REGULAMENT din 21 septembrie 2022de organizare și funcționare a pieței contractelor la termen de energie electrică, organizată de Societatea Bursa Română de Mărfuri - S.A.
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 23 septembrie 2022 Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 117 din 21 septembrie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 933 din 23 septembrie 2022.


  Capitolul I Scop și domeniu de aplicare

  Articolul 1

  Prezentul regulament stabilește cadrul organizat pentru tranzacționarea energiei electrice pe piața contractelor la termen de energie electrică, prin intermediul unor platforme de tranzacționare electronice administrate de Societatea Bursa Română de Mărfuri - S.A.


  Articolul 2

  Prezentul regulament stabilește prevederi privind:
  a) cerințe specifice de participare la piața contractelor la termen de energie electrică;
  b) produsele disponibile pentru tranzacționare;
  c) transparența pieței contractelor la termen de energie electrică.


  Articolul 3

  Prezentul regulament se aplică:
  a) participanților la piața contractelor la termen de energie electrică;
  b) Bursei Române de Mărfuri - S.A., în calitate de operator al pieței contractelor la termen de energie electrică.


  Capitolul II Definiții și abrevieri

  Articolul 4
  (1) În înțelesul prezentului regulament, termenii de mai jos au semnificațiile următoare:
  a) broker - persoana fizică ce acționează în numele și pe seama unui participant în relația cu Bursa Română de Mărfuri - S.A., având ca principale atribuții introducerea și întreținerea ordinelor în timpul sesiunilor de tranzacționare/licitațiilor, și care are dreptul de a angaja răspunderea participantului pe care îl reprezintă în relația cu Bursa Română de Mărfuri - S.A.;
  b) contraparte - Bursa Română de Mărfuri - S.A., care asigură rolul de contraparte pe piață conform procedurilor specifice și reglementărilor contrapărții; contrapartea se interpune, din punct de vedere financiar, între vânzător și cumpărător, devenind cumpărător pentru vânzător, respectiv vânzător pentru cumpărător, în scopul asigurării procesului de decontare a tranzacției încheiate pe piață, în numele acestora;
  c) convenție de participare - acord standard definit de Bursa Română de Mărfuri - S.A., încheiat cu un participant, care prevede drepturile și obligațiile reciproce ale părților privind participarea la piață, stabilit în urma unui proces de consultare publică;
  d) contract standard - contract de vânzare-cumpărare specific tranzacționării electronice, ce reprezintă cantitatea totală de energie electrică, exprimată în MWh, aferentă unui ordin de vânzare/cumpărare pentru întreaga perioadă de livrare și profilul de livrare a unui produs standardizat, rezultată prin înmulțirea puterii medii de livrare pe un interval de decontare cu numărul de intervale de decontare din perioada de livrare a respectivului produs standardizat;
  e) ordin/ofertă de vânzare/cumpărare - ofertă introdusă de către un participant, constând dintr-o pereche preț-cantitate și alte atribute specifice definite pentru fiecare produs în parte și care reprezintă angajamentul ferm al participantului;
  f) participant - persoană fizică sau juridică ce cumpără, vinde sau produce energie electrică, care este implicată în agregare sau care este un consumator dispecerizabil sau un operator de servicii de stocare a energiei, care are drept de participare la piață conform art. 8 alin. (1);
  g) prețul tranzacției - prețul la care s-a efectuat tranzacția, înregistrat și afișat de sistemul de tranzacționare, exprimat în lei/MWh sau EUR/MWh;
  h) produs standard - produs definit în cadrul sistemului de tranzacționare al Bursei Române de Mărfuri - S.A., conform prevederilor art. 6;
  i) raport de tranzacționare - situație emisă de sistemele de tranzacționare ale Bursei Române de Mărfuri - S.A. fiecărui participant pentru tranzacțiile proprii, conținând date complete privind ordinele/ofertele introduse și tranzacțiile încheiate;
  j) reglementările contrapărții - set de reguli ce stabilesc mecanismele de decontare și garantare, precum și drepturile și obligațiile membrilor compensatori și ale contrapărții în cadrul procesului de tranzacționare prin intermediul contrapărții;
  k) sisteme de tranzacționare - sisteme informatice exploatate și administrate de Bursa Română de Mărfuri - S.A. în scopul realizării tranzacțiilor, care aplică un ansamblu de reguli și mecanisme de ofertare, negociere și tranzacționare prevăzute de prezentul regulament;
  l) tranzacție - operațiune încheiată în sistemul de tranzacționare în urma corelării unei oferte de vânzare cu o ofertă de cumpărare, conform algoritmilor specifici ai sistemelor de tranzacționare.
  (2) Definițiile prevăzute la alin. (1) se completează cu definițiile prevăzute în Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 5

  Abrevierile utilizate în cadrul prezentului regulament au următoarele semnificații:
  a) ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;
  b) BRM - Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) - S.A.;
  c) Piața - piața contractelor la termen de energie electrică.


  Capitolul III Produsele standard

  Articolul 6
  (1) BRM organizează sesiuni de tranzacționare pentru produse standard în ceea ce privește următoarele caracteristici:
  a) profilul zilnic al livrărilor:(i) livrare în bandă (oferte la putere medie pe interval de decontare constantă în toate orele zilei);(ii) livrare la puterea medie pe interval de decontare constantă în orele de vârf de sarcină;(iii) livrare la puterea medie pe interval de decontare constantă în orele de gol de sarcină;
  b) puterea medie pe interval de decontare pe contract: 0,1 MW sau multiplu de 0,1 MW.
  c) perioada de livrare a energiei electrice, care poate fi:(i) multiplu de zi, respectiv perioada integrală de minimum 2 zile de livrare consecutive începând cel mai devreme cu a doua zi calendaristică următoare zilei încheierii unei tranzacții; produsul este tranzacționabil doar cu livrare în bandă;(ii) 1 săptămână; produsul este tranzacționabil doar cu livrare în bandă;(iii) soldul lunii, respectiv perioada formată din restul zilelor de livrare din cadrul unei luni calendaristice în curs, începând cu a doua zi calendaristică următoare zilei încheierii unei tranzacții; produsul este tranzacționabil doar cu livrare în bandă;(iv) 1 lună;(v) 1 trimestru;(vi) 1 semestru;(vii) 1 an calendaristic;
  d) data începerii și data finalizării livrării;
  e) cantitatea de energie electrică tranzacționată printr-un contract, exprimată în MWh;
  f) prețul la care este ofertată cantitatea de energie electrică tranzacționată printr-un contract, care reprezintă prețul energiei electrice propus de participantul la tranzacționare, inclusiv componenta Tg a tarifului de transport, exclusiv TVA.
  (2) Descrierea și codificarea fiecărui produs, cu codul cu care acestea sunt disponibile în sistemul de tranzacționare, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.(3) BRM stabilește numărul și tipul de produse disponibile la tranzacționare la un moment dat, dintre cele prevăzute în anexa la prezentul regulament.


  Articolul 7

  Produsele standard prevăzute la art. 6 alin. (1) au următoarele caracteristici:
  a) livrarea energiei electrice se realizează pe baza raportului de tranzacționare emis de sistemele de tranzacționare ale BRM;
  b) obiectul tranzacției este reprezentat de un contract standard sau un multiplu de contracte standard, iar elementele care pot fi modificate de către participant/broker în cadrul sesiunilor de tranzacționare sunt prețul per contract standard și numărul de contracte standard tranzacționate;
  c) prețul și numărul de contracte standard aferente unei tranzacții încheiate rămân fixe pe perioada derulării contractului. Prețul și cantitatea tranzacționată, astfel cum rezultă din raportul de tranzacționare emis de BRM, vor fi în mod obligatoriu stipulate în contractul încheiat între vânzător și cumpărător, contract încheiat în formă materializată sau dematerializată, după caz, în funcție de metoda posttranzacționare agreată de părțile la tranzacție.


  Capitolul IV Participarea la tranzacționare, executarea și garantarea tranzacțiilor

  Articolul 8
  (1) Participarea la tranzacționare este permisă participanților care s-au înscris la piață și manifestă o conduită de piață corectă și preventivă în raport cu restul participanților la piață, conform convenției de participare și procedurilor specifice.(2) Participarea la piață este voluntară.(3) BRM elaborează proceduri specifice ce conțin prevederi detaliate privind mecanismele de tranzacționare aplicabile, desfășurarea sesiunilor de tranzacționare, etapele procesului de tranzacționare și modul de corelare a ordinelor, privind garantarea tranzacțiilor, privind conduita participanților la piață și alte aspecte de reglementare a modului de tranzacționare în baza prezentului regulament, care sunt supuse consultării publice înaintea intrării acestora în vigoare, respectiv a modificării lor.


  Articolul 9
  (1) Tranzacțiile confirmate de sistemul de tranzacționare au caracter ferm și trebuie executate prin una dintre metodele posttranzacționare prevăzute de procedurile specifice.(2) Încheierea și/sau executarea tranzacțiilor sunt garantate financiar, în condițiile prevăzute de procedurile specifice și de reglementările contrapărții, după caz, constituirea de garanții fiind o condiție de participare la tranzacționare.(3) Ulterior încheierii unei tranzacții, participanții asigură operațiunile posttranzacționare, prin intermediul contractelor (standard BRM, contraparte, contract propus de participantul inițiator sau tip EFET), conform procedurii specifice.(4) BRM supraveghează și urmărește modalitatea de încheiere a contractelor în acord cu procedurile specifice, inclusiv în ceea ce privește conformitatea clauzelor contractuale încheiate cu cele ale contractelor propuse înaintea sesiunii de tranzacționare.(5) BRM își poate asuma rolul de contraparte a tranzacțiilor, în condițiile prevăzute de procedurile specifice și de reglementările contrapărții.(6) BRM are dreptul de a percepe și executa garanțiile constituite de participanți în vederea tranzacționării, prevăzute în procedurile specifice.


  Capitolul V Transparența pieței

  Articolul 10
  (1) BRM publică în mod transparent și nerestricționat pe pagina de internet a BRM, în mod continuu și imediat, informații posttranzacționare care cuprind cel puțin următoarele: denumirea produsului tranzacționat, data sesiunii de tranzacționare, numele vânzătorului și cel al cumpărătorului, prețul și volumul tranzacționat, perioada de livrare.(2) În atenția participanților la piață, BRM asigură furnizarea continuă și imediată a raportului de tranzacționare după încheierea unei tranzacții într-un format electronic, care se trimite brokerilor participanți la tranzacție și care conține cel puțin următoarele elemente:
  a) numărul raportului BRM;
  b) data sesiunii de tranzacționare;
  c) denumirea produsului tranzacționat;
  d) puterea, exprimată în MW;
  e) perioada de livrare;
  f) numărul de identificare a fiecărei tranzacții;
  g) numele celuilalt participant la tranzacție, după caz;
  h) calitatea participanților la tranzacție (vânzător/cumpărător);
  i) cantitatea de energie electrică tranzacționată, exprimată în MWh;
  j) prețul tranzacției;
  k) marca de timp.
  (3) Toți participanții la piață au posibilitatea vizualizării în timp real, pe bază de acces securizat prin intermediul sistemului de tranzacționare, a informațiilor privind ofertele și tranzacțiile pentru fiecare produs standardizat.(4) Rezultatele sesiunii de tranzacționare se publică pe pagina proprie de internet a BRM, www.brm.ro, în cadrul secțiunii dedicate tranzacționării pe piețele de energie electrică.


  Articolul 11

  BRM aplică prezentul regulament, procedurile specifice și reglementările contrapărții, după caz, conform dispozițiilor acestora și ale convenției de participare.


  Articolul 12
  (1) Pentru activitățile și serviciile desfășurate, BRM are dreptul de a percepe participanților la piața contractelor la termen de energie electrică tarife și comisioane, după cum urmează:
  a) tarif de înscriere anual (lei/participant/an);
  b) comision de tranzacționare conform grilei de comisioane, aplicat numai participanților - parte în tranzacție.
  (2) În cazul neachitării obligațiilor prevăzute la alin. (1) până la termenul scadent, BRM are dreptul de a suspenda accesul participantului la sesiunile de tranzacționare viitoare, până la momentul achitării obligațiilor.(3) Tarifele și comisioanele percepute sunt instituite în baza deciziei consiliului de administrație al BRM și sunt publicate pe pagina proprie de internet a BRM.


  ANEXĂ

  la regulament
  Produse tranzacționabile

  CodificareDescrierea produsului
  BRM_power_base_phfm_mm-aaaaContract la termen pentru energie electrică livrată în bandă (00.00-24.00 CET de luni până duminică) pe o perioadă de o lună calendaristică. Denumirea instrumentului cuprinde date privind denumirea lunii din an (mm) și a anului în care are loc livrarea (aaaa).
  BRM_power_peak1_phfm_mm-aaaaContract la termen pentru energie electrică livrată în orele de vârf de sarcină (6.00-22.00 CET de luni până vineri) pe o perioadă de o lună calendaristică. Denumirea instrumentului cuprinde date privind denumirea lunii din an (mm) și a anului în care are loc livrarea (aaaa).
  BRM_power_peak2_phfm_mm-aaaaContract la termen pentru energie electrică livrată în orele de vârf de sarcină (6.00-22.00 CET de luni până duminică) pe o perioadă de o lună calendaristică. Denumirea instrumentului cuprinde date privind denumirea lunii din an (mm) și a anului în care are loc livrarea (aaaa).
  BRM_power_offpeak_phfm_mm-aaaaContract la termen pentru energie electrică livrată în orele de gol de sarcină (00.00-6.00, 22.00-24.00 CET de luni până vineri și 00.00-24.00 CET sâmbătă și duminică) pe o perioadă de o lună. Denumirea instrumentului cuprinde date privind denumirea lunii din an (mm) și a anului în care are loc livrarea (aaaa).
  BRM_power_base_phfq_qn-aaaaContract la termen pentru energie electrică livrată în bandă (00.00-24.00 CET de luni până duminică) pe o perioadă de un trimestru calendaristic. Denumirea instrumentului cuprinde date privind numărul trimestrului din an (n) și al anului în care are loc livrarea (aaaa).
  BRM_power_peak1_phfq_qn-aaaaContract la termen pentru energie electrică livrată în orele de vârf de sarcină (6.00-22.00 CET de luni până vineri) pe o perioadă de un trimestru calendaristic. Denumirea instrumentului cuprinde date privind numărul trimestrului din an (n) și al anului în care are loc livrarea (aaaa).
  BRM_power_peak2_phfq_qn-aaaaContract la termen pentru energie electrică livrată în orele de vârf de sarcină (6.00-22.00 CET de luni până duminică) pe o perioadă de un trimestru calendaristic. Denumirea instrumentului cuprinde date privind numărul trimestrului din an (n) și al anului în care are loc livrarea (aaaa).
  BRM_power_offpeak_phfq_qn-aaaaContract la termen pentru energie electrică livrată în orele de gol de sarcină (00.00-6.00, 22.00-24.00 CET de luni până vineri și 00.00-24.00 CET sâmbătă și duminică) pe o perioadă de un trimestru calendaristic. Denumirea instrumentului cuprinde date privind numărul trimestrului din an (n) și al anului în care are loc livrarea (aaaa).
  BRM_power_base_phfs_sn-aaaaContract la termen pentru energie electrică livrată în bandă (00.00-24.00 CET de luni până duminică) pe o perioadă de un semestru calendaristic. Denumirea instrumentului cuprinde date privind numărul semestrului din an (n) și al anului în care are loc livrarea (aaaa).
  BRM_power_peak1_phfs_sn-aaaaContract la termen pentru energie electrică livrată în orele de vârf de sarcină (6.00-22.00 CET de luni până vineri) pe o perioadă de un semestru calendaristic. Denumirea instrumentului cuprinde date privind numărul semestrului din an (n) și al anului în care are loc livrarea (aaaa).
  BRM_power_peak2_phfs_sn-aaaaContract la termen pentru energie electrică livrată în orele de vârf de sarcină (6.00-22.00 CET de luni până duminică) pe o perioadă de un semestru calendaristic. Denumirea instrumentului cuprinde date privind numărul semestrului din an (n) și al anului în care are loc livrarea (aaaa).
  BRM_power_offpeak_phfs_sn-aaaaContract la termen pentru energie electrică livrată în orele de gol de sarcină (00.00-6.00, 22.00-24.00 CET de luni până vineri și 00.00-24.00 CET sâmbătă și duminică) pe o perioadă de un semestru calendaristic. Denumirea instrumentului cuprinde date privind numărul semestrului din an (n) și al anului în care are loc livrarea (aaaa).
  BRM_power_base_phfy-aaaaContract la termen pentru energie electrică livrată în bandă (00.00-24.00 CET de luni până duminică) pe o perioadă de un an. Denumirea instrumentului cuprinde anul livrării.
  BRM_power_peak1_phfy-aaaaContract la termen pentru energie electrică livrată în orele de vârf de sarcină (6.00-22.00 CET de luni până vineri) pe o perioadă de un an. Denumirea instrumentului cuprinde anul livrării.
  BRM_power_ peak2_phfy-aaaaContract la termen pentru energie electrică livrată în orele de vârf de sarcină (6.00-22.00 CET de luni până duminică) pe o perioadă de un an. Denumirea instrumentului cuprinde anul livrării.
  BRM_power_ offpeak_phfy-aaaaContract la termen pentru energie electrică livrată în orele de gol de sarcină (00.00-6.00, 22.00-24.00 CET de luni până vineri și 00.00-24.00 CET sâmbătă și duminică) pe o perioadă de un an. Denumirea instrumentului cuprinde anul livrării.
  BRM_power_base_phfwk_nn_aaaaContract la termen pentru energie electrică livrată în bandă (00.00-24.00 CET de luni până duminică) pe o perioadă de o săptămână calendaristică. Denumirea instrumentului cuprinde date privind numărul (nn) al săptămânii din anul în care începe livrarea (aaaa).
  BRM_power_base_phfD_dd-mm-aaaa_dd-mm-aaaaContract la termen pentru energie electrică livrată în bandă (00.00-24.00 CET de luni până duminică) pe o perioadă formată din minimum 2 zile calendaristice consecutive începând cu o anumită zi (dd) din cadrul unei luni, respectiv an și finalizându-se cu o anumită zi diferită (dd) din cadrul unei luni, respectiv an. Denumirea instrumentului cuprinde date privind denumirea lunii din an (mm) și a anului (aaaa) în care începe și se finalizează livrarea.
  BRM_power_base_phfBoM_dd-mm-aaaaContract la termen pentru energie electrică livrată în bandă (00.00-24.00 CET de luni până duminică) pe o perioadă formată din restul lunii calendaristice începând cu o anumită zi (dd) din cadrul lunii curente. Denumirea instrumentului cuprinde date privind denumirea lunii din an (mm) și a anului în care are loc livrarea (aaaa).

  ----