HOTĂRÂRE nr. 36 din 27 ianuarie 2017privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 31 ianuarie 2017

  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 4 și art. 20 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.


  Capitolul I Dispoziții generale, obiective, funcții și atribuții


  Articolul 1
  (1) Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, având rolul de a realiza politica Guvernului în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, securității cibernetice, tehnologiei informației, societății informaționale și a cadrului național de interoperabilitate, prin reorganizarea Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională.(2) Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale are sediul principal în municipiul București, bd. Libertății nr. 14, sectorul 5, și sediul secundar în Str. Italiană nr. 22, sectorul 2 și poate desfășura orice activitate din domeniul său de competență și în sediul secundar.


  Articolul 2

  Obiectivele Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale sunt următoarele:
  a) de a asigura dezvoltarea strategiilor în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al societății informaționale, inclusiv în ceea ce privește securitatea în spațiul cibernetic;
  b) de a defini obiectivele strategice în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al societății informaționale;
  c) de a defini, implementa, monitoriza, evalua și coordona politicile în domeniul său de competență, prin colaborare cu Secretariatul General al Guvernului în condițiile legii;
  d) de a defini cadrul normativ-metodologic, funcțional, operațional și financiar necesar implementării politicilor, inclusiv prin transpunerea normelor europene în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, securității cibernetice, tehnologiei informației, societății informaționale, precum și a cadrului național de interoperabilitate în procesul de armonizare a legislației naționale cu cea a Uniunii Europene;
  e) de a asigura coordonarea celorlalte autorități publice în vederea realizării coerenței politicilor și implementării strategiilor guvernamentale în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale și societății informaționale, iar pentru tehnologia informației prin colaborare cu Secretariatul General al Guvernului în condițiile legii;
  f) de a asigura comunicarea cu celelalte structuri ale administrației publice, cu sectorul privat și cu societatea civilă, pentru a da consistență politicilor și strategiilor;
  g) de a asigura administrarea, gestionarea eficientă și atribuirea spre utilizare a bunurilor proprietate publică a statului din domeniul său de activitate, în condițiile legii;
  h) de a elabora, finanța, implementa, monitoriza, evalua, promova și administra programe și proiecte guvernamentale în scopul atingerii obiectivelor definite în documentele strategice;
  i) de a stimula dezvoltarea regională și locală, precum și pe cea a sectorului privat și de a promova parteneriatul public-privat, în domeniul său de activitate;
  j) de a stimula dezvoltarea parteneriatului internațional.


  Articolul 3

  Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale îndeplinește următoarele funcții:
  a) funcția de strategie - prin care planifică strategic și asigură elaborarea și implementarea politicilor în domeniu;
  b) funcția de reglementare - prin care reglementează unitar implementarea politicilor în domeniul tehnologiei informației, securității cibernetice, serviciilor poștale, al societății informaționale, interoperabilității sistemelor informatice ale instituțiilor publice;
  c) funcția de administrare și gestiune - prin care se asigură administrarea, gestionarea și atribuirea spre utilizare a patrimoniului său în mod eficient și cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, administrarea și gestionarea acțiunilor la societățile comerciale la care Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale îndeplinește atribuțiile pe care statul român le are în calitate de acționar, precum și administrarea, gestionarea eficientă și atribuirea spre utilizare a pozițiilor orbitale atribuite României și a altor bunuri proprietate publică a statului din domeniul său de activitate, în condițiile legii;
  d) funcția de promovare, coordonare, monitorizare, control și evaluare a realizării politicilor în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, securității cibernetice, tehnologiei informației, a societății informaționale, precum și a cadrului național de interoperabilitate;
  e) funcția de elaborare a cadrului normativ-metodologic, funcțional, operațional și financiar necesar realizării politicilor în domeniu;
  f) funcția de autoritate de stat - prin care se asigură urmărirea și controlul respectării reglementărilor în domeniul său de activitate;
  g) funcția de reprezentare - prin care asigură, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele și organizațiile naționale, regionale, europene și internaționale, ca autoritate de stat, pentru domeniul său de activitate, în conformitate cu cadrul normativ în vigoare, inclusiv cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 379/2013 privind organizarea și funcționarea Sistemului național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene și pentru completarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe;
  h) funcția de comunicare - prin care se asigură comunicarea atât cu celelalte structuri ale sectorului public, cât și cu sectorul privat și societatea civilă;
  i) funcția de organism intermediar - prin care se asigură implementarea măsurilor din Programul operațional sectorial pentru "Creșterea competitivității economice" și Programul operațional "Competitivitate" în condițiile acordului de delegare încheiat cu autoritatea de management conform art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 4
  (1) În realizarea funcțiilor sale, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale îndeplinește următoarele atribuții principale:1. definirea politicilor și strategiilor sectoriale în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, securității cibernetice, tehnologiei informației, a societății informaționale, precum și a cadrului național de interoperabilitate;2. elaborarea obiectivelor strategice și operaționale în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, securității cibernetice, a societății informaționale, tehnologiei informației, a cadrului național de interoperabilitate, precum și a planurilor de acțiuni pentru implementarea acestor obiective, iar pentru planurile de acțiuni vizând tehnologia informației prin colaborare cu Secretariatul General al Guvernului în condițiile legii;3. coordonarea activităților guvernamentale din domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, securității cibernetice, a societății informaționale, a cadrului național de interoperabilitate potrivit dispozițiilor legale în vigoare;4. exercitarea calității de unică autoritate publică în organizarea și coordonarea la nivel național a implementării programelor și proiectelor de guvernare electronică și administrație electronică prin colaborare cu Secretariatul General al Guvernului în condițiile legii;5. monitorizarea și evaluarea realizării obiectivelor și planurilor de acțiuni aferente strategiilor sectoriale în domeniu și prezentarea către Guvern a unor rapoarte periodice privind stadiul de realizare a acestora;6. implementarea politicilor europene în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, securității cibernetice, tehnologiei informației, a societății informaționale, a cadrului național de interoperabilitate, prin elaborarea cadrului normativ aferent fiecărui sector, cu excepția competențelor exercitate potrivit legii de alte autorități;7. asigurarea cadrului legislativ și instituțional necesar pentru liberalizarea completă a piețelor de comunicații electronice și servicii poștale și armonizarea legislației naționale cu cea a Uniunii Europene în domeniu;8. promovarea politicilor privind stimularea concurenței în toate segmentele piețelor de comunicații electronice, servicii poștale, tehnologia informației și societății informaționale;9. elaborarea politicilor și strategiei privind implementarea serviciului universal în domeniul comunicațiilor electronice și al serviciilor poștale;10. promovarea drepturilor și intereselor utilizatorilor, inclusiv prin luarea tuturor măsurilor necesare pentru ca aceștia să obțină un maxim de beneficii în condițiile unei piețe concurențiale, în ceea ce privește diversitatea ofertei, tarifele și calitatea serviciilor;11. promovarea intereselor specifice ale utilizatorilor cu dizabilități și ale celor cu nevoi sociale speciale în ceea ce privește accesul la serviciile societății informaționale;12. promovarea drepturilor persoanelor, în special a dreptului la viață privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și societății informaționale;13. elaborarea politicilor privind asigurarea integrității și securității rețelelor publice de comunicații electronice;14. încurajarea investițiilor eficiente în infrastructură, promovarea și stimularea cercetării, dezvoltării, inovației și transferului de tehnologii în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, securității cibernetice, interoperabilității sistemelor informatice ale instituțiilor publice, tehnologiei informației;15. elaborarea politicii și strategiei de restructurare, privatizare și de atragere a investițiilor în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației;16. inițierea și coordonarea procesului de privatizare a societăților pentru care Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale îndeplinește atribuțiile pe care statul român le are în calitate de acționar;17. inițierea, conducerea, asigurarea finanțării, monitorizarea și/sau implementarea de programe și proiecte în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, securității cibernetice, tehnologiei informației, a societății informaționale, interoperabilității sistemelor informatice ale instituțiilor publice, atribuirea conducerii programelor și proiectelor, în conformitate cu reglementările în vigoare;18. inițierea, conducerea, asigurarea finanțării, monitorizarea, implementarea, evaluarea și operarea proiectelor și a programelor de informatizare a structurilor guvernamentale;19. coordonarea politicilor privind dezvoltarea coerentă a infrastructurii informaționale naționale a administrației publice prin colaborare cu Secretariatul General al Guvernului în condițiile legii;20. coordonarea politicilor privind asigurarea interoperabilității sistemelor informatice din administrația publică și gestionarea eficientă a resurselor necesare, cu respectarea normelor recomandate de Uniunea Europeană prin colaborare cu Secretariatul General al Guvernului în condițiile legii;21. elaborarea și promovarea de politici privind înființarea și dezvoltarea de parcuri științifice și tehnologice, centre de inovare și incubatoare de afaceri, de transfer tehnologic și altele asemenea, în domeniul său de competență;22. prognozarea, planificarea și programarea în proiectul de buget propriu a resurselor financiare necesare în vederea realizării politicilor în domeniul său de competență;23. coordonarea politicilor publice aferente derulării programelor de asistență financiară de la Uniunea Europeană în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, securității cibernetice, tehnologiei informației, a societății informaționale, a interoperabilității sistemelor informatice ale instituțiilor publice;24. coordonarea aplicării acordurilor internaționale la care România este parte în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației, societății informaționale;25. încheierea de tratate, acorduri sau convenții internaționale la nivel departamental;26. asigurarea gestionării și utilizării eficiente a pozițiilor orbitale atribuite României;27. administrarea, gestionarea și atribuirea spre utilizare a patrimoniului său și a altor bunuri proprietate publică din domeniul său de activitate, în mod eficient și cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare;28. elaborarea politicii în domeniul timbrelor și efectelor poștale;29. inițierea și elaborarea de proiecte de acte normative în domeniul serviciilor poștale, securității cibernetice, tehnologiei informației, societății informaționale, interoperabilității sistemelor informatice ale instituțiilor publice, al comunicațiilor electronice și cu excepția celor din domeniul alocării și atribuirii frecvențelor radio și supunerea lor spre aprobare Guvernului;30. promovarea, propunerea și supunerea spre aprobare Guvernului a măsurilor necesare în vederea creării și dezvoltării cadrului instituțional în domeniul său de competență;31. avizarea proiectelor de acte normative care conțin prevederi cu incidență în domeniul serviciilor poștale, securității cibernetice, tehnologiei informației, societății informaționale, interoperabilității sistemelor informatice ale instituțiilor publice și al comunicațiilor electronice, cu excepția celor din domeniul alocării și atribuirii frecvențelor radio;32. supunerea spre aprobare Guvernului a cadrului legislativ pentru stimularea dezvoltării sectorului privat din domeniul său de competență;33. promovarea standardelor și recomandărilor emise de Uniunea Europeană în domeniul său de competență;34. inițierea și/sau selectarea de standarde în acord cu cerințele naționale și cu standardele internaționale în domeniul său de competență și propunerea spre adoptare a standardelor internaționale din domeniu ca standarde naționale;35. definirea de indicatori specifici și scheme de analiză în vederea analizării, monitorizării și evaluării evoluției domeniului său de activitate;36. promovarea și dezvoltarea serviciilor societății informaționale;37. elaborarea reglementărilor necesare în vederea asigurării protecției mediului în domeniul tehnologiei informației și al comunicațiilor electronice;38. planificarea, alocarea, monitorizarea și evaluarea utilizării de resurse pentru implementarea politicilor în domeniu;39. comunicarea cu celelalte structuri ale administrației publice, cu societatea civilă, precum și cu furnizorii de produse și servicii în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, securității cibernetice, tehnologiei informației, interoperabilității sistemelor informatice ale instituțiilor publice și al societății informaționale;40. corelarea politicii proprii cu politicile din domeniul industriei, comerțului, educației, precum și din alte domenii, în conformitate cu Programul de guvernare;41. promovarea sistemului educațional bazat pe tehnologia informației și comunicațiilor, în colaborare cu instituțiile abilitate potrivit legii;42. asigurarea cadrului instituțional și operațional pentru derularea programului de formare și perfecționare, prin mijloace electronice, a funcționarilor publici pe tematici de e-Guvernare și societate informațională;43. monitorizarea și evaluarea sistemelor informatice de la nivelul instituțiilor și entităților guvernamentale, în vederea îndeplinirii obiectivelor strategice din domeniu prin colaborare cu Secretariatul General al Guvernului în condițiile legii;44. elaborarea și monitorizarea aplicării politicilor în domeniul compatibilității electromagnetice și al conformității echipamentelor radio;45. stimularea și monitorizarea participării României la programe și proiecte europene și internaționale în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, securității cibernetice, tehnologiei informației, interoperabilității sistemelor informatice ale instituțiilor publice și al societății informaționale;46. asigurarea reprezentării în instituții și organizații internaționale din domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației, susținând în cadrul acestora politica și strategia în domeniu, aprobate de Guvernul României;47. colaborarea cu instituții și organizații naționale și internaționale din domeniul său de competență, dezvoltarea și stimularea relațiilor cu acestea;48. susținerea participării României la târguri, expoziții și alte asemenea manifestări internaționale din domeniul său de competență;49. elaborarea și publicarea de rapoarte, studii și altele asemenea în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, securității cibernetice, tehnologiei informației, interoperabilității sistemelor informatice ale instituțiilor publice și al societății informaționale; realizarea de studii, analize, monitorizări și alte activități în aceste domenii pentru evaluarea și controlul conducerii programelor și proiectelor organizarea de seminare și mese rotunde, acțiuni promoționale de imagine, informare și de conștientizare a publicului, putând contracta în aceste scopuri servicii de consultanță, expertiză, asistență tehnică și altele asemenea, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;50. asigurarea corelării legislației în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor cu legislația din domeniul audiovizualului și al drepturilor de proprietate intelectuală, în vederea promovării convergenței media și a neutralității tehnologice;51. exercitarea atribuțiilor ce îi revin potrivit legii, ca organ al administrației publice centrale, sub a cărui autoritate directă funcționează unități aflate în subordine sau în coordonare;52. urmărirea și controlul aplicării prevederilor cuprinse în actele normative în vigoare, în acordurile internaționale din domeniul său de activitate, luând măsuri pentru prevenirea, combaterea și sancționarea nerespectării acestor prevederi, potrivit competenței sale;53. avizarea instrumentelor de plată cu acces la distanță, de tipul internet banking, home-banking sau mobile-banking;54. avizarea serviciilor societății informaționale, în conformitate cu legislația în vigoare;55. implementarea măsurilor din Programul operațional sectorial "Creșterea competitivității economice" și Programul operațional "Competitivitate", în calitate de organism intermediar, prin delegare de atribuții de către Autoritatea de management pentru Programul operațional sectorial pentru creșterea competitivității economice, respectiv pentru Programul operațional "Competitivitate";56. supravegherea și controlul respectării prevederilor legale din domeniul comerțului electronic, în calitate de autoritate de reglementare și supraveghere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic, republicată, cu modificările ulterioare;57. exercitarea atribuțiilor autorității de reglementare și supraveghere în domeniul semnăturii electronice, prevăzute de Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată;58. exercitarea atribuțiilor autorității de reglementare și supraveghere în domeniul mărcii temporale, prevăzute de Legea nr. 451/2004 privind marca temporală;59. exercitarea atribuțiilor autorității de reglementare și supraveghere în domeniul activității electronice notariale prevăzute de Legea nr. 589/2004 privind regimul juridic al activității electronice notariale;60. exercitarea atribuțiilor autorității de reglementare și supraveghere în domeniul arhivării documentelor în formă electronică prevăzute de Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată;61. supravegherea și controlul respectării prevederilor legale referitoare la înregistrarea operațiunilor comerciale prin mijloace electronice;62. coordonarea activităților de elaborare a strategiilor și implementare a programelor și proiectelor privind infrastructura națională în domeniul comunicațiilor electronice, cu excepția programelor și proiectelor privind infrastructura națională în domeniul comunicațiilor electronice, elaborate și implementate în cadrul instituțiilor din domeniul apărării și securității naționale, precum și a proiectelor e-justice și e-law și a celorlalte proiecte conexe din domeniul justiției;63. elaborarea politicii în vederea asigurării administrării, gestionării și utilizării eficiente a numelor de domenii și adreselor internet în România;64. elaborarea reglementărilor privind funcționarea registrului pentru numele de domenii ".ro";65. exercitarea atribuțiilor de organism de supraveghere pentru prestatorii de servicii de încredere calificați stabiliți pe teritoriul României, precum și luarea măsurilor, după caz, în legătură cu prestatorii de servicii de încredere necalificați stabiliți pe teritoriul României, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE;66. instituirea, menținerea și publicarea de liste care includ informații referitoare la prestatorii de servicii de încredere calificați pentru care este responsabil, împreună cu informații referitoare la serviciile de încredere calificate prestate de aceștia, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014;67. asigură participarea și elaborează pozițiile României în procesul de negociere și adoptare a inițiativelor la nivel european, în domeniul său de activitate, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 379/2013.(2) Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale exercită atribuții și responsabilități privind implementarea Mecanismului pentru interconectarea Europei pentru sectorul telecomunicații - CEF TELECOM.(3) Atribuțiile și responsabilitățile Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale privind implementarea Mecanismului pentru interconectarea Europei pentru sectorul telecomunicații - CEF TELECOM vor fi stabilite prin protocol de colaborare, care va fi încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de autoritate coordonatoare la nivel național a activității de gestionare a proiectelor finanțate prin Mecanismul pentru interconectarea Europei Connecting Europe Facility pentru perioada 2014-2020, și Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale.(4) Domeniile în care se va asigura cu precădere accesul prin mijloace electronice la informații publice și furnizarea de servicii publice către persoanele fizice și juridice sunt următoarele: sănătate publică, educație, situații de urgență, justiție, finanțe, administrație publică locală și centrală, combaterea fraudei, cultură și turism.(5) Organizarea, implementarea, realizarea și administrarea tuturor programelor guvernamentale la nivel național privind infrastructura de comunicații, sistemele și serviciile privind societatea informațională se realizează cu acordul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, iar coordonarea și controlul acestora prin colaborare cu Secretariatul General al Guvernului în condițiile legii.(6) Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale îndeplinește și alte atribuții prevăzute de actele normative în vigoare.


  Articolul 5
  (1) În exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale colaborează cu Secretariatul General al Guvernului, celelalte ministere și autorități ale administrației publice centrale, cu autoritățile administrației publice locale, cu alte instituții publice, precum și cu persoane fizice și juridice.(2) În vederea îndeplinirii atribuțiilor sale, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale are dreptul să solicite informații de la ministere, de la celelalte autorități ale administrației publice centrale sau locale, precum și de la instituții publice, în condițiile legii.


  Capitolul II Conducerea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale


  Articolul 6
  (1) Conducerea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale se exercită de către ministru.(2) Ministrul comunicațiilor și societății informaționale reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte autorități publice, cu persoanele juridice și fizice din țară și din străinătate, precum și în justiție.(3) Ministrul comunicațiilor și societății informaționale răspunde de întreaga activitate a ministerului în fața Guvernului, iar în calitate de membru al Guvernului, în fața Parlamentului.(4) Ministrul comunicațiilor și societății informaționale îndeplinește, în domeniul de activitate al ministerului, atribuțiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte atribuții specifice stabilite prin acte normative în vigoare.(5) Ministrul comunicațiilor și societății informaționale este ordonator principal de credite. În calitate de ordonator principal de credite, ministrul poate delega această competență unui secretar de stat, subsecretar de stat, secretarului general sau secretarului general adjunct, în condițiile legii.(6) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, ministrul comunicațiilor și societății informaționale emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii.(7) În activitatea de conducere a ministerului, ministrul comunicațiilor și societății informaționale este ajutat de 2 secretari de stat și un subsecretar de stat, numiți și eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului.(8) Atribuțiile secretarilor de stat și ale subsecretarului de stat se stabilesc prin ordin al ministrului comunicațiilor și societății informaționale.(9) Ministrul comunicațiilor și societății informaționale poate delega unele dintre competențele sale, în condițiile legii.


  Articolul 7
  (1) Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale are un secretar general și un secretar general adjunct, înalți funcționari publici, numiți în condițiile legii.(2) Secretarul general și secretarul general adjunct asigură stabilitatea funcționării Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale dintre structurile ministerului.


  Articolul 8
  (1) Secretarul general și secretarul general adjunct îndeplinesc atribuțiile și responsabilitățile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările și completările ulterioare.(2) Secretarul general și secretarul general adjunct pot îndeplini și alte atribuții prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale ori delegate de ministrul comunicațiilor și societății informaționale, în condițiile legii.


  Capitolul III Structura organizatorică a Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale


  Articolul 9
  (1) Structura organizatorică a Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului comunicațiilor și societății informaționale, în condițiile legii, se pot organiza direcții în cadrul direcțiilor generale, servicii, birouri, compartimente și colective temporare de lucru, având prioritate înființarea structurilor cu atribuții în implementarea programelor europene în domeniul societății informaționale.(2) În structura Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale se organizează și funcționează cabinetul ministrului, cabinetele secretarilor de stat, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administrația publică centrală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările și completările ulterioare.(3) Atribuțiile personalului din aparatul propriu al Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare al ministerului, aprobat prin ordin al ministrului.


  Articolul 10
  (1) În condițiile legii, la nivelul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale se pot înființa unități de management de proiect, denumite în continuare UMP, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate prin împrumuturi externe, contractate sau garantate de stat, rambursabile ori nerambursabile.(2) Structura organizatorică, numărul de persoane, regulamentul de funcționare pentru fiecare UMP și, după caz, numărul de unități se vor stabili prin ordin al ministrului comunicațiilor și societății informaționale.


  Articolul 11
  (1) În cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale se organizează și funcționează, în condițiile legii, unități de implementare a proiectului, în vederea implementării proiectelor finanțate prin împrumuturi externe rambursabile sau fonduri nerambursabile.(2) Structura organizatorică, numărul de personal și regulamentul de organizare și funcționare ale unităților prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului comunicațiilor și societății informaționale.(3) Ministrul comunicațiilor și societății informaționale numește, în condițiile legii, personalul unităților prevăzute la alin. (1).


  Articolul 12
  (1) În structura Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale se organizează, la nivel de direcție generală, Organismul intermediar pentru promovarea societății informaționale, în vederea îndeplinirii atribuțiilor de organism intermediar pentru Programul operațional sectorial "Creșterea competitivității economice" și Programul operațional "Competitivitate".(2) Structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare ale Organismului intermediar pentru promovarea societății informaționale se stabilesc prin ordin al ministrului comunicațiilor și societății informaționale.(3) Organismul intermediar pentru promovarea societății informaționale îndeplinește atribuțiile delegate de către Autoritatea de management pentru Programul operațional sectorial "Creșterea competitivității economice" și Programul operațional "Competitivitate" și/sau autoritățile de plată, pe baza Acordului de delegare.(4) Organismul intermediar pentru promovarea societății informaționale funcționează cu un număr total de 64 de posturi.


  Articolul 13
  (1) Structura posturilor pe componente funcționale, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori, după caz, a raporturilor de muncă se aprobă prin ordin al ministrului comunicațiilor și societății informaționale, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.(2) Numărul maxim de posturi este de 193, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului.(2^1) În contextul demersurilor de pregătire și exercitare de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene, numărul maxim de posturi din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, prevăzut la alin. (2), se suplimentează cu 7 posturi de natură contractuală pe perioadă determinată, până la 31 august 2019.
  (la 04-04-2018, Articolul 13 din Capitolul III a fost completat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 166 din 29 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 04 aprilie 2018 )
  (3) Personalul necesar desfășurării activităților Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale se numește sau se angajează, după caz, cu respectarea termenelor și procedurilor legale, în limita numărului maxim de posturi aprobat.(4) Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat și noua structură organizatorică se face în termenele și cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru fiecare categorie de personal.


  Articolul 14

  Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale poate închiria, în condițiile legii, bunurile imobile proprietate a statului, pe care le are în administrare. Sumele obținute din chirii constituie venituri la bugetul de stat.


  Capitolul IV Dispoziții finale


  Articolul 15

  Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale are în coordonare Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București, instituții prevăzute în anexa nr. 2.


  Articolul 16

  Unitățile la care Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale îndeplinește atribuțiile pe care statul român le are în calitate de acționar sunt prevăzute în anexa nr. 3.


  Articolul 17

  În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale va asigura realizarea măsurilor rezultate din reorganizare, cu respectarea procedurilor legale prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 18

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 19

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 5 august 2013, cu modificările și completările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
  Augustin Jianu
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării
  regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Sevil Shhaideh
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul cercetării și inovării,
  Șerban-Constantin Valeca
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul finanțelor publice,
  Viorel Ștefan
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Ana Birchall
  Ministrul delegat pentru fonduri europene,
  Mihaela Virginia Toader

  București, 27 ianuarie 2017.
  Nr. 36.


  Anexa nr. 1

  Numărul maxim de posturi: 193, exclusiv demnitarii
  și posturile aferente cabinetului ministrului.
  Numărul maxim de posturi se suplimentează cu 7 posturi de natură contractuală
  pe perioadă determinată până la 31 august 2019.
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A MINISTERULUI COMUNICAȚIILOR ȘI SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE

  (la 04-04-2018, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 2, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 166 din 29 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 04 aprilie 2018 )


  Anexa nr. 2


  UNITĂȚI
  care funcționează în coordonarea
  Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale


  Nr.
  crt.

   
  Denumirea unității

  1.

  Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO

  2.

  Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București  Anexa nr. 3


  UNITĂȚI
  la care Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale
  îndeplinește atribuțiile pe care statul român le are în calitate de acționar


  Nr.
  crt.

   
  Denumirea unității

  1.

  Compania Națională "Poșta Română" - S.A.

  2.

  Societatea Națională de Radiocomunicații - S.A.

  3.

  Telekom România Communications - S.A.


  ------