DECIZIE nr. 1.165 din 6 noiembrie 2008
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 59 alin. (2), (3) şi (7) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 841 din 15 decembrie 2008  Ioan Vida - preşedinte
  Nicolae Cochinescu - judecător
  Acsinte Gaspar - judecător
  Petre Lăzăroiu - judecător
  Ion Predescu - judecător
  Puskas Valentin Zoltan - judecător
  Tudorel Toader - judecător
  Augustin Zegrean - judecător
  Simona Ricu - procuror
  Marieta Safta - magistrat-asistent
  Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 59 alin. (2), (3) şi (7) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, excepţie invocată de Corpul Naţional al Poliţiştilor din M.I.R.A. în Dosarul nr. 170/42/2008 al Curţii de Apel Ploieşti - Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal.
  La apelul nominal este prezentă partea Gheorghe Iulian Bach, lipsind celelalte părţi, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.
  Având cuvântul, Gheorghe Iulian Bach solicită admiterea excepţiei aşa cum a fost formulată şi depune la dosarul cauzei concluzii scrise în acest sens.
  Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei ca inadmisibilă, arătând că ceea ce se solicită, în cauză, este completarea legii.
  CURTEA,
  având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:
  Prin Încheierea din 2 aprilie 2008, pronunţată în Dosarul nr. 170/42/2008, Curtea de Apel Ploieşti - Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 59 alin. (2), (3) şi (7) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, excepţie invocată de Corpul Naţional al Poliţiştilor din M.I.R.A.
  În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că normele criticate instituie un tratament neconstituţional şi discriminatoriu între poliţiştii care fac obiectul unui litigiu supus regimului disciplinar din M.I.R.A., în sensul că reglementează dreptul poliţistului de a fi asistat de un alt poliţist, ales de către acesta sau desemnat de Corpul Naţional al Poliţiştilor, numai în cazul procedurilor disciplinare finalizate cu sancţiuni pentru care legea prevede obligaţia consultării consiliilor de disciplină, iar nu şi în situaţia stabilirii sancţiunilor prevăzute de art. 58 lit. a) şi b) din Legea nr. 360/2002, pentru care legea prevede că pot fi aplicate şi fără consultarea acestor comisii. Astfel, "cei cărora le pot fi aplicate una din sancţiunile prevăzute de art. 58 lit. a) şi b) numai după cercetarea prealabilă, fără analiza în consiliul de disciplină, sunt vitregiţi şi lipsiţi de dreptul la apărare, întrucât legea tace, iar conducerile profesionale profită în mod abuziv de această reglementare, în defavoarea celui cercetat". De asemenea, "nefiind prevăzută nicio măsură sancţionatorie pentru încălcarea dreptului de a fi asistat în faza cercetării prealabile, se permite ofiţerului desemnat cu această activitate să adopte o conduită contrară prezumţiei de nevinovăţie, în interesul şi sub comanda şefilor, care nu poate niciodată să fie dovedită, întrucât cel cercetat nu are garanţia de a fructifica dreptul său la apărare, de cele mai multe ori fiind nevoit să accepte o pedeapsă chiar şi nevinovat, de teama de a nu suporta şi alte repercusiuni".
  Curtea de Apel Ploieşti - Secţia comercială şi de contencios administrativ apreciază că dispoziţiile art. 59 alin. (7) din Legea nr. 360/2002 ar putea fi considerate neconstituţionale în măsura în care, pe parcursul cercetării prealabile, poliţistul nu se poate bucura de dreptul de a fi asistat de un alt poliţist, ales de către acesta sau desemnat de Corp. Cât priveşte alin. (2) şi (3) din acelaşi act normativ, se apreciază că sunt nediscriminatorii.
  În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.
  Avocatul Poporului apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, întrucât normele criticate nu încalcă dispoziţiile constituţionale invocate. În plus, se arată că textul ce face obiectul excepţiei este criticat din perspectiva unei omisiuni de reglementare, întrucât acesta nu prevede şi dreptul de a fi asistat de un poliţist, ales sau numit de Corpul Naţional al Poliţiştilor, şi în faza cercetării prealabile. Asemenea critici nu intră însă în competenţa de soluţionare a Curţii Constituţionale.
  Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.
  CURTEA,
  examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile părţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
  Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
  Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie art. 59 alin. (2), (3) şi (7) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, având următorul cuprins: "(2) Procedura cercetării prealabile se reglementează prin ordin al ministrului de interne.
  (3) Cercetarea prealabilă se efectuează de şeful unităţii sau de poliţişti anume desemnaţi.[...]
  (7) În faţa consiliilor de disciplină poliţistul are dreptul de a fi asistat de un alt poliţist, ales de către acesta sau desemnat de Corp."
  Dispoziţiile constituţionale invocate în susţinerea excepţiei sunt cele ale art. 24 privind dreptul la apărare. Se invocă, de asemenea, dispoziţiile art. 6 pct. 3 lit. c) din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, care reglementează, de asemenea, dreptul la apărare.
  Examinând excepţia de neconstituţionalitate astfel cum a fost formulată, Curtea constată că ceea ce se solicită, în realitate, în motivarea acesteia este completarea textelor de lege criticate, în sensul reglementării dreptului poliţistului cercetat pentru săvârşirea unei abateri disciplinare de a fi asistat de un alt poliţist ales sau numit de Corpul Naţional al Poliţiştilor, atât în faţa consiliilor de disciplină, cât şi în faza cercetării prealabile. Asemenea critici excedează competenţei Curţii Constituţionale, care se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată.
  În plus, se constată că, în aplicarea dispoziţiilor art. 59 alin. (2) din Legea nr. 360/2002, potrivit cărora "Procedura cercetării prealabile se reglementează prin ordin al ministrului de interne", a fost emis Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 439 din 4 aprilie 2008 privind asigurarea asistării poliţiştilor, la cerere, pe parcursul cercetării disciplinare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284 din 11 aprilie 2008. Potrivit art. 1 din acest ordin, "Pe parcursul procedurii cercetării prealabile, precum şi în faţa consiliilor de disciplină, poliţistul are dreptul de a fi asistat, la cerere, de un alt poliţist, ales de către acesta sau desemnat de organizaţia sindicală din care face parte ori de Corpul Naţional al Poliţiştilor".
  Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 alin. (1) şi (6) din Legea nr. 47/1992,
  CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  În numele legii
  DECIDE:
  Respinge, ca fiind inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 59 alin. (2), (3) şi (7) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, excepţie invocată de Corpul Naţional al Poliţiştilor din M.I.R.A. în Dosarul nr. 170/42/2008 al Curţii de Apel Ploieşti - Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal.
  Definitivă şi general obligatorie.
  Pronunţată în şedinţa publică din data de 6 noiembrie 2008.
  PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
  prof. univ. dr. IOAN VIDA
  Magistrat-asistent,
  Marieta Safta
  --------