HOTĂRÂRE nr. 878 din 20 septembrie 2023privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al Regiei Autonome "Monetăria Statului", aflată în subordinea Băncii Naționale a României
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 25 septembrie 2023
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC

  Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al Regiei Autonome „Monetăria Statului“, aflată în subordinea Băncii Naționale a României, prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
  secretar de stat

  București, 20 septembrie 2023.
  Nr. 878.

  ANEXĂ

  BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
  Regia Autonomă „Monetăria Statului“
  București, sectorul 5, str. Fabrica de chibrituri nr. 30
  CUI RO427304
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2023

  mii lei


  INDICATORI

  Nr. rd.

  Propuneri an curent (2023)

  0

  1

  2

  3

  4

  I.  VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)

  1

  111.470


  1


  Venituri totale din exploatare, din care:

  2

  111.439
  a)

  subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

  3

  0
  b)

  transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

  4

  0


  2


  Venituri financiare

  5

  31

  II  CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)

  6

  110.789


  1


  Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:

  7

  110.239  A.

  cheltuieli cu bunuri si servicii

  8

  73.468  B.

  cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

  9

  615  C.

  cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:

  10

  31.600
  C0

  Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)

  11

  29.560
  C1

  ch. cu salariile

  12

  24.800
  C2

  bonusuri

  13

  4.760
  C3

  alte cheltuieli cu personalul, din care:

  14

  0

  cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal

  15

  0
  C4

  Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

  16

  1.140
  C5

  Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

  17

  900  D.

  alte cheltuieli de exploatare

  18

  4.556


  2


  Cheltuieli financiare

  19

  550

  III  REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)

  20

  681

  IV

  1


  IMPOZIT PE PROFIT CURENT

  21

  119


  2


  IMPOZIT PE PROFIT AMANAT

  22

  0


  3


  VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT

  23

  0


  4


  IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI

  24

  0


  5


  ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

  25

  0

  V  PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20- Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:

  26

  562


  1


  Rezerve legale

  27

  0


  2


  Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

  28

  0


  3


  Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

  29

  562


  4


  Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

  30

  0


  5


  Alte repartizări prevăzute de lege

  31

  0


  6


  Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29,30,31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>= 0)

  32

  0


  7


  Participarea salariaților la profit în limita a l0% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

  33

  0


  8


  Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

  34

  0  a)

  - dividende cuvenite bugetului de stat

  35

  0  b)

  - dividende cuvenite bugetului local

  36

  0  c)

  - dividende cuvenite altor acționari

  37

  0


  9


  Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

  38

  0

  VI  VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

  39

  0

  VII  CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

  40

  0  a)

  cheltuieli materiale

  41

  0  b)

  cheltuieli cu salariile

  42

  0  c)

  cheltuieli privind prestările de servicii

  43

  0  d)

  cheltuieli cu reclama si publicitate

  44

  0  e)

  alte cheltuieli

  45

  0

  VIII  SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

  46

  9.196


  1


  Alocații de la buget

  47

  0
  |alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

  48

  0

  IX  CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

  49

  7.630

  X  DATE DE FUNDAMENTARE
  1


  Nr. de personal prognozat la finele anului

  50

  270

  2


  Nr.mediu de salariați total

  51

  265

  3


  Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

  52

  8.924,53

  4


  Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

  53

  8.921,38

  5


  Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

  54

  420,52

  6


  Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

  55

  420,52

  7


  Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

  56

  3.970.854

  8


  Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)xl000)

  57

  993,89

  9


  Plăți restante

  58

  0

  10


  Creanțe restante

  59

  0

  *) Rd.52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr.2
  **) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

  ------