ORDIN nr. 58 din 26 martie 2024pentru aprobarea procedurilor de lucru privind activitățile autorităților naționale competente din cadrul sau din subordinea Ministerului Afacerilor Interne aferente semnalărilor din Sistemul informatic național de semnalări sau Sistemul de informații Schengen
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 29 martie 2024
  În temeiul art. 73 alin. (2) din Legea nr. 76/2023 privind organizarea și funcționarea Sistemului informatic național de semnalări și participarea României la Sistemul de informații Schengen, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România și al art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,
  viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:

  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1

  Prezentul ordin reglementează:
  a) activitățile ce trebuie întreprinse de autoritățile naționale competente din cadrul sau din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 76/2023 privind organizarea și funcționarea Sistemului informatic național de semnalări și participarea României la Sistemul de informații Schengen, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, denumite în continuare autorități naționale competente MAI, implicate în efectuarea de tranzacții cu semnalările în Sistemul informatic național de semnalări, denumit în continuare SINS;
  b) modalitatea de exercitare a dreptului de acces la datele cu caracter personal care sunt prelucrate în acest sistem;
  c) activitățile ce trebuie întreprinse de autoritățile naționale competente MAI, în cazul realizării unui rezultat pozitiv la o semnalare din componenta națională a Sistemului de informații Schengen.


  Articolul 2
  (1) Termenii și expresiile utilizate în cuprinsul prezentului ordin au semnificația prevăzută în următoarele acte:
  a) Regulamentul (UE) 2018/1.860 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 noiembrie 2018 privind utilizarea Sistemului de informații Schengen pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală, denumit în continuare Regulamentul SIS returnare;
  b) Regulamentul (UE) 2018/1.861 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 noiembrie 2018 privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul verificărilor la frontiere, de modificare a Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen și de modificare și abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.987/2006, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul SIS verificări la frontiere;
  c) Regulamentul (UE) 2018/1.862 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 noiembrie 2018 privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală, de modificare și de abrogare a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.986/2006 al Parlamentului European și al Consiliului și a Deciziei 2010/261/UE a Comisiei, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul SIS cooperare;
  d) Legea nr. 76/2023.
  (2) În înțelesul prezentului ordin, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
  a) extensie care vizează un obiect - informații introduse în Sistemul de informații Schengen, denumit în continuare SIS, referitoare la un obiect cuprinzând o serie de atribute ale acestuia, care are legătură cu o persoană ce face obiectul unei semnalări introduse în SIS în conformitate cu art. 26 alin. (5), cu art. 32 alin. (8) sau cu art. 34 alin. (2) din Regulamentul SIS cooperare, cu scopul identificării/localizării persoanei;
  b) semnalare națională - semnalare introdusă de către o autoritate națională competentă MAI;
  c) semnalare străină - semnalare introdusă de alt stat membru sau stat asociat;
  d) rezultat pozitiv administrativ - obținerea unui rezultat pozitiv cu o semnalare din SIS, cu ocazia verificărilor efectuate în cadrul unei proceduri de emitere a unui act administrativ;
  e) sistem informatic - sistemul administrat de către autoritățile naționale competente MAI, altul decât SINS sau SIS, care gestionează baze de date conținând informații privind diferite categorii de persoane, obiecte, care sunt subiectul activităților polițienești specifice, și care permite, prin aplicațiile disponibile în cadrul acestuia, introducerea, modificarea, ștergerea sau consultarea în SINS sau SIS a unor semnalări privind persoane sau obiecte;
  f) utilizator final - personalul autorităților naționale competente MAI autorizat să efectueze tranzacții cu semnalările din componenta națională a SIS;
  g) vehicul clonă - vehicul a cărui serie de șasiu a fost poansonată în mod ilegal cu seria unui vehicul original înmatriculat legal.


  Articolul 3

  Autoritățile naționale competente MAI actualizează bazele de date și aplicațiile din componența sistemelor informatice sau organizează, în temeiul legii, noi baze de date, aplicații sau sisteme informatice în scopul realizării atribuțiilor ce le revin conform regulamentelor europene prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-c).


  Articolul 4
  (1) În cadrul interfeței grafice a SINS, Centrul Național SIS are disponibil și pune la dispoziția autorităților naționale competente MAI raportul privind numărul de semnalări care urmează să expire. Acesta conține informații privind semnalările care urmează să expire, respectiv ID-ul Schengen al semnalării și data expirării, este configurabil din punctul de vedere al perioadei și filtrează informațiile prezentate conform drepturilor de acces ale autorității naționale competente MAI.(2) Autoritățile naționale competente MAI accesează interfața grafică a SINS și au posibilitatea de a utiliza raportul prevăzut la alin. (1) pentru identificarea semnalărilor proprii care urmează să expire, selectând durata perioadei următoare care este verificată, în situația în care sistemul informatic propriu nu generează automat notificări înainte de expirarea semnalărilor.(3) Autoritatea națională competentă MAI care a introdus o semnalare care urmează să expire efectuează verificări privind subiectul semnalării, analizează necesitatea menținerii semnalării în SINS/SIS și decide asupra prelungirii valabilității semnalării sau a ștergerii acesteia, după caz.(4) În situația în care o semnalare a fost introdusă în SINS/SIS la solicitarea unei autorități române, autoritatea națională competentă MAI care a introdus semnalarea care urmează să expire procedează la prelungirea valabilității semnalării doar la cererea acesteia.(5) Semnalările din sistemele informatice proprii ale autorităților naționale competente MAI și mesajele transmise către SINS respectă specificațiile tehnice SIS.(6) Autoritățile naționale competente MAI actualizează semnalările în sistemele informatice proprii completând informațiile obligatorii, în concordanță cu evoluția specificațiilor tehnice SIS, în scopul asigurării compatibilității și interoperabilității cu SINS.


  Capitolul II Semnalări referitoare la persoane căutate în vederea arestării, în scopul predării sau al extrădării

  Articolul 5

  Introducerea semnalării naționale prevăzute la art. 26 din Regulamentul SIS cooperare se realizează prin inserarea unui set de date în aplicația informatică „Urmăriți“ de la nivelul Poliției Române și transmiterea acestora în SINS și apoi în SIS.


  Articolul 6
  (1) La semnalarea prevăzută la art. 26 din Regulamentul SIS cooperare se atașează mandatul european de arestare și fotografia cea mai recentă a persoanei, iar datele dactiloscopice ale acesteia sunt atașate de către Institutul Național de Criminalistică, denumit în continuare INC, din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, denumit în continuare IGPR, în formatul compatibil cu sistemul automat de identificare a amprentelor digitale, denumit în continuare AFIS conținut de SIS central, dacă acestea sunt disponibile. (2) INC efectuează căutări ale datelor dactiloscopice la solicitarea structurilor competente din cadrul Poliției Române în următoarele situații:
  a) înainte de introducerea semnalării, în scopul îndeplinirii obligațiilor privind compatibilitatea semnalărilor potrivit art. 23 alin. (1) din Regulamentul SIS cooperare;
  b) în scopul obținerii de date care să conducă la localizarea persoanei urmărite;
  c) în scopul confirmării identității unei persoane urmărite.
  (3) În cazul în care se obține o concordanță între datele dactiloscopice atașate unei semnalări prevăzute la art. 26 din Regulamentul SIS cooperare și datele dactiloscopice existente la o semnalare străină, structura din cadrul Poliției Române care a introdus semnalarea este notificată automat de către AFIS conținut de SIS central, iar INC validează concordanța datelor dactiloscopice și îi transmite acesteia rezultatul.


  Articolul 7
  (1) Transmiterea în SIS a semnalării prevăzute la art. 26 din Regulamentul SIS cooperare se efectuează după validarea acesteia de către Biroul național SIRENE.(2) În situația în care Biroul național SIRENE constată că mandatul european de arestare nu îndeplinește condițiile prevăzute de art. 87 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu validează introducerea sau modificarea/completarea semnalării și solicită instanței emitente rectificarea mandatului, cu precizarea motivelor care au stat la baza invalidării.(3) Ulterior transmiterii semnalării potrivit alin. (1), structura din cadrul Poliției Române care a introdus semnalarea transmite Biroului național SIRENE toate datele referitoare la locul în care a fost semnalată persoana, numere de telefon utilizate, mijloace de transport utilizate și alte date care să conducă la localizarea acesteia.


  Articolul 8
  (1) Dacă pe numele aceleiași persoane este emis de către autoritățile judiciare din România un alt mandat european de arestare, acesta se atașează semnalării existente.(2) Structura din cadrul Poliției Române sesizată cu privire la emiterea celui de-al doilea mandat european de arestare transmite noul mandat european de arestare structurii din cadrul Poliției Române care a introdus semnalarea, pentru atașarea acestuia la semnalare.(3) Modificarea sau completarea semnalării, prin adăugarea unuia sau mai multor mandate europene de arestare sau fotografii sau date dactiloscopice, se validează sau se invalidează de către Biroul național SIRENE.


  Articolul 9
  (1) La primirea unui formular internațional de tip A aferent unei semnalări străine, Biroul național SIRENE îl transmite către procurorul sau judecătorul detașat potrivit art. 34 din Legea nr. 76/2023, competent cu efectuarea controlului de legalitate.(2) La primirea solicitării procurorului sau judecătorului prevăzut la alin. (1), Biroul național SIRENE ia următoarele măsuri:
  a) dacă procurorul sau judecătorul prevăzut la alin. (1) constată legalitatea semnalării, Biroul național SIRENE transmite către parchetul de pe lângă curtea de apel competentă și către structura din cadrul Poliției Române cu atribuții pe linia persoanelor urmărite următoarele documente:(i) semnalarea SIS, precum și formularele internaționale de tip A și, eventual, de tip M, aferente acesteia;(ii) mandatul european de arestare, atașat la semnalarea SIS;(iii) traducerea mandatului european de arestare în limba română, franceză sau engleză, dacă acesta este atașat la semnalarea SIS;(iv) informații despre existența materialului de identificare;
  b) dacă procurorul sau judecătorul prevăzut la alin. (1) constată nelegalitatea semnalării, Biroul național SIRENE solicită biroului SIRENE al statului emitent al semnalării aplicarea unui indicator de validitate, iar măsura de urmat pe teritoriul României se transformă din arestare în localizare.


  Articolul 10
  (1) Utilizatorul final din cadrul Poliției Române care obține un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare națională ce vizează o persoană condamnată reține persoana și procedează la introducerea acesteia în cel mai apropiat penitenciar și informează Biroul național SIRENE prin formularul național de tip G, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, precum și structura din cadrul Poliției Române cu atribuții pe linia persoanelor urmărite.(2) Utilizatorul final din cadrul celorlalte autorități naționale competente MAI care obține un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare națională ce vizează o persoană condamnată reține persoana în cauză și informează unitatea de poliție competentă teritorial, respectiv inspectoratul de poliție județean sau Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, pentru predarea acesteia pe bază de proces-verbal, precum și Biroul național SIRENE prin formularul național de tip G.(3) Utilizatorul final care obține un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare națională ce vizează o persoană pe numele căreia este emis un mandat de arestare preventivă reține și predă, pe bază de proces-verbal, persoana în cauză către polițiștii cu atribuții pe linia persoanelor urmărite din cadrul structurii de investigații criminale competente teritorial și informează Biroul național SIRENE prin formularul național de tip G.


  Articolul 11
  (1) Utilizatorul final care obține un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare străină prevăzută la art. 26 din Regulamentul SIS cooperare reține și predă, pe bază de proces-verbal, persoana în cauză polițiștilor cu atribuții pe linia persoanelor urmărite din cadrul structurii de investigații criminale competente teritorial și informează Biroul național SIRENE prin formularul național de tip G.(2) După primirea formularului național de tip G, Biroul național SIRENE transmite unității de parchet competente documentele prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. a).(3) În situația în care rezultatul pozitiv prevăzut la alin. (1) este obținut pe parcursul activităților de cercetare penală sau al activităților solicitate printr-un ordin european de anchetă/ comisie rogatorie internațională, polițistul care desfășoară aceste activități procedează potrivit procedurii prevăzute la art. 12 și informează Biroul național SIRENE prin formularul național de tip G.(4) În situația în care utilizatorul final are nevoie de informații suplimentare pentru confirmarea identității unei persoane față de care s-a realizat un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare străină prevăzută la art. 26 din Regulamentul SIS cooperare, acesta le poate solicita Biroului național SIRENE prin formularul național de tip L, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.(5) Biroul național SIRENE transmite răspunsul utilizatorului final sau polițiștilor prevăzuți la alin. (1), în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 10 ore de la primirea solicitării.(6) Utilizatorul final care obține un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare străină prevăzută la art. 26 din Regulamentul SIS cooperare căreia i-a fost aplicat un indicator de validitate transmite Biroului național SIRENE un formular național de tip G, prin care informează despre localizarea persoanei.


  Articolul 12
  (1) Persoana care face obiectul semnalării străine prevăzute la art. 26 din Regulamentul SIS cooperare este prezentată de către polițiștii prevăzuți la art. 11 alin. (1) sau (3), în cel mai scurt timp, procurorului delegat din cadrul parchetului de pe lângă curtea de apel competentă cu executarea mandatului european de arestare sau cu procedura judiciară de extrădare, după caz.(2) Odată cu prezentarea persoanei prevăzute la alin. (1) la unitatea de parchet competentă, polițiștii prevăzuți la art. 11 alin. (1) sau (3) prezintă următoarele documente:
  a) procesul-verbal de depistare;
  b) documentul de identitate sau procesul-verbal de stabilire a identității;
  c) copie de pe cazierul judiciar;
  d) fotografia persoanei, dacă este atașată la semnalarea SINS/SIS sau dacă există în bazele de date naționale.


  Articolul 13

  În cazul în care se realizează în străinătate un rezultat pozitiv în legătură cu o semnalare națională prevăzută la art. 26 din Regulamentul SIS cooperare, Biroul național SIRENE informează de îndată structura din cadrul Poliției Române care a introdus semnalarea, prin formularul național de tip G, cu privire la arestarea persoanei sau, în situația în care semnalarea are aplicat un indicator de validitate, cu privire la localizarea acesteia.


  Articolul 14
  (1) În situația suspendării temporare în străinătate a semnalărilor prevăzute la art. 26 din Regulamentul SIS cooperare pe perioada desfășurării unei operațiuni, Biroul național SIRENE informează de îndată structura din cadrul Poliției Române cu atribuții pe linia persoanelor urmărite, precizând datele și intervalul orar în care semnalarea va fi indisponibilă, precum și în momentul în care operațiunea este prelungită sau finalizată.(2) Toate sistemele informatice în care apar mențiuni operative vor fi actualizate corespunzător cu SINS, pe întreaga perioadă a suspendării temporare a semnalărilor.(3) În situația primirii unei cereri de suspendare temporară a semnalărilor prevăzute la art. 26 din Regulamentul SIS cooperare de la autoritățile naționale competente MAI, pe perioada desfășurării unei operațiuni, Biroul național SIRENE informează de îndată biroul SIRENE din statul membru sau asociat implicat în operațiunea prevăzută la art. 26 alin. (4) din Regulamentul SIS cooperare, precizând datele și intervalul orar în care semnalarea va fi indisponibilă, precum și în momentul în care operațiunea este prelungită sau finalizată. Biroul național SIRENE informează autoritățile naționale competente MAI solicitante cu privire la suspendarea valabilității semnalării străine, la eventuala prelungire a acesteia și la finalizarea suspendării.


  Articolul 15
  (1) Înainte de împlinirea termenului de valabilitate a semnalării prevăzute la art. 26 din Regulamentul SIS cooperare, structurile din cadrul Poliției Române cu atribuții pe linia persoanelor urmărite pot rula lunar raportul prevăzut la art. 4 alin. (1) pentru a identifica semnalările care urmează să expire în următoarele 30 de zile, în situația în care sistemul informatic propriu nu generează automat notificări înainte de expirarea semnalărilor.(2) Înainte de împlinirea termenului de valabilitate de 5 ani a semnalării prevăzute la art. 26 din Regulamentul SIS cooperare, structura din cadrul Poliției Române cu atribuții pe linia persoanelor urmărite care a introdus semnalarea procedează la verificarea situației juridice a persoanei și decide asupra prelungirii semnalării sau ștergerii acesteia, după caz.


  Capitolul III Semnalări referitoare la persoane dispărute sau vulnerabile care trebuie împiedicate să călătorească

  Articolul 16
  (1) Introducerea semnalărilor prevăzute la art. 32 din Regulamentul SIS cooperare se realizează prin inserarea unui set de date în baza de date „Dispăruți“, pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. a) pct. (i) și lit. b) din Regulamentul SIS cooperare, respectiv în sistemul informatic „Alerte SIS“, pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. a) pct. (ii) și lit. c)-e) din Regulamentul SIS cooperare, existente la nivelul Poliției Române, și transmiterea acestora în SINS și apoi în SIS.(2) Introducerea semnalărilor prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. a) și b) din Regulamentul SIS cooperare se realizează de către polițiștii cu atribuții pe linia persoanelor dispărute.(3) Introducerea semnalărilor prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. c) din Regulamentul SIS cooperare se realizează de către polițiștii cu atribuții pe linie de investigații criminale și de ordine publică.(4) Introducerea semnalărilor prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. d) și e) din Regulamentul SIS cooperare se realizează de către polițiștii cu atribuții pe linia combaterii criminalității organizate.(5) Introducerea semnalărilor prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. d) pct. (i) din Regulamentul SIS cooperare, teza privind riscul de a deveni victime ale căsătoriilor forțate, ale mutilării genitale feminine ori ale altor forme de violență bazată pe gen, precum și cele de la lit. e), teza privind riscul de a deveni victime ale violenței de gen din același regulament, se realizează și de către polițiștii cu atribuții pe linie de investigații criminale și de ordine publică. (6) Introducerea semnalărilor prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. d) pct. (ii) și (iii) din Regulamentul SIS cooperare se realizează și de către Biroul național SIRENE în sistemul informatic „Alerte SIS“ și se transmit în SINS și apoi în SIS. (7) Cu ocazia introducerii semnalării se menționează dacă semnalarea este de interes Schengen sau este doar de interes național, cu excepția semnalărilor care se transmit automat în SINS și apoi în SIS din sistemul informatic al Poliției Române.(8) La semnalare se atașează fotografia persoanei, iar datele dactiloscopice ale acesteia sunt atașate de către INC în formatul compatibil AFIS conținut de SIS central, dacă acestea sunt disponibile, iar în cazul persoanelor dispărute care trebuie plasate sub protecție, INC poate adăuga un profil ADN la semnalări, după verificarea calității conform dispozițiilor art. 42 alin. (3) din Regulamentul SIS cooperare.(9) INC efectuează căutări ale datelor dactiloscopice la solicitarea structurilor din cadrul Poliției Române competente, în următoarele situații:
  a) înainte de introducerea unei semnalări, în scopul îndeplinirii obligațiilor privind compatibilitatea semnalărilor potrivit art. 23 alin. (1) din Regulamentul SIS cooperare;
  b) în scopul obținerii de date care să conducă la localizarea persoanei dispărute;
  c) în scopul confirmării identității unei persoane dispărute.
  (10) În cazul în care se obține o concordanță între datele dactiloscopice atașate unei semnalări prevăzute la art. 32 din Regulamentul SIS cooperare și datele dactiloscopice de la o semnalare străină introdusă sau actualizată ulterior în SIS, structura din cadrul Poliției Române care a introdus semnalarea este notificată automat de către AFIS conținut de SIS central, iar INC validează concordanța datelor dactiloscopice, rezultatul fiind transmis acesteia.(11) În baza notificărilor generate de sistemul central SIS privind semnalările prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Regulamentul SIS cooperare, structura din cadrul Poliției Române care a introdus semnalarea modifică motivul semnalării și acțiunea de urmat sau, după caz, șterge semnalarea.


  Articolul 17

  Odată cu introducerea semnalării prevăzute la art. 32 din Regulamentul SIS cooperare, structura din cadrul Poliției Române transmite către Biroul național SIRENE, printr-un formular național de tip C, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3, următoarele informații, dacă sunt disponibile:
  a) date privind dispariția - locul, data, ora și circumstanțele dispariției;
  b) elemente privind descrierea persoanei dispărute - particularități psihologice, predispusă la suicid, boli mintale sau comportament agresiv, dacă urmează un tratament medical, hainele purtate în momentul dispariției, informații despre alte persoane care pot însoți persoana dispărută sau orice alte date de interes operativ;
  c) informații cu privire la decizia măsurii preventive - data deciziei, denumirea oficială a autorității emitente împreună cu datele de contact (adresă, număr de telefon, număr de fax, e-mail), derogări de la decizie, numele persoanei sau autorității responsabile cu tutela minorului în cauză și date de contact ale acesteia, informații cu privire la persoana/persoanele care prezintă risc față de persoana în cauză (nume de familie, prenume, data nașterii, relația cu persoana în cauză), informații despre starea medicală a minorului, autoritatea responsabilă cu repatrierea (datele de contact).


  Articolul 18
  (1) În cazul în care utilizatorul final obține un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare națională prevăzută la art. 32 din Regulamentul SIS cooperare, acesta contactează structura din cadrul Poliției Române care a introdus semnalarea, informează Biroul național SIRENE prin formularul național de tip G și realizează activitățile prevăzute la art. 20.(2) În situația unui rezultat pozitiv cu privire la o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. d) pct. (ii) și (iii) din Regulamentul SIS cooperare, Biroul național SIRENE informează Serviciul Român de Informații, care a solicitat introducerea semnalării.


  Articolul 19
  (1) Utilizatorul final care obține un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare străină prevăzută la art. 32 din Regulamentul SIS cooperare ia toate măsurile, potrivit competențelor, în vederea realizării scopului semnalării, informează Biroul național SIRENE prin formularul național de tip G și realizează activitățile prevăzute la art. 20.(2) În situația în care măsura de urmat nu poate fi executată, utilizatorul final informează Biroul național SIRENE prin formularul național de tip H, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, indicând motivul neexecutării acesteia.


  Articolul 20

  După identificarea persoanei, utilizatorul final realizează următoarele activități:
  a) în cazul persoanelor dispărute care trebuie plasate sub protecție, după identificare, solicită prezența unei echipe din cadrul serviciilor de asistență socială/serviciilor sociale/serviciilor de ambulanță competente teritorial, după caz, cărora li se va preda persoana;
  b) în cazul persoanei dispărute care trebuie localizată, după informarea acesteia despre faptul că face obiectul unei semnalări în SINS/SIS, cere consimțământul cu privire la transmiterea către biroul SIRENE din statul membru sau asociat emitent al semnalării, a informațiilor referitoare la adresa la care locuiește și îi permite continuarea deplasării. În lipsa consimțământului, biroul SIRENE al statului membru sau asociat emitent al semnalării este informat doar despre localizarea persoanei. Consimțământul persoanei este obținut prin completarea declarației al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5. În cazul în care persoana nu știe să scrie, declarația este completată de către utilizatorul final, pe baza datelor obținute din documentele de identitate prezentate de aceasta;
  c) în cazul refuzului persoanei de a completa declarația cu privire la comunicarea adresei la care locuiește, utilizatorul final întocmește un proces-verbal în care se consemnează informațiile privind localizarea persoanei. Datele cu privire la adresa persoanei căutate se obțin din documentele de identitate prezentate de aceasta, precum și din declarația verbală a persoanei. Biroul național SIRENE este informat despre realizarea rezultatului pozitiv prin formularul național de tip G;
  d) în cazul realizării unui rezultat pozitiv cu privire la o semnalare prevăzută la art. 32 alin. (1) lit. a), c), d) și e) din Regulamentul SIS cooperare, utilizatorul final poate solicita primirea formularului național de tip C de la Biroul național SIRENE, care îl va transmite acestuia de îndată ce va fi disponibil.


  Articolul 21

  În cazul în care se realizează în străinătate un rezultat pozitiv în legătură cu o semnalare națională prevăzută la art. 32 din Regulamentul SIS cooperare, Biroul național SIRENE informează de îndată, prin formularul național de tip G, structura din cadrul Poliției Române care a introdus semnalarea.


  Articolul 22
  (1) În cazul unei semnalări naționale prevăzute la art. 32 din Regulamentul SIS cooperare pentru care un stat membru sau asociat solicită aplicarea unui indicator de validitate, Biroul național SIRENE procedează la aplicarea respectivului indicator de validitate și informează structura din cadrul Poliției Române care a introdus semnalarea. (2) În cazul unei semnalări străine prevăzute la art. 32 din Regulamentul SIS cooperare pentru care măsurile de urmat nu pot fi executate în România, utilizatorul final care a obținut un rezultat pozitiv informează Biroul național SIRENE, prin formularul național de tip H, despre imposibilitatea executării măsurilor de urmat, iar acesta din urmă solicită biroului SIRENE din statul membru sau asociat aplicarea indicatorului de validitate. Dacă procurorul sau judecătorul detașat în cadrul Biroului național SIRENE autorizează aplicarea indicatorului de validitate, în condițiile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 76/2023, Biroul național SIRENE solicită biroului SIRENE din statul membru sau asociat, emitent al semnalării, aplicarea indicatorului de validitate și informează autoritatea națională competentă MAI al cărei utilizator final a obținut rezultatul pozitiv. Retragerea indicatorului de validitate se face la solicitarea procurorului sau judecătorului detașat, prin intermediul Biroului național SIRENE.


  Articolul 23
  (1) Înainte de împlinirea termenului de valabilitate de 1 an a semnalării privind copiii și persoanele vulnerabile care trebuie împiedicați/împiedicate să călătorească, respectiv de 5 ani a semnalării privind persoanele dispărute, structura din cadrul Poliției Române care a introdus semnalarea poate rula lunar raportul prevăzut la art. 4 alin. (1) pentru a identifica semnalările care urmează să expire în următoarele 30 de zile.(2) Perioada de valabilitate a semnalării poate fi prelungită de către structura din cadrul Poliției Române care a introdus semnalarea, ca urmare a analizării necesității menținerii datelor în SINS/SIS, cu aplicarea, după caz, a prevederilor art. 4 alin. (4).


  Capitolul IV Semnalări referitoare la persoane căutate în vederea participării la o procedură judiciară

  Articolul 24
  (1) Introducerea semnalărilor prevăzute la art. 34 din Regulamentul SIS cooperare se realizează prin inserarea unui set de date în sistemul informatic „eSIF“ de la nivelul Poliției de Frontieră Române, respectiv „Alerte SIS“ de la nivelul Poliției Române și transmiterea acestora în SINS și apoi în SIS. (2) Introducerea semnalărilor se realizează de către Serviciul Semnalări naționale și Schengen din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, denumit în continuare SSNS - IGPF și de către structurile Poliției Române în care își desfășoară activitatea polițiști care au calitatea de organe de cercetare penală ale poliției judiciare.(3) SSNS - IGPF, respectiv structurile competente din cadrul Poliției Române primesc solicitări scrise pentru introducerea acestor semnalări și din partea organelor judiciare. Semnalările se introduc în termen de 24 de ore de la primirea solicitării.(4) SSNS - IGPF, respectiv structurile competente din cadrul Poliției Române cooperează cu organele judiciare în vederea stabilirii exactității și actualității datelor cuprinse în solicitare.(5) În situația în care cererea de introducere a semnalărilor prevăzute la alin. (3) nu conține datele prevăzute la art. 20 alin. (3) lit. a), g), k) și n) din Regulamentul SIS cooperare, iar acestea nu au putut fi obținute, SSNS - IGPF sau structurile Poliției Române în care își desfășoară activitatea polițiști care au calitatea de organe de cercetare penală ale poliției judiciare remit solicitarea de introducere a semnalării organului judiciar, fără a proceda la introducerea acesteia în bazele de date prevăzute la alin. (1). (6) Fotografiile și datele dactiloscopice ale persoanei se adaugă la semnalare, dacă acestea sunt disponibile. În cazul semnalărilor introduse de structurile din cadrul Poliției Române, datele dactiloscopice sunt atașate de către INC în formatul compatibil AFIS conținut de SIS central, iar în cazul semnalărilor introduse de SSNS - IGPF, INC pune la dispoziție datele dactiloscopice în formatul compatibil AFIS conținut de SIS central, urmând ca acesta să actualizeze semnalările.


  Articolul 25

  Utilizatorul final care obține un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare națională prevăzută la art. 34 din Regulamentul SIS cooperare completează declarația prevăzută la anexa nr. 5, în partea care o privește, și informează autoritatea națională competentă MAI care a introdus semnalarea și Biroul național SIRENE, prin formularul național de tip G.


  Articolul 26
  (1) Utilizatorul final care obține un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare străină prevăzută la art. 34 din Regulamentul SIS cooperare completează declarația prevăzută la anexa nr. 5, în partea care o privește, și informează Biroul național SIRENE prin formularul național de tip G.(2) În cazul persoanei care refuză completarea declarației cu privire la adresa la care locuiește, utilizatorul final întocmește un proces-verbal în care se consemnează informațiile privind localizarea persoanei respective.(3) Pentru transmiterea către Biroul național SIRENE a informațiilor referitoare la localizarea persoanei nu este necesar consimțământul persoanei. După obținerea acestor informații, persoanei respective i se permite continuarea deplasării.


  Articolul 27
  (1) În cazul în care se realizează în străinătate un rezultat pozitiv în legătură cu o semnalare națională prevăzută la art. 34 din Regulamentul SIS cooperare, Biroul național SIRENE informează de îndată autoritatea națională competentă MAI care a introdus semnalarea, prin formularul național de tip G.(2) Schimbul de informații suplimentare cu privire la persoana care face obiectul semnalării se efectuează prin Biroul național SIRENE, prin formularul național de tip M, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6.


  Articolul 28
  (1) Înainte de împlinirea termenului de valabilitate de 3 ani a semnalării prevăzute la art. 34 din Regulamentul SIS cooperare, autoritățile naționale competente MAI pot rula raportul prevăzut la art. 4 alin. (1) pentru a identifica semnalările care urmează să expire în următoarele 30 de zile, în situația în care sistemul informatic propriu nu generează automat notificări înainte de expirarea semnalărilor.(2) Perioada de valabilitate a semnalărilor prevăzute la art. 34 din Regulamentul SIS cooperare poate fi prelungită de către autoritatea națională competentă MAI care a introdus semnalarea, dispozițiile art. 4 alin. (4) aplicându-se în mod corespunzător.


  Capitolul V Semnalări referitoare la persoane, la obiecte și la mijloace de plată fără numerar, în scopul efectuării de controale discrete, de controale prin interviu sau controale specifice

  Articolul 29
  (1) Semnalările prevăzute la art. 36 alin. (1)-(3) din Regulamentul SIS cooperare se introduc în SINS/SIS de către Poliția Română și Poliția de Frontieră Română, în sistemele informatice „Alerte SIS“, respectiv „eSIF“.(2) Introducerea unei semnalări prevăzute la art. 36 alin. (4) și (5) din Regulamentul SIS cooperare se realizează de către Biroul național SIRENE în termen de 24 de ore de la primirea solicitării, care va informa birourile SIRENE din celelalte state membre sau asociate, prin formularul internațional de tip B.(3) La introducerea semnalării referitoare la persoane, la obiecte sau la mijloace de plată fără numerar, în scopul efectuării controlului prin interviu, autoritatea națională competentă MAI care a introdus semnalarea transmite Biroului național SIRENE un formular național de tip B, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 7, conținând un set de întrebări pus la dispoziție de organele judiciare sau de Serviciul Român de Informații solicitante, pe care utilizatorul final le folosește pentru obținerea informațiilor necesare acestora. Acest tip de informații suplimentare de la nivelul Biroului național SIRENE se regăsește în cadrul semnalării, la câmpul „Alte informații solicitate necesare“. În cazul în care acest câmp nu este completat în semnalare, este contactat Biroul național SIRENE pentru obținerea informațiilor. (4) SSNS - IGPF, structurile competente din cadrul Poliției Române, respectiv Biroul național SIRENE cooperează cu organele judiciare și cu Serviciul Român de Informații în vederea stabilirii exactității și actualității datelor cuprinse în solicitare.(5) În situația în care cererea de introducere a semnalărilor prevăzute la art. 36 din Regulamentul SIS cooperare nu conține datele prevăzute la art. 20 alin. (3) lit. a), g), k) și n) din Regulamentul SIS cooperare, iar acestea nu au putut fi obținute în contextul cooperării prevăzute la alin. (4), SSNS - IGPF, structurile competente din cadrul Poliției Române, respectiv Biroul național SIRENE remit solicitarea de introducere a semnalării organelor judiciare sau Serviciului Român de Informații, fără a proceda la introducerea acesteia în bazele de date prevăzute la alin. (1).(6) Semnalările prevăzute la art. 36 din Regulamentul SIS cooperare se introduc în scopul efectuării controalelor discrete, a controalelor prin interviu sau a controalelor specifice, tipul de control fiind decis de organele judiciare sau Serviciul Român de Informații, în funcție de interesele operative ale acestora.(7) Fotografiile și datele dactiloscopice ale persoanei se adaugă, în cazul în care sunt disponibile. În cazul semnalărilor introduse de structurile din cadrul Poliției Române, datele dactiloscopice sunt atașate de către INC în formatul compatibil AFIS conținut de SIS central, iar în cazul semnalărilor introduse de SSNS - IGPF, INC pune la dispoziție datele dactiloscopice în formatul compatibil AFIS conținut de SIS central, urmând ca SSNS - IGPF să actualizeze semnalările.(8) Controlul discret se realizează de către utilizatorul final în mod legendat, fără a se proceda la verificări într-o altă locație.(9) Controlul prin interviu se realizează de către utilizatorul final pe baza setului de întrebări prevăzut la alin. (3), cu aplicarea dispozițiilor referitoare la conducerea la sediul poliției, respectiv la conducerea la sediul poliției de frontieră, prevăzute de Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române, aprobată cu modificări prin Legea nr. 81/2002, cu modificările și completările ulterioare. (10) În cazul în care setul de întrebări prevăzut la alin. (3) nu se regăsește în cadrul semnalării, utilizatorul final contactează Biroul național SIRENE, prin formularul național de tip B, pentru obținerea acestuia. (11) Controlul specific se realizează de către utilizatorul final potrivit art. 2 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 76/2023.


  Articolul 30

  Semnalările prevăzute la art. 36 din Regulamentul SIS cooperare privesc persoanele, obiectele menționate la art. 38 alin. (2) lit. a), b), c), e), g), h), i), k) și l) din același regulament, dar și mijloacele de plată fără numerar, iar utilizatorul final folosește criterii complexe de căutare pentru identificarea acestora.


  Articolul 31
  (1) În cazul în care utilizatorul final realizează un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare națională prevăzută la art. 36 din Regulamentul SIS cooperare, obține și transmite datele și informațiile specifice fiecărui tip de control, dintre cele prevăzute la art. 37 alin. (1) din Regulamentul SIS cooperare, și informează autoritatea națională competentă MAI care a introdus semnalarea și Biroul național SIRENE, prin formularul național de tip G.(2) După obținerea informațiilor prevăzute la alin. (1), se permite continuarea deplasării persoanei care face obiectul semnalării sau a persoanei ce deține obiectul sau mijlocul de plată fără numerar în legătură cu care s-a introdus semnalarea, cu excepția situațiilor în care, în funcție de rezultatele controlului, este necesară adoptarea de măsuri suplimentare.


  Articolul 32
  (1) În cazul în care utilizatorul final obține un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare străină prevăzută la art. 36 din Regulamentul SIS cooperare, ia toate măsurile pentru a obține informațiile prevăzute la art. 37 alin. (1) din Regulamentul SIS cooperare și le transmite Biroului național SIRENE prin formularul național de tip G.(2) În cazul semnalărilor prevăzute la art. 36 alin. (4) și (5) din Regulamentul SIS cooperare, utilizatorul final informează de îndată, verbal sau în scris, prin mijloace de comunicare electronică, Serviciul Român de Informații și Biroul național SIRENE, prin formularul național de tip G. De asemenea, Biroul național SIRENE informează, în scris, Serviciul Român de Informații și IGPR - Direcția de Combatere a Criminalității Organizate.(3) După obținerea informațiilor prevăzute la alin. (1), prevederile art. 31 alin. (2) se aplică în mod corespunzător. (4) Biroul național SIRENE transmite formularul internațional de tip G către statul emitent al semnalării și către EUROPOL.(5) Prin excepție de la alin. (3), Biroul național SIRENE poate să nu informeze EUROPOL, dacă în acest mod s-ar pune în pericol investigații în curs sau siguranța unei persoane ori dacă informarea ar fi contrară intereselor esențiale legate de securitatea statului membru sau asociat emitent al semnalării.


  Articolul 33
  (1) În cazul în care se realizează în străinătate un rezultat pozitiv în legătură cu o semnalare națională prevăzută la art. 36 din Regulamentul SIS cooperare, Biroul național SIRENE informează de îndată autoritatea națională competentă MAI care a introdus semnalarea, prin formularul național de tip G.(2) În cazul semnalărilor prevăzute la art. 36 alin. (4) și (5) din Regulamentul SIS cooperare, Biroul național SIRENE informează de îndată Serviciul Român de Informații, care a solicitat introducerea semnalării.


  Articolul 34
  (1) În cazul unei semnalări naționale prevăzute la art. 36 din Regulamentul SIS cooperare pentru care un stat membru sau asociat solicită aplicarea unui indicator de validitate, Biroul național SIRENE procedează la aplicarea respectivului indicator de validitate.(2) În vederea aplicării indicatorului de validitate prevăzut la art. 42 alin. (1) din Legea nr. 76/2023, la solicitarea organelor de urmărire penală sau a Serviciului Român de Informații, Biroul național SIRENE solicită biroului SIRENE al statului emitent al semnalării aplicarea unui indicator de validitate, iar semnalarea din SIS nu va mai fi vizibilă utilizatorilor finali pe teritoriul României. Retragerea indicatorului de validitate se face la cererea organelor de urmărire penală sau a Serviciului Român de Informații, prin intermediul Biroului național SIRENE.


  Articolul 35
  (1) Înainte de împlinirea termenului de valabilitate - de 1 an pentru persoane sau de 10 ani pentru obiecte și mijloace de plată fără numerar - al semnalărilor prevăzute la art. 36 din Regulamentul SIS cooperare, Poliția Română și IGPF pot rula raportul prevăzut la art. 4 alin. (1) pentru a identifica semnalările care urmează să expire în următoarele 30 de zile.(2) Perioada de valabilitate a semnalărilor poate fi prelungită de către Poliția Română și IGPF, care au introdus semnalările, ca urmare a analizării necesității menținerii datelor în SINS/SIS, cu aplicarea, după caz, a dispozițiilor art. 4 alin. (4).


  Capitolul VI Semnalări referitoare la obiecte căutate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cadrul procedurilor penale

  Articolul 36
  (1) Introducerea semnalărilor prevăzute la art. 38 din Regulamentul SIS cooperare se realizează prin inserarea unui set de informații în SINS și, dacă semnalările sunt de interes Schengen, în SIS, din bazele de date ale sistemelor informatice gestionate de autoritățile naționale competente din MAI, prin intermediul interfeței grafice a SINS sau prin integrarea serviciilor web în aplicațiile proprii, după cum urmează:
  a) bazele de date „Obiecte“, „Furt-auto“ și „RNA“ de la nivelul Poliției Române și sistemul informatic „eSIF“ de la nivelul Poliției de Frontieră Române pentru obiectele prevăzute la art. 38 alin. (2) din Regulamentul SIS cooperare, declarate ca furate ori însușite în mod ilegal;
  b) bazele de date administrate de autoritățile naționale competente MAI, respectiv Sistemul național informatic de evidență a pașapoartelor simple, denumit în continuare SNIEPS, de la nivelul Direcției Generale de Pașapoarte, denumită în continuare DGP, Sistemul informatic național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate, denumit în continuare SNEPCVÎ, de la nivelul Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări, denumită în continuare DGPCÎ, Sistemul național informatic de evidență a persoanelor, denumit în continuare SNIEP, de la nivelul Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, denumită în continuare DGEP, Sistemul informatic de management al străinilor, denumit în continuare SIMS, organizat la nivelul Inspectoratului General pentru Imigrări, denumit în continuare IGI, pentru obiectele prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. k)-m) din Regulamentul SIS cooperare, declarate pierdute sau notificate emitentului ca fiind pierdute, anulate, false sau furate.
  (2) Obiectele pentru care se introduce semnalarea de către DGP, DGPCÎ, DGEP și IGI sunt prevăzute în anexa nr. 8.(3) Data expirării semnalărilor cu privire la obiectele prevăzute la alin. (1) lit. b) se stabilește în mod implicit la data expirării valabilității documentelor emise, cu excepția cazurilor în care autoritatea care le-a introdus stabilește o altă dată de expirare.


  Articolul 37

  Competența introducerii semnalărilor prevăzute la art. 38 din Regulamentul SIS cooperare aparține:
  a) pentru Poliția Română - structurilor de investigații criminale și structurilor de arme, explozivi și substanțe periculoase de la nivel central și teritorial până la nivelul polițiilor orășenești, precum și dispecerilor acestor unități;
  b) pentru Poliția de Frontieră Română - SSNS - IGPF;
  c) pentru autoritățile naționale competente MAI prevăzute la art. 36 alin. (1) lit. b) - instituțiilor la nivelul cărora sunt administrate sau organizate respectivele baze de date, la nivel central sau teritorial.


  Articolul 38
  (1) În cazul în care utilizatorul final obține un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare națională prevăzută la art. 38 din Regulamentul SIS cooperare, ridică obiectul în vederea indisponibilizării sau folosirii ca probă în cadrul unui proces penal sau în vederea remiterii către organul emitent, contactează autoritatea națională competentă MAI care a introdus semnalarea și informează Biroul național SIRENE, prin formularul național de tip G, în vederea ștergerii semnalării.(2) Autoritatea națională competentă MAI din care face parte utilizatorul final care obține un rezultat pozitiv administrativ cu privire la o semnalare națională referitoare la obiectele prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. a)-c) și p) din Regulamentul SIS cooperare întrerupe procedura de emitere a actului administrativ și înaintează de îndată toate documentele depuse de persoana în cauză, aferente acestei operațiuni, unității de poliție competente care procedează potrivit alin. (1).(3) În cazul unui rezultat pozitiv la o semnalare națională cu privire la obiectele prevăzute la art. 38 lit. k)-m) din Regulamentul SIS cooperare, documentele indisponibilizate sunt transmise autorităților emitente ale acestora, care notifică autoritatea națională competentă MAI care a introdus semnalarea, în vederea ștergerii acesteia. Dacă documentul identificat este reținut pentru a fi folosit ca probă într-o procedură penală legată de folosirea documentului respectiv, se comunică autorității naționale competente MAI care a introdus semnalarea informațiile necesare în vederea ștergerii semnalării, cu menționarea motivului pentru care documentul a fost indisponibilizat.(4) În cazul în care utilizatorul final nu poate întreprinde măsura de urmat menționată în semnalare, informează Biroul național SIRENE, prin formularul național de tip H, indicând motivul legal pentru care măsura de urmat nu a putut fi luată.


  Articolul 39
  (1) În cazul în care utilizatorul final obține un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare străină prevăzută la art. 38 din Regulamentul SIS cooperare, ridică obiectul în vederea indisponibilizării sau folosirii ca probă în cadrul unui proces penal și informează Biroul național SIRENE, prin formularul național de tip G, prin care se pot solicita și informații suplimentare, inclusiv detaliile procedurale necesare pentru predarea/preluarea acestuia.(2) Răspunsul la solicitare se transmite de către Biroul național SIRENE prin formularul național de tip P, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 9, pentru obiectele prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. a)-j) și o)-q) din Regulamentul SIS cooperare și prin formularul național de tip M, pentru celelalte categorii de obiecte prevăzute la art. 38 din același regulament.(3) În cazul în care utilizatorul final care a obținut rezultatul pozitiv nu are competența materială pentru a ridica obiectul identificat, solicită sprijinul polițiștilor din cadrul unității de poliție competente teritorial și predă obiectul pe bază de proces-verbal către aceștia, în vederea luării măsurilor legale pentru ridicarea obiectului în vederea indisponibilizării sau folosirii ca probă în cadrul unui proces penal. Ridicarea obiectului se face pe bază de proces-verbal.(4) În cazul unui rezultat pozitiv la o semnalare străină privind unul dintre obiectele prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. a)-j) din Regulamentul SIS cooperare, utilizatorul final îl poate prelua în vederea indisponibilizării doar în cazul înregistrării unui dosar penal sau dacă acesta face obiectul unei cereri de asistență judiciară internațională în materie penală, transmise autorităților române sub forma comisiei rogatorii internaționale, a ordinului european de anchetă sau a ordinului de indisponibilizare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 302/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și transmite un formular național de tip G către Biroul național SIRENE.(5) Autoritatea națională competentă MAI din care face parte utilizatorul final care obține un rezultat pozitiv administrativ cu privire la o semnalare străină referitoare la obiectele prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. a)-c) și p) din Regulamentul SIS cooperare întrerupe procedura de emitere a actului administrativ și înaintează de îndată toate documentele depuse de persoana în cauză, aferente acestei operațiuni, unității de poliție competente care procedează potrivit alin. (1).(6) După finalizarea cercetărilor în dosarul penal, utilizatorul final transmite Biroului național SIRENE, prin formularul național de tip M, decizia organului judiciar competent privind restituirea vehiculului, cu solicitarea de ștergere a semnalării, indicând și faptul că s-a predat sau urmează să se predea vehiculul. Biroul național SIRENE informează biroul SIRENE al statului emitent al semnalării.(7) În cazul unei semnalări străine referitoare la obiectele semnalate conform art. 38 lit. k)-m) din Regulamentul SIS cooperare, identificată în cursul unei proceduri de emitere a unui act administrativ, autoritatea națională competentă MAI din care face parte utilizatorul final poate întrerupe procedura de emitere a acestui act și procedează conform alin. (8).(8) Utilizatorul final care realizează rezultatul pozitiv transmite formularul național de tip G sau de tip H și efectuează schimbul de informații suplimentare, prin Biroul național SIRENE, cu biroul SIRENE al statului emitent al semnalării, pentru a se ajunge la un acord privind măsurile care trebuie luate. Autoritatea națională competentă MAI din care face parte utilizatorul final trimite obiectul identificat misiunii diplomatice sau oficiului consular a/al statului emitent în România, dacă se solicită acest lucru, cu excepția cazurilor în care obiectul depistat se constituie ca mijloc de probă într-o cauză penală a autorităților judiciare române.(9) În cazul unei semnalări străine referitoare la documente emise de către autoritățile române, după schimbul de informații suplimentare, prin Biroul național SIRENE, documentele identificate sunt transmise autorităților emitente, cu excepția cazurilor în care documentul este solicitat de către autoritatea străină care a introdus semnalarea, în vederea folosirii ca probă în cadrul unei proceduri penale. Biroul național SIRENE solicită ștergerea semnalării biroului SIRENE al statului emitent al semnalării.(10) În cazul în care, în urma schimbului de informații suplimentare dintre Biroul național SIRENE și biroul SIRENE al statului emitent al semnalării, utilizatorul final stabilește că măsura de urmat nu poate fi executată, iar în situația în care nu a fost anterior anulat de către autoritatea emitentă, documentul este lăsat în posesia titularului. Utilizatorul final informează Biroul național SIRENE prin formularul național de tip H, cu indicarea motivului legal pentru care măsura de urmat nu a putut fi executată.(11) În cazul colantelor de viză/permiselor de ședere false/falsificate aplicate într-un document de călătorie valabil, utilizatorul final anulează colantul de viză/permisul de ședere fals/falsificat și restituie documentul de călătorie titularului. În acest caz, prin formularul național de tip G, informează Biroul național SIRENE cu privire la obținerea unui rezultat pozitiv.


  Articolul 40
  (1) În cazul în care se realizează în străinătate un rezultat pozitiv în legătură cu o semnalare națională privind obiectele prevăzute la art. 38 din Regulamentul SIS cooperare, Biroul național SIRENE informează de îndată autoritatea națională competentă MAI care a introdus semnalarea, prin formularul național de tip G sau de tip H, și solicită, după caz, informații suplimentare cu privire la obiectul semnalat, inclusiv detaliile procedurale necesare pentru predarea/preluarea acestuia.(2) Răspunsul la solicitare se transmite de către autoritatea națională competentă MAI care a introdus semnalarea, prin formularul național de tip P, pentru obiectele prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. a)-j) și o)-r) din Regulamentul SIS cooperare, și prin formularul național de tip M, pentru celelalte categorii de obiecte prevăzute la art. 38 din Regulamentul SIS cooperare.(3) Schimbul de informații suplimentare cu privire la un obiect în legătură cu care s-a introdus o semnalare națională în temeiul art. 38 din Regulamentul SIS cooperare, altul decât cel realizat în caz de rezultat pozitiv, se efectuează prin Biroul național SIRENE, prin formularul național de tip M.


  Articolul 41
  (1) În situația în care utilizatorul final realizează un rezultat pozitiv cu privire la un vehicul ce face obiectul unei semnalări naționale, iar ulterior se obțin informații despre faptul că vehiculul semnalat este un vehicul clonă al vehiculului original depistat, informează autoritatea națională competentă MAI care a introdus semnalarea în vederea actualizării semnalării și transmite un formular național de tip H către Biroul național SIRENE. Dacă autoritatea națională competentă MAI care a introdus semnalarea are certitudinea că vehiculul care face obiectul semnalării este un vehicul clonă, analizează necesitatea menținerii semnalării, o actualizează cu mențiunea „suspiciune clonă“ și informează Biroul național SIRENE prin formularul național de tip M.(2) Pentru a evita eventuale consecințe negative generate de identificarea eronată a vehiculului căutat, autoritatea națională competentă MAI care a introdus semnalarea contactează proprietarul vehiculului original și, sub condiția consimțământului explicit al acestuia, transmite toate informațiile relevante de identificare ale vehiculului original către Biroul național SIRENE, prin formularul național de tip M, în vederea informării birourilor SIRENE din celelalte state membre sau asociate.(3) În situația în care utilizatorul final realizează un rezultat pozitiv cu privire la un vehicul ce face obiectul unei semnalări străine, însă ulterior se obțin informații despre faptul că vehiculul semnalat este un vehicul clonă al vehiculului original depistat, transmite toate informațiile relevante de identificare ale vehiculului original prin Biroul național SIRENE, prin formularul național de tip G sau de tip H, după caz, astfel încât autoritatea străină care a introdus semnalarea să actualizeze datele din semnalare.(4) În cazul în care se realizează un rezultat pozitiv cu privire la un vehicul clonă obiect al unei semnalări străine, utilizatorul final ridică obiectul în vederea indisponibilizării sau a folosirii ca probă în cadrul unui proces penal, și informează Biroul național SIRENE, prin formularul național de tip G, menționând că rezultatul pozitiv privește un vehicul clonă.


  Articolul 42
  (1) Înainte de împlinirea termenului de valabilitate a semnalărilor prevăzute la art. 38 din Regulamentul SIS cooperare, autoritățile naționale competente MAI pot rula lunar raportul prevăzut la art. 4 alin. (1) pentru a identifica semnalările care urmează să expire în următoarele 30 de zile.(2) Perioada de valabilitate a semnalărilor poate fi prelungită de către autoritatea națională competentă MAI care a introdus semnalarea, art. 4 alin. (4) aplicându-se în mod corespunzător.


  Capitolul VII Semnalări referitoare la persoane necunoscute, căutate în scopul identificării

  Articolul 43
  (1) Introducerea în SINS/SIS a unei semnalări prevăzute la art. 40 din Regulamentul SIS cooperare reprezintă inserarea unui set minim de date în sistemul informatic „Alerte SIS“ de către structurile din cadrul Poliției Române competente să desfășoare investigații în dosare penale care vizează infracțiuni de terorism sau alte infracțiuni grave și transmiterea acestora automat în SINS/SIS.(2) Semnalările prevăzute la art. 40 din Regulamentul SIS cooperare pot fi introduse în SINS/SIS numai dacă structurile prevăzute la alin. (1) nu pot stabili identitatea persoanei suspecte în urma verificării bazelor de date relevante de la nivel național, de la nivelul Uniunii Europene sau de la nivel internațional.(3) Semnalarea introdusă potrivit alin. (2) conține următoarele date:
  a) decizia de emitere a semnalării, în mod opțional;
  b) autoritatea emitentă, în mod opțional;
  c) tipul infracțiunii, în mod obligatoriu;
  d) acțiunea de urmat în cazul unui rezultat pozitiv, în mod obligatoriu;
  e) date dactiloscopice, în mod opțional, în momentul creării semnalării și, în mod obligatoriu, în termen de maximum 14 zile de la data creării semnalării.
  (4) În cazul datelor prevăzute la alin. (3) lit. e), dacă în termen de 14 zile acestea nu sunt introduse, semnalarea este ștearsă în mod automat de sistemul central SIS.(5) Polițiștii din cadrul structurilor prevăzute la alin. (1) transmit o solicitare INC pentru a procesa datele dactiloscopice în format compatibil cu cel din sistemul AFIS conținut de SIS central, în vederea atașării acestora la semnalarea introdusă potrivit alin. (3).(6) Anterior atașării datelor dactiloscopice potrivit alin. (3) lit. e), INC are obligația de a efectua o verificare biometrică a acestora în AFIS conținut de SIS central, în scopul identificării unei posibile concordanțe cu o semnalare străină.(7) Ca urmare a obținerii unei concordanțe între datele dactiloscopice și cele din sistemul AFIS conținut de SIS central, INC informează utilizatorul final, care solicită Biroului național SIRENE, prin formularul național de tip L, toate datele suplimentare de identificare disponibile la nivelul statului membru care a introdus anterior un set de date dactiloscopice în sistemul AFIS conținut de SIS central.(8) Pentru stabilirea identității persoanei pentru care structura din cadrul Poliției Române a transmis în SIS date dactiloscopice, Biroul național SIRENE transmite către aceasta un formular național de tip G, cu datele de identificare obținute în urma schimbului de informații suplimentare cu biroul SIRENE din statul membru sau asociat.(9) În cazul în care se obține o concordanță între datele dactiloscopice atașate unei semnalări naționale și o semnalare străină introdusă sau actualizată ulterior în SIS prin adăugarea de date dactiloscopice, la primirea unei notificări de către structura din cadrul Poliției Române care a introdus semnalarea, INC validează sau invalidează concordanța datelor dactiloscopice potrivit art. 41 din Regulamentul SIS cooperare. (10) În situația validării concordanței, structura din cadrul Poliției Române care a introdus semnalarea transmite Biroului național SIRENE un formular național de tip L, pentru informarea statutului membru emitent al semnalării în raport cu care a fost constatată existența unei concordanțe.(11) În cazul unei semnalări naționale privind o persoană necunoscută pentru care se obține un rezultat pozitiv în străinătate, Biroul național SIRENE transmite datele dactiloscopice la INC.(12) INC verifică și validează, potrivit art. 41 din Regulamentul SIS cooperare, concordanța dintre datele dactiloscopice atașate semnalării pentru persoană necunoscută, introduse de structura din cadrul Poliției Române, și datele dactiloscopice verificate de statul membru.(13) După validarea rezultatului, INC informează structura din cadrul Poliției Române care a introdus semnalarea și Biroul național SIRENE pentru transmiterea unui formular internațional de tip L către biroul SIRENE din statul membru sau asociat.(14) La primirea de la statul membru a informării despre obținerea rezultatului pozitiv, Biroul național SIRENE transmite formularul național de tip G către structura din cadrul Poliției Române care a introdus semnalarea cu datele de identificare furnizate de statul membru respectiv în vederea ștergerii semnalării potrivit art. 55 alin. (6) lit. a) din Regulamentul SIS cooperare.(15) În situația în care în AFIS conținut de SIS central a fost introdusă o semnalare națională pentru persoană necunoscută, iar un alt stat membru sau asociat obține un rezultat pozitiv la efectuarea în SIS a unei căutări utilizând datele dactiloscopice, Biroul național SIRENE transmite către structura din cadrul Poliției Române care a introdus semnalarea un formular național de tip H.


  Articolul 44
  (1) Înainte de împlinirea termenului de valabilitate de 3 ani a semnalării prevăzute de art. 40 din Regulamentul SIS cooperare, structura din cadrul Poliției Române care a introdus semnalarea poate rula lunar raportul prevăzut la art. 4 alin. (1) pentru a identifica semnalările care urmează să expire în următoarele 30 de zile.(2) Perioada de valabilitate a semnalărilor poate fi prelungită de către structura din cadrul Poliției Române care a introdus semnalarea, art. 4 alin. (4) aplicându-se în mod corespunzător.


  Capitolul VIII Semnalări privind refuzul intrării și al șederii referitoare la străini, precum și la cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și cetățenii Confederației Elvețiene și membrii acestora de familie, în scopul refuzului intrării și al șederii

  Articolul 45
  (1) Introducerea semnalărilor naționale prevăzute la art. 24 din Regulamentul SIS verificări la frontiere reprezintă inserarea unui set de informații în „SIMS“ și „eSIF“ și transmiterea acestora în SINS și apoi în SIS.(2) Introducerea semnalărilor naționale prevăzute la art. 24 din Regulamentul SIS verificări la frontiere se realizează în temeiul măsurilor care au ca efect interzicerea intrării și a șederii, dispuse potrivit art. 99 și 106^3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 29 și 29^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 46

  Competența pentru introducerea semnalărilor prevăzute la art. 24 din Regulamentul SIS verificări la frontiere aparține structurilor de specialitate centrale și teritoriale ale IGI, respectiv ale IGPF.


  Articolul 47
  (1) În cazul în care utilizatorul final obține un rezultat pozitiv cu ocazia controlului efectuat la trecerea frontierei de stat pe sensul de intrare cu privire la o semnalare națională, refuză intrarea în țară a persoanei și informează Biroul național SIRENE și autoritatea națională competentă MAI care a introdus semnalarea, prin formularul național de tip G. În cazul în care măsura de urmat din semnalare nu poate fi executată, utilizatorul final permite deplasarea persoanei și transmite către Biroul național SIRENE un formular național de tip H, cu indicarea motivului.(2) În cazul în care utilizatorul final obține un rezultat pozitiv pe teritoriul statului român, cu privire la o semnalare națională, predă persoana structurii competente teritorial a IGI și informează Biroul național SIRENE și autoritatea națională competentă MAI care a introdus semnalarea prin formularul național de tip G. În cazul în care măsura de urmat din semnalare nu a putut fi executată, utilizatorul final permite deplasarea persoanei și transmite către Biroul național SIRENE un formular național de tip H, cu indicarea motivului.


  Articolul 48
  (1) În cazul în care utilizatorul final obține un rezultat pozitiv cu ocazia controlului efectuat la trecerea frontierei de stat pe sensul de intrare cu privire la o semnalare străină, ia măsuri pentru verificarea identității persoanei și a existenței unor situații care să îi justifice intrarea/șederea străinului pe teritoriul național. În situația în care se refuză intrarea în țară a persoanei, se informează Biroul național SIRENE prin formularul național de tip G. În cazul în care măsura de urmat din semnalare nu a putut fi executată, utilizatorul final permite intrarea în țară a persoanei și transmite către Biroul național SIRENE un formular național de tip H, cu indicarea motivului.(2) În aplicarea art. 6 alin. (5) lit. c) din Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen), cu modificările și completările ulterioare, din motive umanitare, de interes național sau în temeiul unor obligații internaționale, structura competentă din cadrul Poliției de Frontieră Române permite intrarea pe teritoriul național a unei persoane care face obiectul unei semnalări străine privind interdicția intrării și informează Biroul național SIRENE cu privire la permiterea intrării, prin formularul național de tip H.(3) În cazul în care utilizatorul final obține un rezultat pozitiv pe teritoriul statului român cu privire la o semnalare străină, verifică identitatea și legalitatea șederii pe teritoriul național, predă persoana structurii competente teritorial a IGI și informează Biroul național SIRENE prin formularul național de tip G. În cazul în care măsura de urmat din semnalare nu a putut fi executată, utilizatorul final permite deplasarea persoanei și transmite Biroului național SIRENE un formular național de tip H, cu indicarea motivului.


  Articolul 49
  (1) În cazul unui rezultat pozitiv ca urmare a verificării efectuate de către IGI, anterior eliberării sau reînnoirii unui permis de ședere, acesta declanșează procedura de consultare cu statul emitent al semnalării, prin formularul național de tip N al cărui model este prevăzut în anexa nr. 10, transmis Biroului național SIRENE, solicitându-se motivul introducerii semnalării. (2) Necomunicarea prin intermediul Biroului național SIRENE a răspunsului la consultarea prevăzută la alin. (1), în termen de 10 zile calendaristice, echivalează cu lipsa obiecțiilor din partea statului emitent al semnalării cu privire la eliberarea sau reînnoirea permisului de ședere sau la acordarea vizei de lungă ședere.(3) La luarea deciziei de eliberare sau reînnoire a permisului de ședere, IGI analizează motivele care au stat la baza deciziei statului emitent al semnalării și iau în considerare, în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, orice amenințare la adresa ordinii publice, siguranței publice sau securității naționale pe care o poate constitui prezența străinului pe teritoriul statelor membre.(4) IGI notifică de îndată statul emitent al semnalării cu privire la decizia de acordare sau reînnoire a permisului de ședere, prin formularul național de tip O al cărui model este prevăzut în anexa nr. 11, transmis Biroului național SIRENE.(5) Procedura prevăzută la alin. (1)-(4) este aplicabilă și în cazul unei semnalări naționale prevăzute la art. 24 din Regulamentul SIS verificări la frontiere, cu mențiunea că aceasta poate fi păstrată la nivelul SINS în situația în care rezultatul consultării prevede ștergerea semnalării naționale din SIS.


  Articolul 50
  (1) Autoritățile naționale competente MAI care intenționează să introducă o semnalare prevăzută la art. 24 din Regulamentul SIS verificări la frontiere față de un străin care este titular al unui permis de ședere valabil eliberat sau al unei vize de lungă ședere valabile, acordată de un alt stat membru sau asociat, transmit Biroului național SIRENE, prin poștă electronică, o solicitare de consultare a respectivului stat membru sau asociat, cu respectarea următoarei proceduri:
  a) schimbul de informații include detalii suficiente referitoare la motivele care au stat la baza deciziei de introducere a semnalării, cu indicarea, după caz, a numărului de referință ECRIS - TCN. În acest caz se folosește formatul structurat de mesaj electronic, prevăzut în anexa nr. 7 - partea A din Manualul SIRENE;
  b) Biroul național SIRENE comunică în scris, prin formatul structurat de mesaj electronic prevăzut în anexa nr. 7 - partea B din Manualul SIRENE, decizia statului membru sau asociat cu privire la retragerea permisului de ședere sau a vizei de lungă ședere către autoritatea națională competentă MAI;
  c) în cazul în care statul membru sau asociat de acordare notifică, prin Biroul național SIRENE, autoritățile naționale competente MAI cu introducerea semnalării, cu privire la neretragerea permisului de ședere sau a vizei de lungă ședere, acestea nu introduc în SIS semnalarea prevăzută la art. 24 din Regulamentul SIS verificări la frontiere, având posibilitatea de a o menține la nivel național.
  (2) Procedura prevăzută la alin. (1) este aplicabilă și în situația în care autoritatea națională competentă MAI este cea emitentă a permisului de ședere, iar un alt stat membru sau asociat solicită introducerea unei semnalări.


  Articolul 51
  (1) În cazul în care, în urma unui rezultat pozitiv, se constată că o autoritate națională competentă MAI a introdus o semnalare națională prevăzută la art. 24 din Regulamentul SIS verificări la frontiere față de un străin care este titular al unui permis de ședere valabil sau al unei vize de lungă ședere valabile acordate de un alt stat membru sau asociat, autoritatea națională competentă MAI care a introdus semnalarea inițiază consultarea cu statul membru sau asociat de acordare, prin Biroul național SIRENE, procedând astfel:
  a) autoritatea națională competentă MAI informează statul membru sau asociat de acordare a permisului de ședere sau a vizei de lungă ședere cu privire la semnalarea prevăzută la art. 24 din Regulamentul SIS verificări la frontiere, prin formularul național de tip N, în care sunt incluse suficiente detalii despre motivele introducerii semnalării, cu indicarea, după caz, a numărului de referință ECRIS - TCN;
  b) Biroul național SIRENE comunică prin formularul național de tip O decizia statului membru sau asociat cu privire la retragerea permisului de ședere sau a vizei de lungă ședere către autoritatea națională competentă MAI;
  c) în cazul în care statul membru sau asociat de acordare notifică, prin Biroul național SIRENE, autoritățile naționale competente MAI care au introdus semnalarea, cu privire la neretragerea permisului de ședere sau a vizei de lungă ședere, acestea șterg imediat semnalarea prevăzută la art. 24 din Regulamentul SIS verificări la frontiere, având posibilitatea de a o menține la nivel național.
  (2) Procedura prevăzută la alin. (1) este aplicabilă și în situația în care autoritatea națională competentă MAI este cea emitentă a permisului de ședere, iar un alt stat membru sau asociat solicită introducerea unei semnalări.


  Articolul 52

  În situația în care o autoritate națională competentă MAI constată că un alt stat membru sau asociat a introdus în SIS o semnalare prevăzută la art. 24 din Regulamentul SIS verificări la frontiere față de o persoană care a obținut cetățenia unui stat membru sau a unui stat ai căror cetățeni beneficiază de dreptul la liberă circulație în temeiul dreptului Uniunii, informează Biroul național SIRENE prin formularul național de tip J al cărui model este prevăzut în anexa nr. 12, cu indicarea formulei „beneficiar al dreptului la liberă circulație în temeiul dreptului Uniunii“, și solicită ștergerea semnalării.


  Articolul 53

  În cazul în care utilizatorul final obține un rezultat pozitiv referitor la o semnalare străină prevăzută la art. 24 din Regulamentul SIS verificări la frontiere față de un străin care deține un permis de ședere valabil sau o viză de lungă ședere valabilă, acordat/acordată, de un alt stat membru sau asociat, acesta informează statul membru sau asociat care a acordat permisul de ședere sau viza de lungă ședere cu privire la rezultatul pozitiv, prin Biroul național SIRENE, utilizând formularul național de tip G sau de tip H.


  Articolul 54

  În cazul în care cu ocazia efectuării procedurii prevăzute la art. 26 alin. (2) din Regulamentul SIS verificări la frontiere se realizează un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare prevăzută la art. 24 din același regulament față de un străin care beneficiază de dreptul la liberă circulație în temeiul dreptului Uniunii, se procedează astfel:
  a) utilizatorul final transmite formularul național de tip G către statul membru sau asociat emitent al semnalării, prin Biroul național SIRENE, cu indicarea formulei „beneficiar al dreptului la liberă circulație în temeiul dreptului Uniunii“, și solicită motivele semnalării;
  b) ca urmare a răspunsului primit din partea statului membru sau asociat emitent al semnalării, utilizatorul final informează despre acțiunile întreprinse, prin formularul național de tip M.


  Articolul 55
  (1) Înainte de împlinirea termenului de valabilitate de 5 ani a semnalării prevăzute la art. 24 din Regulamentul SIS verificări la frontiere, IGI și IGPF pot rula lunar raportul prevăzut la art. 4 alin. (1) pentru a identifica semnalările care urmează să expire în următoarele 30 de zile.(2) Perioada de valabilitate a semnalărilor poate fi prelungită de către autoritatea națională competentă MAI care a introdus semnalarea ca urmare a analizării necesității menținerii datelor în SINS/SIS.


  Capitolul IX Semnalările referitoare la străinii față de care au fost emise decizii de returnare

  Articolul 56

  Introducerea semnalărilor naționale prevăzute la art. 3 din Regulamentul SIS returnare se realizează prin inserarea unui set de informații în SIMS de către structurile IGI și transmiterea acestora în SINS și apoi în SIS, în temeiul măsurii care are ca efect returnarea, dispusă potrivit art. 81 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 57
  (1) În aplicarea art. 2 și 3 din Regulamentul SIS returnare, în situațiile în care decizia de returnare este executată prin îndepărtare sub escortă în termenul prevăzut la art. 90 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în situațiile în care măsura returnării este urmată de măsura luării în custodie publică, nu se transmit în SINS/SIS semnalările prevăzute la art. 3 din Regulamentul SIS returnare. (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), atunci când măsura custodiei publice încetează fără ca măsura îndepărtării sub escortă să fie executată, semnalările prevăzute la art. 3 din Regulamentul SIS returnare se transmit de îndată în SINS și apoi în SIS, la data încetării măsurii luării în custodie publică.


  Articolul 58
  (1) În cazul prevăzut de art. 9 alin. (1) din Regulamentul SIS returnare, dacă IGI constată că față de solicitant a fost emisă o semnalare străină prevăzută la art. 3 din același regulament, însoțită de o interdicție de intrare, efectuează procedura de consultare a statului emitent al semnalării, prin Biroul național SIRENE, cu aplicarea următoarelor reguli potrivit Manualului SIRENE:
  a) IGI solicită statului membru sau asociat emitent al semnalării motivul deciziei de returnare, folosind un formular național de tip N;
  b) în cazul în care nu se primește răspuns privind motivul deciziei de returnare în termen de 10 zile calendaristice, se consideră că statul membru sau asociat emitent al semnalării nu are obiecții cu privire la acordarea sau la reînnoirea permisului de ședere;
  c) IGI notifică fără întârziere statul membru sau asociat emitent cu privire la decizia sa referitoare la permisul de ședere, prin Biroul național SIRENE, prin formularul național de tip O, solicitând ștergerea semnalării.
  (2) Procedura prevăzută la alin. (1) se aplică inclusiv atunci când IGI a emis semnalarea. În acest caz, IGI șterge fără întârziere semnalarea din SIS în cazul în care este informat de către alt stat membru sau asociat cu privire la eliberarea sau reînnoirea unui permis de ședere sau acordarea unei vize de lungă ședere.(3) IGI inițiază consultarea, prin Biroul național SIRENE, cu fiecare stat membru sau asociat emitent în parte, în situația semnalărilor multiple privind aceeași persoană.(4) În cazul prevăzut la alin. (1) sau (2) procedura de consultare se desfășoară fără transmiterea unui formular național de tip G sau de tip H.


  Articolul 59
  (1) În cazul prevăzut de art. 9 alin. (2) din Regulamentul SIS returnare, dacă IGI constată că față de solicitant a fost emisă o semnalare străină prevăzută la art. 3 din același regulament, fără a fi însoțită de o interdicție de intrare, IGI informează statul membru sau asociat emitent al semnalării cu privire la decizia sa referitoare la cererea de eliberare a permisului de ședere, prin Biroul național SIRENE, utilizând formularul național de tip O.(2) Procedura prevăzută la alin. (1) se aplică inclusiv atunci când IGI a emis semnalarea. În acest caz, IGI șterge fără întârziere semnalarea din SIS în situația în care este informat cu privire la faptul că permisul de ședere va fi eliberat sau reînnoit, respectiv că viza de lungă ședere va fi acordată. (3) IGI informează, prin Biroul național SIRENE, fiecare stat membru sau asociat emitent în parte, în situația semnalărilor multiple privind aceeași persoană, prin formularul național de tip O. (4) În cazul prevăzut la alin. (1) sau (2) procedura de consultare se desfășoară fără transmiterea unui formular național de tip G sau de tip H.


  Articolul 60
  (1) În cazul în care IGI a emis o decizie de returnare față de un străin care este titular al unui permis de ședere valabil eliberat sau al unei vize de lungă ședere valabile acordate de un alt stat membru sau asociat, prin Biroul național SIRENE, se consultă cu statul membru sau asociat de eliberare/acordare, prin poștă electronică, folosind formatele structurate de mesaje electronice, completate în limba engleză, prevăzute în anexa nr. 6 din Manualul SIRENE.(2) IGI informează statul membru sau asociat de eliberare/acordare cu privire la motivele deciziei de returnare, utilizând anexa nr. 6 - partea A din Manualul SIRENE. Dacă este cazul, IGI adaugă mențiunea „ECRIS - TCN“ în mesajul electronic.(3) Dacă statul membru sau asociat decide să mențină permisul de ședere sau viza de lungă ședere, IGI nu introduce semnalarea prevăzută la art. 3 din Regulamentul SIS returnare.


  Articolul 61
  (1) Dacă IGI a introdus o semnalare prevăzută la art. 3 din Regulamentul SIS returnare față de o persoană cu privire la care a aflat ulterior că este titulară a unui permis de ședere valabil sau a unei vize de lungă ședere valabile acordate de un alt stat membru sau asociat, informează statul membru sau asociat de eliberare/acordare cu privire la motivele deciziei de returnare, prin Biroul național SIRENE, utilizând formularul național de tip N. Dacă este cazul, IGI adaugă mențiunea „ECRIS - TCN“ în formular. (2) Biroul național SIRENE transmite IGI formularul internațional de tip O primit de la statul membru sau asociat de acordare. Dacă statul membru sau asociat decide să mențină permisul de ședere sau viza de lungă ședere, IGI șterge semnalarea prevăzută la art. 3 din Regulamentul SIS returnare.


  Articolul 62

  În cazul în care utilizatorul final constată existența unei semnalări străine prevăzute la art. 3 din Regulamentul SIS returnare față de un străin care beneficiază de dreptul la liberă circulație în temeiul dreptului Uniunii, informează Biroul național SIRENE prin formularul național de tip J, cu indicarea mențiunii „beneficiar al dreptului la liberă circulație în temeiul dreptului Uniunii“ și solicită ștergerea semnalării.


  Articolul 63
  (1) În cazul în care utilizatorul final obține un rezultat pozitiv referitor la o semnalare străină prevăzută la art. 3 din Regulamentul SIS returnare față de un străin care este titularul unui permis de ședere valabil eliberat sau al unei vize de lungă ședere valabile acordate de un alt stat membru sau asociat, utilizatorul final informează statul membru sau asociat emitent al semnalării, prin Biroul național SIRENE, utilizând formularul național de tip R al cărui model este prevăzut în anexa nr. 13.(2) În cazul în care se realizează în străinătate un rezultat pozitiv în legătură cu o semnalare națională prevăzută la art. 3 din Regulamentul SIS returnare față de un străin care este titularul unui permis de ședere valabil eliberat sau al unei vize de lungă ședere valabile acordate de un alt stat membru sau asociat, după primirea formularului internațional de tip R cu informațiile privind permisul de ședere sau viza de lungă ședere, IGI decide:
  a) menținerea deciziei de returnare și demararea procedurii de consultare cu statul membru sau asociat de acordare, prin Biroul național SIRENE, utilizând formularul național de tip N;
  b) retragerea deciziei de returnare și informarea statului membru sau asociat care a realizat rezultatul pozitiv, prin Biroul național SIRENE, utilizând formularul național de tip M.
  (3) În cazul prevăzut de alin. (1), dacă semnalarea a fost emisă de un alt stat membru sau asociat, față de un străin, beneficiar al dreptului la liberă circulație în temeiul dreptului Uniunii, utilizatorul final informează Biroul național SIRENE prin formularul național de tip R, cu indicarea mențiunii „beneficiar al dreptului la liberă circulație în temeiul dreptului Uniunii“, și solicită ștergerea semnalării.


  Articolul 64
  (1) În cazul unui rezultat pozitiv referitor la o semnalare națională prevăzută la art. 3 din Regulamentul SIS returnare cu ocazia controlului efectuat la trecerea frontierei de stat pe sensul de ieșire, utilizatorul final comunică, utilizând formularul național de tip R, confirmarea returnării către IGI, care șterge de îndată semnalarea.(2) În același formular național de tip R, utilizatorul final menționează dacă persoana a fost supusă îndepărtării sub escortă.(3) IGI introduce fără întârziere o semnalare conform art. 24 alin. (1) lit. b) din Regulamentul SIS verificări la frontiere, dacă decizia de returnare a străinului este însoțită de o interdicție de intrare.(4) În cazul prevăzut la alin. (1), când autoritățile vecine îi refuză intrarea străinului, acesta va fi reprimit pe teritoriul României, procedându-se după cum urmează:
  a) dacă termenul de plecare voluntară acordat prin decizia de returnare nu a expirat, străinului i se va permite accesul pe teritoriul României și vor fi informate Biroul național SIRENE și IGI printr-un formular național de tip R;
  b) dacă termenul de plecare voluntară acordat prin decizia de returnare a expirat, utilizatorul final contactează IGI, pentru măsuri potrivit competențelor;
  c) dacă semnalarea prevăzută la art. 3 din Regulamentul SIS returnare a fost deja ștearsă și a fost introdusă o semnalare conform art. 24 alin. (1) lit. b) din Regulamentul SIS verificări la frontiere, utilizatorul final contactează IGI pentru acțiunea de urmat și transmite un formular național de tip H Biroului național SIRENE și IGI.


  Articolul 65

  În cazul unui rezultat pozitiv obținut în străinătate la o semnalare națională prevăzută la art. 3 din Regulamentul SIS returnare, după primirea formularului internațional de tip R de la statul membru sau asociat de executare, IGI răspunde statului membru de executare transmițând datele solicitate în cadrul schimbului de informații suplimentare, printr-un formular național de tip M.


  Articolul 66
  (1) În cazul în care utilizatorul final obține un rezultat pozitiv referitor la o semnalare străină prevăzută la art. 3 din Regulamentul SIS returnare față de un străin cu ocazia controlului efectuat la trecerea frontierei de stat pe sensul de intrare, acesta informează statul membru sau asociat emitent, prin Biroul național SIRENE, utilizând formularul național de tip R.(2) Dacă este necesar pentru a decide cu privire la intrarea pe teritoriul României, în special dacă returnarea străinului este însoțită și de o interdicție de intrare, utilizatorul final solicită motivul deciziei de returnare în cadrul aceluiași formular național de tip R.(3) În cazul prevăzut la alin. (1), când utilizatorul final constată că persoana și-a îndeplinit deja obligațiile stabilite prin decizia de returnare, iar semnalarea nu este însoțită de o interdicție de intrare, acesta informează Biroul național SIRENE prin formularul național de tip R, solicitând ștergerea semnalării prevăzute la art. 3 din Regulamentul SIS returnare.(4) În cazul obținerii unui rezultat pozitiv referitor la o semnalare națională prevăzută la art. 3 din Regulamentul SIS returnare, pe sensul de intrare în România, utilizatorul final contactează imediat IGI, utilizând formularul național de tip R, pentru a stabili măsurile care trebuie luate.(5) În cazul obținerii unui rezultat pozitiv în străinătate referitor la o semnalare națională prevăzută la art. 3 din Regulamentul SIS returnare, după primirea formularului internațional de tip R, IGI pune în aplicare prevederile art. 6 alin. (2) din același regulament.(6) IGI răspunde la solicitarea statului membru de executare privind motivul deciziei de returnare, prin formularul național de tip M.


  Articolul 67
  (1) În cazul în care utilizatorul final obține un rezultat pozitiv pe teritoriul național referitor la o semnalare străină prevăzută la art. 3 din Regulamentul SIS returnare, acesta informează imediat statul membru sau asociat emitent, prin Biroul național SIRENE, utilizând formularul național de tip R, subformularul R-C.(2) Atunci când este necesar să decidă cu privire la dreptul de ședere al străinului sau ca acesta să tranziteze teritoriul național, în special dacă decizia de returnare este însoțită de interdicția de intrare, utilizatorul final solicită motivul deciziei de returnare. Răspunsul se comunică prin formularul național de tip M.(3) În cazul obținerii unui rezultat pozitiv pe teritoriul național referitor la o semnalare națională prevăzută la art. 3 din Regulamentul SIS returnare, utilizatorul final informează IGI, prin formularul național de tip R, subformularul R-C.(4) Procedura prevăzută la alin. (1)-(3) se aplică inclusiv atunci când rezultatul pozitiv este obținut la frontierele la care au fost eliminate controalele la frontieră, utilizându-se formularul național de tip R, subformularul R-D.


  Articolul 68

  În cazul obținerii la misiunea diplomatică sau la oficiile consulare ale unui alt stat membru sau asociat a unui rezultat pozitiv referitor la o semnalare națională prevăzută la art. 3 din Regulamentul SIS returnare, după primirea formularului internațional de tip R, IGI răspunde prin formularul național de tip M, în cazul în care se solicită comunicarea motivului deciziei de returnare a străinului.


  Articolul 69
  (1) Semnalările prevăzute la art. 3 din Regulamentul SIS returnare sunt păstrate în SINS/SIS numai pentru perioada necesară realizării scopului pentru care au fost introduse, dar fără a depăși perioada de 5 ani.(2) Înainte de împlinirea termenului de valabilitate de 5 ani a semnalării prevăzute la art. 3 din Regulamentul SIS returnare, IGI poate rula lunar raportul prevăzut la art. 4 alin. (1) pentru a identifica semnalările care urmează să expire în următoarele 30 de zile.(3) Perioada de valabilitate a semnalărilor prevăzute la art. 3 din Regulamentul SIS returnare poate fi prelungită de către IGI ca urmare a analizării necesității menținerii datelor în SINS/SIS.


  Capitolul X Dreptul de acces, rectificare și ștergere a semnalărilor din SINS/SIS

  Articolul 70
  (1) Cererea persoanei vizate privind dreptul de acces, rectificare și ștergere a semnalărilor din SINS/SIS se soluționează în conformitate cu dispozițiile art. 12, 15-17 și 23 din Regulamentul (UE) 2016/679, ale art. 12 și 16-21 din Legea nr. 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date, respectiv ale art. 61 și 62 din Legea nr. 76/2023. Odată cu depunerea cererii, persoana vizată atașează și dovada identității acesteia.(2) Biroul protecția datelor personale din cadrul IGPR constituie un registru electronic pentru înregistrarea cererilor ce privesc exercitarea drepturilor persoanelor vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal în SINS/SIS.(3) În aplicarea art. 62 alin. (3) din Legea nr. 76/2023, Biroul protecția datelor personale din cadrul IGPR utilizează formularul național de tip K, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 14. În aplicarea art. 62 alin. (4) din Legea nr. 76/2023, Biroul protecția datelor personale din cadrul IGPR inițiază schimbul de informații suplimentare, prin intermediul Biroului național SIRENE, utilizând formularul național de tip K.


  Capitolul XI Reguli generale referitoare la verificarea datelor dactiloscopice în AFIS conținut de SIS central

  Articolul 71
  (1) În cazul semnalărilor emise de autoritățile naționale competente MAI pentru care sunt disponibile date dactiloscopice, la solicitare, INC lansează o căutare în AFIS conținut de SIS central anterior atașării acestora în sistem.(2) În situația unei concordanțe, INC informează Biroul național SIRENE și autoritatea națională competentă MAI care a introdus semnalarea, precizând metoda de verificare utilizată.(3) Autoritatea națională competentă MAI care a introdus semnalarea transmite Biroului național SIRENE formularul național de tip G.(4) Biroul național SIRENE transmite formularul național de tip G către statul membru sau asociat emitent al semnalării.(5) Dacă sunt necesare date suplimentare pentru confirmarea concordanței în AFIS conținut de SIS central, acestea sunt solicitate statului membru sau asociat emitent al semnalării, de către autoritatea națională competentă MAI, prin Biroul național SIRENE, utilizând formularul național de tip L.(6) În situația în care la o semnalare a autorității naționale competente MAI pentru care sunt atașate date dactiloscopice în sistem, iar un stat membru sau asociat lansează o căutare a unor date dactiloscopice care să facă obiectul unei noi semnalări și obține un rezultat pozitiv, Biroul național SIRENE transmite autorității naționale competente MAI care a introdus semnalarea, precum și către INC informațiile primite de la statul membru sau asociat, utilizând formularul național de tip G.(7) Toate rezultatele fals pozitive și fals negative generate în procesul verificării datelor dactiloscopice sunt centralizate de INC și raportate către eu-LISA prin mecanismele create în acest sens.


  Articolul 72
  (1) La obținerea unui rezultat pozitiv ca urmare a efectuării unei căutări rapide în scopul verificării identității unei persoane folosind un dispozitiv mobil de amprentare, utilizatorul final care a făcut căutarea transmite un formular național de tip G către Biroul național SIRENE.(2) În situația unui rezultat pozitiv la o căutare efectuată cu sprijinul unui expert criminalist, obținut pe baza unei stații fixe de amprentare, utilizatorul final informează Biroul național SIRENE prin formularul național de tip G.(3) În situațiile prevăzute la alin. (1) și (2), dacă utilizatorul final consideră că sunt necesare date de identificare suplimentare, solicită Biroului național SIRENE, prin formularul național de tip L, obținerea acestora de la statul membru sau asociat emitent al semnalării.(4) În baza datelor suplimentare de identitate, utilizatorul final stabilește dacă rezultatul verificării este pozitiv.(5) În situația în care un stat membru sau asociat obține un rezultat pozitiv la verificarea datelor dactiloscopice, Biroul național SIRENE transmite datele către autoritatea națională competentă MAI care a introdus semnalarea, precum și către INC.(6) Pentru obținerea de date suplimentare de identificare solicitate de statul membru sau asociat de executare al semnalării naționale, Biroul național SIRENE solicită autorității naționale competente MAI care a introdus semnalarea orice informații relevante pentru procesul de identificare a persoanei.


  Articolul 73
  (1) În situația existenței unei concordanțe în AFIS conținut de SIS central între o semnalare străină cu date dactiloscopice și o persoană care face obiectul unui control polițienesc pe teritoriul național, utilizatorul final transmite INC o solicitare pentru efectuarea unei căutări comune în AFIS conținut de SIS central, în scopul verificării și validării concordanței.(2) În cazul în care răspunsul căutării comune este pozitiv, INC informează utilizatorul final pentru transmiterea către Biroul național SIRENE a formularului național de tip G.(3) Concomitent solicitării INC de a lansa o căutare comună în AFIS conținut de SIS central, utilizatorul final poate solicita Biroului național SIRENE date suplimentare de identificare, utilizând formularul național de tip L.(4) În situația prevăzută la alin. (3), la primirea prin Biroul național SIRENE a răspunsului din partea statului membru sau asociat emitent al semnalării și coroborat cu validarea sau invalidarea rezultatului căutării comune în AFIS conținut de SIS central de către INC, utilizatorul final ia decizia cu privire la tipul rezultatului obținut la verificarea identității persoanei.(5) În situația în care un stat membru sau asociat lansează o căutare comună de date dactiloscopice și obține un rezultat pozitiv, Biroul național SIRENE informează prin formularul național de tip G autoritatea națională competentă MAI care a introdus semnalarea și INC.(6) În cazul în care, în procesul de validare a identității unei persoane, statul membru sau asociat solicită, prin biroul SIRENE din respectivul stat, informații suplimentare de identificare, utilizând formularul internațional de tip L, Biroul național SIRENE colaborează cu INC în vederea transmiterii unui răspuns statului solicitant.


  Capitolul XII Dispoziții comune pentru semnalările conținute în SINS și transmise în SIS

  Articolul 74
  (1) Autoritățile naționale competente MAI care au introdus semnalări în SINS/SIS sunt direct responsabile de exactitatea și actualitatea datelor introduse, fiind singurele competente pentru modificarea, actualizarea, reexaminarea, prelungirea valabilității sau ștergerea acestora.(2) În situațiile de excepție și în cazuri urgente în care autoritățile naționale competente MAI care au introdus semnalări în SINS/SIS nu au posibilitatea tehnică de a șterge o semnalare al cărei obiectiv a fost atins sau motivele pentru care a fost introdusă nu mai subzistă, Biroul național SIRENE procedează la ștergerea semnalării din SINS/SIS, informând despre aceasta autoritatea națională competentă MAI care a introdus semnalarea. Aceasta din urmă este responsabilă de ștergerea semnalării din baza de date proprie.(3) Utilizatorul final care constată faptul că cel puțin una dintre datele cuprinse într-o semnalare națională este incorectă sau a fost introdusă ilegal comunică acest lucru autorității naționale competente MAI care a introdus semnalarea, de îndată, dar nu mai târziu de 2 zile lucrătoare de la data la care a luat cunoștință de situația respectivă. Totodată, utilizatorul final informează Biroul național SIRENE prin formularul național de tip J.(4) Autoritatea națională competentă MAI care a introdus semnalarea are obligația de a efectua verificări de îndată și de a lua măsuri de corectare sau de ștergere a datelor în cauză, dacă se constată că informarea este corectă, iar în situația în care constată că aceasta nu este corectă, comunică acest lucru utilizatorului final care a transmis informarea.(5) În cazul semnalării străine, utilizatorul final se adresează Biroului național SIRENE, dispozițiile alin. (2) aplicându-se în mod corespunzător.(6) Modificarea conținutului unei semnalări nu atrage modificarea perioadei de valabilitate a respectivei semnalări.(7) Autoritatea națională competentă MAI care a introdus semnalarea este responsabilă de adăugarea alias-urilor dacă acestea sunt cunoscute la momentul introducerii semnalării. Alias-ul poate fi adăugat la semnalare și ulterior, dacă există informații în acest sens.(8) Utilizatorul final care descoperă un alias la o semnalare străină transmite Biroului național SIRENE, în maximum 2 zile lucrătoare de la momentul identificării, informații despre acesta, prin formularul național de tip J.


  Articolul 75
  (1) Introducerea unei semnalări ulterioare cu privire la aceeași/același persoană/obiect nu este posibilă fără respectarea regulilor de compatibilitate și de prioritate.(2) În cazul în care autoritatea națională competentă MAI efectuează demersuri pentru introducerea unei semnalări de interes Schengen și constată existența în SIS a unei semnalări străine incompatibile, inițiază schimbul de informații suplimentare, prin intermediul Biroului național SIRENE, folosind formularul național de tip E, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 15.(3) Semnalările cu privire la aceeași/același persoană/obiect care nu pot fi introduse în SIS ca urmare a procedurii prevăzute la alin. (2) pot fi păstrate la nivel național, urmând a fi transmise către SIS după ștergerea sau expirarea semnalării prioritare.(4) În cazul semnalărilor naționale cu privire la aceeași/ același persoană/obiect, schimbul de informații se realizează în mod direct între autoritățile naționale competente MAI.


  Articolul 76
  (1) Semnalările multiple pot fi:
  a) compatibile, atunci când motivul semnalării și măsura de urmat sunt diferite și compatibile, ceea ce permite păstrarea lor concomitentă în sistem;
  b) incompatibile, atunci când motivul semnalării și măsura de urmat sunt diferite și incompatibile, ceea ce nu permite păstrarea lor concomitentă în sistem.
  (2) Regulile privind compatibilitatea semnalărilor privind persoanele și obiectele sunt prevăzute în anexa nr. 16.


  Articolul 77

  Ordinea de prioritate a semnalărilor privind persoanele și obiectele este cea prevăzută în anexa nr. 17.


  Articolul 78

  În cazul unui rezultat pozitiv obținut din interogarea simultană a mai multor baze de date, acțiunea de urmat prioritară este cea dată de semnalarea din SIS, chiar dacă rezultatul pozitiv conține și informații din bazele de date naționale și/sau din SINS, cu excepția cazurilor reglementate la art. 6 alin. (5) din Regulamentul (UE) 2016/399, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 79
  (1) În cazul obținerii unui rezultat pozitiv administrativ în străinătate la o semnalare națională, Biroul național SIRENE informează autoritatea națională competentă MAI care a introdus semnalarea, prin formularul internațional de tip H sau de tip G.(2) În cazul obținerii unui rezultat pozitiv administrativ la o semnalare națională, utilizatorul final contactează autoritatea națională competentă MAI care a introdus semnalarea și informează Biroul național SIRENE prin formularul național de tip H sau de tip G.


  Articolul 80
  (1) În cazul în care, cu ocazia introducerii unei semnalări cu privire la o/un persoană/obiect, autoritatea națională competentă MAI care are în vedere introducerea acesteia, precum și Biroul național SIRENE sunt notificați automat de SINS/SIS despre existența unei semnalări naționale sau străine identice introduse anterior, autoritatea națională competentă MAI are obligația să efectueze verificări detaliate pentru a stabili dacă semnalările sunt identice sau nu.(2) Schimbul de informații suplimentare cu privire la stabilirea identității persoanei/obiectului se realizează prin Biroul național SIRENE, în cazul unei semnalări străine. Fotografiile și datele dactiloscopice se folosesc doar pentru a se stabili identitatea persoanei.(3) După stabilirea faptului că semnalarea privește aceeași/același persoană/obiect și ca urmare a constatării că există compatibilitate între cele două semnalări, ambele sunt păstrate în SINS/SIS.(4) După stabilirea faptului că semnalarea națională privește aceeași/același persoană/obiect și ca urmare a constatării existenței unei incompatibilități, ordinea de prioritate a semnalărilor este stabilită potrivit anexei nr. 16 și în urma schimbului de informații între cele două autorități naționale competente MAI implicate, iar în cazul incompatibilității cu o semnalare străină, schimbul de informații se realizează prin Biroul național SIRENE.(5) În cazul în care semnalarea națională este incompatibilă cu o semnalare străină și nu poate fi transmisă în SIS, fiind păstrată la nivel național, autoritatea națională competentă MAI care are în vedere introducerea noii semnalări sau Biroul național SIRENE atașează o notă de ștergere la respectiva semnalare în scopul informării în momentul ștergerii acesteia din SIS. În această situație, autoritatea națională competentă MAI care are în vedere introducerea acesteia, precum și Biroul național SIRENE sunt notificați automat de SINS cu privire la ștergerea semnalării străine.(6) Biroul național SIRENE verifică existența cazurilor de semnalare multiplă privind o/un persoană/obiect, prin intermediul schimbului de informații suplimentare, folosind criteriile de identificare prevăzute în Manualul SIRENE.(7) În cazuri justificate, Biroul național SIRENE este competent să solicite autorității naționale competente MAI care a introdus semnalarea ștergerea acesteia din SINS/SIS.(8) Semnalarea națională prevăzută la art. 26 din Regulamentul SIS cooperare are prioritate față de orice semnalare străină. În acest sens, Biroul național SIRENE consultă biroul SIRENE al statului membru sau asociat emitent al semnalării în vederea ștergerii semnalării străine incompatibile, conform prevederilor Manualului SIRENE.


  Articolul 81
  (1) Datele referitoare la obiectele care pot conduce la localizarea persoanei cu privire la care este introdusă o semnalare în SINS/SIS pot fi adăugate ca extensie care vizează un obiect, după cum urmează:
  a) în cazul semnalării prevăzute la art. 26 din Regulamentul SIS cooperare, prin baza de date „Urmăriți“;
  b) în cazul semnalării prevăzute la art. 32 din Regulamentul SIS cooperare, prin bazele de date „Dispăruți“ și „Alerte SIS“;
  c) în cazul semnalării prevăzute la art. 34 din Regulamentul SIS cooperare, prin bazele de date „eSIF“ și „Alerte SIS“.
  (2) Schimbul de informații suplimentare în cazurile prevăzute la alin. (1) se realizează prin formularul național sau internațional de tip M, după caz, cu indicarea mențiunii „Obiect asociat persoanei“.(3) În cazul identificării unei extensii care vizează un obiect, utilizatorul final informează Biroul național SIRENE și autoritatea națională competentă MAI care a introdus semnalarea, după caz, prin:
  a) formularul național de tip M, cu indicarea mențiunii „Obiect identificat fără persoana semnalată“;
  b) formularul național de tip H sau de tip G, în cazul identificării persoanei.
  (4) În cazul obținerii unui rezultat pozitiv în străinătate privind o extensie care vizează un obiect, Biroul național SIRENE primește formularul internațional de tip G, de tip H sau de tip M, pe care îl transmite autorității naționale competente MAI care a introdus semnalarea.


  Articolul 82
  (1) În situația în care există mai multe semnalări introduse de autorități naționale competente MAI diferite, care pot fi interconectate în vederea îndeplinirii scopului acestora, Biroul național SIRENE realizează legături între semnalări, la solicitarea oricărei autorități naționale competente MAI.(2) Autoritatea națională competentă MAI care a introdus semnalarea poate realiza legături între propriile semnalări.


  Articolul 83
  (1) Dacă în momentul introducerii unei semnalări privind o persoană ori ulterior introducerii semnalării, autoritatea națională competentă MAI care a introdus semnalarea are informații conform cărora datele de identitate folosite sunt datele de identificare ale unei alte persoane, cetățean român sau străin care are un drept de ședere în România, solicită acesteia din urmă date suplimentare de identificare, pentru a le atașa semnalării.(2) Datele suplimentare solicitate pot privi documentele de călătorie și de identitate, fotografii sau date dactiloscopice.(3) Datele suplimentare pot fi obținute și prelucrate doar cu acordul persoanei în cauză, obținut în scris prin completarea formularului al cărui model este prevăzut în anexa nr. 18.(4) Autoritatea națională competentă MAI modifică semnalarea, menționând, în categoria de identitate, faptul că este posibil ca persoana localizată în urma realizării rezultatului pozitiv să nu fie aceeași cu persoana care face obiectul semnalării.(5) Autoritatea națională competentă MAI care a introdus semnalarea transmite Biroului național SIRENE informațiile privind uzurparea de identitate prin formularul național de tip Q al cărui model este prevăzut în anexa nr. 19, în scopul informării birourilor SIRENE din celelalte state membre sau asociate cu privire la posibila identificare eronată ce poate surveni la o semnalare privind persoana respectivă.(6) Procedura prevăzută la alin. (1)-(3) se aplică și în cazul în care un utilizator final constată că persoana care este localizată în urma realizării unui rezultat pozitiv nu este aceeași cu persoana care face obiectul unei semnalări naționale, luând măsura transmiterii informațiilor suplimentare obținute atât autorității naționale competente MAI care a introdus semnalarea, care procedează potrivit prevederilor alin. (4), cât și Biroului național SIRENE.(7) Dacă în urma unui rezultat pozitiv nu se stabilește cu certitudine că persoana localizată este aceeași cu cea care face obiectul unei semnalări, utilizatorul final desfășoară activități conform legislației proprii de organizare și funcționare pentru clarificarea legitimității folosirii acelei identități și procedează astfel:
  a) dacă stabilește că persoana în cauză nu este una și aceeași cu persoana care face obiectul semnalării, permite continuarea deplasării;
  b) dacă stabilește că persoana verificată este aceeași cu persoana care face obiectul semnalării, ia măsura de urmat prevăzută în semnalare.


  Articolul 84
  (1) Datele de identificare ale persoanei victimă a uzurpării de identitate pot fi folosite doar în următoarele scopuri:
  a) pentru a permite autorității naționale competente MAI care realizează rezultatul pozitiv să distingă între persoana care este localizată și persoana care face obiectul semnalării;
  b) pentru a permite persoanei care este localizată în urma realizării unui rezultat pozitiv să dovedească faptul că nu este persoana care face obiectul semnalării;
  c) pentru a permite persoanei victimă a uzurpării de identitate continuarea călătoriei fără alte întârzieri.
  (2) În situația în care datele persoanei a cărei identitate a fost uzurpată sunt deja existente în bazele de date administrate de către autoritățile naționale competente MAI, acestea sunt utilizate și pentru scopurile pentru care au fost colectate.(3) Datele persoanei victimă a uzurpării de identitate sunt șterse concomitent cu ștergerea semnalării la care sunt atașate sau la solicitarea expresă a persoanei în cauză.


  Articolul 85

  Utilizatorul final care realizează un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare străină care conține mențiunea „identitate uzurpată“ informează imediat Biroul național SIRENE prin formularul național de tip H, solicitând informații suplimentare, după caz.


  Articolul 86
  (1) Dacă utilizatorul final care obține un rezultat pozitiv la o semnalare străină constată că se află în imposibilitatea de a executa măsura de urmat prevăzută de semnalare, informează Biroul național SIRENE despre această situație, prin formularul național de tip H.(2) Schimbul de informații suplimentare cu privire la persoana ce face obiectul unei semnalări se efectuează prin Biroul național SIRENE, utilizând formularul internațional de tip M.(3) Autoritățile naționale competente MAI cărora Biroul național SIRENE le adresează o solicitare de informații suplimentare cu privire la o semnalare din SIS furnizează informațiile solicitate în cel mai scurt timp posibil de la primirea solicitării, dar nu mai târziu de 10 ore, prin formularul național de tip M, de tip P, de tip N sau de tip O, ori prin formularul de tip T al cărui model este prevăzut în anexa nr. 20, după caz.(4) În cazul în care utilizatorul final obține un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare națională sau străină care în descriere sau în informațiile suplimentare conține elemente din care reiese că persoana în cauză are legături cu acte de terorism/entități teroriste, a avut sau intenționează să aibă astfel de legături, dispozițiile art. 32 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.


  Capitolul XIII Ștergerea semnalărilor

  Articolul 87

  Ștergerea semnalărilor naționale referitoare la persoane și a extensiilor atașate acestora și ștergerea semnalărilor naționale referitoare la obiecte se realizează automat de SINS/SIS ca urmare a expirării duratei de valabilitate a semnalărilor, dacă nu a fost solicitată prelungirea valabilității acestora.


  Articolul 88
  (1) Ștergerea semnalărilor prevăzute la art. 26 din Regulamentul SIS cooperare se realizează manual de către structura din cadrul Poliției Române cu atribuții pe linia persoanelor urmărite, care a solicitat emiterea mandatului european de arestare sau pe a cărei rază teritorială domiciliază persoana urmărită, doar după validarea ștergerii semnalării de către Biroul național SIRENE, în următoarele cazuri:
  a) după încheierea procedurilor de preluare a persoanei care a făcut obiectul semnalării;
  b) dacă nu mai sunt îndeplinite condițiile de menținere a semnalării în sistem.
  (2) În cazul ștergerii semnalărilor străine prevăzute la art. 26 din Regulamentul SIS cooperare, Biroul național SIRENE informează parchetul de pe lângă curtea de apel, structura competentă din cadrul Poliției Române cu atribuții pe linie de persoane urmărite și curtea de apel competentă, după caz, sesizate inițial.


  Articolul 89

  Ștergerea semnalărilor prevăzute la art. 32 din Regulamentul SIS cooperare și a extensiilor atașate se realizează manual de către structura din cadrul Poliției Române care a introdus semnalarea, după cum urmează:
  a) după executarea măsurilor de urmat pentru fiecare categorie de persoane;
  b) la solicitarea Biroului național SIRENE, în cazurile în care se introduc în SINS/SIS semnalări multiple și incompatibile.


  Articolul 90

  Ștergerea semnalărilor prevăzute la art. 34 din Regulamentul SIS cooperare se realizează manual de către autoritățile naționale competente MAI care le-au introdus, în următoarele situații:
  a) la obținerea unui rezultat pozitiv;
  b) în cazurile în care au dispărut motivele care au determinat introducerea semnalării.


  Articolul 91

  Ștergerea semnalărilor prevăzute la art. 36 din Regulamentul SIS cooperare se realizează manual de către autoritățile naționale competente MAI care le-au introdus, după cum urmează:
  a) după realizarea scopului pentru care au fost introduse;
  b) dacă motivul introducerii nu mai există;
  c) la solicitarea Biroului național SIRENE, în cazurile în care se introduc în SINS/SIS semnalări multiple și incompatibile.


  Articolul 92

  Ștergerea semnalărilor prevăzute la art. 38 din Regulamentul SIS cooperare se realizează manual de către autoritățile naționale competente MAI care le-au introdus sau prin intermediul interfeței grafice a SINS ori prin integrarea serviciilor web în aplicațiile proprii, după cum urmează:
  a) după realizarea scopului pentru care a fost introdusă;
  b) dacă motivul introducerii semnalării nu mai există;
  c) la adoptarea unei decizii cu privire la obiectul căutat, de către autoritatea judiciară competentă.


  Articolul 93

  Ștergerea semnalărilor prevăzute la art. 24 din Regulamentul SIS verificări la frontiere se realizează manual de către autoritățile naționale competente MAI care le-au introdus, după cum urmează:
  a) atunci când decizia care a stat la baza acestora a fost retrasă sau anulată de autoritatea națională competentă MAI;
  b) în situația în care măsura restrictivă a încetat sau când aceasta a fost suspendată ori anulată;
  c) atunci când persoana, subiect al semnalării, a dobândit cetățenia unui stat membru sau asociat sau a oricărui stat ai cărui cetățeni beneficiază de dreptul la liberă circulație în temeiul dreptului Uniunii, de îndată ce statul membru sau asociat emitent ia cunoștință sau este informat cu privire la acest aspect;
  d) dacă este cazul, în urma procedurii de consultare;
  e) în cazurile de incompatibilitate a semnalărilor, respectând ordinea de prioritate prevăzută în anexa nr. 16.


  Articolul 94
  (1) Ștergerea semnalărilor prevăzute la art. 3 din Regulamentul SIS returnare se realizează manual de către autoritățile naționale competente MAI care le-au introdus, după cum urmează:
  a) ca urmare a primirii confirmării de returnare de către autoritatea națională emitentă;
  b) în cazul în care este primită informare din partea statului membru sau asociat care a eliberat permisul de ședere sau care a acordat viza de lungă ședere cu privire la intenția sa de a acorda sau de a prelungi valabilitatea acestora ori cu privire la decizia sa în acest sens;
  c) atunci când se revocă decizia de returnare a unui străin care este titularul unui permis de ședere valabil sau al unei vize de lungă ședere valabile, acordate de un alt stat membru sau asociat;
  d) decizia pe baza căreia a fost introdusă semnalarea a fost retrasă sau anulată de autoritatea competentă;
  e) atunci când străinul în cauză poate demonstra că a părăsit teritoriul statelor membre sau asociate, conformându-se respectivei decizii de returnare.
  (2) Semnalările prevăzute la art. 3 din Regulamentul SIS returnare față de o persoană care a dobândit cetățenia unui stat membru sau asociat sau a oricărui alt stat ai cărui cetățeni beneficiază de dreptul la liberă circulație în temeiul dreptului Uniunii se șterg de îndată ce statul membru sau asociat emitent ia cunoștință sau este informat în acest sens în temeiul art. 44 din Regulamentul SIS verificări la frontiere despre faptul că persoana în cauză a dobândit o astfel de cetățenie.(3) În situația prevăzută la alin. (1) lit. a), în funcție de caz, se introduce fără întârziere o semnalare prevăzută la art. 24 alin. (1) lit. b) din Regulamentul SIS verificări la frontiere.


  Capitolul XIV Dispoziții finale

  Articolul 95
  (1) Conducătorii autorităților naționale competente MAI pot emite dispoziții pentru punerea în aplicare a procedurilor de lucru prevăzute de prezentul ordin.(2) Proiectele dispozițiilor prevăzute la alin. (1) se transmit spre consultare Biroului național SIRENE.


  Articolul 96

  Anexele nr. 1-20*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
  *) Anexele nr. 1-20 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, București.


  Articolul 97

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 98

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 212/2010 privind procedurile de lucru pentru activitățile autorităților naționale competente din cadrul Ministerului Afacerilor Interne aferente semnalărilor din Sistemul Informatic Național de Semnalări sau Sistemul de Informații Schengen, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 698 și 698 bis din 19 octombrie 2010, cu modificările și completările ulterioare.

  Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
  Marian-Cătălin Predoiu

  București, 26 martie 2024.
  Nr. 58.

  Anexe nr. 1-20

  ANEXE
  pentru aprobarea procedurilor de lucru privind activitățile
  autorităților naționale competente din cadrul
  sau din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
  aferente semnalărilor din Sistemul informatic național
  de semnalări sau Sistemul de informații Schengen