ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 174 din 27 noiembrie 2002 (*actualizată*)
privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor clădiri de locuit multietajate
(actualizată până la data de 22 mai 2003*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 9 decembrie 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 22 mai 2003, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 211 din 16 mai 2003.
  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  Prezenta ordonanţă de urgenţă instituie măsuri speciale pentru reabilitarea termica a unor clădiri de locuit multietajate şi a instalaţiilor aferente, realizate după proiecte-tip în perioada 1950-1985, amplasate în zone urbane şi racordate la sistemele centralizate de furnizare a energiei termice ale unităţilor administrativ-teritoriale, în contextul reducerii consumului energetic.
  -------------
  Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 211 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 22 mai 2003.


  Articolul 2

  (1) Clădirile de locuit multietajate se includ în programe anuale de acţiuni pentru reabilitarea termica, denumite în continuare programe anuale.
  (2) Programele anuale se elaborează de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei pe baza prioritatilor stabilite pe criterii şi se aproba prin hotărâre a Guvernului.
  -------------
  Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 211 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 22 mai 2003.
  (3) Condiţiile de eligibilitate şi criteriile de selecţie a clădirilor de locuit multietajate ce se includ în programele anuale se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
  -------------
  Alin. (3) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 211 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 22 mai 2003.
  (3^1) Principalele criterii luate în considerare la stabilirea prioritatilor prevăzute la alin. (2) sunt următoarele:
  a) vechimea construcţiei;
  b) zona climatica de amplasare;
  c) densitatea populaţiei din zona de amplasare;
  d) pierderile termice ale construcţiei.
  -------------
  Alin. (3^1) al art. 2 a fost introdus de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 211 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 22 mai 2003.
  (4) Consiliile judeţene şi locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, sunt obligate sa pună la dispoziţie Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei datele şi documentele necesare fundamentarii programelor anuale, conform normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (5) În vederea fundamentarii soluţiilor tehnico-economice privind reabilitarea termica a clădirilor de locuit multietajate, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei iniţiază studii, audit şi realizarea de prototipuri, finanţate din fondul constituit potrivit prevederilor art. 40 lit. a) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, precum şi din alte surse constituite în condiţiile legii.


  Articolul 3

  (1) Măsurile pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit multietajate cuprind, de regula, intervenţii la:
  a) pereţi exteriori, inclusiv ferestre şi uşi exterioare, terasa, planseul peste subsol şi alte elemente structurale şi nestructurale care constituie anvelopa clădirii;
  b) instalaţiile de încălzire şi de preparare a apei calde menajere, aferente clădirii.
  (2) Măsurile speciale de reabilitare termica se realizează cu respectarea cerinţelor de calitate şi a celorlalte obligaţii impuse prin Legea nr. 10/1995, cu modificările ulterioare, Ordonanţa Guvernului nr. 29/2000 privind reabilitarea termica a fondului construit existent şi stimularea economisirii energiei termice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 325/2002, şi reglementările tehnice în domeniu.


  Articolul 4

  Coordonarea din punct de vedere tehnic a acţiunilor privind reabilitarea termica a clădirilor de locuit multietajate se realizează de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, care va acţiona, în principal, pentru:
  a) analiza documentelor necesare fundamentarii programelor anuale transmise de consiliile judeţene şi locale, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, a clădirilor de locuit multietajate ce necesita reabilitarea termica şi clasificarea clădirilor pe tipuri de proiecte utilizate la realizarea acestora;
  b) elaborarea şi promovarea programelor anuale pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit multietajate, în vederea aprobării conform prevederilor art. 2 alin. (2).


  Articolul 5

  Proprietarii clădirilor de locuit multietajate, persoane fizice şi/sau juridice, şi asociaţiile de proprietari/locatari, precum şi persoanele juridice care au în administrare spaţii în aceste clădiri vor acţiona pentru:
  a) efectuarea expertizei şi auditului energetic al clădirii;
  b) aprobarea în adunarea generală a proprietarilor/locatarilor a deciziei pentru reabilitarea termica a clădirii;
  c) proiectarea şi executarea lucrărilor de reabilitare termica a anvelopei clădirii şi/sau a instalaţiilor de încălzire şi de producere a apei calde menajere, aferente clădirii.


  Articolul 6

  (1) Coordonatorii programelor anuale sunt primării municipiilor şi oraşelor, respectiv primării sectoarelor municipiului Bucureşti.
  (2) Consiliile judeţene, locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti iau măsuri necesare pentru încheierea convenţiilor cu persoanele fizice şi/sau juridice şi asociaţiile de proprietari/locatari din clădirile de locuit multietajate nominalizate în programele anuale şi pentru derularea acţiunilor privind reabilitarea termica a clădirilor, cuprinzând auditul energetic, proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie.
  (3) Conţinutul-cadru al convenţiilor prevăzute la alin. (2), etapele de derulare a acţiunilor privind reabilitarea termica a clădirilor, precum şi drepturile şi obligaţiile părţilor contractante se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (4) După încheierea convenţiilor prevăzute la alin. (2) contractarea expertizării şi auditului energetic, proiectării şi execuţiei lucrărilor pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit multietajate nominalizate în programele anuale se face de către coordonatorii programelor anuale, împreună cu persoanele fizice şi/sau juridice şi asociaţiile de proprietari/locatari, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice.


  Articolul 7

  Fondurile necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind expertizarea şi auditul energetic, precum şi pentru proiectarea lucrărilor de reabilitare termica a clădirilor de locuit multietajate nominalizate în programele anuale se asigura din alocaţii de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinaţie în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.


  Articolul 8

  Fondurile necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit multietajate se asigura astfel:
  a) din credite şi/sau alocaţii de la bugetul de stat, care vor acoperi 85% din cheltuieli, din care 30% se constituie în subvenţie de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinaţie în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, şi din fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari/locatari, care va acoperi 15% din cheltuieli, pentru locuinţele proprietate a persoanelor fizice;
  b) din bugetele locale, pentru locuinţele şi spaţiile cu alta destinaţie decât cea de locuinţa, aflate în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale sau în proprietatea statului, date în administrare unităţilor administrativ-teritoriale;
  -------------
  Litera b) a art. 8 a fost modificată de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 211 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 22 mai 2003.
  c) din bugetul de stat, din bugetele locale sau din venituri proprii, după caz, în limita fondurilor stabilite anual cu aceasta destinaţie, pentru locuinţele şi spaţiile cu alta destinaţie decât cea de locuinţa, existente în proprietatea sau în administrarea celorlalte instituţii publice, în funcţie de subordonarea instituţiilor respective;
  d) din fondurile proprii ale agenţilor economici, pentru locuinţele şi spaţiile cu alta destinaţie decât cea de locuinţa, existente în proprietatea sau în administrarea acestora.


  Articolul 9

  (1) Proprietarii locuinţelor, persoane fizice, din clădirile de locuit multietajate incluse în programele anuale beneficiază de finanţarea cheltuielilor pentru executarea lucrărilor de reabilitare termica, potrivit art. 7 şi art. 8 lit. a), în condiţiile în care:
  a) aproba cu acordul majorităţii proprietarilor din imobilul supus reabilitării decizia de intervenţie şi semnează convenţia-cadru cu consiliile judeţene, locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti pentru derularea, în condiţiile legii, a acţiunilor pentru reabilitarea termica a clădirii;
  -------------
  Litera a) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 211 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 22 mai 2003.
  b) se instituie în favoarea statului ipoteca legală asupra locuinţei;
  c) se obliga sa restituie la terminarea lucrărilor de reabilitare termica a clădirii sumele alocate din bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de intervenţie, mai puţin subvenţia prevăzută la art. 8 lit. a), în rate lunare egale, cu o dobânda de 5% pe an şi cu o durată de rambursare de 10 ani de la data recepţiei terminării lucrărilor; în cazul întârzierii la plata a ratelor cu mai mult de 30 de zile se calculează majorări de întârziere la ratele scadente, aplicându-se cota de majorare, stabilită în condiţiile legii, pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare.
  (1^1) Ratele se pot plati şi în avans faţă de programul de rambursare stabilit de comun acord cu coordonatorii programelor pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit multietajate.
  -------------
  Alin. (1^1) al art. 9 a fost introdus de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 211 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 22 mai 2003.
  (2) Radierea ipotecii se face numai cu dovada privind restituirea integrală a cheltuielilor efectuate din bugetul de stat pentru executarea lucrărilor pentru reabilitarea termica a locuinţei, mai puţin subvenţia.
  (3) Înscrierea şi radierea ipotecii sunt scutite de taxa de timbru.


  Articolul 10

  Înstrăinarea clădirilor de locuit multietajate incluse în programele anuale, pe durata rambursarii creditelor acordate pentru lucrări de reabilitare termica, finanţate din credite şi/sau alocaţii de la bugetul de stat, este condiţionată de acordul prealabil al coordonatorilor programelor anuale, în condiţiile preluării obligaţiilor contractuale de către noul proprietar.


  Articolul 11

  Actele juridice de înstrăinare încheiate cu încălcarea prevederilor art. 10 sunt lovite de nulitate absolută, buna-credinţa neputând fi invocată în astfel de cazuri.


  Articolul 12

  În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei va elabora normele metodologice de aplicare a acesteia, pe care le va supune spre aprobare Guvernului.
  -------------
  Art. 12 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 211 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 22 mai 2003.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul lucrărilor publice,
  transporturilor şi locuinţei,
  Miron Tudor Mitrea
  Ministrul administraţiei publice,
  Octav Cozmanca
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  Bucureşti, 27 noiembrie 2002.
  Nr. 174.
  -----------