DECIZIE nr. 5 din 9 ianuarie 2007
referitoare la excepţia de neconstitutionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (2) şi (3), precum şi ale art. 32 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2006 privind intarirea capacităţii administrative a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 31 ianuarie 2007  Ioan Vida - presedinte
  Nicolae Cochinescu - judecator
  Aspazia Cojocaru - judecator
  Acsinte Gaspar - judecator
  Kozsokar Gabor - judecator
  Petre Ninosu - judecator
  Ion Predescu - judecator
  Tudorel Toader - judecator
  Ion Tiuca - procuror
  Benke Karoly - magistrat-asistent
  Pe rol se afla solutionarea excepţiei de neconstitutionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (2) şi (3), precum şi ale art. 32 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2006 privind intarirea capacităţii administrative a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, excepţie ridicata de Societatea Comerciala "Oltenia Star Music Production" - S.R.L. din Bumbesti-Jiu în Dosarul nr. 7.225/54/2006 al Curtii de Apel Craiova - Sectia contencios administrativ şi fiscal.
  La apelul nominal raspunde autorul excepţiei, prin avocat, constatandu-se lipsa celeilalte părţi, faţă de care procedura de citare a fost legal indeplinita.
  Reprezentantul autorului excepţiei solicita admiterea acesteia în ceea ce priveste prevederile art. 31 alin. (2) şi ale art. 32 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2006. Cu privire la critica de neconstitutionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (3) din ordonanţa, înţelege sa renunte, având în vedere modificarea legislativa operata ulterior sesizarii Curtii.
  Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca inadmisibila a excepţiei de neconstitutionalitate, aratand ca sesizarea Curtii a fost facuta în mod nelegal, prin transformarea excepţiei de neconstitutionalitate intr-o veritabila actiune principala. În acest sens, invoca şi considerentele care au stat la baza Deciziei Curtii Constitutionale nr. 761 din 31 octombrie 2006.
  CURTEA,
  având în vedere actele şi lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
  Prin Incheierea din 2 iunie 2006, pronunţată în Dosarul nr. 7.225/54/2006, Curtea de Apel Craiova - Sectia contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstitutionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (2) şi (3), precum şi ale art. 32 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2006 privind intarirea capacităţii administrative a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, excepţie ridicata de Societatea Comerciala "Oltenia Star Music Production" - S.R.L. din Bumbesti-Jiu într-un litigiu având ca obiect solutionarea unei acţiuni în contencios administrativ, prin care se solicita "să se constate lipsa de efecte juridice" a dispoziţiilor mai sus menţionate, în baza art. 9 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, "datorita neconstitutionalitatii acestora".
  În motivarea excepţiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca instituirea obligaţiei agentilor economici de a produce numai discuri optice realizate prin injectie mareste costurile de productie şi denatureaza mediul concurential şi de afaceri prin favorizarea unui numar restrans de agenti economici. Costurile foarte mari vor determina limitarea domeniului de activitate al societatii în cauza numai la distribuirea discurilor optice, precum şi majorarea pretului de valorificare, cu scaderea comenzilor şi, implicit, a volumului de vanzare. Se mai sustine ca reglementarea criticata promovează o discriminare a persoanelor juridice în raport de puterea lor economica şi, prin impunerea codurilor de identificare a sursei de un anumit model, favorizeaza în mod evident un singur agent economic. În consecinţa, sunt considerate a fi incalcate prevederile art. 135 alin. (1) şi (2) lit. a) din Constitutie, care stabilesc ca economia României este economie de piaţa, bazata pe libera iniţiativă şi concurenta şi ca statul trebuie să asigure libertatea comerţului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie.
  Curtea de Apel Craiova - Sectia contencios administrativ şi fiscal apreciaza ca excepţia de neconstitutionalitate ridicata este neintemeiata. În acest sens, se arata ca obligaţia de realizare a discurilor optice prin injectie şi condiţiile de autorizare sunt aceleasi pentru toţi agentii economici, astfel încât nu se poate afirma ca dispozitiile criticate creeaza o denaturare a mediului concurential şi nici ca favorizeaza un numar restrans de agenti economici. De asemenea, economia de piaţa presupune asigurarea progresului economic, apararea interesului consumatorilor şi competitivitatea produselor şi serviciilor.
  Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstitutionalitate ridicate.
  Guvernul considera ca excepţia de neconstitutionalitate este neintemeiata. În acest sens, se arata ca textele criticate constituie măsuri necesare pentru buna desfăşurare a activităţii de producere şi distribuire de fonograme, astfel încât, în considerarea unui interes public general, legiuitorul a creat condiţii necesare pentru o mai buna supraveghere exercitata de organele cu atribuţii de control, în vederea stoparii pirateriei în domeniul fonogramelor. De asemenea, se mai sustine ca, prin instituirea unor condiţii de autorizare, este respectat principiul egalitatii de sanse a agentilor economici şi este protejata concurenta loiala, intrucat oricine indeplineste condiţiile impuse de lege are aceleasi drepturi.
  Avocatul Poporului considera ca excepţia de neconstitutionalitate ridicata este neintemeiata. Se arata ca dispozitiile criticate prevad măsuri necesare pentru desfăşurarea activităţii de producere şi distribuire de fonograme în bune condiţii, dar şi în considerarea unui interes public general. Astfel, în opinia Avocatului Poporului, crearea condiţiilor pentru supravegherea exercitata de organele cu atribuţii de control în vederea stoparii pirateriei în domeniul fonogramelor nu contravine principiilor fundamentale ale libertatii comerţului şi concurentei loiale.
  Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstitutionalitate ridicate.
  CURTEA,
  examinand incheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, sustinerile părţii prezente, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:
  Curtea Constituţională este competenţa, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze excepţia de neconstitutionalitate.
  Obiectul excepţiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 31 alin. (2) şi (3), precum şi ale art. 32 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2006 privind intarirea capacităţii administrative a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 30 ianuarie 2006, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 364/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 22 septembrie 2006, care au urmatorul cuprins:
  - Art. 31 alin. (2) şi (3): "(2) Autorizatia se acordă persoanelor prevăzute la art. 30 alin. (1), care deţin echipamente de multiplicare industriala ce permit realizarea tuturor proceselor de multiplicare, respectiv: multiplicare, tampografie, ambalare, precum şi un dispozitiv tehnic de verificare a calităţii.
  (3) Condiţiile de autorizare se stabilesc prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante, după consultarea structurilor asociative ale producătorilor şi multiplicatorilor.";
  - Art. 32 alin. (3): "Discurile optice trebuie să fie realizate prin injectie şi să aibă inserate coduri de identificare a sursei, conform uzantelor internationale."
  Textul constituţional invocat în susţinerea excepţiei este cel al art. 135 alin. (1) şi (2) lit. a) privind economia.
  Examinand excepţia de neconstitutionalitate ridicata, Curtea retine urmatoarele:
  Excepţia de neconstitutionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (2) şi (3), precum şi ale art. 32 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2006 privind intarirea capacităţii administrative a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor a fost ridicata intr-o cauza având ca obiect solutionarea unei acţiuni în contencios administrativ prin care s-a solicitat "să se constate lipsa de efecte juridice" a dispoziţiilor mai sus menţionate, în baza art. 9 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, "datorita neconstitutionalitatii acestora". Cu privire la aceasta modalitate de sesizare a Curtii Constitutionale, prin Decizia nr. 761 din 31 octombrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 980 din 7 decembrie 2006, instanţa de contencios constituţional a statuat ca "legile şi ordonantele Guvernului nu pot fi atacate pe cale principala, prin actiune introdusa exclusiv în acest scop la instanţa de judecată sau de arbitraj comercial, ci numai pe cale de excepţie, în valorificarea unui drept subiectiv sau a unui interes legitim".
  Potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, Curtea Constituţională decide asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătorești privind neconstitutionalitatea unei ordonante, care are legătură cu solutionarea cauzei. Pe de altă parte, instanţa de contencios administrativ are obligaţia de a verifica, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, dacă excepţia indeplineste condiţiile art. 29 alin. (1)-(3) din Legea nr. 47/1992, pentru a sesiza Curtea Constituţională, printre care şi aceea ca excepţia să aibă legătură cu solutionarea cauzei pe fond.
  Având în vedere cele de mai sus, Curtea retine ca, atunci când obiect exclusiv al actiunii principale introduse la instanţa de judecată este constatarea neconstitutionalitatii unei ordonante simple sau ordonante de urgenta a Guvernului, excepţia de neconstitutionalitate este transformata intr-o veritabila actiune, pierzandu-şi astfel natura sa de excepţie, inteleasa ca un mijloc de aparare care nu pune în discutie fondul pretentiei deduse judecatii.
  Asadar, în cazul de faţa Curtea constata ca actiunea principala şi fondul cauzei se identifica practic cu excepţia de neconstitutionalitate. În consecinţa, Curtea retine ca sesizarea sa a fost facuta în mod nelegal, cu incalcarea prevederilor art. 29 din Legea nr. 47/1992, şi, ca atare, excepţia de neconstitutionalitate urmeaza să fie respinsa ca inadmisibila.
  Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
  CURTEA CONSTITUTIONALA
  În numele legii
  DECIDE:
  Respinge, ca inadmisibila, excepţia de neconstitutionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (2) şi (3), precum şi ale art. 32 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2006 privind intarirea capacităţii administrative a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, excepţie ridicata de Societatea Comerciala "Oltenia Star Music Production" - S.R.L. din Bumbesti-Jiu în Dosarul nr. 7.225/54/2006 al Curtii de Apel Craiova - Sectia contencios administrativ şi fiscal.
  Definitivă şi general obligatorie.
  Pronunţată în sedinta publică din data de 9 ianuarie 2007.
  PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
  prof. univ. dr. IOAN VIDA
  Magistrat-asistent,
  Benke Karoly
  -------------