SISTEM UNITAR din 24 iulie 2017de identificare a stupinelor și stupilor
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 27 iulie 2017 Notă
  Aprobat prin Ordinul nr. 251 din 24 iulie 2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 608 din 27 iulie 2017.


  Capitolul I Cerințele tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a stupinelor și stupilor

  Articolul 1
  (1) Panoul de identificare al stupinelor trebuie:
  a) să fie confecționat din material rezistent de culoare deschisă;
  b) să fie amplasat într-un loc în care este ușor vizibil de la distanță, orientat spre calea de acces exterioară a stupinei, respectiv către drumul de acces;
  c) să aibă dimensiuni de minimum 100 cm lungime și minimum 50 cm lățime.
  (2) Datele se înscriu în panou astfel: în partea superioară numele apicultorului, adresa vetrei permanente, în centru codul stupinei și după caz, în partea inferioară tipul stupinei: elită, multiplicare, producție.(3) În afara datelor prevăzute la alin. (2) se poate adăuga sigla sau însemnele caracteristice formei de organizare din care face parte apicultorul sau sigla/însemnele caracteristice a/ale apicultorului.(4) Caracterele trebuie să aibă dimensiunea minimă de 10 cm, iar culoarea acestora trebuie să fie închisă, astfel încât să fie lizibilă pe fundalul panoului.


  Articolul 2

  Confecționarea panoului de identificare a stupinelor și a mijloacelor de identificare a stupilor se realizează de către apicultor, conform cerințelor tehnice stabilite în prezentul ordin.


  Articolul 3

  Mijloacele pentru identificarea stupilor sunt următoarele:1. pirogravarea stupilor:– codul de identificare a stupului să se aplice într-un loc în care este ușor vizibil de la distanță;– apicultorul își numerotează stupii declarați;– codul de identificare al stupului se inscripționează obligatoriu pe toți stupii declarați de către apicultorul care solicită cod de stupină în felul următor: partea codului care este identică cu codul de identificare a stupinei este dispusă pe un rând, fiecare cifră sau literă are lățimea de 1 cm și înălțimea de 3 cm, iar numărul de ordine al stupului poate avea dimensiuni mai mari, în funcție de tipul stupului, pentru a fi distins ușor în tehnica apicolă; apicultorul își numerotează stupii declarați;– inscripționarea codului de identificare a stupilor folosind orice metal înroșit electric sau în foc;2. vopsirea stupilor:– codul de identificare a stupului să se aplice într-un loc în care este ușor vizibil de la distanță;– apicultorul își numerotează stupii declarați;– codul de identificare a stupului se inscripționează obligatoriu pe toți stupii declarați de către apicultorul care solicită cod de stupină în felul următor: partea codului care este identică cu codul de identificare a stupinei este dispusă pe un rând, fiecare cifră sau literă are lățimea de 1 cm și înălțimea de 3 cm, iar numărul de ordine al stupului poate avea dimensiuni mai mari, în funcție de tipul stupului, pentru a fi distins ușor în tehnica apicolă;– inscripționarea codului de identificare a stupilor prin vopsirea acestuia cu vopsea rezistentă la umiditate și la temperaturile extreme ale mediului ambiant.


  Capitolul II Procedura de identificare a stupilor

  Articolul 4
  (1) Pe teritoriul României toți apicultorii sunt obligați să își identifice stupii.(2) În termen de maximum 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, apicultorii au obligația să își identifice stupii.


  Articolul 5
  (1) Apicultorii depun la oficiul județean de zootehnie, denumit în continuare OJZ, cererea de alocare a codurilor de identificare a stupinelor, însoțită de următoarele documente:– copie a actului de identitate BI/CI/certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerțului/certificatului de înregistrare fiscală, după caz; – copie a adeverinței care atestă proprietatea și numărul familiilor de albine înscrise în registrul agricol la data solicitării acesteia, eliberată de consiliul local.(2) Codul de identificare a stupinei se alocă la adresa vetrei permanente; în cazul în care un apicultor deține stupine ale căror vetre permanente se află în mai multe județe, apicultorul va solicita coduri și de la județele unde se află efectiv vetrele permanente ale stupinelor. În cererea de alocare a codului de identificare a stupinei, apicultorul are obligația să specifice vetrele tuturor stupinelor pe care le deține. (3) Cererea prevăzută la alin. (1), al cărei model este prezentat în anexa nr. 1, poate fi depusă direct la sediile OJZ sau prin fax, prin e-mail, prin oficiul poștal cu confirmare de primire.


  Articolul 6
  (1) OJZ înregistrează cererile de acordare a codurilor de identificare a stupinelor depuse de solicitanți, verifică documentele însoțitoare și acordă codurile de identificare în maximum 10 zile lucrătoare de la înregistrare, eliberând adeverința al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2.(2) ANZ elaborează procedura de lucru și de control privind implementarea prevederilor prezentului act normativ și o aprobă prin decizie a directorului general.


  Articolul 7

  Apicultorii transmit anual, în perioada 1 septembrie- 31 decembrie, la ANZ, prin OJZ, declarația pe propria raspundere cu numărul de stupi identificați pregătiți pentru iernare; declarația poate fi depusă direct la sediile OJZ sau prin fax, e-mail, oficiul poștal cu confirmare de primire.


  Articolul 8

  Apicultorii au obligația de a duce la îndeplinire identificarea stupilor cu respectarea cerințelor tehnice, în maximum 30 de zile de la data primirii codului de identificare a stupinei de la OJZ.


  Articolul 9
  (1) ANZ, prin OJZ, verifică, ori de câte ori este cazul, atât evidențele oficiale, cât și stupii existenți la fața locului în stupină, conform procedurii de lucru și de control aprobate prin decizie a directorului general.(2) Neprezentarea evidențelor oficiale și neidentificarea stupilor și stupinelor se sancționează conform legislației în vigoare.


  Articolul 10

  Exemplul codului de identificare a unui stup este prevăzut în anexa nr. 3.


  Articolul 11

  Cererile pentru alocarea codurilor de identificare a stupinelor se depun la OJZ numai în perioada 1 aprilie- 31 octombrie a fiecărui an.


  Articolul 12

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul sistem unitar de identificare a stupinelor și stupilor.


  Anexa nr. 1

  la sistemul unitar de identificare a stupinelor și stupilor
  CERERE
  pentru alocarea codului de identificare a stupinei

  Nume și prenume apicultor


  CNP apicultor


  BI/CI/Certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerțului/Certificatul de înregistrare fiscală, după caz

  Seria ..... nr. ........, eliberat(ă) de .......... la data de .........

  Adresă stupină vatra permanentă:
  Număr familii de albine deținute:

  TOTAL:


  În fiecare stupină


  Solicit alocarea codului de identificare a stupinei ......

  Data

  Semnătura, nume și prenume în clar/ Semnătura, ștampila

  Anexez la prezenta cerere următoarele documente:

  Nr.
  crt.

  Tipul documentului

  Depus (da/nu)

  1.

  Copie de pe actul de identitate BI/CI/certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerțului/certificatul de înregistrare fiscală, după caz


  2.

  Copie de pe adeverința care atestă proprietatea și numărul familiilor de albine înscrise în registrul agricol, eliberată de consiliul local
  În cazul în care un apicultor deține stupine în mai multe județe, acesta depune copii de pe adeverințele care atestă proprietatea și numărul familiilor de albine înscrise în registrul agricol, eliberate de consiliile locale de la toate județele unde se află efectiv stupinele deținute  Anexa nr. 2

  la sistemul unitar de identificare a stupinelor și stupilor
  MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
  AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ZOOTEHNIE
  "Prof. Dr. G. K. Constantinescu"
  OFICIUL JUDEȚEAN DE ZOOTEHNIE .................................
  Nr. de înregistrare .............
  ADEVERINȚĂ
  pentru alocarea codului de identificare a stupinei

  Nume și prenume apicultor: ..............................................
  CNP: [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
  CUI/CIF: [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
  Codul de identificare alocat stupinei este: ...............................

  DATA:

  COORDONATOR

  ...............................

  ...........................................


  (nume, prenume/semnătură/ștampilă)


  Anexa nr. 3

  la sistemul unitar de identificare a stupinelor și stupilor
  Exemplu de cod de identificare al stupului:

  Tipul mijlocului de identificare

  Codul de identificare a stupinei

  Codul de identificare a stupului

  1. Pirogravare stup
  2. Vopsire stup

  IF*1)-0001

  IF*1)-0001
  stupii declarați sunt numerotați de către apicultor

  ^1) Reprezintă codul județului (de exemplu: Alba - AB, Arad - AR, Ilfov- IF etc.)

  -----