ORDONANTA nr. 66 din 24 august 1994*) *** Republicată
privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 8 aprilie 1998


  Notă *) Republicată în temeiul art. III din Ordonanţa Guvernului nr. 49 din 28 august 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 30 august 1997 (aprobată şi modificată prin Legea nr. 214 din 16 decembrie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 366 din 18 decembrie 1997), dându-se articolelor o noua numerotare.
  Ordonanţa Guvernului nr. 66 din 24 august 1994 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 30 august 1994 (aprobată prin Legea nr. 128 din 14 decembrie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 19 decembrie 1994) şi a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 30 decembrie 1995 şi în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 21 februarie 1997.

  Articolul 1

  În scopul intaririi rolului finanţelor publice şi al asigurării unei discipline bugetare ferme, instituţiile publice care, în înţelesul prezentei ordonanţe, cuprind: autoritatea legislativă, instituţia Presedentiei, autoritatea judecătorească, alte autorităţi publice, Guvernul, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, consiliile judeţene şi locale, precum şi instituţiile publice de subordonare centrala şi locală, indiferent de modul de finanţare a activităţii acestora, au obligaţia să efectueze operaţiunile de încasări şi plati, prin trezoreria generală a statului, care funcţionează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe.
  Statul garantează efectuarea operaţiunilor financiare prin trezoreria proprie, în condiţii de siguranţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, precum şi păstrarea integrităţii disponibilităţilor băneşti.


  Articolul 2

  Trezoreria generală a statului cuprinde operaţiuni de încasări şi plati în lei şi în valută, care, după caz, privesc:
  - veniturile şi cheltuielile bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale;
  - veniturile şi cheltuielile bugetelor fondurilor speciale, care se constituie şi se utilizează potrivit reglementărilor în vigoare;
  - veniturile şi cheltuielile instituţiilor publice care, potrivit reglementărilor legale, se administrează în regim extrabugetar;
  - datoria publică interna şi externa, inclusiv evidenta şi plata serviciului datoriei publice interne şi externe;
  - alte venituri şi cheltuieli ale sectorului public, reglementate prin dispoziţii legale, inclusiv drepturile de încasat şi obligaţiile de plată ale statului, la baza cărora stau acorduri şi convenţii guvernamentale.


  Articolul 3

  Contul general al trezoreriei statului funcţionează la Banca Naţionala a României, iar soldul activ al acestuia se formează din dispoziţiile trezoreriei centrale din Ministerul Finanţelor şi din disponibilităţile trezoreriilor din cadrul serviciilor publice descentralizate ale Ministerului Finanţelor.
  În judeţele şi în municipiul Bucureşti în care nu funcţionează încă trezorerii în cadrul serviciilor descentralizate ale Ministerului Finanţelor, instituţiile publice efectuează operaţiunile de încasări şi plati prin contul trezoreriei statului, deschis la Banca Naţionala a României pe seama băncilor comerciale cu care Ministerul Finanţelor încheie convenţii corespunzătoare.
  Soldul contului general al trezoreriei statului se cuprinde în bilanţul Băncii Naţionale a României.


  Articolul 4

  Operaţiunile de încasări şi plati în trezoreria statului sunt evidentiate potrivit planului de conturi stabilit de Ministerul Finanţelor, care asigura constituirea şi utilizarea resurselor financiare publice în conformitate cu dispoziţiile legale.


  Articolul 5

  Disponibilităţile aflate în contul general al trezoreriei statului pot fi utilizate în următoarea ordine:
  - acoperirea temporară a deficitului din anul precedent şi din anul curent al bugetului de stat;
  - acoperirea temporară a golurilor de casa, înregistrate de bugetele locale;
  - acoperirea temporară a deficitelor din anul precedent şi din anul curent, înregistrate de bugetul asigurărilor sociale de stat şi de bugetele fondurilor speciale;
  - efectuarea de plasamente financiare, pe termen scurt, prin Banca Naţionala a României, care acţionează ca agent al statului;
  - împrumuturi pe termen mediu şi lung pentru finanţarea şi refinantarea deficitelor anuale ale bugetului de stat, pe seama disponibilităţilor pe termen mediu şi lung din contravaloarea în lei a împrumuturilor externe.


  Articolul 6

  Pentru dispoziţiile din contul general al trezoreriei statului, pentru care, potrivit reglementărilor legale în vigoare, exista obligaţia bonificarii de dobânzi, precum şi pentru plasamentele financiare pe termen scurt, efectuate prin Banca Naţionala a României care acţionează ca agent al statului, trezoreria statului plăteşte, respectiv încasează, dobânzile corespunzătoare.
  În situaţiile în care dobânzile datorate trezoreriei statului pentru sumele avansate în scopul acoperirii deficitelor temporare ale bugetelor fondurilor speciale nu se pot plati şi compensa, pe bază de fundamentari corespunzătoare, Guvernul poate aproba plata parţială sau totală a acestora din prevederile cuprinse în bugetul de stat pentru cheltuielile aferente dobânzilor la datoria publică.
  De asemenea, în contul general al trezoreriei statului se încasează dobânzile pentru sumele utilizate temporar din trezorerie la acoperirea deficitului bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi al bugetelor fondurilor speciale, precum şi dobânzile la împrumuturile pe termen mediu şi lung, acordate pentru finanţarea şi refinantarea deficitelor anuale ale bugetului de stat.
  Pentru acoperirea temporară a deficitelor bugetelor fondurilor speciale ori ale altor bugete, la care reglementările legale prevăd obligaţia bonificarii de dobânzi la disponibilitati, dobânzile de încasat pentru sumele avansate temporar din trezoreria statului se pot compensa cu dobânzile de plătit din trezoreria statului, în perioada următoare, la disponibilităţile bugetelor respective.


  Articolul 7

  Nivelul ratelor pentru dobânzile bonificate la disponibilităţile depozitelor aflate în trezoreria statului, pentru care exista obligaţia legală de bonificare de dobânzi, precum şi termenele şi condiţiile de plată a dobânzilor se stabilesc prin convenţii încheiate între reprezentanţii Ministerului Finanţelor şi ai titularilor de depozite, desemnaţi de instituţiile respective.
  Prin aceleaşi convenţii se stabilesc şi nivelul ratelor pentru dobânzile datorate trezoreriei statului la sumele temporar utilizate pentru acoperirea deficitelor bugetelor fondurilor speciale sau ale altor bugete, precum şi termenele şi condiţiile de plată ori de compensare. În cazuri justificate, Ministerul Finanţelor poate conveni şi aproba ca stingerea obligaţiei de plată a dobânzilor către trezoreria statului - prin compensare - să depăşească anul curent.
  La stabilirea nivelurilor pentru ratele la dobânzile de încasat şi de plătit la şi din trezoreria generală a statului, Ministerul Finanţelor are obligaţia de a se încadra în obiectivele politicii monetare a Guvernului şi a Băncii Naţionale a României.
  Dobânda pentru disponibilităţile trezoreriei statului, folosite la finanţarea temporară a deficitului bugetului de stat din anul precedent şi din anul curent, se calculează lunar la nivelul dobânzii medii plătite de trezoreria statului pentru disponibilităţile şi depozitele păstrate în contul general al trezoreriei statului şi se plăteşte la termenul stabilit de Ministerul Finanţelor.
  La disponibilităţile păstrate în contul general al trezoreriei statului, provenite din contravaloarea în lei a împrumuturilor guvernamentale externe, se aplică dobânda la nivelul taxei oficiale a scontului a Băncii Naţionale a României.
  Pentru neplata în termen a ratelor scadente la împrumuturile şi avansurile acordate prin trezoreria statului, a dobânzilor aferente acestora, se calculează şi se datorează majorări de întârziere, prevăzute de dispoziţiile legale pentru neplata impozitelor şi taxelor la bugetul de stat.
  Diferenţele constatate la calculul dobânzilor, de încasat şi de plătit la şi din contul general al trezoreriei statului, aferente disponibilităţilor şi depozitelor în contul general al trezoreriei statului, care privesc exercitii financiare anuale anterioare exerciţiului curent, se anulează.


  Articolul 8

  Pentru sumele avansate din trezoreria statului pe bază de aprobări anterioare prezentei ordonanţe, Ministerul Finanţelor va urmări recuperarea acestora şi va propune Guvernului, spre aprobare, măsuri de regularizare.


  Articolul 9

  Ministerul Finanţelor elaborează bilanţul general al trezoreriei statului în structura stabilită de acesta.
  Bilanţul anual, împreună cu contul de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al trezoreriei statului se prezintă Guvernului, pentru aprobare, până la data de 31 mai a anului următor celui de execuţie.


  Articolul 10

  Ministerul Finanţelor elaborează, administrează şi executa bugetul trezoreriei statului.
  Bugetul trezoreriei statului cuprinde atât la venituri, cat şi la cheltuieli, dobânzile, comisioanele şi majorările de întârziere încasate, respectiv plătite la şi din trezoreria statului, precum şi alte încasări şi plati pentru operaţiunile care decurg din împrumuturi, avansuri, plasamente ori din păstrarea şi administrarea depozitelor în trezoreria statului.
  În cheltuielile bugetului trezoreriei statului se prevăd şi taxele poştale pentru transmiterea în contul general al trezoreriei statului a sumelor încasate în numerar din impozite şi taxe, taxele şi comisioanele pentru expedierea documentelor privind operaţiunile trezoreriei statului, precum şi comisioanele plătite băncilor comerciale şi Casei de Economii şi Consemnaţiuni pentru operaţiunile pe care acestea le executa în contul trezoreriei statului.
  Taxele şi comisioanele respective se negociaza între reprezentanţii Ministerului Finanţelor şi cei ai unităţilor prestatoare de servicii, în care scop se încheie convenţii bilaterale în care se prevăd nivelul taxelor şi al comisioanelor, termenele de plată, precum şi condiţiile în care se pot modifica convenţiile respective.
  În cheltuielile bugetului trezoreriei statului se pot prevedea şi cheltuieli de capital pentru achiziţii de bunuri de natura mijloacelor fixe, inclusiv cele privind montarea acestora, necesare desfăşurării activităţii trezoreriei statului.
  Bugetul trezoreriei statului se întocmeşte anual şi se prezintă spre aprobare Guvernului, o dată cu propunerile pentru proiectul bugetului de stat.
  Bugetul trezoreriei statului se poate modifica, de regula, semestrial şi ori de câte ori este necesar, de către Guvern, la propunerea justificată a Ministerului Finanţelor, în funcţie de schimbările intervenite în politica monetara, cu deosebire în cea a dobânzilor, de modificările care apar în rulajele depozitelor care se păstrează în trezoreria statului, faţă de cele avute în vedere la fundamentarea şi aprobarea bugetului trezoreriei statului.
  Cheltuielile totale aprobate prin bugetul trezoreriei statului reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite. Ministerul Finanţelor poate aproba, începând cu semestrul II al fiecărui an, modificări între poziţiile de cheltuieli cuprinse ca detalii în bugetul trezoreriei statului, în funcţie de modul cum evolueaza depozitele pentru care se bonifica dobânzi şi de evoluţia nivelului ratei dobânzilor.
  Excedentul anual rezultat din execuţia bugetului trezoreriei statului, ca diferenţa între veniturile încasate şi plăţile efectuate, se reportează în anul imediat următor ca resursa a trezoreriei statului şi se utilizează, după scăderea creanţelor trezoreriei statului devenite insolvabile, în principal, pentru serviciul datoriei publice externe.
  Guvernul, în situaţii speciale şi fundamentale, poate aproba ca, din excedentul rezultat din execuţia anuală definitivă a bugetului trezoreriei statului, sa compenseze, parţial sau total, dobânzile datorate pentru disponibilităţile temporar destinate acoperirii deficitului bugetului de stat din anul precedent şi din anul curent, precum şi împrumuturile temporare şi dobânzile aferente acestor împrumuturi, acordate bugetelor fondurilor speciale.


  Articolul 11

  Creanţele trezoreriei statului, rezultate din gestionarea împrumuturilor externe guvernamentale, precum şi din alte operaţiuni derulate prin trezoreria statului, se urmăresc şi se executa în condiţiile prevăzute de reglementările legale pentru creanţele bugetare.
  Creanţele trezoreriei statului se prescriu în termen de 10 ani de la crearea lor.
  Creanţele trezoreriei statului, devenite insolvabile pe bază de hotărâri definitive ale instanţelor de judecată, inclusiv cheltuielile de judecată, se suporta în condiţiile prevăzute la art. 10 alin. 9 din prezenta ordonanţă.


  Articolul 12

  Efectuarea de către instituţiile publice de încasări şi plati în conturi deschise în afară contului general al trezoreriei statului ori în alte conturi decât cele stabilite prin prezenta ordonanţă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 600.000 lei la 2.000.000 lei, limite care se pot actualiza prin hotărâre a Guvernului.
  Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de către persoanele împuternicite în acest scop de Ministerul Finanţelor.
  Contravenţiilor prevăzute la alin. 1 li se aplică prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia art. 25-27.


  Articolul 13

  În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Ministerul Finanţelor va elabora şi va transmite tuturor instituţiilor interesate instrucţiuni privind funcţionarea trezoreriei statului.
  ---------