REGULAMENT din 2 noiembrie 2006
de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale privind Schimbările Climatice
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 972 din 5 decembrie 2006
  Articolul 1

  (1) Comisia Naţională privind Schimbările Climatice, denumită în continuare CNSC, este un organism interministerial, fără personalitate juridică, a cărui activitate este coordonată de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor.
  (2) CNSC propune promovarea măsurilor şi acţiunilor necesare aplicării unitare pe teritoriul României a obiectivelor şi prevederilor Convenţiei-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice şi a Protocolului de la Kyoto, precum şi a obiectivelor privind schimbările climatice, adoptate la nivelul Uniunii Europene.


  Articolul 2

  Obiectul prezentului regulament îl constituie modul de organizare şi funcţionare a CNSC.


  Articolul 3

  (1) CNSC este formată din reprezentanţi ai următoarelor instituţii, după cum urmează:
  a) secretarul de stat din cadrul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor sau persoana desemnată de acesta, cu funcţie de director al direcţiei cu responsabilităţi în domeniul schimbărilor climatice;
  b) preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului sau persoana desemnată de acesta, cu funcţie de şef serviciu al Serviciului de schimbări climatice;
  c) un reprezentant al Ministerului Economiei şi Comerţului;
  d) un reprezentant al Ministerului Administraţiei şi Internelor;
  e) un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;
  f) un reprezentant al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului;
  g) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice;
  h) un reprezentant al Ministerului Integrării Europene;
  i) un reprezentant al Ministerului Educaţiei şi Cercetării;
  j) un reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe;
  k) un reprezentant al organizaţiilor neguvernamentale cu activitate în domeniul schimbărilor climatice, cu statut de observator.
  (2) Nivelul de reprezentare al membrilor CNSC este de director sau specialist din cadrul direcţiei cu responsabilităţi în domeniu.


  Articolul 4

  Preşedintele CNSC este secretarul de stat din cadrul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.


  Articolul 5

  Atribuţiile CNSC sunt:
  a) analizează periodic stadiul realizării obiectivelor, acţiunilor şi măsurilor stabilite prin Planul naţional de acţiune privind schimbările climatice şi informează operativ autorităţile competente şi opinia publică asupra concluziilor desprinse;
  b) identifică activităţile şi obiectivele care pot fi realizate cu asistenţă tehnică şi financiară externă, utilizând facilităţile prevăzute în acest scop de convenţia şi protocolul menţionate la art. 1 alin. (2);
  c) analizează propunerile de proiecte de tip "implementare în comun" în scopul dezvoltării acestora în cadrul memorandumurilor de înţelegere încheiate de către România şi propune eliberarea scrisorii de susţinere sau a scrisorii de aprobare, după caz;
  d) avizează planul de studii şi cercetări sectoriale în domeniul schimbărilor climatice şi îl propune spre finanţare ministerelor cu implicaţii/responsabilităţi în domeniu;
  e) face propuneri privind solicitările de asistenţă tehnică şi financiară pentru îmbunătăţirea capacităţii instituţionale în domeniul schimbărilor climatice;
  f) orice alte atribuţii stabilite de Guvern sau dispuse de ministrul mediului şi gospodăririi apelor.


  Articolul 6

  Pentru asigurarea condiţiilor organizatorice necesare desfăşurării activităţii CNSC se constituie Secretariatul tehnic permanent, format din 3 reprezentanţi ai Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, din cadrul Serviciului de schimbări climatice, şi 2 reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, din cadrul Serviciului de schimbări climatice.


  Articolul 7

  Componenţa nominală a Secretariatului tehnic permanent al CNSC se aprobă prin decizia preşedintelui CNSC. Atribuţiile persoanelor desemnate să facă parte din Secretariatul tehnic permanent se realizează în cadrul sarcinilor de serviciu.


  Articolul 8

  (1) Principalele atribuţii ale Secretariatului tehnic permanent sunt:
  a) pregătirea şi supunerea spre aprobarea preşedintelui CNSC a agendei reuniunilor acesteia;
  b) verificarea existenţei cvorumului necesar pentru luarea deciziilor, la deschiderea şedinţelor;
  c) convocarea membrilor CNSC;
  d) punerea la dispoziţia membrilor CNSC a documentelor ce fac obiectul întrunirilor (pe suport hârtie sau electronic, după caz);
  e) redactarea minutelor şedinţelor CNSC;
  f) arhivarea documentelor supuse dezbaterilor CNSC şi a oricăror alte documente legate de activitatea acesteia;
  g) îndeplinirea oricăror alte sarcini stabilite în cadrul şedinţelor CNSC şi dispuse de către preşedintele acesteia.
  (2) Activităţile desfăşurate în cadrul CNSC şi ale Secretariatului tehnic permanent al CNSC nu sunt remunerate şi se consideră atribuţie de serviciu.


  Articolul 9

  CNSC poate înfiinţa grupuri de lucru ad-hoc pe probleme specifice, formate din specialişti desemnaţi la recomandarea instituţiilor membre ale CNSC.


  Articolul 10

  Atribuţiile grupurilor de lucru ad-hoc se stabilesc de CNSC şi se aprobă de către preşedintele CNSC.


  Articolul 11

  CNSC îşi desfăşoară activitatea la sediul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor.


  Articolul 12

  CNSC cooperează cu alte instituţii şi organisme având responsabilităţi în aplicarea prevederilor acordurilor internaţionale în domeniul protecţiei mediului, ratificate de România, precum şi cu asociaţiile şi organizaţiile profesionale şi ştiinţifice guvernamentale, cu organizaţiile ecologiste, patronale, sindicale şi de tineret, precum şi cu alte organizaţii şi asociaţii neguvernamentale înfiinţate potrivit prevederilor legale.


  Articolul 13

  (1) CNSC se convoacă în şedinţe ordinare trimestriale sau ori de câte ori este necesar.
  (2) Lucrările şedinţelor CNSC sunt conduse de preşedinte, iar în situaţia în care acesta nu poate participa, este înlocuit de persoana desemnată de acesta, cu funcţie de director al direcţiei cu responsabilităţi în domeniul schimbărilor climatice.


  Articolul 14

  Convocarea CNSC se face de către Secretariatul tehnic permanent al acesteia cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data stabilită a şedinţei şi include agenda şi materialele aferente.


  Articolul 15

  Şedinţa CNSC este statutară în condiţiile prezenţei majorităţii simple a membrilor CNSC.


  Articolul 16

  (1) Propunerile şi măsurile stabilite de CNSC se adoptă cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi şi se consemnează în minuta şedinţei.
  (2) În caz de egalitate de voturi, după analiza consideraţiilor şi motivelor care au stat la baza votului membrilor, decizia preşedintelui este hotărâtoare.
  (3) Minuta şedinţei se aprobă de preşedinte şi se comunică de îndată factorilor interesaţi, prin grija Secretariatului tehnic permanent.


  Articolul 17

  Participarea altor specialişti în calitate de invitaţi se decide cu acordul membrilor prezenţi.
  -------