ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 27 iunie 2012
privind unele măsuri de reorganizare şi pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 30 iunie 2012  Prin Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată, Monitorul Oficial al României este publicaţie oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţia României, republicată, şi de alte acte normative, iar editarea Monitorului Oficial al României constituie un serviciu public asigurat de către Regia Autonomă "Monitorul Oficial", care funcţionează sub autoritatea Camerei Deputaţilor.
  Potrivit art. 74 din Constituţia României, republicată, Guvernul are drept de iniţiativă legislativă, pe care o exercită prin transmiterea proiectului de lege către Camera parlamentară competentă să îl adopte, ca primă Cameră sesizată.
  Conform art. 108 din Legea fundamentală, Guvernul are rolul esenţial în organizarea executării legilor, adoptând hotărâri în acest sens.
  Totodată, Guvernul adoptă ordonanţe în temeiul unei legi speciale de abilitare, în limitele şi în condiţiile prevăzute de aceasta.
  De asemenea, conform art. 115 din Constituţia României, republicată, Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă în situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată.
  În baza rolului său constituţional, Guvernul desfăşoară o foarte amplă activitate de adoptare a hotărârilor necesare organizării executării legilor adoptate de Parlament.
  Totodată, în virtutea delegării legislative, Guvernul este abilitat periodic, în timpul vacanţelor parlamentare, să legifereze în anumite domenii, asigurând permanenţa şi coerenţa acestei activităţi esenţiale pentru funcţionarea statului român.
  Potrivit normelor Legii nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, primul-ministru, în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, emite decizii care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nepublicarea atrăgând inexistenţa deciziilor.
  Conform prevederilor aceleiaşi legi, ministerele sunt organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, care realizează politica guvernamentală în domeniile respective de activitate şi care sunt conduse de miniştri, membri ai Guvernului.
  În exercitarea atribuţiilor ce le revin, miniştrii emit ordine şi instrucţiuni, cele cu caracter normativ, foarte numeroase, fiind publicate în Monitorul Oficial al României.
  Prezentarea prevederilor constituţionale şi legale, precum şi conţinutul publicaţiei oficiale a statului român conturează amploarea deosebită a activităţii de legiferare, lato sensu, realizată de structurile puterii executive din România.
  Pentru a ilustra această situaţie, menţionăm că în ultimii 2 ani au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, anual, aproximativ 3.000 de acte emise de Guvern (hotărâri, ordine, ordonanţe, ordonanţe de urgenţă) şi aproximativ 400 de acte ale Parlamentului (hotărâri, legi).
  Potrivit celor prezentate reiese fără echivoc că o mare parte a actelor publicate în Monitorul Oficial al României aparţin Guvernului, ceea ce impune o responsabilizare a acestuia în organizarea şi funcţionarea instituţiei care asigură serviciul public în domeniu.
  Dat fiind rolul Guvernului în realizarea politicii interne şi exercitării conducerii generale a administraţiei publice, acesta este primul responsabil de garantarea dreptului la informaţie consacrat de art. 31 din Constituţia României, republicată.
  Concluzia care se impune, de urgenţă, este aceea că trebuie să existe o legătură directă, nemijlocită, exercitată prin Secretariatul General al Guvernului, în calitatea sa de structură care asigură derularea operaţiunilor tehnice aferente actelor de guvernare, între instituţiile publice executive, care aplică legile adoptate de Parlament, şi entitatea care asigură editarea publicaţiei oficiale a statului român, respectiv Regia Autonomă "Monitorul Oficial".
  Activitatea concretă, de zi cu zi, a publicării în Monitorul Oficial al României a actelor emise de Guvern şi de către organele de specialitate ale administraţiei publice centrale a evidenţiat, în timp, necesitatea organizării şi funcţionării Regiei Autonome "Monitorul Oficial" sub autoritatea Guvernului, exercitată prin Secretariatul General al Guvernului.
  Neadoptarea măsurilor organizatorice sus-menţionate poate conduce la disfuncţionalităţi majore în activitatea de editare a publicaţiei oficiale a statului român, cu consecinţe deosebit de negative asupra întregii societăţi.
  În considerarea faptului că aspectele sus-arătate constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunându-se adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul I

  (1) Regia Autonomă "Monitorul Oficial", care funcţionează sub autoritatea Camerei Deputaţilor, se reorganizează ca regie autonomă sub autoritatea Guvernului României, exercitată prin Secretariatul General al Guvernului.
  (2) Regia Autonomă "Monitorul Oficial" este persoană juridică care desfăşoară activitate de interes public naţional şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară.


  Articolul II

  Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 8 iulie 2009, se modifică după cum urmează:
  1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - Editorul Monitorului Oficial al României este Guvernul României."
  2. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 3. - (1) Editarea Monitorului Oficial al României constituie un serviciu public asigurat de către Regia Autonomă «Monitorul Oficial», care funcţionează sub autoritatea Guvernului României, exercitată prin Secretariatul General al Guvernului."
  3. Articolul 12 va avea următorul cuprins:
  "Art. 12. - (1) Actele care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi Partea a II-a, se înaintează Secretariatului General al Guvernului pe suport hârtie, în copie certificată, de către autorităţile emitente, sub semnătura conducătorului acestora sau a locţiitorului său, şi pot fi transmise şi prin e-mail, în fişier electronic certificat prin semnătură electronică de către emitenţi.
  (2) Secretariatul General al Guvernului transmite Regiei Autonome «Monitorul Oficial», spre publicare, actele prevăzute la alin. (1)."
  4. Articolul 13 va avea următorul cuprins:
  "Art. 13. - Autorităţile emitente au obligaţia de a comunică neîntârziat, în scris, Secretariatului General al Guvernului date, informaţii şi precizări, solicitate de această instituţie publică sau de Regia Autonomă «Monitorul Oficial», necesare îndeplinirii cerinţelor de publicare."
  5. Articolul 14 va avea următorul cuprins:
  "Art. 14. - Retragerea actelor de la publicare se poate face numai de către cel care a solicitat publicarea, cu încuviinţarea Secretariatului General al Guvernului şi cu suportarea de către solicitant a cheltuielilor aferente, efectuate de Regia Autonomă «Monitorul Oficial» în procesul de editare şi publicare."
  6. Articolul 16 va avea următorul cuprins:
  "Art. 16. - Republicarea actelor normative se face cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului, pe baza avizului prealabil al Consiliului Legislativ."
  7. La articolul 17, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 17. - (1) În cazul în care, după publicarea actului normativ, se descoperă erori materiale, la cererea organului emitent, adresată Secretariatului General al Guvernului, se procedează la publicarea unei rectificări."
  8. La articolul 20, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 20. - (1) Cheltuielile determinate de publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I, III-VII, şi a celor prevăzute la art. 6 lit. D se suportă de către emitenţi, pe baza tarifelor aprobate anual prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Secretariatului General al Guvernului."
  9. Articolul 21 va avea următorul cuprins:
  "Art. 21. - Monitorul Oficial al României, Partea I, se editează, în traducere, şi în limba maghiară. Pentru Partea I în limba maghiară, cheltuielile de publicare se suportă din bugetul Secretariatului General al Guvernului."
  10. Articolul 22 va avea următorul cuprins:
  "Art. 22. - Procedura publicării în părţile I-VII, procedura republicării şi a rectificării, precum şi cea a publicării unor acte normative în numere speciale, cu tiraj limitat, se stabilesc prin ordin al secretarului general al Guvernului."


  Articolul III

  (1) Până la aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, prin ordin al secretarului general al Guvernului se numeşte Consiliul de administraţie al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", compus din 9 membri, dintre care unul este directorul general al Regiei şi preşedinte al consiliului de administraţie.
  (2) Din Consiliul de administraţie al Regiei Autonome "Monitorul Oficial" fac parte, în mod obligatoriu, un reprezentant al Secretariatului General al Guvernului, un reprezentant al Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul şi un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice.


  Articolul IV

  (1) În termen de 7 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin hotărâre a Guvernului se aprobă organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Monitorul Oficial".
  (2) La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1) se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 358/1991 privind înfiinţarea şi organizarea Regiei Autonome "Monitorul Oficial", republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 14 septembrie 2011.


  Articolul V

  Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 8 iulie 2009, cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Secretarul general al Guvernului,
  Ion Moraru
  Ministrul pentru relaţia cu Parlamentul,
  Mircea Duşa
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanţelor publice,
  Florin Georgescu
  Bucureşti, 27 iunie 2012.
  Nr. 36.
  -------