ORDIN nr. 1.730 din 25 septembrie 2014(*actualizat*)
privind modificarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013
(actualizat până la data de 13 octombrie 2014*)
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
 • ------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 13 octombrie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: RECTIFICAREA nr. 1.730 din 25 septembrie 2014.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,
  viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.

  Articolul I

  Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 20 mai 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. La articolul 16 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:
  "a) solicită în scris Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice necesarul de fonduri de la bugetul de stat pentru decontarea lucrărilor executate/serviciilor şi a altor cheltuieli, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 5;"
  ---------
  Pct. 1 al art. I a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 1.730 din 25 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 13 octombrie 2014.
  2. Anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  şi administraţiei publice,
  Shhaideh Sevil,
  secretar de stat
  Bucureşti, 25 septembrie 2014.
  Nr. 1.730.


  Anexa
  -----
  (Anexa nr. 5 la normele metodologice)
  -------------------------------------
  BENEFICIAR U.A.T. .............
  SITUAŢIA*)
  privind necesarul de fonduri de la bugetul de stat
  pentru decontarea lucrărilor/serviciilor
  şi a altor cheltuieli în anul ........
  -------------
  *) Se va completa doar pentru lucrările incluse la finanţare în anul curent.
  *Font 7*
                                                                                                                                  - lei -
   ┌────┬──────────────┬────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┬───────────────┬────────────┬────────┐
   │Nr. │ Denumirea │ Denumirea │ Valoare a │ Valoarea totală a │ Valoarea totală │ Factură │ Sume │Stadiul │
   │crt.│ unităţii │obiectivului│ contractului de │ lucrărilor/ │ decontată de la │ fiscală │ solicitate │fizic │
   │ │administrativ-│ de │ finanţare pentru │ serviciilor şi a │ începutul anului │ │ la plată │realizat│
   │ │teritoriale │investiţii │ anul ........ │ altor cheltuieli │ ....(până la │ │ de la │până la │
   │ │ │ │ │ în limita │ data solicitării) │ │bugetul de │data │
   │ │ │ │ │ contractului de │ │ │ stat în │solici- │
   │ │ │ │ │ finanţare pe anul │ │ │luna..., în │tării │
   │ │ │ │ │ în curs │ │ │limita con- │- % - │
   │ │ │ ├─────┬───────┬───────┼─────┬───────┬───────┼─────┬───────┬──────┼───────┬───────┤tractului │ │
   │ │ │ │Total│ buget │buget │Total│buget │buget │Total│buget │buget │Număr/ │Valoare│de finanţare│ │
   │ │ │ │ │de stat│local │ │de stat│local │ │de stat│local │dată │totală │pentru anul │ │
   │ │ │ │ │(inclu-│(inclu-│ │(inclu-│(inclu-│ │inclu- │inclu-│factură│factură│.......... │ │
   │ │ │ │ │siv │siv │ │siv │siv │ │siv │siv │ │ │(inclusiv │ │
   │ │ │ │ │TVA) │TVA) │ │TVA) │TVA) │ │TVA) │TVA) │ │ │TVA) │ │
   ├────┼──────────────┼────────────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────────────┼────────┤
   │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │
   ├────┴──────────────┴────────────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────────────┼────────┤
   │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├────────────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────────────┼────────┤
   │LUCRĂRI ÎN CONTINUARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├────┬──────────────┬────────────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────────────┼────────┤
   │ 1.1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├────┴──────────────┼────────────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────────────┼────────┤
   │............. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├───────────────────┼────────────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────────────┼────────┤
   │............. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├───────────────────┼────────────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────────────┼────────┤
   │LUCRĂRI NOI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├────┬──────────────┼────────────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────────────┼────────┤
   │1.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├────┴──────────────┼────────────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────────────┼────────┤
   │............. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├───────────────────┼────────────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────────────┼────────┤
   │............. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   └───────────────────┴────────────┴─────┴───────┴───────┴─────┴───────┴───────┴─────┴───────┴──────┴───────┴───────┴────────────┴────────┘

  NOTĂ:
  Prezenta anexă va fi însoţită obligatoriu de:
  1. centralizatorul situaţiilor de lucrări însuşit de executant, dirigintele de şantier şi conducătorul unităţii administrativ-teritoriale contractante;
  2. facturile fiscale aferente situaţiilor de lucrări executate cu menţiunea "Bun de plată", conform cu originalul şi semnate conform Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002.
  Beneficiar U.A.T.,
  ....................
  --------