HOTĂRÂRE nr. 942 din 19 septembrie 2012
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 27 septembrie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Anexa nr. 2 "Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale Anti-Doping" la Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 19 ianuarie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - Agenţia îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 6 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte atribuţii stabilite prin lege sau prin alte acte normative, fiind totodată autoritatea de control competentă să aplice dispoziţiile Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc, republicată."
  2. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 2^1. - Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, Agenţia exercită următoarele funcţii:
  a) de reglementare, prin care se asigură, în conformitate cu Strategia naţională anti-doping, realizarea cadrului juridic şi elaborarea reglementărilor specifice activităţilor din domeniul prevenirii şi combaterii dopajului în sport şi al prevenirii şi combaterii traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc, cu respectarea legislaţiei naţionale, europene şi internaţionale;
  b) de control, prin care se dispune şi se asigură supravegherea şi controlul aplicării şi respectării reglementărilor în domeniul său de activitate."
  3. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 16. - În scopul desfăşurării activităţilor specifice, respectiv efectuarea testărilor doping, susţinerea de acţiuni educative, verificarea staţiilor de control doping şi controlul la sălile de culturism şi fitness pentru prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc, Agenţia utilizează un parc comun de mijloace de transport, format din 8 autoturisme şi 2 autoutilitare, pentru organizarea de staţii de control doping mobile, având un consum de maximum 350 l pentru fiecare mijloc de transport."
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Secretarul general al Guvernului,
  Ion Moraru
  Preşedintele
  Agenţiei Naţionale Anti-Doping,
  Graziela Elena Vâjială
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanţelor publice,
  Florin Georgescu
  Bucureşti, 19 septembrie 2012.
  Nr. 942.
  ----------