ORDONANTA Nr. 10 din 23 ianuarie 1996
privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a unităţilor sportive finanţate din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat, precum şi a sistemului de salarizare a personalului din aceste unităţi
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 21 din 30 ianuarie 1996  În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, precum şi ale art. 1 lit. c) din Legea nr. 130/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa:

  Articolul 1

  (1) Unităţile sportive finanţate din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat vor incasa, vor administra, vor contabiliza şi vor raporta veniturile realizate din activitatea sportiva şi din orice alte surse, în condiţiile prevăzute de normele privind finanţele publice. Veniturile realizate se vor retine integral de către fiecare unitate pentru finanţarea activităţii proprii, iar cele din valorificarea bunurilor în condiţiile legii se vor folosi pentru investiţii.
  (2) Soldurile anuale rezultate din execuţia bugetului unităţilor sportive prevăzute la alin. (1) se reportează în anul următor, cu excepţia alocaţiilor aferente activităţilor sau programelor minimale stabilite în contracte şi nerealizate, care se virează la bugetul de stat.
  (3) Alocaţiile de la bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor prevăzute la alin. (1) se prevăd în suma globală în bugetele ordonatorilor principali de credite bugetare şi se repartizează de către aceştia pe unităţile din subordine, în raport cu activităţile sau cu programele propuse. Sumele astfel repartizate se includ în bugetul de venituri şi cheltuieli al fiecărei unităţi.
  (4) Bugetele de venituri şi cheltuieli elaborate de unităţile prevăzute la alin. (1) se aproba de către ordonatorii principali de credite bugetare, după aprobarea bugetului de stat.


  Articolul 2

  (1) Ordonatorii principali de credite bugetare, o dată cu aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru unităţile prevăzute la art. 1 alin. (1), stabilesc prin contract încheiat cu conducerea fiecărei unităţi şi activităţile sau programele minimale ce urmează a fi realizate de către unităţile respective.
  (2) În situaţiile în care activităţile sau programele minimale stabilite potrivit alin. (1) nu sunt realizate, ordonatorul principal de credite bugetare poate diminua alocaţia bugetară stabilită iniţial. Sumele rămase astfel disponibile pot fi redistribuite altor unităţi care se angajează sa realizeze activităţi sau programe suplimentare de aceeaşi natura ori asemănătoare, modificind în mod corespunzător bugetele de venituri şi cheltuieli aprobate, precum şi contractele încheiate.
  (3) Prin unităţile prevăzute la art. 1 alin. (1) pot fi realizate acţiuni şi programe sportive, altele decît cele stabilite ca activităţi ori programe minimale, precum şi de tineret, la solicitarea ordonatorilor principali de credite bugetare care au astfel de atribuţii şi prevederi bugetare cu aceasta destinaţie. Obligaţiile reciproce se stabilesc prin contracte încheiate între părţi.


  Articolul 3

  (1) Salariile de baza ale personalului din unităţile prevăzute la art. 1 alin. (1), cu excepţia serviciilor publice descentralizate, se majorează, faţă de cele stabilite potrivit reglementărilor în vigoare, cu până la 30% pentru funcţiile de specialitate prevăzute în anexa nr. V/6 la Ordonanţa Guvernului nr. 39/1994, republicată, cu până la 20% pentru categoriile de personal care deservesc activitatea sportiva şi cu 15% pentru celelalte categorii de personal.
  (2) Categoriile de personal care deservesc activitatea sportiva se stabilesc de către Ministerul Tineretului şi Sportului, cu avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor.


  Articolul 4

  Procentele de majorare a salariilor de baza se aproba de către ordonatorul principal de credite bugetare, la propunerea conducerii fiecărei unităţi, cu avizul Ministerului Muncii şi Protecţie Sociale.


  Articolul 5

  (1) Din soldul anual, determinat în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (2) din prezenta ordonanţă, după scăderea obligaţiilor de plată şi a încasărilor anticipate, o cota de până la 50% se poate utiliza pentru premierea personalului încadrat cu contract de muncă.
  (2) Persoanele care beneficiază de premii şi cuantumul acestora se stabilesc de către conducerea fiecărei unităţi. Pentru personalul din conducerea unităţii, premiile se aproba de către ordonatorul principal de credite bugetare.


  Articolul 6

  În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe, Ministerul Tineretului şi Sportului va emite norme metodologice, cu avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor.


  Articolul 7

  Prevederile prezentei ordonanţe se aplică începând cu luna ianuarie 1996.


  Articolul 8

  La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe orice dispoziţii contrare se abroga.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul tineretului şi sportului,
  Alexandru Mironov
  Ministru de stat,
  ministrul muncii şi protecţiei sociale,
  Dan Mircea Popescu
  Ministru de stat, ministrul finanţelor,
  Florin Georgescu
  ------------------