LEGE nr. 226 din 1 august 2018privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 2 august 2018
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  ARTICOL UNIC

  Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28 din 12 aprilie 2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 din 17 aprilie 2018, cu următoarele modificări și completări: 1. La articolul II punctul 2, literele a) și f) ale alineatului (1) al articolului 2 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  a) de strategie, prin care se asigură elaborarea și implementarea de programe și proiecte cu impact în dezvoltarea economică și socială pe termen scurt, mediu și lung, precum și elaborarea prognozelor și studiilor privind echilibrul macroeconomic, sectorial și regional;
  ........................................
  f) de unitate centrală de fundamentare și atribuire pentru proiectele strategice de investiții realizate între sectorul public și unul sau mai mulți parteneri privați;
  2. La articolul II punctul 3, punctele 10, 17, 24, 27 și 52 ale alineatului (1) al articolului 3 se modifică și voraveaurmătorulcuprins: 10. participă la elaborarea de programe și strategii de dezvoltare regionale și județene și sprijină autoritățile administrației publice locale cu analize și prognoze pentru fundamentarea proiecțiilor bugetare, la solicitarea acestora;
  ...........................................17. elaborează și inițiază în domeniul propriu de competență proiecte de acte normative cu privire la proiectele strategice de investiții în parteneriat public-privat; emite avize consultative cu privire la oportunitatea și concordanța cu Programul de guvernare pentru proiectele de investiții în parteneriat public-privat inițiate de autoritățile locale;
  ...........................................24. în domeniul propriu de competență, gestionează și implementează proiecte și programe de sprijin al populației și mediului de afaceri cu impact în dezvoltarea economică și socială, pentru care este desemnată prin acte normative;
  ...........................................27. în calitate de unitate centrală pentru proiectele strategice de investiții în parteneriat public-privat, elaborează sau contractează, în condițiile legii, efectuarea documentațiilor de fundamentare a deciziei de a se realiza un anumit proiect, precum și a documentației de atribuire;
  ...........................................52. elaborează proiectul bugetului anual al Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, precum și programul de investiții al instituției;
  3. La articolul II punctul 6, litera i) a alineatului (2) al articolului 8 se modifică și va avea următorul cuprins:
  i) avizează rapoartele Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză și efectuează propriile analize cu privire la activitatea de investiții în parteneriat public-privat în vederea prezentării acestora Guvernului;
  4. La articolul II punctul 6, la alineatul (2) al articolului 8, după litera n) se introduce o nouă literă, litera o), cu următorul cuprins:
  o) efectuează analize și cercetări cu privire la evoluția productivității muncii și a competitivității, inclusiv pe baza recomandărilor Comisiei Europene pentru Consiliile Naționale de Productivitate.
  5. La articolul II punctul 6,alineatele (4), (5), (7) și (8) ale articolului 8 se modifică și voraveaurmătorulcuprins: (4) Numărul de membri ai CPE se stabilește anual, prin decizia prim-ministrului, în funcție de complexitatea și amploarea activității acestuia, dar nu mai puțin de 11 membri. (5) Conducerea CPE este asigurată de președintele Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, care este și președintele acestuia, și de un vicepreședinte, ales prin votul membrilor CPE.
  ...........................................(7) Președintele, vicepreședintele și membrii CPE beneficiază de o indemnizație lunară pentru activitatea desfășurată în cadrul acestuia, egală cu indemnizația președintelui Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză.(8) CPE poate constitui grupuri sau comisii de lucru, prin ordin al președintelui Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, cu activitate temporară, alcătuite din specialiști pe domeniul de activitate al acestora, inclusiv pentru elaborarea studiului de fundamentare și a documentației de atribuire pentru proiectele de investiții în parteneriat public-privat.
  6. La articolul II punctul 6, alineatul (10) al articolului 8 se abrogă. 7. La articolul II punctul 7, alineatul (2^2) al articolului 10 se modifică și va avea următorul cuprins: (2^2) Prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administrația publică centrală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările și completările ulterioare, cabinetul președintelui Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, instituție publică cu rol de sinteză, va avea un număr maxim de 8 posturi.8. La articolul II punctul 7, după alineatul (2^2) al articolului 10 se introduce un nou alineat, alineatul (2^3), cu următorul cuprins: (2^3) Prin derogare de la prevederile art. 111 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul direcțiilor generale se pot înființa posturi de natură contractuală pentru desfășurarea unor activități specifice în concordanță cu atribuțiile Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, posturi ce vor fi stabilite prin ordin al președintelui Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză.9. La articolul II, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 8, cu următorul cuprins: 8. La articolul 13, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins: (2^1) Personalul din cadrul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză beneficiază de prevederile art. 17 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.(2^2) Personalul din cadrul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 15%.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ADRIAN ȚUȚUIANU

  București, 1 august 2018.
  Nr. 226.
  -----