HOTĂRÂRE nr. 1.859 din 22 decembrie 2005
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 20 ianuarie 2006  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completeză după cum urmează:
  1. La articolul 10 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
  "(2) În vederea încheierii unui contract de asigurare pentru şomaj, calitatea de asigurat în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, precum şi în sistemul asigurărilor sociale de sănătate se dovedeşte cu contractul de asigurare sau cu orice alt document justificativ privind dobândirea calităţii de asigurat în cadrul acestor sisteme de asigurări sociale, eliberat de instituţiile competente potrivit legii, în original şi copie."
  2. Articolul 12 va avea următorul cuprins:
  "Art. 12. - Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut la art. 22 alin. (2) din lege ca limită inferioară a venitului lunar la care se pot asigura persoanele prevăzute la art. 20 din lege şi la care se calculează contribuţia datorată bugetului asigurărilor pentru şomaj, este salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna pentru care se plăteşte această contribuţie."
  3. Alineatul (1) al articolului 15 va avea următorul cuprins:
  "Art. 15. - (1) Şomerii prevăzuţi la art. 17 din lege, care realizează venituri din activităţi autorizate potrivit legii, vor beneficia de indemnizaţie de şomaj în condiţiile art. 34 alin. (1), respectiv alin. (3) din lege, dacă dovedesc că acele venituri nu depăşesc salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare în luna pentru care se face dovada."
  4. Articolul 18 va avea următorul cuprins:
  "Art. 18. - (1) În vederea certificării stagiilor de cotizare şi stabilirii dreptului la indemnizaţie de şomaj, angajatorii au obligaţia de a elibera persoanelor cărora le încetează raporturile de muncă sau de serviciu o adeverinţă din care să rezulte baza lunară de calcul prevăzută la art. 14, pentru fiecare lună, din ultimele 12 luni, pentru care aceştia le-au reţinut şi virat la bugetul asigurărilor pentru şomaj contribuţia individuală prevăzută la art. 27 din lege şi au plătit contribuţia datorată de angajator prevăzută la art. 26 din lege, anterioare datei încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, conform modelului prevăzut în anexa nr. 26, şi, după caz, următoarele:
  a) dacă înregistrează debite la bugetul asigurărilor pentru şomaj;
  b) perioada pentru care nu s-au plătit contribuţiile la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi suma aferentă acestei perioade;
  c) dacă se regăsesc în una dintre situaţiile prevăzute la art. 34 alin. (2) din lege.
  (2) În situaţia în care nu s-a întocmit carnet de muncă, adeverinţa prevăzută la alin. (1) va conţine şi perioadele în care s-a prestat activitatea, perioadele pentru care raporturile de muncă sau de serviciu au fost suspendate, precum şi data şi motivul încetării acestora.
  (3) În cazul angajatorilor pentru care, potrivit prevederilor legale, inspectoratul teritorial de muncă certifică înscrierile din carnetele de muncă sau efectuează aceste înscrieri, adeverinţa prevăzută la alin. (1) se vizează de către inspectoratul teritorial de muncă."
  5. Articolul 19 va avea următorul cuprins:
  "Art. 19. - (1) Certificarea stagiilor de cotizare realizate anterior datei de 1 martie 2002 se face de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, potrivit art. 36 din lege, în baza certificatului întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.
  (2) Certificarea stagiilor de cotizare realizate ulterior datei de 1 martie 2002 se face, după caz, pe baza:
  a) declaraţiei lunare privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi a adeverinţei eliberate de angajator potrivit art. 18 sau, după caz, doar pe baza adeverinţei eliberate de angajator potrivit art. 18, în cazul în care se constată că angajatorul nu a depus declaraţia, pentru persoanele care au fost asigurate obligatoriu prin efectul legii, prevăzute la art. 19 din lege;
  b) contractului de asigurare pentru şomaj prin însumarea lunilor pentru care s-a achitat contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru persoanele care au fost asigurate în baza unui contract de asigurare pentru şomaj.
  (3) Certificarea stagiilor de cotizare prevăzute la alin. (2) se face de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă prin certificatul întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 25.
  (4) Procedura privind declararea lunară de către angajatori a evidenţei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj se aprobă prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."
  6. După articolul 19^1 se introduce un nou articol, articolul 19^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 19^1. - Prin salariu de bază lunar brut, prevăzut la art. 39 alin. (2) lit. b) din lege, se înţelege baza lunară de calcul prevăzută la art. 14."
  7. Alineatul (2) al articolului 24 va avea următorul cuprins:
  "(2) Încetarea plăţii indemnizaţiilor de şomaj pentru motivul prevăzut la art. 44 lit. b) din lege se face cu data de întâi a lunii în care beneficiarul a realizat venituri mai mari decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare."
  8. Alineatul (1) al articolului 29^2 va avea următorul cuprins:
  "Art. 29^2. - (1) Selecţia angajatorilor se realizează în limita sumelor disponibile cu această destinaţie, în baza unor criterii administrative, de eligibilitate şi selecţie."
  9. La articolul 29^2 alineatul (7), literele b) şi c) vor avea următorul cuprins:
  "b) numărul de şomeri înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, încadraţi în muncă în ultimele 12 luni premergătoare lunii în care se organizează selecţia angajatorilor;
  c) categoriile de şomeri înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, încadraţi în muncă în ultimele 12 luni premergătoare lunii în care se organizează selecţia angajatorilor;".
  10. Articolul 30 va avea următorul cuprins:
  "Art. 30. - Prin modificări substanţiale ale numărului şi structurii profesionale a personalului, prevăzute la art. 49 din lege, se înţelege concedierea unui număr de persoane, după cum urmează:
  a) cel puţin 10 salariaţi, dacă angajatorul care disponibilizează are încadraţi mai mult de 20 de salariaţi şi mai puţin de 100 de salariaţi;
  b) cel puţin 10% din salariaţi, dacă angajatorul care disponibilizează are încadraţi cel puţin 100 de salariaţi, dar mai puţin de 300 de salariaţi;
  c) cel puţin 30 de salariaţi, dacă angajatorul care disponibilizează are încadraţi cel puţin 300 de salariaţi."
  11. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 36^1 vor avea următorul cuprins:
  "Art. 36^1. - (1) Persoanele înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, care desfăşoară activităţi în mediul rural şi nu realizează venituri lunare sau realizează venituri lunare mai mici decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, beneficiază în mod gratuit de servicii de formare profesională, dacă dovedesc că acele venituri nu depăşesc salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare în luna pentru care se face dovada.
  (2) Veniturile prevăzute la art. 66 alin. (1) din lege sunt venituri realizate în luna premergătoare depunerii cererii de înscriere şi se certifică de către organele fiscale teritoriale subordonate Ministerului Finanţelor Publice sau de serviciile de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale care au responsabilităţi fiscale."
  12. La articolul 37 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:
  "a) să participe la toate activităţile cuprinse în programul de formare profesională, să îndeplinească toate cerinţele prevăzute de acesta şi să se prezinte la examenul de absolvire sau la reexaminare;".
  13. După alineatul (6) al articolului 37 se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
  "(7) Neprezentarea la examenul de absolvire sau la reexaminare a persoanelor care participă la programe de formare profesională gratuite, din alte motive decât cele prevăzute la alin. (3), constituie refuz nejustificat în sensul art. 25 şi, după caz, atrage încetarea plăţii indemnizaţiei de şomaj conform art. 44 lit. e) din lege."
  14. După articolul 43 se introduc patru noi articole, articolele 43^1 -43^4, cu următorul cuprins:
  "Art. 43^1. - (1) Dreptul sub formă de primă, prevăzut la art. 73^1 alin. (1) din lege, se acordă absolvenţilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
  a) sunt absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ sau absolvenţi ai şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa;
  b) nu se regăsesc în una dintre situaţiile prevăzute la art. 73^1 alin. (5) din lege;
  c) nu au avut raporturi de muncă sau de serviciu în perioada cuprinsă între absolvirea studiilor şi încadrarea în muncă;
  d) se încadrează în muncă potrivit art. 73^1 alin. (1) din lege în termen de 12 luni de la data absolvirii.
  (2) Pentru acordarea primei prevăzute la art. 73^1 alin. (1) din lege, persoanele îndreptăţite vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, unde se află în evidenţă, în termen de maximum 60 de zile de la data angajării după absolvirea studiilor, următoarele documente:
  a) cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 23;
  b) actul de identitate al absolventului, în copie;
  c) actul de absolvire a instituţiei de învăţământ, în copie;
  d) înştiinţare emisă de angajator privind încadrarea în muncă;
  e) actul în baza căruia absolventul a fost încadrat în muncă, în copie;
  f) declaraţie pe propria răspundere a absolventului că la data absolvirii studiilor şi în perioada cuprinsă între această dată şi încadrarea în muncă nu a avut raporturi de muncă sau de serviciu, precum şi că la data solicitării dreptului nu urmează o formă de învăţământ;
  g) declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimii 2 ani acesta nu a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana respectivă şi nu are obligaţia, potrivit legii, de a o angaja;
  h) angajamentul absolventului pentru respectarea art. 76 alin. (1) din lege, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 13, care constituie titlu executoriu, potrivit legii.
  (3) Termenul prevăzut la alin. (2) este termen de decădere din dreptul de a beneficia de prima prevăzută la art. 73^1 alin. (1) din lege.
  (4) Dreptul sub formă de primă, prevăzut la art. 73^1 alin. (1) din lege, se acordă o singură dată pentru fiecare dintre următoarele niveluri din cadrul sistemului naţional de învăţământ reglementat prin Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
  a) învăţământ secundar inferior, ciclul inferior al liceului sau şcoala de arte şi meserii;
  b) învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal;
  c) învăţământ superior.
  Art. 43^2. - (1) În cazul încadrării în muncă într-o localitate din alt judeţ, dreptul sub formă de primă, prevăzut la art. 73^1 alin. (1) din lege, se acordă de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, unde beneficiarul s-a aflat în evidenţă, urmând ca dosarul acestuia să fie transferat la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază îşi stabileşte noul domiciliu, care va acorda, după caz, şi celelalte drepturi prevăzute de lege şi va urmări respectarea obligaţiilor ce decurg din acordarea drepturilor.
  (2) Trimestrial, până la data de 15 a lunii pentru trimestrul anterior, beneficiarii drepturilor prevăzute la art. 73^1 alin. (1) din lege sunt obligaţi să prezinte la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistraţi sau, după caz, la care le-a fost transferat dosarul dovezile emise de angajator că sunt încadraţi.
  (3) Dovezile se vor prezenta fie personal, fie prin scrisori recomandate cu confirmare de primire.
  (4) Beneficiarilor care nu prezintă sau nu transmit dovada menţionată la alin. (2) li se va cere, în scris, de către agenţia pentru ocuparea forţei de muncă să prezinte această dovadă în termen de 15 zile de la data primirii comunicării.
  (5) Dacă după două astfel de comunicări absolventul nu prezintă actul doveditor, agenţia pentru ocuparea forţei de muncă va contacta angajatorul cu care s-a încheiat raportul de muncă sau de serviciu, pentru clarificarea statutului acestuia, şi, în funcţie de constatările făcute, se vor adopta măsuri în conformitate cu prevederile legale.
  Art. 43^3. - (1) Dreptul prevăzut la art. 73^1 alin. (2) din lege se acordă absolvenţilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
  a) li s-a stabilit dreptul la indemnizaţie de şomaj, potrivit legii;
  b) nu se regăsesc în una dintre situaţiile prevăzute la art. 73^1 alin. (5) din lege;
  c) se încadrează în muncă potrivit art. 73^1 alin. (1) din lege;
  d) le încetează plata indemnizaţiei de şomaj potrivit art. 44 lit. a) din lege, ca urmare a încadrării în muncă;
  e) îşi menţin raporturile de muncă sau de serviciu cu angajatorul la care s-au încadrat în muncă, pentru o perioadă de cel puţin 12 luni de la data angajării.
  (2) Pentru acordarea dreptului prevăzut la art. 73^1 alin. (2) din lege, persoanele îndreptăţite vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, unde s-au aflat în evidenţă sau, după caz, la care le-a fost transferat dosarul, în termen de maximum 60 de zile de la expirarea celor 12 luni de la data angajării, următoarele documente:
  a) cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 24;
  b) actul de identitate al absolventului, în copie;
  c) carnetul de muncă, în copie, certificat şi datat de angajator pe fiecare pagină, sau, în cazul în care nu s-a întocmit carnetul de muncă, copie din registrul general de evidenţă a salariaţilor care să cuprindă elementele de identificare, prevăzute de lege, ale absolventului;
  d) declaraţie pe propria răspundere a absolventului că la data absolvirii studiilor nu avea raporturi de muncă sau de serviciu, precum şi că la data solicitării dreptului şi în perioada în care se află în plata indemnizaţiei de şomaj nu urma o formă de învăţământ;
  e) declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimii 2 ani de la data angajării acesta nu a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana respectivă şi nu avea obligaţia, potrivit legii, de a o angaja, pentru absolvenţii care nu au beneficiat de prima prevăzută la art. 73^1 alin. (1) din lege.
  (3) Termenul prevăzut la alin. (2) este termen de decădere din dreptul de a beneficia de suma prevăzută la art. 73^1 alin. (2) din lege.
  (4) Dreptul prevăzut la art. 73^1 alin. (2) din lege se acordă după menţinerea cu angajatorul la care s-au încadrat în muncă a raporturilor de muncă sau de serviciu pentru o perioadă de cel puţin 12 luni de la data angajării de către agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, unde absolventul s-a aflat în evidenţă sau, după caz, i-a fost transferat dosarul.
  (5) Dreptul prevăzut la art. 73^1 alin. (2) din lege se poate cumula cu dreptul sub formă de primă prevăzut la art. 73^1 alin. (1) din lege, precum şi cu prima de încadrare prevăzută la art. 74 din lege sau cu prima de instalare prevăzută la art. 75 din lege.
  Art. 43^4. - Drepturile băneşti prevăzute la art. 73^1 alin. (1) şi (2) din lege, stabilite şi neîncasate de beneficiar, se prescriu la expirarea termenului general de prescripţie de 3 ani, prevăzut de lege."
  15. După alineatul (1) al articolului 49 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
  "(1^1) În situaţia în care activităţile care au ca scop dezvoltarea comunităţilor locale sunt prestate de autorităţile administraţiei publice locale, inclusiv prin unităţile înfiinţate în subordinea acestora, în temeiul raportului de subordonare faţă de acestea, fără încheierea unui contract de prestări de servicii, convenţiile prevăzute la alin. (1) se vor încheia cu autorităţile administraţiei publice locale, respectiv cu unităţile din subordinea acestora, care au calitatea de angajatori şi totodată de beneficiari ai subvenţiilor prevăzute la art. 78 din lege."
  16. Alineatul (3) al articolului 50 va avea următorul cuprins:
  "(3) Contractele individuale de muncă ale persoanelor încadrate în muncă din rândul şomerilor şi, după caz, contractul de achiziţie publică, în copii, se anexează la convenţia prevăzută la art. 49 alin. (1)."
  17. Articolul 52 va avea următorul cuprins:
  "Art. 52. - (1) Angajatorii care încadrează în muncă absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ în condiţiile art. 80 din lege vor încheia cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, o convenţie conform modelului prevăzut în anexa nr. 15, în termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor.
  (2) Termenul prevăzut la alin. (1) este termen de decădere din dreptul de a beneficia de măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 din lege.
  (3) În sensul legii, data absolvirii studiilor este data de întâi a lunii următoare celei înscrise în diplomă sau, după caz, în certificatul de studii eliberat de către instituţia de învăţământ de stat sau particular, autorizată ori acreditată în condiţiile legii, dacă în cuprinsul acestora nu se specifică, în mod expres, o anumită dată de absolvire.
  (4) Prin formă de învăţământ, în sensul art. 83 alin. (4) din lege, se înţelege unul dintre următoarele niveluri din cadrul sistemului naţional de învăţământ reglementat prin Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
  a) învăţământ secundar inferior, ciclul inferior al liceului sau şcoala de arte şi meserii;
  b) învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal;
  c) învăţământ superior."
  18. Articolul 54 va avea următorul cuprins:
  "Art. 54. - (1) Măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 din lege se acordă angajatorilor lunar, pe o perioadă de 12 luni, respectiv de 18 luni în cazul absolvenţilor din rândul persoanelor cu handicap, de la data încheierii convenţiei prevăzute la art. 52 alin. (1).
  (2) Suma lunară se acordă angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat de absolvenţi în luna respectivă.
  (3) Contribuţia prevăzută la art. 80 alin. (1) din lege reprezintă contribuţia în cotă de 2,5% aplicată asupra fondului total de salarii brute lunare realizat de absolvenţii încadraţi în condiţiile art. 80 din lege şi constituit din elementele prevăzute la art. 13.
  (4) Pentru verificarea şi acordarea sumei lunare cuvenite potrivit art. 80 din lege, precum şi a scutirii de la plata contribuţiei prevăzute la alin. (3), angajatorii vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, odată cu declaraţia lunară privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj aferentă lunii respective, şi un tabel nominal întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 16, însoţit de copii de pe pontaj şi de pe statul de plată.
  (5) Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele prevăzute la alin. (4) până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaraţiei lunare privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj aferente lunii respective sau le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 din lege nu se acordă.
  (6) Perioada pentru care nu se acordă măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 din lege din motivele prevăzute la alin. (5) face parte din perioada de acordare a măsurilor de stimulare prevăzută la alin. (1)."
  19. Articolul 59 va avea următorul cuprins:
  "Art. 59. - (1) Pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 85 din lege, angajatorii vor încheia cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în termen de 12 luni de la data angajării persoanelor, o convenţie potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 19.
  (2) Termenul prevăzut la alin. (1) este termen de decădere din dreptul de a beneficia de măsurile de stimulare prevăzute la art. 85 din lege.
  (3) În vederea încheierii convenţiei prevăzute la alin. (1) angajatorii vor depune o declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu au mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoanele angajate, precum şi următoarele documente:
  A. pentru persoanele cu handicap:
  a) certificat eliberat de comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap (copie);
  b) actul de identitate (copie);
  c) actul în baza căruia au fost încadrate în muncă (copie);
  B. pentru şomerii în vârstă de peste 45 de ani:
  a) actul de identitate (copie);
  b) actul în baza căruia au fost încadraţi în muncă (copie);
  C. pentru şomerii părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale:
  a) actul de identitate (copie);
  b) actul în baza căruia au fost încadraţi în muncă (copie);
  c) actele prevăzute de lege în cazul familiilor monoparentale, prin care se face dovada privind componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă de reprezentantul legal (copie);
  d) declaraţia pe propria răspundere a părintelui că membrii familiei monoparentale locuiesc împreună;
  D. pentru şomerii care în termen de cel mult 3 ani de la data angajării îndeplinesc, conform legii, condiţiile pentru a solicita pensie anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condiţiile de a solicita pensia anticipată parţială:
  a) actul de identitate (copie);
  b) actul în baza căruia au fost încadraţi în muncă (copie);
  c) certificatul privind stagiul de cotizare în sistemul asigurărilor sociale de stat realizat până la data angajării;
  d) actul eliberat de angajator cu privire la încadrarea locului de muncă în condiţii deosebite sau speciale, după caz (copie);
  e) actul emis de angajator, din care să reiasă datele la care persoana îndeplineşte condiţiile pentru a solicita pensie anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, precum şi modul cum au fost calculate aceste date.
  (4) Prin părinte unic susţinător al familiei monoparentale se înţelege persoana singură, definită în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 41/2004.
  (5) Calculul datelor la care persoana îndeplineşte condiţiile pentru a solicita pensie anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă revine angajatorului, care va avea în vedere condiţiile existente la data angajării şi îşi asumă răspunderea pentru datele comunicate."
  20. După articolul 59 se introduce un nou articol, articolul 59^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 59^1. - (1) Subvenţiile prevăzute la art. 85 alin. (1) şi (5) din lege se acordă angajatorilor în situaţia în care şomerii din categoriile menţionate la aceste alineate sunt înregistraţi în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
  (2) Nu beneficiază de suma prevăzută la art. 85 alin. (1) din lege angajatorii care încadrează în muncă persoane cu handicap pe locuri de muncă devenite vacante ca urmare a încetării raporturilor de muncă sau de serviciu prin acordul părţilor, la iniţiativa angajatorului, pentru motive care nu ţin de persoana angajatului ori, după caz, prin eliberare din funcţie, în ultimele 12 luni anterioare încadrării în muncă a acestor persoane.
  (3) Nu beneficiază de subvenţia prevăzută la art. 85 alin. (5) din lege angajatorii care încadrează în muncă şomeri care, la data angajării, îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensie anticipată parţială.
  (4) Angajatorii care încadrează în muncă persoane care îndeplinesc atât condiţiile prevăzute la art. 80, cât şi condiţiile prevăzute la art. 85 din lege pot beneficia, pentru persoanele respective, opţional, fie de subvenţia prevăzută la art. 80, fie de subvenţia prevăzută la art. 85 din lege."
  21. Articolul 60 va avea următorul cuprins:
  "Art. 60. - (1) Măsurile de stimulare prevăzute la art. 85 din lege se acordă lunar, de la data încheierii convenţiei prevăzute la art. 59 alin. (1).
  (2) Suma lunară se acordă angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat în luna respectivă de persoanele încadrate în muncă în condiţiile prevăzute la art. 59 alin. (3).
  (3) Prin costuri salariale ale angajatorului, în sensul art. 85 alin. (3) din lege, se înţelege costurile salariale care sunt în sarcina angajatorului, respectiv salariile brute înainte de aplicarea impozitului şi contribuţiilor la asigurările sociale datorate de angajator.
  (4) Contribuţia prevăzută la art. 85 alin. (1) din lege reprezintă contribuţia în cotă de 2,5% aplicată asupra fondului total de salarii brute lunare realizat de persoanele încadrate în muncă din categoriile şi în condiţiile prevăzute la art. 85 alin. (1) din lege şi constituit din elementele prevăzute la art. 13.
  (5) Pentru verificarea şi acordarea sumei lunare cuvenite conform art. 85 din lege, precum şi a scutirii de la plata contribuţiei prevăzute la alin. (4), angajatorii vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, odată cu declaraţia lunară privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj aferentă lunii respective, şi un tabel nominal întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 20, însoţit de copii de pe pontaj şi de pe statul de plată.
  (6) Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele prevăzute la alin. (5) până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaraţiei lunare privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj aferente lunii respective sau le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, măsurile de stimulare prevăzute la art. 85 din lege nu se acordă.
  (7) Perioada pentru care nu se acordă măsurile de stimulare prevăzute la art. 85 din lege din motivele prevăzute la alin. (6) face parte din perioada de acordare a acestor măsuri de stimulare."
  22. Articolul 61 va avea următorul cuprins:
  "Art. 61. - (1) Sumele cuvenite conform art. 80 şi 85 din lege se deduc de către angajator din contribuţia pe care acesta este obligat, conform legii, să o vireze lunar în contul bugetului asigurărilor pentru şomaj.
  (2) În cazul în care suma cuvenită este mai mare, diferenţa se recuperează prin intermediul agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor prevăzute la art. 54 alin. (4), respectiv la art. 60 alin. (5)."
  23. După articolul 61 se introduce un nou articol, articolul 61^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 61^1. - (1) Pentru a beneficia de drepturi băneşti lunare, acordate potrivit prevederilor legale sub formă de scutiri de la plata contribuţiei sau deduceri din contribuţia pe care angajatorul are obligaţia de a o plăti lunar la bugetul asigurărilor pentru şomaj, angajatorii care au încheiate convenţii cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, au obligaţia de a depune declaraţia lunară privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj aferentă lunii respective şi documentele prevăzute de lege pentru verificarea sumelor cuvenite, până la expirarea termenului legal pentru depunerea declaraţiei lunare.
  (2) Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele prevăzute la alin. (1) până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaraţiei lunare privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj aferente lunii respective sau le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, drepturile băneşti lunare prevăzute la alin. (1) nu se acordă.
  (3) Perioada pentru care nu se acordă drepturile băneşti lunare prevăzute la alin. (1), din motivele prevăzute la alin. (2), face parte din perioada de acordare a acestor drepturi băneşti."
  24. La articolul 62, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 62. - (1) Pentru a beneficia de reducerea sumei reprezentând contribuţia de 2,5% datorată bugetului asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile art. 93 din lege, angajatorii vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, o cerere, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 21, însoţită de următoarele documente:
  a) tabelul nominal cu persoanele încadrate în muncă din rândul şomerilor înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pe care le-a menţinut în activitate o perioadă de cel puţin 6 luni;
  b) contractele individuale de muncă, în copie, ale persoanelor cuprinse în tabelul nominal prevăzut la lit. a)."
  25. După alineatul (1) al articolului 62 se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:
  "(1^1) Cererea şi documentele prevăzute la alin. (1) se depun după expirarea perioadei de 6 luni în care au fost menţinute în activitate persoanele încadrate în muncă din rândul şomerilor înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, dar nu mai târziu de data de 30 iunie inclusiv a anului fiscal următor celui în care s-au împlinit cele 6 luni.
  (1^2) Nedepunerea documentelor prevăzute la alin. (1) în termenul prevăzut la alin. (1^1) atrage încetarea dreptului angajatorului de a beneficia de reducerea sumei reprezentând contribuţia de 2,5% datorată bugetului asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile art. 93 din lege."
  26. Anexele nr. 1, 5, 13-17, 19, 20 şi 21 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-10 la prezenta hotărâre.
  27. După anexa nr. 22 se introduc patru noi anexe, anexele nr. 23-26, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 11-14) la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Ministrul muncii,
  solidarităţii sociale şi familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 22 decembrie 2005.
  Nr. 1.859.


  Anexa 1

  ────────
  (Anexa nr. 1 la norme)
  ────────────────────────
    SITUAŢIA
    privind locurile de muncă vacante
     
    A. Date de identificare a angajatorului:
    Denumire/nume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Codul unic de înregistrare/codul fiscal . . . . . . . .
    Cod CAEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Forma de proprietate . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Forma de organizare . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Mărime (număr de personal) . . . . . . . . . . . . . . .
    Adresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Telefon/fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    E-mail/pagină internet . . . . . . . . . . . . . . . . .
   

      B. Date privind locurile de muncă vacante

  ┌─┬───────────┬────────────┬───────────┬───────────────┬──────┬──────┬────────┬────┬───────┬──────────┐
  │N│Ocupatia │Numar locuri│Localitatea│Condiţii minime│Durata│Durata│Salariul│Alte│Valabi-│Observatii│
  │r│ │de muncă │şi judeţul │de ocupare │inca- │muncii│ de │avan│litatea│*****) │
  │ ├─────┬─────┼──────┬─────┤în care se ├──────┬─┬──────┤drarii│**) │incadra-│taje│ofertei│ │
  │c│denu-│Cod │Vacant│Nou │afla locul │Vechi-│S│Alte │ în │ │re***) │****│ │ │
  │r│mire │COR │ca ur-│crea-│vacant │me în │t│condi-│munca │ │ │ │ │ │
  │t│ │(6 ca│mare a│at │ │dome- │u│tii │*) │ │ │ │ │ │
  │ │ │racte│ince- │ │ │niu │d│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │re) │tarii │ │ │ │i│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │rapor-│ │ │ │i│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │turi- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │lor de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │munca │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │sau de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ser- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │viciu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────────┼──────┼─┼──────┼──────┼──────┼────────┼────┼───────┼──────────┤
  │1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────────┼──────┼─┼──────┼──────┼──────┼────────┼────┼───────┼──────────┤
  │2│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────────┼──────┼─┼──────┼──────┼──────┼────────┼────┼───────┼──────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └─┴─────┴─────┴──────┴─────┴───────────┴──────┴─┴──────┴──────┴──────┴────────┴────┴───────┴──────────┘
    NOTĂ:
    *) nedeterminată/determinată . . . . luni.
    **) se va completa după cum urmează:
    cod: N/. . . ore/zi - în situaţia în care este cu program normal de lucru
    cod: P/. . . ore/zi - în situaţia în care este cu program parţial de lucru de . . . . . ore/zi
    ***) salariul de încadrare corespunzător postului. Se completează titlu informativ în vederea informării solicitanţilor cu privire la drepturile salariale.
    ****) alte avantaje materiale sau financiare. Se completează titlu informativ în vederea informării solicitanţilor cu privire la alte avantaje materiale sau financiare.
    *****) se va menţiona dacă a mai fost sau nu comunicat la A.J.O.F.M. (cod: D - pentru cele comunicate şi neocupate, cod: N - pentru cele care nu au mai fost comunicate).
     
    Data . . . . . . . . . . . .
     
    Director general
    sau altă persoană autorizată


  Anexa 2

  ────────
  (Anexa nr. 5 la norme)
  ────────────────────────
    AGENŢIA PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ
    A JUDEŢULUI . . . . . . . . . . /MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
     
    CERTIFICAT
    privind stagiul de cotizare realizat anterior datei de 1 martie 2002
     
    Doamna/Domnul . . . . . . . . . . . . ., cod numeric personal . . . . . . . . , domiciliată/domiciliat în localitatea . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . nr. . . , bl. . . , sc. . . , et. . . ., ap. . . ., judeţul/sectorul . . . . . . . . ,
    a realizat un stagiu de cotizare de . . . ani, . . . luni, . . . zile, după cum urmează:
    - prin contract individual de muncă, în perioada . . . . . . . . . . . . . .
    Total: ani . . . . , luni . . . . , zile . . .;
    - în calitate de membru cooperator, în perioada . . . . . . . . . . . . . . .
    Total: ani . . . . , luni . . . . , zile . . .;
    - pe baza raporturilor de serviciu, realizate în perioada . . . . . . . . . . .
    Total: ani . . . . , luni . . . . , zile . . .;
    - pe baza altor acte prevăzute de lege, în perioada . . . . . . . . . . . . .
    Total: ani . . . . , luni . . . . , zile . . .
    Dovada vechimii în muncă recunoscute pentru stabilirea drepturilor de şomaj, asimilată cu stagiul de cotizare, s-a făcut pe baza carnetului de muncă/altor acte prevăzute de lege.
     
    Director executiv,
    . . . . . . . . . . . . . .
     
    Întocmit,
    . . . . . . . . . . . . . .
    (numele şi prenumele)
     
    . . . . . . . . . . . . . .
    (semnătura)


  Anexa 3

  ────────
  (Anexa nr. 13 la norme)
  ────────────────────────
      Nr. ...............

                                ANGAJAMENT
      Subsemnata/Subsemnatul ..........., posesoare/posesor a/al actului de
      identitate ..... seria ...... nr. ......, codul numeric personal ........,
      cu domiciliul în ....., str. ..... nr. ....., bl. ..., sc. ..., ap. ...,
      judeţul/sectorul ......., înregistrată/înregistrat în evidenţa Agenţiei
      pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului ................./Municipiului
      Bucureşti, Agenţia locală sector ............, având, după caz, Carnetul
      de evidenţă nr. ......., în calitate de beneficiară/beneficiar a/al
      dreptului/drepturilor prevăzute la articolul/articolele ............*)
      din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi
      stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările
      ulterioare, mă oblig să restitui imediat şi în mod integral sumele acordate,
      în situaţia în care raporturile de muncă/de serviciu încetează, într-o
      perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă, din
      următoarele motive:
      a) în temeiul art. 55 lit. b), art. 56 lit. g) şi i), art. 61 lit. a) şi
      al art. 79 din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, cu modificările şi
      completările ulterioare;
      b) în temeiul art. 61 lit. b) din Legea nr. 53/2003, cu modificările şi
      completările ulterioare, dacă a fost condamnat prin hotărâre
      judecătorească definitivă;
      c) în temeiul art. 84 alin. (1) lit. b) şi e), alin. (2) lit. f) şi g) şi
      alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
      republicată, cu modificările ulterioare.
      Întocmit în**) ...... la data de .........., în două exemplare, dintre
      care am primit un exemplar.

      Semnătura***) ......................

      Completat şi semnat în faţa noastră.
      Semnătura****).............. ..................

      Conform art. 76 alin. (2) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi
      completările ulterioare, prezentul angajament constituie titlu executoriu.
  ______________
      *) Se va/vor înscrie articolul/articolele din lege.
      **) Localitatea, judeţul.
      ***) Semnătura persoanei care îşi ia angajamentul.
      ****) Semnătura conducătorului agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă.


  Anexa 4

  ──────────
  (Anexa nr. 14 la norme)
  ───────────────────────
  CONVENŢIE
  Nr. ...../.......
  Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului ........../Municipiului Bucureşti, reprezentată prin ........, având funcţia de ........., denumită în continuare agenţia, şi autoritatea administraţiei publice locale/firma privată/organizaţia neguvernamentală .........., reprezentată prin .........., având funcţia de ..........., denumită în continuare angajatorul, având în vedere, după caz, Contractul de achiziţie publică nr. ..../....., anexat în copie la prezenta convenţie, convin următoarele:
  1. Angajatorul încadrează în muncă pe perioadă determinată de cel mult 12 luni un număr de ...... şomeri înregistraţi la agenţie.
  Tabelul nominal cu persoanele încadrate în muncă din rândul şomerilor înregistraţi la agenţie este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta convenţie.
  2. Agenţia se obligă să subvenţioneze, conform legii, în limita sumelor alocate din buget cu această destinaţie, pe o perioadă de ......*), cheltuielile efectuate de angajator pentru fiecare şomer încadrat în muncă, după cum urmează:
  a) în perioada 1 aprilie - 31 octombrie, 70% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare în luna pentru care se face plata;
  b) în perioada 1 noiembrie - 31 martie, un salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare în luna pentru care se face plata, la care se adaugă contribuţiile de asigurări sociale datorate de angajator**), aferente salariului subvenţionat.
  3. Subvenţia:
  a) se acordă conform prevederilor legale, în limita sumelor alocate din buget cu această destinaţie;
  b) se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat de persoanele încadrate în muncă în baza prezentei convenţii, fără a depăşi numărul de ore aferent programului normal de lucru din luna pentru care se acordă subvenţia;
  c) se acordă lunar în baza cererii de finanţare avizate şi a celorlalte documente prevăzute de lege;
  d) nu se acordă pe perioada în care autorizarea/acreditarea angajatorului pentru derularea activităţilor subvenţionate potrivit art. 78 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, este suspendată sau, după caz, retrasă, pentru ca angajatorii care sunt obligaţi, potrivit legii, să fie autorizaţi/acreditaţi.
  4. Pentru acordarea subvenţiei angajatorul se obligă să depună documentaţia necesară la autoritatea administraţiei publice locale şi la agenţie, în condiţiile şi la termenele prevăzute de lege.
  5. Angajatorul are obligaţia de a comunică agenţiei orice modificare a condiţiilor care au condus la încheierea prezentei convenţii, derularea acesteia şi acordarea subvenţiei, după caz, inclusiv suspendarea/retragerea autorizării/acreditării pentru derularea activităţilor subvenţionate potrivit art. 78 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  6. Agenţia îşi exercită dreptul de control asupra:
  a) îndeplinirii condiţiilor legale pentru încheierea prezentei convenţii, derularea acesteia şi acordarea subvenţiei prevăzute la art. 78 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) nerespectării de către angajator a obligaţiilor prevăzute de prezenta convenţie.
  În situaţia constatării nerespectării condiţiilor legale avute în vedere la încheierea prezentei convenţii şi pentru acordarea sumelor prevăzute la art. 78 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a nerespectării de către angajator a obligaţiilor sale, prezenta convenţie se reziliază, debitele urmând a fi recuperate conform legii.
  7. Agenţia poate rezilia convenţia, în principal:
  a) în situaţiile prevăzute la pct. 6;
  b) la solicitarea autorităţii administraţiei publice locale, în situaţia în care aceasta nu are statutul de angajator;
  c) în cazul retragerii autorizării/acreditării angajatorului pentru derularea activităţilor subvenţionate potrivit art. 78 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul angajatorilor care sunt obligaţi, potrivit legii, să fie autorizaţi/acreditaţi;
  d) în caz de forţă majoră constatată de o autoritate competentă.
       
    AgenţiaAngajatorul
    Director executiv,Director general sau altă persoană autorizată,
    ...................
    .............................
    Avizat,
    Autoritatea administraţiei publice locale ...........

  ---------- Notă *) Perioada poate fi de cel mult 12 luni. Notă **) Contribuţiile de asigurări sociale prevăzute la art. 51 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

  Anexă

  ────
  la convenţie
  ────────────
      Judeţul ...................................
      Angajatorul ...............................
      Sediul/adresa .............................
      Contul/Banca ..............................
      Codul fiscal ..............................
      Telefon ...................................

                               TABEL NOMINAL
      cu persoanele încadrate în muncă, conform prevederilor
      art. 78 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor
      pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu
                  modificările şi completările ulterioare

                            Convenţia nr. ....../........
    Nr. crt.Numele şi prenumeleCodul numeric personalCategoria de serviciiOcupaţia Cod CORNumărul şi data încheierii contractului individual de muncăDurata contractului individual de muncăSemnătura angajatului
    01234567
                   

      NOTĂ:
      Coloana 3 se va completa cu serviciile derulate în scopul dezvoltării
      comunităţii locale.

                           Angajatorul
            Director general sau altă persoană autorizată,
            ..............................................


  Anexa 5

  ────────
  (Anexa nr. 15 la norme)
  ────────────────────────
  CONVENŢIE
  Nr. ..../..........
  Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului ......../Municipiului Bucureşti, reprezentată prin ......, având funcţia de ......., denumită în continuare agenţia, şi persoana juridică (fizică) ........., reprezentată prin ............., având funcţia de ......., denumită în continuare angajatorul, convin următoarele:
  1. Angajatorul încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată un număr de ....... absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ, care la data absolvirii studiilor nu aveau raporturi de muncă sau de serviciu.
  Tabelul nominal cu absolvenţii încadraţi în muncă este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta convenţie.
  2. Angajatorul se obligă:
  a) să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor prevăzute la pct. 1 pe o perioadă de cel puţin 3 ani de la data încadrării în muncă;
  b) să restituie în totalitate agenţiei sumele încasate pentru fiecare absolvent pentru care încetează raporturile de muncă sau de serviciu, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă ori de serviciu, în cazul în care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale absolvenţilor prevăzuţi la pct. 1 anterior termenului de 3 ani, în temeiul unuia dintre motivele prevăzute la art. 83 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
  c) să deducă, în condiţiile legii, din suma reprezentând contribuţia de ...%*) sumele cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
  d) să depună, pentru verificarea şi acordarea sumelor cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, odată cu declaraţia lunară privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj aferentă lunii respective şi tabelul prevăzut de lege în acest sens, însoţit de copii de pe pontaj şi statul de plată;
  e) să depună declaraţia lunară privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi documentele prevăzute de lege pentru verificarea sumelor cuvenite, până la expirarea termenului legal pentru depunerea acestei declaraţii;
  f) să comunice agenţiei orice modificare a condiţiilor care au condus la încheierea prezentei convenţii, derularea acesteia şi acordarea sumelor prevăzute la art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
  g) să respecte dispoziţiile art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  3. Agenţia se obligă să acorde sumele cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile legale, prin deducere de către angajator din contribuţia de ......%*) pe care acesta este obligat să o vireze lunar la bugetul asigurărilor pentru şomaj.
  În situaţia în care sumele cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sunt mai mari, diferenţa se plăteşte de agenţie conform prevederilor art. 61 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  4. Sumele cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi constau în:
  a) suma reprezentând contribuţia de .......%*) aplicată asupra fondului total de salarii brute lunare realizat de absolvenţii încadraţi prevăzuţi la pct. 1 şi constituit din elementele prevăzute la art. 13 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
  __________ Notă *) Cota contribuţiei datorate de angajatori la bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit art. 26 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  b) subvenţia prevăzută, după caz, la art. 80 alin. (1) lit. a), b) şi c) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  5. Agenţia îşi exercită dreptul de control asupra:
  a) îndeplinirii condiţiilor legale pentru încheierea prezentei convenţii, derularea acesteia şi acordarea sumelor prevăzute la art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) nerespectării de către angajator a obligaţiilor prevăzute de prezenta convenţie.
  6. În situaţia constatării nerespectării condiţiilor legale avute în vedere la încheierea prezentei convenţii, pe perioada derulării acesteia şi pentru acordarea sumelor prevăzute la art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a nerespectării de către angajator a obligaţiilor sale, agenţia va aplica sancţiunile prevăzute de lege şi va recupera debitele conform legii.
       
    Agenţia Director executiv,                Angajatorul Director general sau altă persoană autorizată,
    .......................           .............................


  Anexă

  ──────
  la convenţie
  ────────────
      Judeţul ...................................
      Angajatorul ...............................
      Sediul/adresa .............................
      Contul/Banca ..............................
      Codul fiscal ..............................
      Telefon ...................................

                                 TABEL NOMINAL
      cu absolvenţii instituţiilor de învăţământ încadraţi în muncă,
      conform prevederilor art. 80 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul
      asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă,
                cu modificările şi completările ulterioare

                           Convenţia nr. ......./........
    Nr. crt.Numele şi prenumeleCodul numeric personalCategoria de absolvenţi*)Anul absolvirii/ Numărul diplomei/ adeverinţeiNumărul şi data încheierii contractului individual de muncă/data angajăriiOcupaţia Cod CORSemnătura angajatului
    01234567
                   

      În situaţia în care absolvenţii provin din rândul persoanelor cu handicap,
      codurile corespunzătoare studiilor absolvite vor fi însoţite de litera "H".

                              Angajatorul
                 Director general sau altă persoană autorizată,
                 ..............................................

  ---------
      *) Coloana 3 se va completa după cum urmează:
      ● cod A - absolvenţi ai ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de
        arte şi meserii;
      ● cod B - absolvenţi de învăţământ secundar superior sau învăţământ
        postliceal;
      ● cod C - absolvenţi de învăţământ superior.


  Anexa 6

  ────────
  (Anexa nr. 16 la norme)
  ──────────────────────
      Judeţul ...................................
      Angajatorul ...............................
      Sediul/adresa .............................
      Contul/Banca ..............................
      Codul fiscal ..............................
      Telefon ...................................

                               TABEL NOMINAL
      cu absolvenţii instituţiilor de învăţământ încadraţi în muncă,
      conform prevederilor art. 80 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul
      asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă,
      cu modificările şi completările ulterioare, pentru stabilirea sumelor
      cuvenite angajatorilor din bugetul asigurărilor pentru şomaj

                              Convenţia nr. ....../......
                                  Luna ... anul ...

  ┌─┬─────────┬────────┬─────────┬──────────┬───────┬──────────┬───────┬─────────┐
  │N│Numele │Codul │Categoria│Drepturi │Numărul│Suma │Sume │ │
  │r│ şi │numeric │de absol-│salariale,│orelor │cuvenită │plătite│Obser- │
  │c│prenumele│personal│venţi*) │din │efectiv│pentru │****) │vaţii │
  │r│ │ │ │care:**) │lucrate│timpul │ │*****) │
  │t│ │ │ │ │ │efectiv │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │lucrat***)│ │ │
  ├─┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼─────────┤
  │0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
  ├─┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼─────────┤
  │1│ │ │ │... │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │... │ │ │ │ │
  ├─┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼─────────┤
  │.│ │ │ │... │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │... │ │ │ │ │
  ├─┴─────────┴────────┴─────────┴──────────┴───────┼──────────┼───────┼─────────┘
  │ TOTAL │ A1 │ B1 │
  ├─────────────────────────────────────────────────┴──────────┼───────┤
  │Suma reprezentând scutirea de la plata contribuţiei datorate│ │
  │de angajator la BAS aferentă absolvenţilor încadraţi în │ C2 │
  │condiţiile art. 80 din Legea nr. 76/2002 (2,5% x Total B1) │ │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ TOTAL SUME CUVENITE potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002 │ │
  │ (Total A1 + Total C1) │ │
  └────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘

      În situaţia în care absolvenţii provin din rândul persoanelor cu handicap,
      codurile corespunzătoare studiilor absolvite vor fi însoţite de litera "H".


                           Angajatorul
             Director general sau altă persoană autorizată,
             .............................................

  ----------
      *) Coloana 3 se completează după cum urmează:
      ● cod A - absolvenţi ai ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de
        arte şi meserii;
      ● cod B - absolvenţi de învăţământ secundar superior sau învăţământ
        postliceal;
      ● cod C - absolvenţi de învăţământ superior.
      **) Coloana 4 se completează prin evidenţierea separată a drepturilor care
      se înscriu în carnetul de muncă (salariul de bază lunar brut, sporuri,
      indemnizaţii, alte adaosuri, salariu de merit, sporul de vechime în muncă
      etc.).
      ***) Coloana 6 se completează cu suma cuvenită pentru timpul efectiv lucrat,
      din cuantumul subvenţiei prevăzute la art. 80 alin. (1) lit. a)-c) din
      Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, acordată
      angajatorului în funcţie de categoria absolventului.
      ****) Coloana 7 se completează cu sumele plătite absolvenţilor reprezentând
      elementele constitutive ale fondului total de salarii brute lunare prevăzute
      la art. 13 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind
      sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă,
      aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi
      completările ulterioare.
      *****) Coloana 8 se completează, după caz, cu data şi motivul încetării/
      suspendării/reluării după suspendare a raporturilor de muncă sau de
      serviciu.


  Anexa 7

  ────────
  (Anexa nr. 17 la norme)
  ────────────────────────
  ACT ADIŢIONAL
  la Convenţia nr. ....../........
  Încheiat la data de ........................
  între Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului ......../Municipiului Bucureşti, reprezentată prin ......., având funcţia de ......, denumită în continuare agenţia, şi angajatorul ......, reprezentat prin ........, având funcţia de ......., prin care se stabilesc următoarele:
  1. Angajatorul asigură prin furnizorul de formare profesională*) ..........., autorizat în condiţiile legislaţiei privind formarea profesională a adulţilor prin Autorizaţia seria ..... nr. ........ din data de ....., un program de formare profesională sub formă de curs de**) ... pentru ocupaţia de ..., pentru un număr de ... absolvenţi, încadraţi în muncă în condiţiile art. 80 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
  2. La finalizarea programului de formare prevăzut la pct. 1, angajatorul solicită agenţiei suportarea cheltuielilor aferente pregătirii profesionale a absolvenţilor care au promovat examenul de absolvire.
  3. Pentru decontarea cheltuielilor efectuate cu pregătirea profesională a absolvenţilor care au promovat examenul de absolvire, angajatorul va prezenta documentaţia prevăzută la art. 58 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  4. Agenţia se obligă să suporte, în condiţiile legii, cheltuielile aferente pregătirii profesionale a absolvenţilor care au promovat examenul de absolvire.
       
    Agenţia Director executiv,                      Angajatorul Director general sau altă persoană autorizată,
              .....................                 .............................

  --------- Notă *) Se va menţiona denumirea furnizorului de formare profesională autorizat prin care angajatorul asigură formarea profesională a absolvenţilor. Notă **) Se va înscrie: iniţiere, calificare, recalificare, perfecţionare sau specializare.


  Anexa 8

  ────────
  (Anexa nr. 19 la norme)
  ────────────────────────
  CONVENŢIE
  Nr. .../.........
  Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului .........../Municipiului Bucureşti, reprezentată prin ..........., având funcţia de .........., denumită în continuare agenţia, şi persoana juridică (fizică) ......., reprezentată prin ......, având funcţia de ......., denumită în continuare angajatorul, având un număr de*) ........ angajaţi, convin următoarele:
  1. Angajatorul încadrează în muncă:
  A. pe perioadă nedeterminată un număr de:
  a) ........ şomeri în vârstă de peste 45 de ani, înregistraţi în evidenţa agenţiei;
  b) ........ şomeri părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale, înregistraţi în evidenţa agenţiei;
  c) ........ persoane cu handicap;
  B. un număr de:
  a) ................... şomeri înregistraţi în evidenţa agenţiei care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensie anticipată parţială;
  b) ................... şomeri înregistraţi în evidenţa agenţiei care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă şi nu îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensie anticipată parţială.
  Tabelul nominal cu persoanele încadrate în muncă este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta convenţie.
  2. Angajatorul se obligă:
  a) să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor prevăzute la pct. 1 lit. A pe o perioadă de cel puţin 2 ani de la data încadrării în muncă;
  b) să respecte dispoziţiile art. 85 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
  c) să restituie în totalitate agenţiei sumele încasate pentru fiecare persoană pentru care încetează raporturile de muncă sau de serviciu, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, în cazul în care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor prevăzute la pct. 1 lit. A anterior termenului de 2 ani, în temeiul unuia dintre motivele prevăzute la art. 83 alin. (2) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
  d) să deducă, în condiţiile legii, din suma reprezentând contribuţia de ... %**) sumele cuvenite potrivit art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
  e) să depună pentru verificarea şi acordarea sumelor cuvenite potrivit art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, odată cu declaraţia lunară privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj aferentă lunii respective, şi tabelul prevăzut de lege în acest sens, însoţit de copii de pe pontaj şi statul de plată;
  f) să depună declaraţia lunară privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi documentele prevăzute de lege pentru verificarea sumelor cuvenite, până la expirarea termenului legal pentru depunerea declaraţiei lunare;
  g) să comunice agenţiei orice modificare a condiţiilor care au condus la încheierea prezentei convenţii, derularea acesteia şi acordarea sumelor prevăzute la art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  3. Agenţia se obligă să acorde sumele cuvenite potrivit art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile legale, prin deducere de către angajator din contribuţia de ......%*) pe care acesta este obligat să o vireze lunar la bugetul asigurărilor pentru şomaj.
  În situaţia în care sumele cuvenite potrivit art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sunt mai mari, diferenţa se plăteşte de agenţie conform prevederilor art. 61 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  4. Sumele cuvenite potrivit art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi constau în:
  a) suma reprezentând contribuţia de ...... %*) aplicată asupra fondului total de salarii brute lunare realizat de persoanele încadrate în muncă prevăzute la pct. 1 lit. Aa) şi b) şi constituit din elementele prevăzute la art. 13 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) subvenţia prevăzută, după caz, la art. 85 alin. (1), (2) şi (5) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  5. Agenţia îşi exercită dreptul de control asupra:
  a) îndeplinirii condiţiilor legale pentru încheierea prezentei convenţii, derularea acesteia şi acordarea sumelor prevăzute la art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) nerespectării de către angajator a obligaţiilor prevăzute de prezenta convenţie.
  6. În situaţia constatării nerespectării condiţiilor legale avute în vedere la încheierea prezentei convenţii, pe perioada derulării acesteia şi pentru acordarea sumelor prevăzute la art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a nerespectării de către angajator a obligaţiilor sale, agenţia va aplica sancţiunile prevăzute de lege şi va recupera debitele conform legii.
  __________ Notă *) Se va completa în cazul în care angajatorul încadrează în muncă persoane cu handicap. Notă **) Cota contribuţiei datorate de angajatori la bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit art. 26 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
       
    Agenţia Director executiv,                         Angajatorul Director general sau altă persoană autorizată,
    ..................................................


  Anexă

  ────────
  la convenţie
  ──────────────
      Judeţul ........................................
      Angajatorul ..................................
      Sediul/adresa ..............................
      Contul/Banca ..............................
      Codul fiscal ................................
      Telefon ........................................

                                   TABEL NOMINAL
      cu persoanele încadrate în muncă, conform prevederilor art. 85
      din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj
      şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi
                               completările ulterioare

                                Convenţia nr. .../...
    Nr. crt.Numele şi prenumeleCodul numeric personalCategoria de persoane*)Numărul şi data încheierii contractului individual de muncă/Data angajăriiData îndeplinirii condiţiilor de pensionare**)Ocupaţia Cod CORSemnătura angajatului
    01234567
                   

                                  Angajatorul
               Director general sau altă persoană autorizată,
               .............................................

  ---------
      *) Coloana 3 se va completa după cum urmează:
      ● cod A - şomeri în vârstă de peste 45 de ani, înregistraţi în evidenţa
        agenţiei;
      ● cod B - şomeri părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale,
        înregistraţi în evidenţa agenţiei;
      ● cod C - persoane cu handicap;
      ● cod D - şomeri înregistraţi în evidenţa agenţiei, care în termen de
        3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru acordarea
        pensiei anticipate parţiale;
      ● cod E - şomeri înregistraţi în evidenţa agenţiei, care în termen de
        3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru acordarea
        pensiei pentru limită de vârstă şi nu îndeplinesc condiţiile pentru a
        solicita pensie anticipată parţială.
      **) Coloana 5 se va completa numai pentru categoriile de persoane
          prevăzute la codurile D şi E.


  Anexa 9

  ────────
  (Anexa nr. 20 la norme)
  ────────────────────────
      Judeţul ...................................
      Angajatorul ...............................
      Sediul/adresa .............................
      Contul/Banca ..............................
      Codul fiscal ..............................
      Telefon ...................................

                                   TABEL NOMINAL
      cu persoanele încadrate în muncă, conform prevederilor art. 85 din Legea
      nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea
      ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare,
      pentru stabilirea sumelor cuvenite angajatorilor din bugetul asigurărilor
                                   pentru şomaj

                                  Convenţia nr. .../...
                                   Luna ... anul ...

  ┌─┬─────────┬────────┬─────────┬──────────┬───────┬──────────┬───────┬─────────┐
  │N│Numele │Codul │Categoria│Drepturi │Numărul│Suma │Sume │ │
  │r│ şi │numeric │de per- │salariale,│orelor │cuvenită │plătite│Obser- │
  │c│prenumele│personal│soane*) │din │efectiv│pentru │****) │vaţii │
  │r│ │ │ │care:**) │lucrate│timpul │ │*****) │
  │t│ │ │ │ │ │efectiv │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │lucrat***)│ │ │
  ├─┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼─────────┤
  │0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
  ├─┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼─────────┤
  │1│ │ │ │... │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │... │ │ │ │ │
  ├─┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼─────────┤
  │.│ │ │ │... │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │... │ │ │ │ │
  ├─┴─────────┴────────┴─────────┴──────────┴───────┼──────────┼───────┼─────────┘
  │ TOTAL │ A1 │ B1 │
  ├─────────────────────────────────────────────────┴──────────┴───────┤
  │Suma reprezentând scutirea de la plata contribuţiei datorate de │
  │angajator la BAS aferentă persoanelor prevăzute la art. 85 │
  │alin. (1) din Legea nr. 76/2002, încadrate în muncă în condiţiile │
  │ acestui articol (2,5% x Total B1) C1 │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ TOTAL SUME CUVENITE potrivit art. 85 din Legea nr. 76/2002 │
  │ (Total A1 + Total C1) │
  └────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                            Angajatorul
               Director general sau altă persoană autorizată,
               ..............................................

  ---------
      *) Coloana 3 se completează după cum urmează:
      ● cod A - şomeri în vârstă de peste 45 de ani, înregistraţi în evidenţa
        agenţiei;
      ● cod B - şomeri părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale,
        înregistraţi în evidenţa agenţiei;
      ● cod C - persoane cu handicap;
      ● cod D - şomeri înregistraţi în evidenţa agenţiei, care în termen de
        3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru acordarea
        pensiei anticipate parţiale;
      ● cod E - şomeri înregistraţi în evidenţa agenţiei, care în termen de
        3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru acordarea
        pensiei pentru limită de vârstă şi nu îndeplinesc condiţiile pentru
        a solicita pensie anticipată parţială.
      **) Coloana 4 se completează numai pentru categoriile de persoane
      prevăzute la codurile A şi B. Se evidenţiază separat toate drepturile
      acestor persoane, care se înscriu în carnetul de muncă (salariul de bază
      lunar brut, sporuri, indemnizaţii, alte adaosuri, salariu de merit,
      sporul de vechime în muncă etc.).
      ***) Coloana 6 se completează cu suma cuvenită pentru timpul efectiv
      lucrat, din cuantumul subvenţiei prevăzute la art. 85 alin. (1), (2) şi
      (5) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
      acordată angajatorului.
      ****) Coloana 7 se completează numai pentru categoriile de persoane
      prevăzute la codurile A şi B, cu sumele plătite acestora reprezentând
      elementele constitutive ale fondului total de salarii brute lunare
      prevăzute la art. 13 din Normele metodologice de aplicare a Legii
      nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea
      ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002,
      cu modificările şi completările ulterioare.
      *****) Coloana 8 se completează, după caz, cu data şi motivul încetării/
      suspendării/reluării după suspendare a raporturilor de muncă sau de
      serviciu.


  Anexa 10

  ──────────
  (Anexa nr. 21 la norme)
  ────────────────────────
  Judeţul ...................................
  Angajatorul ...............................
  Sediul/adresa .............................
  Contul/Banca ..............................
  Codul fiscal ..............................
  Telefon/fax ...............................
  Către
  Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă
  a Judeţului ............./Municipiului Bucureşti
  ........./(angajatorul) ......., reprezentat prin ........, având funcţia de ........., vă solicit să aprobaţi diminuarea sumei reprezentând contribuţia lunară de ... %*) datorată bugetului asigurărilor pentru şomaj cu ..., calculate conform art. 62 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  Anexăm tabelul nominal cu şomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă încadraţi în muncă în anul ... şi contractele individuale de muncă, în copie, ale persoanelor cuprinse în tabelul nominal.
  ________ Notă *) Cota contribuţiei datorate de angajatori la bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit art. 26 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  Data
  .....
  Angajatorul
  Director general sau altă persoană autorizată,
  ..............................................

  Anexă

  ────────
  la convenţie
  ────────────
      Judeţul ...................................
      Angajatorul ...............................
      Sediul/adresa .............................
      Contul/Banca ..............................
      Codul fiscal ..............................
      Telefon ...................................

                                  TABEL NOMINAL
      cu şomerii încadraţi în muncă, conform prevederilor art. 93 din Legea
      nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea
      ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare
    Nr. crt.Numele şi prenumeleCodul numeric personalNumărul şi data încheierii contractului individual de muncăDurata contractului individual de muncăOcupaţia Cod CORSemnătura angajatului
    0123456
                 
    DataAngajatorul Director general sau altă persoană autorizată,
    ................
    .............................


  Anexa 11

  ──────────
  (Anexa nr. 23 la norme)
  ───────────────────────
  Către
  Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a
  Judeţului ................../Municipiului Bucureşti
       
    Subsemnata/Subsemnatul ......................................., codul numeric personal ............................., absolventă/absolvent a/al instituţiei de învăţământ/şcolii speciale .............................., anul ................ luna .............................................., înregistrată/înregistrat în evidenţa Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului ................./ Municipiului Bucureşti, agenţia locală sector ..............., solicit acordarea dreptului sub formă de primă prevăzut la art. 731 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere că începând cu data de .............................. sunt angajată/angajat în baza actului*) nr. ............/.................... la unitatea .................... din localitatea ........................, în meseria/profesia ................ .
    Data .................Semnătura ..................
    -------- *) Se va înscrie numărul contractului individual de muncă sau al deciziei de numire.


  Anexa 12

  ────────
  (Anexa nr. 24 la norme)
  ──────────────────────
  Către
  Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului ......../
  Municipiului Bucureşti
       
    Subsemnata/Subsemnatul .............., codul numeric personal .............., absolventă/absolvent a/al instituţiei de învăţământ/şcolii speciale ..........., anul ..............., luna ........................, solicit acordarea dreptului prevăzut la art. 731 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere că începând cu data de ....................... sunt angajată/angajat cu program normal de lucru, pentru o perioadă mai mare de 12 luni, în baza actului*) nr. .........../.............. la unitatea .... din localitatea ............., în meseria/profesia ..........., fapt care a condus la încetarea plăţii indemnizaţiei de şomaj de care beneficiam, în temeiul art. 44 lit. a) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    Precizez că am menţinut raporturile de muncă/serviciu cu angajatorul la care m-am încadrat în muncă pe o perioadă de cel puţin 12 luni.
    Data .................Semnătura ..................
    *) Se va înscrie numărul contractului individual de muncă sau al deciziei de numire.


  Anexa 13

  ──────────
  (Anexa nr. 25 la norme)
  ────────────────────────
  Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă
  a Judeţului ..................../Municipiului Bucureşti
  CERTIFICAT
  privind stagiul de cotizare ulterior datei de 1 martie 2002
     
    Doamna/Domnul ...................., cod numeric personal ..................., domiciliată/domiciliat în localitatea .................., str. ................. nr. ..........., bl. ..........., sc. .........., et. ........., ap. .........., judeţul/sectorul ............................., a realizat un stagiu de cotizare de ............ ani, ........... luni, ............. zile, după cum urmează:
    - în calitate de asigurat obligatoriu prin efectul legii, în perioada .......
    Total: ani ........., luni, ........., zile .........;
    - în calitate de asigurat în baza unui contract de asigurare pentru şomaj, în perioada ......................
    Total: ani ........., luni ........., zile ......... .
    Certificarea stagiului de cotizare s-a făcut conform prevederilor art. 19 alin. (2) din Normelemetodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    Director executiv, .................................
    Întocmit,
    .................................  (numele şi prenumele)
    ................................ (semnătura)


  Anexa 14

  ──────────
  (Anexa nr. 26 la norme
  ──────────────────────
      Numar de înregistrare la angajator ......... data ...........

                             ADEVERINTA
    A. Date de identificare a angajatorului:
    Denumire/nume ...................................
    Codul unic de înregistrare/codul fiscal .........
    Cod CAEN ........................................
    Adresa ..........................................
    Telefon/fax .....................................
    E-mail/pagină internet ...........................
    B. Date privind plata contribuţiilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj:
    B.1. Pentru doamna/domnul .................................................., CNP ..................................., care se legitimează cu BI/CI/Adeverinţă seria ...... numărul ................, salariat din data de ................, în data de ....................... în calitatea noastră de angajator, am reţinut şi virat la bugetul asigurărilor pentru şomaj sumele reprezentând contribuţia individuală în cotă de 1% şi contribuţia datorată de angajator după cum urmează;
                   
    Nr. crt.Luna şi anulBaza de calcul (BC)Suma reprezentând contribuţia individualăInstrument de plată, numărul şi data acestuiaSuma reprezentând contribuţia datorată de angajatorInstrument de plată, numărul şi data acestuiaNumărul şi data înregistrării la A.J.O.F.M./A.M.O.F.M. a Declaraţiei lunare privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj
    12345678
    1              
    ...              
    12              
       
    NOTĂ:
    - Se completează descrescător pentru maxim 12 luni de la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu pentru care angajatorul a virat la bugetul asigurărilor pentru şomaj sumele reprezentând contribuţiile prevăzute de lege.
    - BC - baza lunară de calcul asupra căreia se aplică contribuţia individuală în cotă de 1%, determinată în conformitate cu prevederile art. 14 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002, aprobate prin H.G. nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    - Coloana 4 se completează cu suma rezultată prin aplicarea cotei de 1% asupra bazei de calcul prevăzute la coloana 3.
    - Coloana 6 se completează cu suma rezultată prin aplicarea cotei contribuţiei datorate de angajator asupra sumei plătite persoanei reprezentând elementele constitutive ale fondului total de salarii brute lunare prevăzute la art. 13 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002, aprobate prin H.G. nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    - Pentru lunile pentru care angajatorul a încasat de la A.J.O.F.M./A.M.O.F.M. diferenţa dintre drepturile băneşti cuvenite potrivit legii ca urmare a convenţiei încheiate şi suma reprezentând contribuţia datorată de angajator, coloana 7 se completează cu numărul şi data convenţiei încheiate.
    B.2. În calitatea noastră de angajator (se completează varianta corespunzătoare):
    [] nu înregistrăm debite la Bugetul asigurărilor pentru şomaj
    [] pentru perioada .................... nu s-a reţinut şi virat contribuţia individuală în sumă totală de .................. şi plătit contribuţia datorată de angajator în sumă de ................
    [] ne regăsim în una din situaţiile prevăzute la art. 34 alin. (2) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ........ perioada ................................. .
    C. Date privind raporturile de muncă sau de serviciu ale salariatului:
    Actul în baza căruia a fost încadrat în muncă, număr şi data ................
    Data angajării ........................ .
    Data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu ........................
    Perioade pentru care raporturile de muncă sau de serviciu au fost suspendate*):
    Data de suspendare ............ data de încetare a suspendării .............. motivul suspendării**) ....................................................... .
    *) se completează pentru fiecare perioadă de suspendare
    **) în cazul suspendării pentru incapacitate temporară de muncă se va specifica numărul de zile de concediu medical.
    Sub sancţiunile aplicate falsului în acte publice, declar că am examinat întreg conţinutul acestei adeverinţe şi în conformitate cu informaţiile furnizate, o declar corectă şi completă.
    Administrator/Director/Reprezentant legal Nume şi prenume, funcţia  (în clar) .........................................Compartimentul .................. Nume şi prenume, funcţia  (în clar) ...............................

  ---------