în limita sumelor primite de la acesta.


  Articolul 28

  Stațiunea efectuează operațiunile de încasări și plăți, potrivit prevederilor art. 37 și 38 din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 29

  Stațiunea preia toate drepturile și obligațiile Stațiunii de Cercetare și Producție Pomicolă Băneasa și se substituie în toate litigiile în curs ale Stațiunii de Cercetare și Producție Pomicolă Băneasa.


  Articolul 30
  (1) Regulamentul de organizare și funcționare și structura organizatorică ale Stațiunii se aprobă potrivit prevederilor art. 34 lit. d) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.(2) Directorul instituției îndeplinește atribuțiile ordonatorului terțiar de credite potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 31
  (1) Conducerea Stațiunii este asigurată de consiliul de administrație și director, potrivit prevederilor art. 34 lit. a) și c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.(2) Drepturile și obligațiile directorului se stabilesc prin contract de management potrivit prevederilor art. 41 alin. (4) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare, iar ocuparea funcției de director se face potrivit prevederilor art. 41 alin. (5) din aceeași lege.(3) Atribuțiile conducerii se stabilesc în regulamentul de organizare și funcționare al Stațiunii.


  Articolul 32

  Activitatea științifică a Stațiunii este coordonată de un consiliu științific conform regulamentului de organizare și funcționare al acesteia, aprobat în conformitate cu prevederile art. 34 lit. b) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 33

  Stațiunea are în dotare un parc auto format din: un autoturism pentru transportul persoanelor din aparatul propriu și pentru activitățile de cercetare-dezvoltare, un autolaborator și un autoturism de teren.


  Articolul 34

  Stațiunea are obligația să asigure efectuarea lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară pentru construcțiile și terenul aflate în administrarea și proprietatea ei, în termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, urmând ca Stațiunea să solicite Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ și Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în termen de 30 de zile de la finalizarea lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară, inițierea de proiecte de acte normative pentru actualizarea suprafețelor de teren indispensabile activității de cercetare-dezvoltare-inovare și multiplicării materialului biologic, prevăzute în anexa nr. 3.35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare, precum și a descrierii tehnice a bunurilor din domeniul public al statului prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare, după caz.


  Capitolul III Dispoziții finale

  Articolul 35
  (1) Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1020 și 1020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică prin actualizarea, după caz, a valorilor de inventar a bunurilor din domeniul public al statului, potrivit anexelor nr. 1.a) și 2 la prezenta hotărâre, și prin scăderea bunurilor imobile cu datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.b) la prezenta hotărâre din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.(2) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare, potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din aceeași hotărâre a Guvernului.


  Articolul 36

  Anexele nr. 1.a), 1.b) și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  p. Ministrul cercetării și inovării,
  Puiu-Lucian Georgescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Mergeani Nicea,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici

  București, 9 noiembrie 2018.
  Nr. 892.

  Anexa nr. 1.a)

  Bunurile imobile de natura construcțiilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Voinești - CUI 15236116
  Nr. M.F.Cod clasificareDenumireDescriere tehnică (pe scurt)AdresăValoarea de inventar
  012345
  1012498.28.13Clădire cantinăClădire 2 nivele, S = 97 mpȚara: România; județul Argeș, comuna Valea Mare Pravăț160.809
  1012578.28.10Microfermă 25 capeteClădire, parter S = 300 mpȚara: România; județul Argeș, comuna Valea Mare-Pravăț282.192
  1012878.28.10Hală sortat fructe
  Spațiu sortare depozitare fructe,
  S = 250 mp
  Țara: România; județul Argeș, comuna Valea Mare-Pravăț125.794
  1013348.28.10Șopron fructeSpațiu sortare și depozitare fructe, S = 240 mpȚara: România; județul Argeș, comuna Valea Mare-Pravăț56
  1013368.29.08Clădire birou administrațieParter, S = 232 mpȚara: România; județul Argeș, comuna Valea Mare-Pravăț87
  1013448.28.12Locuință familiștiParter, 2 apartamente, S = 180 mpȚara: România; județul Argeș, comuna Valea Mare-Pravăț173.700
  1013568.28.03Clădire laboratoare + locuință paznicParter, S = 101 mpȚara: România; județul Argeș, municipiul Câmpulung100
  1013708.28.12Locuințe familiștiParter, 2 apartamente, S = 180 mpȚara: România; județul Argeș, comuna Valea Mare-Pravăț175.191
  1160248.27.07Grajd cai24 mpȚara: România; județul Dâmbovița, comuna Voinești1.827
  1160508.28.10Depozit + șopron150 to, 600 mpȚara: România; județul Dâmbovița, comuna Voinești2.259
  1448938.27.07Grajd vaci a 114 capeteS = 1.002 mpȚara: România; județul Dâmbovița, comuna Voinești830
  1448948.27.07Grajd 100 capete tineret taurinS = 444 mpȚara: România; județul Dâmbovița, comuna Voinești802
  TOTAL923.647


  Anexa nr. 1.b)

  Bunurile din domeniul public al statului aflate în administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Voinești (CUI - 15236116), situate pe terenuri proprietatea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“, care au trecut în domeniul privat al Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Voinești și s-au transmis în proprietatea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“, cu titlu gratuit, conform prevederilor art. 6 alin. (5) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare, și Protocolului de predare-preluare nr. 177.417/14.08.2014, care se scot din inventarul bunurilor din domeniul public al statului.

  Nr. M.F.

  Cod clasificare

  Denumire

  Descriere tehnică (pe scurt)

  Adresă

  Valoarea de inventar

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  115928

  8.28.13

  Atelier mecanic

  542 mp

  Țara: România, județul Dâmbovița, comuna Voinești

  47.348

  115929

  8.28.10

  Casierie, cabină poartă

  56 mp

  Țara: România, județul Dâmbovița, comuna Voinești

  10.433

  115933

  8.28.10

  Adăpost aparate meteo

  2 mp

  Țara: România, județul Dâmbovița, comuna Voinești

  196

  115934

  8.28.13

  Magazie materiale

  233 mp

  Țara: România, județul Dâmbovița, comuna Voinești

  8.915

  115936

  8.28.03

  Clădire lab. cercetare

  P + etaj, 444 mp

  Țara: România, județul Dâmbovița, comuna Voinești

  318.260

  115938

  8.27.06

  Seră laborator cu încălzire centrală

  198 mp

  Țara: România, județul Dâmbovița, comuna Voinești

  23.236

  115940

  8.28.10

  Clădire stație pompare

  20 mp

  Țara: România, județul Dâmbovița, comuna Voinești

  3

  115945

  8.28.10

  Depozit cărbune

  41 mp

  Țara: România, județul Dâmbovița, comuna Voinești

  27.659

  115955

  8.28.10

  Birouri ADT

  88 mp

  Țara: România, județul Dâmbovița, comuna Voinești

  29

  115960

  8.28.10

  Birouri contabilitate

  88 mp

  Țara: România, județul Dâmbovița, comuna Voinești

  108

  115968

  8.28.10

  Magazie pesticide

  211 mp

  Țara: România, județul Dâmbovița, comuna Voinești

  49

  115984

  8.28.10

  Birou tehnic + cameră oficială

  200 mp

  Țara: România, județul Dâmbovița, comuna Voinești

  212

  115990

  8.28.13

  Magazie

  363 mp

  Țara: România, județul Dâmbovița, comuna Voinești

  64.943

  116004

  8.28.13

  Centrală termică

  101 mp

  Țara: România, județul Dâmbovița, comuna Voinești

  101

  116007

  8.27.03

  Siloz fructe

  511 mp

  Țara: România, județul Dâmbovița, comuna Voinești

  462

  116010

  8.28.12

  Cantină

  14 mp

  Țara: România, județul Dâmbovița, comuna Voinești

  728

  116015

  8.28.10

  Rezervor

  30 to

  Țara: România, județul Dâmbovița, comuna Voinești

  15

  116019

  8.28.10

  Rezervor

  100 mc

  Țara: România, județul Dâmbovița, comuna Voinești

  100.617

  116030

  8.28.10

  Platformă

  160 mp

  Țara: România, județul Dâmbovița, comuna Voinești

  96.987

  116045

  8.27.07

  Grajd animale

  25 mp

  Țara: România, județul Dâmbovița, comuna Voinești

  38

  116053

  8.28.10

  Șopron adăpost utilaje și ambalaje

  800 mp

  Țara: România, județul Dâmbovița, comuna Voinești

  113

  116057

  8.28.10

  Sediu fermă

  77 mp

  Țara: România, județul Dâmbovița, comuna Voinești

  218

  116063

  8.28.10

  Clădire P2

  39 mp

  Țara: România, județul Dâmbovița, comuna Voinești

  38

  116065

  8.28.10

  Depozit carburanți

  200 mp

  Țara: România, județul Dâmbovița, comuna Voinești

  15.512

  116068

  8.28.10

  Magazie materiale unelte

  243 mp

  Țara: România, județul Dâmbovița, comuna Voinești

  14.409

  116073

  8.28.10

  Sediu fermă

  80 mp

  Țara: România, județul Dâmbovița, comuna Voinești

  58.960
    
  TOTAL

  -

  -

  789.589


  Anexa nr. 2

  Bunurile imobile de natura construcțiilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa - C.U.I. 1581530

  Nr. M.F.

  Cod clasificare

  Denumire

  Descriere tehnică (pe scurt)

  Adresă

  Valoarea de inventar

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  108146

  8.28.10

  Casă de reglare gaze

  P.42 mp

  Țara: România, municipiul București, sectorul 1, bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 4

  28.700

  108150

  8.28.10

  Clădire paznic

  P.8 mp

  Țara: România, municipiul București, sectorul 1, bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 4

  5.467

  108156

  8.28.10

  Pavilion machete

  P.64 mp

  Țara: România, municipiul București, sectorul 1, bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 4

  43.733

  108157

  8.28.12

  Casă oaspeți

  P.64 mp

  Țara: România, municipiul București, sectorul 1, bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 4

  64.000

  108213

  8.28.12

  Locuință serviciu

  P.69 mp

  Țara: România, municipiul București, sectorul 1, bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 4

  69.000

  108214

  8.28.10

  Șopron atelier mecanic

  P.540 mp

  Țara: România, municipiul București, sectorul 1, bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 4

  368.997

  108252

  8.28.13

  Atelier mecanic

  P.354 mp

  Țara: România, municipiul București, sectorul 1, bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 4

  241.898

  108255

  8.27.06

  Sere bloc 1 buc.

  P.512 mp

  Țara: România, municipiul București, sectorul 1, bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 4

  207.209

  108257

  8.27.06

  Seră cu 5 pante

  S = 638 mp

  Țara: România, municipiul București, sectorul 1, bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 4

  258.203

  108260

  8.28.12

  Vestiar – sală de mese

  P = 260 mp

  Țara: România, județul Ilfov, comuna Afumați

  148.560

  108263

  8.28.13

  Magazie

  P = 103 mp

  Țara: România, județul Teleorman, comuna Poroschia

  58.853

  108265

  8.28.12

  Clădire locuință

  P = 92 mp

  Țara: România, județul Teleorman, comuna Poroschia

  92.000

  108268

  8.28.10

  Clădire gazat pomi

  P = 303 mp

  Țara: România, județul Teleorman, comuna Poroschia

  173.129

  108270

  8.28.10

  Gospodărie carburanți

  S + P = 17 mp

  Țara: România, județul Ilfov, comuna Afumați

  9.714

  108282

  8.28.12

  Pavilion dormitor, atelier mecanic, centrală termică

  P = 360 mp

  Țara: România, județul Ilfov, comuna Afumați

  205.698

  108286

  8.27.06

  Seră 19 buc.

  S = 11.828 mp, compusă din 19 compartimente de diferite mărimi

  Țara: România, municipiul București, sectorul 1, bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 4

  4.786.869

  108307

  8.27.06

  Sere

  Grup de cinci sere în suprafață de 684 mp

  Țara: România, municipiul București, sectorul 1, bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 4

  276.819

  108310

  8.29.08

  Clădire zid sediu centrală

  Subsol, parter, etaj și mansardă Sd = 2.130 mp

  Țara: România, municipiul București, sectorul 1, bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 4

  3.723.205

  108312

  8.28.03

  Pavilion laboratoare

  Parter și 2 etaje, Sd = 628 mp

  Țara: România, municipiul București, sectorul 1, bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 4

  429.130

  108317

  8.28.10

  Rețea irigații în plantații și pepinieră

  Irigații în plantații și pepinieră

  Țara: România, județul Teleorman, comuna Poroschia

  11.803

  108320

  8.28.10

  Rețea irigații și desecare pe 30 ha

  Irigare și desecare

  Țara: România, municipiul București, sectorul 1, bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 4

  3.292.631

  108322

  8.28.13

  Clădire centrală termică

  P = 85 mp

  Țara: România, municipiul București, sectorul 1, bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 4

  58.083

  108323

  8.28.10

  Rețea irigații - Trup 1 + Trup 2

  Irigații în plantații de pomi

  Țara: România, județul Ilfov, comuna Afumați

  49.127

  108326

  8.28.12

  Clădire administrativă și locuință

  P = 94 mp

  Țara: România, județul Teleorman, comuna Poroschia

  53.710

  108330

  8.28.13

  Centrală termică

  P = 292 mp

  Țara: România, municipiul București, sectorul 1, bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 4

  275.804

  108332

  8.27.06

  Seră olandeză

  S = 402 mp

  Țara: România, municipiul București, sectorul 1, bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 4

  162.693

  108334

  8.27.06

  Seră mică

  S = 1.886 mp

  Țara: România, municipiul București, sectorul 1, bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 4

  763.277

  108336

  8.27.06

  Seră hangar

  S = 1.236 mp în două compartimente

  Țara: România, municipiul București, sectorul 1, bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 4

  500.217

  108338

  8.27.06

  Seră cu 5 pante

  S = 360 mp

  Țara: România, municipiul București, sectorul 1, bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 4

  145.694

  108339

  8.27.06

  Seră

  S = 684 mp în 5 compartimente

  Țara: România, municipiul București, sectorul 1, bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 4

  276.819

  108341

  8.27.06

  Consolidare seră

  Compartimentul major în suprafață de 10.130 mp din sera specificată la nr. MF 108286

  Țara: România, municipiul București, sectorul 1, bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 4

  4.099.678

  108345

  8.28.10

  Pavilion floricultură

  Parter, S = 150 mp

  Țara: România, municipiul București, sectorul 1, bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 4

  102.499
    
  TOTAL
    
  20.983.219

  -----