ORDIN nr. 5.077 din 31 august 2016privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 16 septembrie 2016
  În baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. e) şi ale art. 361 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2
  (1) Admiterea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012.(2) Calculul mediei de admitere se face în conformitate cu prevederile anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.(3) Metodologia prevăzută la alin. (1) se va aplica în mod corespunzător, cu respectarea Calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018.(4) Conform Calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018, repartizarea computerizată a absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul liceal de stat se face într-o singură etapă. Candidaţii care au participat şi au rămas nerepartizaţi în urma repartizării computerizate pot fi repartizaţi de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti pe locurile rămase libere, în perioada de rezolvare a situaţiilor speciale.(5) La înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate, cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere se depun în copie certificată în conformitate cu originalul de către angajatul unităţii de învăţământ învestit cu astfel de competenţe.(6) Comisia Naţională de Admitere poate elabora instrucţiuni/proceduri, în vederea bunei organizări şi desfăşurări a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018.


  Articolul 3
  (1) Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul şcolar 2017-2018 în liceele vocaţionale se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaţionale, prevăzută în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.432/2014, cu modificările ulterioare.(2) În cazul în care, după afişarea listei candidaţilor admişi la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini, există candidaţi admişi care solicită, în scris, că renunţă la locul obţinut pentru a participa la etapa de repartizare computerizată, pe locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţi candidaţi care au susţinut proba respectivă de aptitudini, în ordinea rezultatelor obţinute la această probă.


  Articolul 4
  (1) Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în anul şcolar 2017-2018 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională se organizează în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probei de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în anul şcolar 2011-2012 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010.(2) Candidaţii care promovează, pe parcursul învăţământului gimnazial, examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine pot solicita recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene cu proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională.(3) Recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene cu proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională se fac, la cerere, dacă certificatul obţinut/diploma obţinută validează un nivel de competenţă lingvistică egal sau superior nivelului A2, corespunzător Cadrului european comun de referinţă pentru limbi.(4) Se recunosc şi se echivalează rezultatele obţinute pentru limbile moderne, examenele şi instituţiile menţionate în Lista examenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine care pot fi recunoscute şi echivalate cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, în vigoare pentru anul respectiv. De asemenea se recunosc şi se echivalează rezultatele obţinute la examenele care conferă nivelul de competenţă lingvistică A2, organizat de instituţiile prevăzute în lista menţionată, pentru limba modernă la care fiecare instituţie are deja examene prevăzute în listă.(5) Candidaţii cărora li se recunosc şi li se echivalează rezultatele obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, conform prevederilor prezentului ordin, primesc nota 10 la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională.(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), unităţile de învăţământ pot organiza, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, clase sau grupe cu profil bilingv pentru nivel începători, fără susţinerea de probe de verificare a cunoştinţelor de limba modernă respectivă.(7) Comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti vor aloca coduri distincte pentru clasele menţionate la alin. (6) şi vor menţiona în broşura de admitere faptul că nu se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă.(8) Admiterea candidaţilor la clasele cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională, menţionate la alin. (7), se face prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în funcţie de opţiuni.


  Articolul 5

  Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia minorităţi, Direcţia generală management şi resurse umane, Direcţia patrimoniu, investiţii şi informatizare, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 6

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,
  Monica Cristina Anisie,
  secretar de stat

  Bucureşti, 31 august 2016.
  Nr. 5.077.

  Anexa 1

  CALENDARUL
  admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018
  *Font 9*
  ┌──────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ Data-limită/Perioada     │                      Evenimentul                              │
  ├──────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │                                 Pregătirea admiterii                                     │
  ├──────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │3 februarie 2017          │Elaborarea planului de măsuri judeţean/al municipiului         │
  │                          │Bucureşti pentru pregătirea şi organizarea admiterii           │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │1 martie 2017             │Anunţarea de către inspectoratele şcolare a metodologiei de    │
  │                          │organizare a probei de verificare a cunoştinţelor de limbă     │
  │                          │maternă                                                        │
  │                          │Transmiterea de către Comisia Naţională de Admitere a modelului│
  │                          │fişei de înscriere în clasa a IX-a şi a anexei acesteia, pentru│
  │                          │elevii care doresc să participe la probele de aptitudini sau   │
  │                          │la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau    │
  │                          │maternă                                                        │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │8 mai 2017                │Afişarea ofertei de şcolarizare/ofertei de formare             │
  │                          │profesională, concretizată în profiluri, domenii şi calificări │
  │                          │profesionale, pentru învăţământul liceal, filiera tehnologică  │
  │                          │Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învăţământ      │
  │                          │liceal sau profesional pe filiere, profiluri, specializări/    │
  │                          │domenii de pregătire, limbă de predare                         │
  │                          │Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ│
  │                          │gimnazial şi la nivel judeţean, cuprinzând datele personale ale│
  │                          │elevilor de clasa a VIII-a, în Sistemul informatic integrat al │
  │                          │învăţământului din România (SIIR) prin verificarea şi          │
  │                          │corectarea, după caz, a informaţiilor privind elevii şi        │
  │                          │formaţiunile de studiu la care aceştia sunt asociaţi           │
  │                          │Tipărirea broşurii care cuprinde informaţiile despre admitere  │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │10 mai 2017               │Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor │
  │                          │cuprinzând informaţiile legate de admitere                     │
  │                          │Transmiterea de către inspectorate la şcolile gimnaziale a     │
  │                          │listei centrelor de înscriere, precum şi a şcolilor arondate   │
  │                          │fiecărui centru                                                │
  │                          │Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a graficului     │
  │                          │şedinţelor de completare a opţiunilor de către absolvenţii     │
  │                          │clasei a VIII-a şi părinţii acestora                           │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │15 mai 2017               │Transmiterea la Ministerul Educaţiei Naţionale a broşurilor    │
  │                          │de  admitere ale fiecărui judeţ, în versiune electronică şi    │
  │                          │tipărită                                                       │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │11-31 mai 2017            │Şedinţe de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea  │
  │                          │procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare          │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │14 iunie 2017             │Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial  │
  │                          │către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a │
  │                          │bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale     │
  │                          │absolvenţilor clasei a VIII-a, precum şi a listei elevilor     │
  │                          │corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau              │
  │                          │exmatriculaţi, prin completarea acestor informaţii în aplicaţia│
  │                          │informatică centralizată                                       │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │16 iunie 2017             │Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a         │
  │                          │municipiului Bucureşti către Comisia Naţională de Admitere a   │
  │                          │bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale     │
  │                          │absolvenţilor clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizării    │
  │                          │operaţiunilor specifice completării acestor date în aplicaţia  │
  │                          │informatică centralizată                                       │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │2 iulie 2017              │Transmiterea de către Comisia Naţională de Admitere către      │
  │                          │comisiile judeţene a bazei de date cu mediile de admitere şi a │
  │                          │ierarhiei judeţene prin activarea, în aplicaţia informatică    │
  │                          │centralizată, a secţiunilor şi rapoartelor specifice           │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │3 iulie 2017              │Afişarea în fiecare unitate de învăţământ gimnazial a listei   │
  │                          │candidaţilor, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere │
  │                          │Completarea de către secretariatele şcolilor a fişelor de      │
  │                          │înscriere cu numele/codul unităţii de învăţământ gimnazial, cu │
  │                          │datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a, cu       │
  │                          │mediile generale de absolvire, cu notele şi mediile obţinute la│
  │                          │evaluarea naţională din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere,│
  │                          │prin tipărirea acestora din aplicaţia informatică centralizată │
  │                          │Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti│
  │                          │a absolvenţilor claselor a VIII-a, prin comunicarea linkului   │
  │                          │de internet unde se afişează aceasta                           │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │3-5 iulie 2017            │Eliberarea fişelor de înscriere pentru candidaţii care solicită│
  │                          │să participe la admitere în alt judeţ                          │
  ├──────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │                                 Probele de aptitudini                                    │
  ├──────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │18-19 mai 2017            │Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau     │
  │                          │absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini    │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │22-23 mai 2017            │Înscrierea pentru probele de aptitudini                        │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │24-27 mai 2017            │Desfăşurarea probelor de aptitudini                            │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │29 mai 2017               │Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini                 │
  │                          │Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini, acolo unde  │
  │                          │metodologia permite acest lucru                                │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │31 mai 2017               │Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor la probele│
  │                          │de aptitudini                                                  │
  │                          │Transmiterea, în format electronic şi în scris, către comisia  │
  │                          │de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei        │
  │                          │candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, prin   │
  │                          │completarea acestora în aplicaţia informatică centralizată     │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │14 iunie 2017             │Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a         │
  │                          │municipiului Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal    │
  │                          │care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor        │
  │                          │corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau              │
  │                          │exmatriculaţi, prin activarea rapoartelor specifice în         │
  │                          │aplicaţia informatică centralizată                             │
  │                          │Actualizarea de către comisiile din unităţile de învăţământ    │
  │                          │liceal vocaţional a listelor candidaţilor declaraţi admişi la  │
  │                          │probele de aptitudini, prin eliminarea candidaţilor corigenţi, │
  │                          │repetenţi, amânaţi sau exmatriculaţi, în aplicaţia informatică │
  │                          │centralizată                                                   │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │1 iulie 2017              │Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a         │
  │                          │municipiului Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal    │
  │                          │care au organizat probe de aptitudini a bazei de date judeţene │
  │                          │cuprinzând mediile de admitere, prin confirmarea finalizării   │
  │                          │operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată  │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │3 iulie 2017              │Validarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului│
  │                          │Bucureşti a listei candidaţilor admişi la liceele/clasele la   │
  │                          │care s-au susţinut probe de aptitudini şi afişarea listei în   │
  │                          │unitatea de învăţământ liceal respectivă, prin tipărire din    │
  │                          │aplicaţia informatică centralizată                             │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │4 iulie 2017              │Ridicarea de la liceele vocaţionale a fişelor de înscriere de  │
  │                          │către candidaţii care nu au fost admişi la clasele pentru care │
  │                          │au susţinut probe de aptitudini                                │
  │                          │Transmiterea, în format electronic, către Centrul Naţional de  │
  │                          │Admitere, a listei candidaţilor declaraţi admişi, în fiecare   │
  │                          │judeţ, la clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini,   │
  │                          │prin confirmarea încheierii operaţiunilor specifice în         │
  │                          │aplicaţia informatică centralizată                             │
  ├──────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │        Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă                │
  ├──────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │18-19 mai 2017            │Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau     │
  │                          │absolvenţii care doresc să participe la probe de verificare a  │
  │                          │cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă                     │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │22-23 mai 2017            │Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a         │
  │                          │cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă                     │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │24-27 mai 2017            │Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă   │
  │                          │modernă sau maternă                                            │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │29 mai 2017               │Afişarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor │
  │                          │de limbă modernă sau maternă                                   │
  │                          │Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a            │
  │                          │cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, acolo unde         │
  │                          │metodologia permite acest lucru                                │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │31 mai 2017               │Afişarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de  │
  │                          │verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă        │
  │                          │Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului│
  │                          │Bucureşti a listelor cu rezultatele finale la probele de       │
  │                          │verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, prin  │
  │                          │completarea acestora în aplicaţia informatică centralizată     │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │6-7 iunie 2017            │Ridicarea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care│
  │                          │candidaţii au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor   │
  │                          │de limbă modernă sau maternă                                   │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │7-8 iunie 2017            │Depunerea de către candidaţii care au participat la probele de │
  │                          │verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă a      │
  │                          │anexelor fişelor de înscriere la unităţile de învăţământ       │
  │                          │gimnazial absolvite                                            │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │8 iunie 2017              │Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a         │
  │                          │municipiului Bucureşti, în format electronic, către Centrul    │
  │                          │Naţional de Admitere a listei candidaţilor care au promovat    │
  │                          │probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau     │
  │                          │maternă şi a rezultatelor acestora la probe, prin introducerea │
  │                          │şi confirmarea finalizării introducerii acestora în aplicaţia  │
  │                          │informatică centralizată                                       │
  ├──────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │       Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a candidaţilor          │
  │                              pentru învăţământul special                                 │
  ├──────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │12 mai 2017               │Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi             │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │16 iunie 2017             │Data-limită pentru primirea cererilor de înscriere a           │
  │                          │candidaţilor pe locurile speciale pentru romi                  │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │6-7 iulie 2017            │Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi,    │
  │                          │utilizând aplicaţia informatică centralizată                   │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │6-8 iulie 2017            │Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul    │
  │                          │special utilizând aplicaţia informatică centralizată           │
  ├──────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │  Etapa de repartizare computerizată şi admitere în învăţământul liceal de stat pentru    │
  │    candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu     │
  │      împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2017-2018          │
  ├──────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │3-6 iulie 2017            │Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către         │
  │                          │absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora,     │
  │                          │asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a                       │
  │                          │Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a │
  │                          │VIII-a proveniţi din alte judeţe, la centrul special desemnat  │
  │                          │din judeţul pentru care solicită înscrierea                    │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │3-6 iulie 2017            │Introducerea în baza de date computerizată (în aplicaţia       │
  │                          │informatică centralizată) a datelor din fişele de înscriere    │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │4-7 iulie 2017            │Verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de │
  │                          │calculator, corectarea greşelilor în baza de date computerizată│
  │                          │şi listarea fişelor corectate din calculator, operaţiuni ce se │
  │                          │vor realiza utilizând aplicaţia informatică centralizată       │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │8 iulie 2017              │Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la        │
  │                          │centrele de înscriere la centrul judeţean de admitere/al       │
  │                          │municipiului Bucureşti, precum şi a listei absolvenţilor care  │
  │                          │nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea   │
  │                          │operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată  │
  │                          │Predarea de către comisia din centrul de înscriere a fişelor   │
  │                          │de opţiuni originale la centrul de admitere judeţean/al        │
  │                          │municipiului Bucureşti                                         │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │9 iulie 2017              │Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judeţene/│
  │                          │al municipiului Bucureşti la Centrul Naţional de Admitere prin │
  │                          │confirmarea de către acestea a finalizării operaţiunilor       │
  │                          │specifice, în aplicaţia informatică centralizată               │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │10 iulie 2017             │Verificarea şi corectarea bazelor de date de către Comisia     │
  │                          │Naţională de Admitere şi comisiile de admitere judeţene/a      │
  │                          │municipiului Bucureşti, transmiterea modificărilor la comisia  │
  │                          │naţională                                                      │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │11 iulie 2017             │Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor în │
  │                          │aplicaţia informatică centralizată                             │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │12 iulie 2017             │Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a    │
  │                          │absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la │
  │                          │data începerii cursurilor anului şcolar 2017-2018              │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │13 iulie 2017             │Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu    │
  │                          │absolvenţii repartizaţi proveniţi din şcolile respective şi a  │
  │                          │listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul      │
  │                          │liceal de stat din judeţ/municipiul Bucureşti                  │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │13 iulie 2017             │Afişarea de către fiecare unitate din învăţământul liceal a    │
  │                          │listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate                │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │13-17 iulie 2017          │Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii │
  │                          │au fost repartizaţi                                            │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │18 iulie 2017             │Transmiterea de către unităţile de învăţământul liceal de stat │
  │                          │a situaţiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii       │
  │                          │candidaţilor admişi în această etapă de admitere               │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │19-21 iulie 2017          │Rezolvarea de către comisia judeţeană de admitere a situaţiilor│
  │                          │speciale apărute după etapa de repartizare computerizată, a    │
  │                          │repartizării candidaţilor care nu şi-au depus dosarele de      │
  │                          │înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au participat sau│
  │                          │au participat, dar nu au fost repartizaţi în etapa repartizării│
  │                          │computerizate                                                  │
  ├──────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │   A doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria   │
  │   curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la  │
  │                 data începerii cursurilor anului şcolar 2017-2018                        │
  ├──────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │24 iulie 2017             │Afişarea situaţiei locurilor rămase libere, a locului de       │
  │                          │desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de      │
  │                          │verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori maternă        │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │4 septembrie 2017         │Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de   │
  │                          │aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă    │
  │                          │modernă sau maternă                                            │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │5-6 septembrie 2017       │Desfăşurarea probelor de aptitudini sau de verificare a        │
  │                          │cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă                     │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │4-7 septembrie 2017       │Primirea cererilor de înscriere a absolvenţilor clasei a VIII-a│
  │                          │care nu au participat sau nu au fost repartizaţi în etapa      │
  │                          │anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de      │
  │                          │metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior  │
  │                          │etapei anterioare                                              │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │8 septembrie 2017         │Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au          │
  │                          │participat sau nu au fost repartizaţi în etapa anterioară, care│
  │                          │nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care  │
  │                          │şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapei anterioare,    │
  │                          │utilizând aplicaţia informatică centralizată                   │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │11 septembrie 2017        │Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor │
  │                          │repartizării prin confirmarea încheierii operaţiunilor         │
  │                          │specifice în aplicaţia informatică centralizată                │
  ├──────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │    Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral şi pentru cel cu frecvenţă redusă    │
  ├──────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │10 mai 2017               │Anunţarea centrului special de înscriere pentru candidaţii din │
  │                          │seriile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data         │
  │                          │începerii cursurilor anului şcolar 2017-2018                   │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │3 iulie 2017              │Anunţarea calendarului admiterii la învăţământ seral sau cu    │
  │                          │frecvenţă redusă pentru candidaţii din seriile anterioare care │
  │                          │împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor   │
  │                          │anului şcolar 2017-2018                                        │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │18-19 iulie 2017          │Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a     │
  │                          │candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de   │
  │                          │18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar         │
  │                          │2017-2018                                                      │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │19-21 iulie 2017          │Repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care au       │
  │                          │împlinit vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor    │
  │                          │anului şcolar 2017-2018 pe locurile de la învăţământul seral   │
  │                          │şi cu frecvenţă redusă                                         │
  └──────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘

  (la 05-05-2017, Anexa 1 a fost modificată de Articolul I ORDINUL nr. 3.794 din 26 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 05 mai 2017 )


  Anexa 2

  CALCULUL MEDIEI DE ADMITERE
  utilizate pentru admiterea în învăţământul liceal
  pentru anul şcolar 2017-2018
  1. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenţilor învăţământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.
  2. Calculul mediei de admitere se face astfel:
  MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN
  unde:
  MA = media de admitere;
  ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a;
  EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a

  ------