ORDIN nr. 2.854/C din 29 octombrie 2004 (*actualizat*)
pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi avansare, precum şi condiţiile pentru modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare
(actualizat până la data de 10 noiembrie 2010*)
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIŢIEI
 • -------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 10 noiembrie 2010 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 3.492/C din 13 decembrie 2007; ORDINUL nr. 2.330/C din 5 septembrie 2008; RECTIFICAREA nr. 2.330/C din 5 septembrie 2008; ORDINUL nr. 257/C din 21 ianuarie 2009; ORDINUL nr. 1.884/C din 8 iulie 2009; ORDINUL nr. 2.478/C din 12 octombrie 2010.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  **) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Conform art. 6 din ORDINUL nr. 2.330/C din 5 septembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 7 octombrie 2008, la data intrării în vigoare a prezentului ordin dispoziţiile cuprinse în Regulamentul privind condiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi avansare, precum şi condiţiile pentru modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.854/C/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.099 din 25 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abrogă.
  Art. 6 din ORDINUL nr. 2.330/C din 5 septembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 7 octombrie 2008 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 2.330/C din 5 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 20 octombrie 2008, având următorul conţinut:
  "Art. 6
  La data intrării în vigoare a prezentului ordin dispoziţiile cuprinse în Regulamentul privind condiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi avansare, precum şi condiţiile pentru modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.854/C/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.099 din 25 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la transferul funcţionarilor publici cu statut special din alte instituţii publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abrogă."
  În temeiul art. 8, 13, 14, 24 şi 29 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor,
  în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 736/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul justiţiei emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul privind condiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi avansare, precum şi condiţiile pentru modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  (1) Regulamentul prevăzut la art. 1 se aplică cu data intrării în vigoare a Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor.
  (2) Cu aceeaşi dată prevăzută la alin. (1) se abrogă Ordinul ministrului justiţiei nr. 967/C/2003 referitor la organizarea concursurilor de încadrare directă a posturilor vacante din sistemul penitenciar.


  Articolul 3

  Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi Direcţia organizare a instanţelor, resurse umane şi statistică judiciară din Ministerul Justiţiei vor lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor Regulamentului privind condiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi avansare, precum şi condiţiile pentru modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare.
  Ministrul justiţiei,
  Cristian Diaconescu
  Bucureşti, 29 octombrie 2004.
  Nr. 2.854/C.


  Anexă

  REGULAMENT 29/10/2004