DECIZIE nr. 964 din 28 octombrie 2010pentru modificarea și completarea Metodologiei de lucru privind transmiterea rapoartelor de tranzacții cu numerar și a rapoartelor de transferuri externe, aprobată prin Decizia Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 673/2008
EMITENT
 • OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 15 noiembrie 2010
  În temeiul art. 3 alin. (9) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare,
  Plenul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor decide:

  Articolul I

  Metodologia de lucru privind transmiterea rapoartelor de tranzacții cu numerar și a rapoartelor de transferuri externe, aprobată prin Decizia Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 673/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 17 iunie 2008, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 4 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
  c) prin intermediul sistemului de raportare on-line.
  2. La articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Rapoartele în format electronic transmise prin mijloacele prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) vor fi însoțite de o adresă de înaintare, al cărei model este prezentat în anexa la prezenta metodologie. Adresa de înaintare cuprinde, în mod obligatoriu, caracteristicile fișierului: denumirea, data și ora generării și dimensiunea în KB. De asemenea, în adresa de înaintare se pot face și alte precizări considerate necesare de către entitatea raportoare.3. La articolul 6, alineatele (4) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) Pentru rapoartele menționate la alin. (1), întocmite în format electronic, fișierele rectificative sunt denumite cccccczzllaaaaX_N.dbf, respectiv cccccczzllaaaaX_T.dbf.
  ...............................................................(6) Pentru rapoartele menționate la alin. (5), întocmite în format electronic, fișierele rectificative sunt denumite cccccczzllaaaaY_N.dbf, respectiv cccccczzllaaaaY_T.dbf.
  4. Anexa la metodologie se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.


  Articolul II

  Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării, cu excepția prevederilor art. I pct. 1, care intră în vigoare la data de 1 decembrie 2010.

  Președintele Oficiului Național
  de Prevenire și Combatere
  a Spălării Banilor,
  Adrian Cucu

  București, 28 octombrie 2010.
  Nr. 964.

  Anexă

  (Anexă la metodologie)
  ADRESĂ DE ÎNAINTARE
  - model -
  Entitate raportoare:
  Denumire:
  Cod unic de înregistrare (cod fiscal):
  Număr de înmatriculare la oficiul registrului comerțului:
  Adresă și nr. de telefon/fax:
  Nr. de înregistrare la emitent:
  Data raportării:
  Către
  Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
  Vă transmitem alăturat pe suport electronic (nr. de dischete, nr. de CD-uri) conținând:1. Raportul de tranzacții cu numerar, denumit cccccczzllaaaa_N.dbf, aferent zilei/perioadei de ......., creat în data de ......., la ora ......., cu dimensiunea de ..... KB;2. Raportul de transferuri externe, denumit cccccczzllaaaa_T.dbf, aferent zilei/perioadei de ......., creat în data de ........., la ora ........, cu dimensiunea de ......... KB;3. Raportul de tranzacții cu numerar rectificativ/în completare, denumit cccccczzllaaaaX_N.dbf/cccccczzllaaaaY_N.dbf, aferent zilei/perioadei de ........., creat în data de ........, la ora ........, cu dimensiunea de ....... KB;4. Raportul de transferuri externe rectificativ/în completare, denumit cccccczzllaaaaX_T.dbf/cccccczzllaaaaY_T.dbf, aferent zilei/perioadei de ........, creat în data de ........., la ora ......, cu dimensiunea de ....... KB.
  Certificăm faptul că datele cuprinse în fișier sunt complete, corecte și respectă dispozițiile actelor normative în vigoare.
  Numele și prenumele persoanei autorizate
  ........................................
  (semnătura persoanei autorizate și ștampila entității raportoare)

  -------------