HOTĂRÂRE nr. 2.489 din 31 decembrie 1969
pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind standardele de stat, metrologia, instalaţiile mecanice sub presiune, instalaţiile de ridicat şi ambalajele
EMITENT
 • CONSILIUL DE MINIŞTRI
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 160 din 31 decembrie 1969  Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte:

  Articolul 1

  Constituie contravenţie la normele privind standardele de stat, metrologia, instalaţiile mecanice sub presiune, instalaţiile de ridicat şi ambalajele, următoarele fapte:
  a) proiectarea, fabricarea, încercarea, transportul şi depozitarea produselor, fără respectarea prescripţiilor obligatorii cuprinse în standardele de stat;
  b) neemiterea, emiterea incompletă ori nepăstrarea certificatelor de calitate a produselor, precum şi neluarea sau nepăstrarea contraprobelor, în condiţiile prevăzute în standardele de stat;
  c) fabricarea mijloacelor de măsurare fără a poseda autorizaţie eliberată de Direcţia Generală pentru Standardizare şi Metrologie sau folosirea unor mijloace de măsurare bazate pe alt sistem de unităţi de măsură decît cel legal;
  d) funcţionarea oficiilor publice de cîntărire fără autorizaţie eliberată de Direcţia Generală pentru Standardizare şi Metrologie sau folosirea de către aceste oficii a cîntăritorilor publici neautorizaţi de această direcţie generală;
  e) folosirea de mijloace de măsurare neverificate ori respinse la verificarea metrologică de stat;
  f) neprezentarea la verificarea obligatorie de stat a mijloacelor de măsurare stabilite, la termenele prevăzute în dispoziţiile legale;
  g) punerea în circuitul economic a unor produse preambalate, fără să aibă cantitatea minimă înscrisă pe ambalaj, dacă fapta nu constituie infracţiune;
  h) construirea şi livrarea de instalaţii mecanice sub presiune şi de ridicat, inclusiv a dispozitivelor de siguranţă şi a subansamblurilor cu funcţionare independentă ale acestora, precum şi a aparatelor consumatoare de combustibil, fără ca prototipul să fi fost omologat;
  i) construirea, montarea, modificarea, repararea instalaţiilor mecanice sub presiune şi de ridicat, întreţinerea şi revizia tehnică a ascensoarelor, precum şi verificarea şi încărcarea recipientelor sub presiune transportabile, fără a poseda autorizaţie eliberată de Direcţia Generală pentru Standardizare şi Metrologie, ori cu încălcarea prescripţiilor tehnice prevăzute de dispoziţiile legale;
  j) punerea în funcţiune, fără autorizaţie eliberată de Direcţia Generală pentru Standardizare şi Metrologie, a instalaţiilor mecanice sub presiune şi de ridicat, fie noi, fie existente şi oprite din funcţiune, sau folosirea acestora contrar destinaţiei ori în condiţii cu pericol de avarii şi accidente, sau cu încălcarea prescripţiilor tehnice prevăzute de dispoziţiile legale;
  k) neefectuarea de către deţinător a controalelor tehnice la instalaţiile mecanice sub presiune şi de ridicat aflate în exploatare, înăuntrul termenelor stabilite prin procesele-verbale de control încheiate potrivit dispoziţiilor legale;
  l) folosirea de sudori, fochişti, macaragii, liftieri şi mecanici de întreţinere la exploatarea instalaţiilor mecanice sub presiune şi de ridicat, fără autorizaţie eliberată de Direcţia Generală pentru Standardizare şi Metrologie;
  m) pierderea sau deteriorarea cărţii instalaţiilor mecanice sub presiune şi de ridicat, dacă prin aceasta se împiedică cunoaşterea stării de siguranţă în funcţionare a acestor instalaţii;
  n) nesesizarea unităţilor teritoriale ale Direcţiei Generale pentru Standardizare şi Metrologie, imediat şi prin mijloacele cele mai rapide, cu privire la avariile şi accidentele la instalaţiile mecanice sub presiune şi de ridicat;
  o) fabricarea de ambalaje care nu au la bază, după caz, standarde de stat, norme interne, modele omologate sau fişe tehnice convenite, precum şi producerea de ambalaje refolosibile, fără avizul organizaţiei socialiste care coordonează producţia acestora;
  p) folosirea de ambalaje pentru alte mărfuri decît acelea pentru care sînt destinate, dacă aceasta are ca urmare utilizarea neeconomicoasă a ambalajelor ori deteriorarea mărfurilor;
  r) folosirea de utilaje pentru ambalarea şi manipularea produselor ambalate, precum şi de palete şi containere, neavizate de organele prevăzute de lege;
  s) nevalorificarea ambalajelor în care au fost primite mărfurile din import;
  t) nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la recuperarea, recondiţionarea şi gospodărirea ambalajelor refolosibile;
  u) împiedicarea sub orice formă, a organelor de verificare şi control ale Direcţiei Generale pentru Standardizare şi Metrologie de a-şi exercită atribuţiile prevăzute în dispoziţiile legale;
  v) nedepunerea la unităţile teritoriale ale Direcţiei Generale pentru Standardizare şi Metrologie, la termenul prevăzut în dispoziţiile legale, a datelor necesare întocmirii planului de verificare şi control tehnic al mijloacelor de măsurare ş al instalaţiilor prevăzute în dispoziţiile legale privind asigurarea condiţiilor necesare verificării şi controlului acestora.


  Articolul 2

  Contravenţiile prevăzute în art. 1 lit. b, d, f, g, k, l, m, p, r, s, u şi v se sancţionează cu amendă de la 300 la 700 lei.
  Contravenţiile prevăzute în art. 1 lit. a, c, e, h, i, j, n, o şi t se sancţionează cu amendă de la 400 la 1.000 lei.


  Articolul 3

  Sînt supuse confiscării mijloacele de măsurare, aparatele şi părţile componente din instalaţiile mecanice sub presiune şi de ridicat, care:
  a) sînt produse prin contravenţie;
  b) au servit la săvîrşirea contravenţiei, dacă sînt ale contravenientului;
  c) au fost dobîndite prin săvîrşirea contravenţiei, dacă nu sînt restituite persoanei vătămate.


  Articolul 4

  Contravenţiile se constată de angajaţii cu atribuţii de verificare şi control ai Direcţiei Generale pentru Standardizare şi Metrologie şi ai direcţiilor teritoriale ale acestei direcţii generale, anume împuterniciţi în acest scop.


  Articolul 5

  Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se poate face plîngere în termen de 15 zile de la comunicarea acestuia.
  Plîngerea se soluţionează de către:
  a) directorul direcţiei teritoriale din care face parte agentul constatator sau de un alt angajat ierarhic superior agentului constatator, împuternicit de directorul direcliei teritoriale;
  b) conducătorii Oficiului de stat pentru standardizare, Oficiului de stat pentru metrologie, Oficiului pentru ambalaje şi Inspectoratului de stat pentru cazane şi instalaţii de ridicat, în cazul contravenţiilor constatate de angajaţii acestor unităţi sau de un alt angajat ierarhic superior agentului constatator, împuternicit de conducătorii acestor organe;
  c) directorul general adjunct din Direcţia Generală pentru Standardizare şi Metrologie, în cazul contravenţiilor constatate de conducătorii Oficiului de stat a pentru standardizare, Oficiului de stat pentru metrologie, Oficiului pentru ambalaje şi Inspectoratului de stat pentru cazane şi instalaţii de ridicat.


  Articolul 6

  În măsura în care prezenta hotărîre nu dispune, contravenţiilor prevăzute în art. 1 le sînt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.
  -----------