ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 20 iunie 2007
pentru modificarea art. 13 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 28 iunie 2007  Având în vedere faptul că prin modificările aduse Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale de Legea nr. 441/2006 se instituie noi reglementări privind modul de organizare şi funcţionare a societăţilor comerciale, în special în ceea ce priveşte administrarea acestora, precum şi faptul că prin natura lor şi prin modul de acţiune în sistemul economiei de piaţă, îndeosebi după aderarea României la Uniunea Europeană, regiile autonome se comportă similar societăţilor comerciale, este necesară actualizarea prevederilor corespunzătoare din legislaţia privind organizarea şi funcţionarea regiilor autonome, astfel încât activitatea acestui tip de operator economic să nu fie perturbată de imposibilitatea efectuării unor modificări în structura organismelor de conducere datorită termenelor instituite, se impune reglementarea în regim de urgenţă a acestei situaţii.
  Modificarea adusă prin prezenta ordonanţă de urgenţă are în vedere şi aplicarea corespunzătoare a principiilor şi regulilor de drept privitoare la mandat şi în cazul organismelor de conducere ale regiilor autonome.
  În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul UNIC

  Articolul 13 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 8 august 1990, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 13. - (1) Durata mandatului membrilor consiliului de administraţie este stabilită prin actul de înfiinţare şi nu poate depăşi 4 ani. Mandatul membrilor consiliului de administraţie poate fi reînnoit, dacă prin actul de înfiinţare nu se dispune altfel.
  (2) Membrii consiliului de administraţie pot fi revocaţi oricând de către cel care i-a numit, potrivit art. 12. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptăţit la plata unor daune interese.
  (3) Membrii consiliului de administraţie:
  a) nu pot face parte din mai mult de două consilii de administraţie sau participa la societăţi comerciale cu care respectiva regie autonomă are relaţii de afaceri ori interese contrare;
  b) îşi păstrează calitatea de angajaţi la instituţia sau unitatea de la care provin;
  c) sunt plătiţi cu o indemnizaţie stabilită prin ordin al ministrului de resort sau, după caz, prin hotărâre a consiliului judeţean sau local.
  (4) Consiliul de administraţie poate propune celui care l-a numit înlocuirea unui membru necorespunzător."
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul agriculturii
  şi dezvoltării rurale,
  Decebal Traian Remeş
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 20 iunie 2007.
  Nr. 58.
  -----------