HOTĂRÂRE nr. 888 din 22 octombrie 2020pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 26 octombrie 2020
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC

  Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 11 iunie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

  Articolul 10
  (1) Cheltuielile pentru achiziția de autovehicule sau alte mijloace de transport, achiziționate inclusiv în modalitatea prevăzută la art. 9, sunt eligibile dacă acestea îndeplinesc una dintre următoarele condiții:
  a) dacă sunt indispensabile activităților prevăzute la art. 59 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 sau managementului operațiunii;
  b) dacă autovehiculele sau mijloacele de transport, inclusiv mijloace destinate transportului public de călători, sunt indispensabile și sunt destinate exclusiv atingerii obiectivului operațiunii, iar caracteristicile lor tehnice sunt adecvate în raport cu activitățile operațiunii.
  (2) Valoarea cheltuielilor eligibile prevăzute la alin. (1) lit. a) nu depășește, pentru fiecare autovehicul sau alt mijloc de transport achiziționat, echivalentul a 18.000 euro, inclusiv TVA, cu respectarea prevederilor art. 12 și ale art. 13 lit. a).(3) Prin excepție de la alin. (2), în cazul vehiculelor achiziționate în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, finanțat din Fondul pentru mediu, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, valoarea cheltuielilor eligibile, pentru fiecare autovehicul sau alt mijloc de transport achiziționat nu depășește echivalentul a 35.000 euro, inclusiv TVA, cu respectarea prevederilor art. 12 și ale art. 13 lit. a).(4) La calculul valorii contribuției din fonduri europene, în cazul vehiculelor achiziționate în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, prevăzute la alin. (3), finanțarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu, acordată sub forma ecotichetului, se consideră a fi cofinanțare publică națională a proiectului finanțat din fonduri europene, conform contractului de finanțare.(5) În cazul în care finanțarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu, acordată sub forma ecotichetului, depășește valoarea cofinanțării publice naționale a proiectului finanțat din fonduri europene, conform contractului de finanțare, eventuala diferență care depășește cofinanțarea publică națională se deduce corespunzător din valoarea contribuției din fonduri europene.
  2. Articolul 11 se abrogă.

  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul fondurilor europene,
  Ioan Marcel Boloș
  p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Gelu Puiu,
  secretar de stat
  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Ion Ștefan
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu

  București, 22 octombrie 2020.
  Nr. 888.
  -----