HOTĂRÂRE nr. 1.553 din 18 decembrie 2003 (*actualizată*)
privind reevaluarea imobilizărilor corporale şi stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe
(actualizată până la data de 12 februarie 2007*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 ianuarie 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 12 februarie 2007, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 105 din 31 ianuarie 2007.
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 3 alin. 2 lit. a) şi al art. 10 lit. a) din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Societăţile comerciale, indiferent de forma de proprietate, regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale, institutele de cercetare şi celelalte categorii de agenţi economici pot proceda la reevaluarea imobilizărilor corporale aflate în patrimoniul lor la data de 31 decembrie 2003, astfel încât rezultatul reevaluării să fie cuprins în situaţiile financiare ale anului 2003.
  (2) Reevaluarea imobilizărilor corporale se efectuează în vederea determinării valorii juste a acestora, ţinându-se seama de inflaţie, utilitatea bunului, starea acestuia şi de preţul pieţei, atunci când valoarea contabilă diferă semnificativ de valoarea justă.
  (3) Imobilizările corporale existente în patrimoniul persoanelor juridice prevăzute la alin. (1) se pot reevalua în baza ratei inflaţiei comunicate de Institutul Naţional de Statistică pentru luna decembrie 2003.
  (4) Valoarea reevaluată a imobilizărilor corporale se corelează cu utilitatea şi cu valoarea de piaţă a bunurilor respective.
  (5) Nu sunt supuse reevaluării imobilizările corporale trecute în conservare, precum şi cele care au ieşit din patrimoniul agenţilor economici între data de 1 ianuarie 2004 şi data aprobării situaţiilor financiare ale anului 2003.
  (6) Agenţii economici care se află în procedură de dizolvare sau de lichidare administrativă conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau în procedură de lichidare judiciară conform Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, republicată, cu modificările ulterioare, nu vor proceda la reevaluarea imobilizărilor corporale prevăzute la alin. (1).


  Articolul 2

  Reevaluarea imobilizărilor corporale se efectuează în conformitate cu Normele privind reevaluarea imobilizărilor corporale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 3

  La terminarea acţiunii de reevaluare, rezultatele acesteia se aprobă de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor, respectiv de consiliul de administraţie în cazul regiilor autonome, şi se reflectă în situaţiile financiare încheiate la data de 31 decembrie 2003, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.


  Articolul 4

  Valorile reevaluate ale imobilizărilor corporale supuse reevaluării devin valori amortizabile în condiţiile legislaţiei aplicabile la data reevaluării, respectiv la data de 31 decembrie 2003.


  Articolul 5

  Prevederile prezentei hotărâri se pot aplica şi pentru imobilizările corporale deţinute de către persoanele fizice autorizate şi asociaţiile fără personalitate juridică care desfăşoară activităţi în scopul realizării de venituri şi care, potrivit legii, conduc evidenţa în partidă simplă.

  --------------
  Art. 6 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 105 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 12 februarie 2007.

  Articolul 7

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 403/2000 privind reevaluarea imobilizărilor corporale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 7 iunie 2000, cu modificările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 424/2001 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 4 mai 2001.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  Bucureşti, 18 decembrie 2003.
  Nr. 1.553.


  Anexă

  NORMA 18/12/2003