ORDIN nr. 1.969 din 9 noiembrie 2007
privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 10 decembrie 2007  În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,
  în baza prevederilor art. 4 alin. (1) şi (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  (1) Se aprobă Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cuprinse în anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
  (2) Reglementările contabile prevăzute la alin. (1) sunt obligatorii pentru asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii de acest fel, partide politice, patronate, organizaţii sindicale, culte religioase, precum şi pentru alte persoane juridice înfiinţate în baza unor legi speciale, în scopul desfăşurării de activităţi fără scop patrimonial, care au obligaţia, potrivit legii, să conducă contabilitatea în partidă dublă şi să întocmească situaţii financiare anuale.
  (3) Reglementările contabile prevăzute la alin. (1) se referă în principal la activităţile fără scop patrimonial, inclusiv activităţile cu destinaţie specială, desfăşurate de către persoanele juridice fără scop patrimonial, şi în subsidiar la activităţile economice desfăşurate, potrivit legii, de către aceste persoane juridice. Pentru activităţile economice desfăşurate, potrivit legii, de către persoanele juridice fără scop patrimonial, aceste reglementări se completează, după caz, cu Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, prevăzute în anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 2

  Se aprobă Reglementările contabile privind organizarea şi conducerea contabilităţii în partidă simplă de către persoanele juridice fără scop patrimonial, cuprinse în anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 3

  Situaţiile financiare anuale ale persoanelor juridice fără scop patrimonial de utilitate publică, potrivit legii, sunt supuse auditului financiar, care se efectuează de către auditori financiari, persoane fizice sau juridice autorizate, în condiţiile legii, cu respectarea reglementărilor contabile aplicabile persoanelor juridice fără scop patrimonial.


  Articolul 4

  Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2008.


  Articolul 5

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:
  - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.829/2003 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 şi 66 bis din 27 ianuarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;
  - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.329/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii în partidă simplă de către persoanele juridice fără scop lucrativ, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 15 ianuarie 2002;
  - orice alte dispoziţii contrare prezentului ordin.


  Articolul 6

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  _________ Notă *) Anexele nr. 1 şi 2 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru vânzări şi relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
  p. Ministrul economiei
  şi finanţelor,
  Cătălin Doica,
  secretar de stat
  Bucureşti, 9 noiembrie 2007.
  Nr. 1.969.


  Anexa 1

  REGLEMENTARI 09/11/2007


  Anexa 2

  REGLEMENTARI 09/11/2007