ORDONANŢĂ nr. 4 din 26 ianuarie 2011
pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.11 din Legea nr. 274/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

  Articolul I

  Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 11 noiembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
  1. La articolul 10, după litera u) se introduc trei noi litere, literele v)-x), cu următorul cuprins:
  "v) gestionează asistenţa financiară din fonduri externe nerambursabile acordată României pentru domeniul transporturilor, în limita domeniului său de activitate;
  w) desfăşoară activităţi specifice asigurării implementării obiectivelor, priorităţilor şi liniilor directoare ale acţiunilor preconizate în domeniul reţelelor de transport transeuropene;
  x) asigură implementarea acţiunilor specifice necesare interoperabilităţii reţelelor de transport comunitar, în special în domeniul armonizării standardelor tehnice."
  2. La articolul 12, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:
  "a^1) îndeplineşte funcţia de autoritate de management în sectorul transporturi pentru proiectele finanţate din asistenţa financiară din fonduri externe nerambursabile acordată României."


  Articolul II

  În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii va supune spre aprobare Guvernului un proiect de hotărâre pentru reglementarea măsurilor privind organizarea şi funcţionarea sa.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
  Anca Daniela Boagiu
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Ialomiţianu
  Bucureşti, 26 ianuarie 2011.
  Nr. 4.
  -------