ORDIN nr. 3.190 din 24 septembrie 2020pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și patrimoniului național nr. 2.495/2010
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 1 octombrie 2020
  În conformitate cu dispozițiile art. 26 alin. (1) pct. 16 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 lit. q) din Hotărârea Guvernului nr. 593/2011 privind organizarea și funcționarea Institutului Național al Patrimoniului, republicată,
  în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul culturii emite următorul ordin:

  Articolul I

  Normele metodologice privind atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și patrimoniului național nr. 2.495/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 din 9 septembrie 2010, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 15
  (1) Comisia are următoarele atribuții principale:
  a) analizează dosarele, examinează candidații în sesiuni de atestare și dispune, prin hotărâre, admiterea solicitării de atestare și emiterea certificatului de atestare pentru specialiști, experți și experți tehnici, respectiv respingerea;
  b) analizează dosarele unităților de învățământ, ale entităților publice ori private care organizează forme de pregătire profesională agreate pentru atestarea în domeniul monumentelor istorice, lista cursurilor postliceale, postuniversitare, a cursurilor, atelierelor și șantierelor de specializare, precum și exigențele și competențele pentru care acestea sunt considerate relevante și propune înscrierea acestor forme de pregătire profesională în lista entităților agreate;
  c) reanalizează atestatele emise persoanelor dovedite ulterior că au adus prejudicii sau au condus la distrugerea de monumente istorice;
  d) reanalizează atestatele emise, la intervale de 5 ani, pe baza activității profesionale depuse în intervalul respectiv; persoanele atestate trebuie să facă dovada activității continue în domeniul protejării monumentelor istorice, prin activitate practică și/sau științifică, inclusiv participare anuală la conferințe, seminare, cursuri de perfecționare în domeniul monumentelor istorice.
  (2) Comisia nu va putea solicita completări suplimentare cu privire la experiența și calificarea profesională, în afara documentelor aflate la dosar, cu excepția cazului în care candidatul le poate prezenta la momentul examinării sau poate oferi Comisiei clarificări verbale concludente.(3) Comisia organizează sesiuni de atestare lunar și anunță, prin afișare la sediul Institutului și/sau pe pagina de internet a acestuia, data, ora, modalitatea de desfășurare a sesiunii, inclusiv online, și stabilește, pentru proba de aptitudini prevăzută la art. 17 alin. (3), condițiile de participare, bibliografia, tematica și etapele necesare.(4) Conținutul anunțului public prevăzut la alin. (3) se aprobă de către directorul general al Institutului, prin decizie.(5) Comisia se poate reuni și în afara sesiunilor lunare, în scopul analizării situațiilor de suspendare sau de retragere a documentelor de atestare, precum și în alte cazuri.(6) Punctele de vedere ale membrilor Comisiei se consemnează în procesele-verbale de ședință, care se contrasemnează de către secretarul Comisiei și se țin într-un registru special.
  2. La articolul 17, după alineatul (2) se introduc șase noi alineate, alineatele (3)-(8), cu următorul cuprins:(3) Secretariatul Comisiei, în urma evaluării preliminare a dosarului depus, propune susținerea unei probe de aptitudini, în situația în care constată faptul că persoanele atestate cu drept de liberă practică în unul dintre statele membre ale UE se află în una din următoarele situații:
  a) profesia reglementată în legislația românească cuprinde una sau mai multe activități profesionale care nu se regăsesc în profesia corespunzătoare în statul membru de origine al solicitantului, pentru calitățile, specializările și domeniile de atestare prevăzute la art. 7-9, sau în cazul în care diferența este caracterizată de o formare specială, care este necesară în România și care include discipline semnificativ diferite de cele la care se referă atestatul de competență sau titlul de calificare pe care îl posedă solicitantul;
  b) durata formării pe care o dovedește solicitantul este mai mică cu cel puțin un an decât cea necesară în România;
  c) formarea pe care a urmat-o solicitantul acoperă discipline semnificativ diferite de cele incluse în titlul de calificare necesar în România.
  (4) În termen de maximum 30 de zile de la depunerea dosarului complet, Comisia hotărăște cu privire la propunerea formulată de către secretariatul Comisiei, potrivit alin. (3).(5) Evaluarea candidaților în cadrul probei de aptitudini constă în:
  a) susținerea unui interviu cu scopul evaluării competențelor în domeniul protejării monumentelor istorice, respectiv prin verificarea cunoștințelor referitoare la reglementări tehnice, proceduri și doctrină, specifice profesiei, și prin verificarea cunoștințelor referitoare la legislația în domeniul monumentelor istorice;
  b) prezentarea portofoliului de lucrări/proiecte.
  (6) În urma evaluării candidaților, Comisia hotărăște acordarea atestării, respectiv respingerea solicitării de atestare, în termen de 5 zile de la susținerea probei de aptitudini.(7) În baza hotărârilor Comisiei, directorul general al Institutului emite dispozițiile de acordare a certificatelor de atestare sau dispozițiile de respingere a atestării, după caz.(8) Prevederile referitoare la procedura privind contestațiile, prevăzute la art. 16, se aplică în mod corespunzător.“


  Articolul II

  Dosarele care au fost depuse înainte de data intrării în vigoare a prezentului ordin se soluționează potrivit legislației în vigoare la data depunerii acestora.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul culturii,
  Bogdan Gheorghiu

  București, 24 septembrie 2020.
  Nr. 3.190.
  ----