LEGE nr. 36 din 13 martie 2009
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2008 privind desemnarea autorităţilor naţionale competente pentru coordonarea, monitorizarea, gestionarea şi derularea fondurilor nerambursabile destinate finanţării programelor de informare şi promovare a produselor agricole pe piaţa internă şi în ţări terţe, precum şi pentru completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 24 martie 2009  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 76 din 18 iunie 2008 privind desemnarea autorităţilor naţionale competente pentru coordonarea, monitorizarea, gestionarea şi derularea fondurilor nerambursabile destinate finanţării programelor de informare şi promovare a produselor agricole pe piaţa internă şi în ţări terţe, precum şi pentru completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 23 iunie 2008, cu următoarele modificări şi completări:
  1. La articolul 2, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "e) organisme de punere în aplicare - organismele selectate printr-o procedură concurenţială de organizaţiile care propun programe sau de autoritatea naţională competentă, după caz, şi cărora li se încredinţează implementarea tuturor acţiunilor de informare şi promovare ori o parte a acestora. Organismele de punere în aplicare trebuie să aibă competenţa necesară în sectorul produselor şi al pieţelor în cauză şi să dispună de mijloacele necesare pentru a asigura punerea cât mai eficientă în aplicare a acţiunilor, ţinând seama de dimensiunea comunitară a programelor în cauză;".
  2. La articolul 4, literele d), e), g), i), j) şi o) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "d) elaborează şi actualizează manualul operaţional privind programele de informare şi promovare pentru produse agricole pe piaţa internă şi în ţări terţe;
  e) elaborează anual caietele de sarcini privind programele de informare şi promovare pentru produse agricole pe piaţa internă şi în ţări terţe;
  ........................................................................
  g) desemnează experţi care compun, alături de reprezentanţi ai Comisiei Europene, ai Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi ai organizaţiilor care au propus programele, grupul de monitorizare a punerii în aplicare a programelor selectate;
  ........................................................................
  i) elaborează şi transmite Comisiei Europene, la termenele şi în condiţiile stabilite de reglementările comunitare în vigoare, lista programelor preselectate la nivel naţional, o copie a acestor programe, precum şi lista privind organismele de punere în aplicare selectate, după caz;
  j) verifică, aprobă şi comunică Comisiei Europene procedura privind selectarea organismului/organismelor de punere în aplicare;
  ........................................................................
  o) asigură colaborarea administrativă cu unul sau mai multe state membre, după caz, în scopul coordonării, gestionării, monitorizării şi controlului programului de informare şi promovare a produselor agricole;".
  3. La articolul 5, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 5. - Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 25 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:".
  4. La articolul 5, după partea introductivă se introduce un nou punct, punctul 1, cu următorul cuprins:
  "1. După articolul 3^1 se introduce un nou articol, articolul 3^2, cu următorul cuprins:".
  5. La articolul 5 punctul 1, alineatul (1) al articolului 3^2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 3^2. - (1) Se desemnează Agenţia ca autoritate naţională competentă responsabilă pentru derularea eficientă, efectivă şi transparentă a operaţiunilor financiare privind fondurile nerambursabile alocate programelor de informare şi promovare a produselor agricole pe piaţa internă şi în ţări terţe, precum şi pentru monitorizarea şi controlul punerii adecvate în aplicare a programelor selectate."
  6. La articolul 5 punctul 1, literele a)-c) şi g)-i) ale alineatului (2) al articolului 3^2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "a) asigură respectarea reglementărilor comunitare în vigoare privind garanţiile pentru buna executare a contractelor pentru punerea în aplicare a programelor de promovare, precum şi privind garanţiile aferente solicitărilor de plată a avansului;
  b) asigură încheierea cu organizaţiile contractante a contractelor pentru punerea în aplicare a programelor selectate de Comisia Europeană, în conformitate cu reglementările comunitare;
  c) transmite Comisiei Europene copii ale contractelor pentru programele de promovare încheiate, precum şi copii ale documentelor doveditoare privind constituirea garanţiilor aferente acestor contracte;
  .......................................................................
  g) primeşte, înregistrează, verifică şi avizează rapoartele intermediare, anuale şi finale, primite de la organizaţiile contractante;
  h) transmite Comisiei Europene rapoartele prevăzute la lit. g), precum şi situaţiile privind cheltuielile eligibile aferente realizării acţiunilor de informare şi promovare efectuate de organizaţiile contractante şi organismele de punere în aplicare, în conformitate cu prevederile contractuale;
  i) verifică prin controale tehnice, contabile şi administrative beneficiarii şi organismele de punere în aplicare şi informează Comisia Europeană în cel mai scurt timp, cu privire la controalele planificate şi efectuate, precum şi asupra rezultatelor obţinute în urma măsurilor de verificare şi control;".
  7. La articolul 5, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 2, cu următorul cuprins:
  "2. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu următorul cuprins:
  «Art. 7^1. - (1) Personalul de conducere care beneficiază de drepturile prevăzute la art. 7, aflat în posturi sensibile, este evaluat anual în baza indicatorilor de performanţă. Modalitatea de evaluare a personalului de conducere, organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a acestuia, precum şi indicatorii de performanţă se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.
  (2) În înţelesul prezentei legi, prin post sensibil se înţelege acel post al cărui titular participă la luarea deciziei finale asupra sistemului de implementare şi de plată, în următoarele situaţii:
  a) evaluarea şi selectarea cererilor de plată;
  b) verificarea tehnică;
  c) verificarea cererilor de plată, autorizarea, contabilizarea şi efectuarea plăţii;
  d) administrarea sistemului informatic.»
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  Bucureşti, 13 martie 2009.
  Nr. 36.
  -------