HOTĂRÂRE nr. 541 din 8 iunie 2023pentru aprobarea Metodologiei de emitere, distribuire și decontare a voucherelor destinate victimelor infracțiunii, pentru stabilirea cuantumului acestora, precum și a criteriilor de selectare a entităților publice și private înrolate în mecanismul de acordare și pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 12 iunie 2023
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 37^15 alin. (5) din Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1
  (1) Se aprobă Metodologia de emitere, distribuire și decontare a voucherelor destinate victimelor infracțiunii, pentru stabilirea cuantumului acestora, precum și a criteriilor de selectare a entităților publice și private înrolate în mecanismul de acordare, denumită în continuare Metodologie, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Instituțiile și autoritățile publice competente, precum și entitățile private înrolate potrivit Metodologiei vor adopta măsurile de punere în aplicare ale acesteia, astfel încât să asigure acordarea voucherelor victimelor infracțiunilor într-un termen de cel mult 72 de ore de la referirea victimei, în înțelesul Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea informării, sprijinirii și protecției victimelor infracțiunilor, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 2

  Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 6 punctul VIII, după subpunctul 4^3 se introduce un nou subpunct, subpct. 4^4, cu următorul cuprins:4^4. îndeplinește atribuțiile privind aplicarea metodologiei de emitere, distribuire și decontare a voucherelor destinate victimelor infracțiunii, privind stabilirea cuantumului acestora, precum și a criteriilor de selectare a entităților publice și private înrolate în mecanismul de acordare.2. După articolul 27^2 se introduce un nou articol, art. 27^3, cu următorul cuprins:

  Articolul 27^3
  (1) Pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 6 pct. VIII subpct. 4^4 se înființează Unitatea pentru Protecția Victimelor.(2) Numărul de posturi pentru unitatea prevăzută la alin. (1) se stabilește prin ordin al ministrului, cu încadrarea în numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al ministerului.(3) Unitatea prevăzută la alin. (1) are următoarele atribuții:
  a) estimează periodic nivelul resurselor financiare necesare pentru atribuirea voucherelor destinate victimelor infracțiunii și formulează propuneri ordonatorului principal de credite;
  b) elaborează documentele-suport și inițiază procedurile de achiziție publică pentru contractarea serviciilor de emitere a voucherelor destinate victimelor infracțiunii;
  c) elaborează periodic studii și analize privind eficiența sistemului de compensare a victimelor infracțiunii;
  d) asigură secretariatul Comisiei interinstituționale prevăzute în metodologia de la art. 6 pct. VIII subpct. 4^4 și asigură punerea în aplicare a deciziilor acesteia;
  e) asigură actualizarea periodică a listei entităților publice și private înrolate în procedura de distribuire a voucherelor pentru acoperirea nevoilor urgente;
  f) asigură actualizarea lunară a evidenței voucherelor distribuite în baza informațiilor primite de la unitatea emitentă;
  g) dezvoltă împreună cu unitățile emitente sistemul comun de evidență a voucherelor distribuite victimelor infracțiunii;
  h) distribuie voucherele pentru acoperirea nevoilor urgente ale victimelor infracțiunilor, în situația în care entitățile publice și private se află în imposibilitatea ducerii la îndeplinire a hotărârii Comisiei pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor;
  i) constată și aplică contravențiile reglementate prin metodologia de la art. 6 pct. VIII subpct. 4^4, prin persoane împuternicite în acest scop.


  Articolul 3

  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor art. 17 din Metodologie, care intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul justiției,
  George Bogdan Ilea,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse,
  Gabriela Firea
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu

  București, 8 iunie 2023.
  Nr. 541.

  ANEXĂ

  METODOLOGIE
  de emitere, distribuire și decontare a voucherelor destinate
  victimelor infracțiunii, pentru stabilirea cuantumului acestora,
  precum și a criteriilor de selectare a entităților
  publice și private înrolate în mecanismul de acordare