HOTĂRÂRE nr. 841 din 23 octombrie 1995 - (*actualizată*)
privind procedurile de transmitere fără plata şi de valorificare a bunurilor apartinind instituţiilor publice
(actualizata până la data de 19 mai 2005*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • -------------
  *) Textul initial a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253 din 7 noiembrie 1995. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 19 mai 2005 cu modificările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 966 din 23 decembrie 1998; HOTĂRÂREA nr. 411 din 5 mai 2005.
  În temeiul art. III din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1995 privind unele măsuri de perfectionare a regimului achizitiilor publice, precum şi a regimului de valorificare a bunurilor scoase din functiune, apartinind instituţiilor publice,
  Guvernul României hotaraste:

  Articolul 1

  Transmiterea, fără plata, de la o institutie publică la o alta institutie publică a unor bunuri, altele decat cladiri, aflate în stare de functionare, se realizează cu respectarea condiţiilor şi a procedurilor prevăzute în anexa nr. 1.
  -------------
  Art. 1 a fost modificat de art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 966 din 23 decembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 31 decembrie 1998.


  Articolul 2

  Valorificarea bunurilor scoase din functiune, aparţinând instituţiilor publice, se realizează potrivit regulamentului prevăzut în anexa nr. 2.
  -------------
  Art. 2 a fost modificat de art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 966 din 23 decembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 31 decembrie 1998.


  Articolul 3

  (1) Instituţiile publice pot valorifica bunurile şi prin schimbarea acestora cu alte bunuri noi, similare, având cel puţin aceiasi parametri.
  (2) În cazul prevăzut la alin. (1) bunurile valorificate prin schimb pot reprezenta, după caz, plata sau parte din plata datorata pentru bunurile noi care se achizitioneaza conform prevederilor legislaţiei privind achiziţiile publice.
  -------------
  Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 966 din 23 decembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 31 decembrie 1998.
  Art. 3 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 411 din 5 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 19 mai 2005.


  Articolul 4

  Prezenta hotărâre nu se aplică în cazul bunurilor care implica apararea tarii, ordinea publică şi siguranţa naţionala, pentru care procedurile de valorificare vor fi aprobate în mod distinct de către Guvern.


  Articolul 5

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 6

  Ministerul Finanţelor poate emite norme metodologice în aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Florin Georgescu


  Anexa 1
  CONDIŢIILE ŞI PROCEDURILE
  de transmitere, fără plata, de la o institutie publică la alta institutie publică a unor bunuri aflate în stare de functionare
  1. Pot fi transmise, fără plata, orice fel de bunuri aflate în stare de functionare, indiferent de durata de folosinţă, dacă acestea nu mai sunt necesare institutiei publice care le are în administrare, dar care pot fi folosite în continuare de alta institutie publică sau dacă, potrivit reglementarilor în vigoare, institutia nu mai are dreptul sa utilizeze bunul respectiv.
  2. În vederea disponibilizarii lor, compartimentul de specialitate va întocmi un referat de disponibilizare în care descrie bunul ce urmeaza a fi disponibilizat, mentionind toate caracteristicile tehnice ale acestuia (marca, anul fabricatiei, data darii în folosinţă, durata de folosinţă, valoarea de inventar etc.).
  Referatul astfel întocmit va fi aprobat de către conducatorul institutiei publice.
  3. Institutia publică care disponibilizeaza bunuri va informa în scris alte institutii publice pe care le considera ca ar avea nevoie de bunurile disponibilizate.
  4. În cazul în care, după 30 de zile, bunurile disponibilizate nu au fost solicitate de alte institutii publice, în vederea transmiterii fără plata, se va utiliza procedura prevăzută în Regulamentul privind valorificarea bunurilor scoase din functiune aparţinând instituţiilor publice, cuprins în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
  5. Instituţiile publice interesate în obtinerea unor bunuri pot solicita transmiterea, fără plata, a acestora şi după publicarea anuntului de vinzare prin licitaţie, dar nu mai tirziu de 5 zile anterioare datei stabilite pentru tinerea licitaţiei de vinzare.
  6. Transmiterea, fără plata, de la o institutie publică la o alta institutie publică, se va face pe bază de proces-verbal de predare-preluare, aprobat de ordonatorul principal de credite al institutiei publice care a solicitat sa îi fie transmis bunul respectiv, precum şi de ordonatorul de credite care îl are în administrare.
  Competentele ordonatorului de credite de aprobare a proceselor-verbale de predare-preluare pentru transmitere fără plata pot fi stabilite şi prin ordin al ordonatorului principal de credite.
  7. La predarea-primirea, fără plata, a bunurilor, conducătorii instituţiilor publice împreună cu conducătorii compartimentelor financiar-contabile raspund de inregistrarea în evidentele contabile a operaţiunilor privind ieşirea, respectiv intrarea în gestiune a bunurilor.
  -------------
  Punctele 1, 4 şi 6 ale anexei nr. 1 au fost modificate de art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 966 din 23 decembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 31 decembrie 1998.


  Anexa 2
  REGULAMENT
  privind valorificarea bunurilor scoase din functiune apartinind instituţiilor publice

  Capitolul 1 Dispozitii generale

  1.1. Pot fi valorificate, prin vanzare la licitaţie, bunurile aflate în stare de functionare, după indeplinirea condiţiilor şi a procedurilor prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
  1.2. Valorificarea prin vanzare a bunurilor care nu mai sunt necesare sau, după caz, a materialelor sau pieselor rezultate în urma demolarii sau a dezmembrarii acestora, potrivit legii, aflate în administrarea exclusiva a institutiei publice, se face prin organizarea de licitaţie publică deschisa cu strigare.
  1.3. În acest scop, conducatorul institutiei publice va numi, prin decizie, o comisie de evaluare compusa din 3-5 membri, din care, în mod obligatoriu, fac parte: conducatorul compartimentului economic al institutiei publice şi cite un reprezentant din compartimentele administrativ şi financiar-contabile, precum şi alti specialisti, după caz.
  1.4. Comisia de evaluare astfel constituita va întocmi un raport de evaluare a bunurilor care nu mai sunt necesare, a materialelor sau a pieselor rezultate în urma demolarii sau a dezmembrarii acestora, ce urmeaza a fi vandute. Preţul initial de vanzare şi, după caz, preturile diminuate potrivit prevederilor pct. 5.6 din prezentul regulament vor fi aprobate de ordonatorul de credite bugetare al institutiei publice respective.
  În raportul întocmit de comisia de evaluare se va stabili preţul initial de vinzare. Raportul va fi aprobat de ordonatorul de credite bugetare al institutiei publice respective.
  La evaluarea bunurilor se va avea în vedere preţul pieţei la bunuri de acelasi fel, precum şi perioada de folosinţă a lor şi gradul de uzura.
  1.5. În cazul în care comisia de evaluare apreciaza ca operaţiunea de demolare sau de dezmembrare a bunurilor scoase din functiune se face cu costuri mai ridicate decit sumele care s-ar obtine prin valorificarea acestora ca materiale sau piese rezultate în urma demolarii sau dezmembrarii, aceasta poate propune conducătorului institutiei publice organizarea licitaţiei pentru valorificarea bunurilor scoase din functiune nedemolate sau nedezmembrate.


  Capitolul 2 Publicitatea

  2.1. Pentru bunurile care nu mai sunt necesare, propuse a fi valorificate nedemolate sau nedezmembrate, cat şi pentru materialele sau piesele rezultate în urma demolarii sau a dezmembrarii, al caror pret initial de vanzare este de peste 10.000.000 lei, instituţiile publice vor publică anunturile de vanzare intr-o publicatie cu circulatie la nivel naţional, cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilita pentru licitaţie.
  La aceeasi data instituţiile publice afişează anunţul de vanzare atât la sediul propriu, cat şi la sediul autorităţii administraţiei publice locale în a carei raza teritoriala funcţionează.
  Pentru bunurile care nu mai sunt necesare, propuse a fi valorificate nedemolate sau nedezmembrate, cat şi pentru materialele sau piesele rezultate în urma demolarii sau a dezmembrarii, al caror pret initial de vanzare este sub 10.000.000 lei, instituţiile publice afişează anunţul de vanzare numai la sediul propriu şi la sediul autorităţii administraţiei publice locale în a carei raza teritoriala funcţionează.
  2.2. Anunţul de vinzare se prezinta comisiei de licitaţie spre avizare înainte de data publicarii.


  Capitolul 3 Conţinutul anuntului de vinzare prin licitaţie

  3.1. Anunţul privind vinzarea prin licitaţie va contine urmatoarele informaţii:
  a) denumirea şi adresa institutiei publice, precum şi locul unde pot fi vazute bunurile scoase din functiune sau, după caz, materialele sau piesele care fac obiectul licitaţiei;
  b) data până la care pot fi trimise adresele instituţiilor publice în vederea transmiterii fără plata în condiţiile prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre;
  c) adresa, data şi ora tinerii licitaţiei pentru vanzarea bunurilor, precum şi datele de desfăşurare a urmatoarelor licitatii, în caz de neadjudecare;
  d) numărul de telefon sau de fax unde se pot obtine relatii despre bunul sau bunurile scoase din functiune, materialele sau piesele rezultate în urma demolarii sau dezmembrarii acestora, scoase la vinzare, şi condiţiile pe care trebuie să le indeplineasca potentialii achizitori spre a fi admisi la licitaţie;
  e) preţul de pornire a licitaţiei;
  f) cota de cheltuieli de participare.
  3.2. Documentele de participare la licitaţia de vinzare a bunurilor se primesc cu cel mult 5 zile inaintea datei stabilite pentru tinerea licitaţiei de vinzare a bunurilor.


  Capitolul 4 Condiţii de participare la licitaţie

  4.1. La licitatiile de vanzare a bunurilor care nu mai sunt necesare sau, după caz, a materialelor sau pieselor rezultate în urma demolarii sau a dezmembrarii acestora poate participa orice persoană fizica sau juridica potenţial cumparatoare, care prezinta, până la data tinerii sedintei de licitaţie, urmatoarele documente:
  a) chitanta de achitare a cotei de cheltuieli de participare la licitaţie, eliberata de casieria institutiei publice;
  b) copie de pe certificatul de inmatriculare la Registrul comerţului şi codul fiscal, pentru persoanele juridice române, sau actul de identitate pentru persoanele fizice.


  Capitolul 5 Organizarea procedurii de licitaţie

  5.1. Comisia de licitaţie se va numi prin decizie a conducătorului institutiei publice şi va fi formata din minimum trei persoane:
  - preşedintele şi secretarul comisiei, din partea institutiei publice care organizeaza vinzarea prin licitaţie;
  - alti reprezentanti, ca membri în comisia de licitaţie, care trebuie să fie specialisti cu experienta profesionala în domeniu şi cu probitate morala.
  Nu pot face parte din comisie membrii comisiei de evaluare.
  Ordonatorii principali de credite bugetare pot stabili ca din comisiile de licitaţie organizate de instituţiile publice din subordine sa faca parte şi un reprezentant al lor.
  5.2. Nu pot participa la licitaţie, în calitate de cumpărători, membrii comisiei de evaluare, membrii comisiei de licitaţie şi nici sotul (sotia), fratii, copiii şi parintii acestor membri.
  5.3. Comisia de licitaţie va analiza documentele prezentate şi va întocmi lista cu ofertanţii acceptati, excluzând de la participare pe cei care nu au prezentat în totalitate, până la începerea licitaţiei, documentele de participare.
  5.4. Sedinta de licitaţie este condusa de preşedintele comisiei de licitaţie.
  În ziua şi la ora stabilite pentru începerea licitaţiei, în cazul în care sunt minimum doi participanti la licitaţie, preşedintele comisiei de licitaţie anunta obiectul licitaţiei, face prezenta participantilor la licitaţie şi constata dacă sunt indeplinite condiţiile legale pentru desfăşurarea acesteia, inclusiv cele de publicitate. Preşedintele anunta preţul initial de vinzare de la care se porneste strigarea, cu precizarea salturilor de supralicitare stabilite de comisie.
  5.5. În cazul în care nu s-au prezentat minimum doi participanti la licitaţie sau în cazul în care nici un ofertant nu a oferit cel puţin preţul de pornire, licitaţia se va repeta, incheindu-se proces-verbal de constatare.
  5.6. Repetarea licitaţiei se va face după trecerea a cel puţin 5 zile de la data precedentei, iar preţul initial va fi diminuat cu până la 20% .
  În cazul în care nici de această dată nu se prezinta cel puţin doi participanti la licitaţie şi nu se ofera cel puţin preţul de pornire, licitaţia se va relua după cel puţin 5 zile, iar preţul va fi diminuat cu până la 40% faţă de prima licitaţie.
  În cazul în care nici de această dată nu a fost oferit cel puţin preţul de pornire al licitaţiei, institutia publică detinatoare întocmeşte documentele de scoatere din functiune, declasare şi casare a bunurilor.
  5.7. Participantii la licitaţie vor prezenta oferta de pret prin strigari, oferta care trebuie să respecte condiţiile de salt precizate la deschiderea licitaţiei. Preşedintele comisiei de licitaţie anunta tare şi clar suma oferita de licitant.
  5.8. Dacă la a treia strigare a ultimei oferte nu se striga o sumă mai mare, preşedintele comisiei de licitaţie anunta adjudecarea licitaţiei în favoarea participantului la licitaţie care a oferit ultima suma.
  5.9. După anuntarea cîştigătorului de către preşedintele comisiei de licitaţie, se declara inchisa licitaţia, în urma careia se întocmeşte procesul-verbal care se semneaza de către comisia de licitaţie şi de către participantii la licitaţie.
  5.10. Procesul-verbal împreună cu documentele privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei se arhiveaza la sediul institutiei publice vânzătoare.
  5.11. Participantii la licitaţie pot formula contestatii în cazul în care considera că nu s-au respectat dispozitiile legale referitoare la organizarea şi desfăşurarea licitaţiei.
  Contestaţiile se depun la sediul institutiei publice care a organizat licitaţia, în termen de 24 de ore de la incheierea acesteia.
  5.12. Institutia publică este obligata sa solutioneze contestaţia în termen de 5 zile de la depunerea acesteia.
  5.13. Cistigatorul licitaţiei este obligat să semneze contractul de vinzare-cumparare şi sa achite integral preţul adjudecat al bunului în termen de 10 zile de la data licitaţiei.
  5.14. Bunurile materiale care nu au fost vandute prin licitaţie pot fi valorificate nedezmembrate sau nedemolate, cu aprobarea ordonatorului de credite, prin agenti economici care au ca obiect de activitate achizitionarea de materiale refolosibile, prin oferte de pret negociabil.
  În cazul în care s-au desfăşurat negocierile de pret, acestea se vor consemna într-un proces-verbal de negociere.
  5.15. Bunurile, materialele sau piesele care nu au putut fi valorificate cu respectarea prevederilor prezentului regulament pot fi declasate şi casate în condiţiile legii, ordonatorul de credite bugetare fiind direct răspunzător pentru organizarea operaţiunilor respective, astfel incit sa nu existe posibilitatea sustragerii sau inlocuirii unor bunuri noi cu bunuri vechi.


  Capitolul 6 Dispozitii finale

  6.1. Dispozitiile prezentului regulament nu se aplică pentru bunurile aflate în dotarea misiunilor diplomatice din strainatate şi a unităţilor militare care indeplinesc misiuni în afara teritoriului naţional.
  Modul de valorificare a acestor bunuri se va stabili prin norme elaborate de Ministerul Afacerilor Externe, respectiv de Ministerul Apararii Naţionale, aprobate prin ordin al ministrului afacerilor externe, respectiv al ministrului apararii naţionale, avizate în prealabil de către Ministerul Finanţelor.
  6.2. Sumele rezultate din vinzarea mijloacelor fixe scoase din functiune sau, după caz, a materialelor sau pieselor rezultate în urma demolarii sau dezmembrarii acestora constituie, potrivit legii, venituri ale bugetului de stat sau ale bugetelor locale, după caz. Instituţiile publice finantate integral din venituri extrabugetare îşi vor retine veniturile respective.
  6.3. Cota de cheltuieli de participare la licitaţie se va determina astfel incit sa nu depăşească cheltuielile ocazionate de organizarea şi desfăşurarea licitaţiei.
  -------------
  Punctele 1.1, 1.2, alin. 1 al pct. 1.4, pct. 2.1, litera c) a pct. 3.1, partea introductiva a pct. 4.1, punctele 5.5, 5.6, 5.14 şi 6.1 ale anexei nr. 2 au fost modificate de art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 966 din 23 decembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 31 decembrie 1998.
  --------------