ORDONANTA nr. 9 din 7 august 1992
privind organizarea statisticii publice
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 25 august 1992  În temeiul art. 107 alin. (3) din Constituţia României şi alLegii nr. 81/1992,
  Guvernul României hotărăşte:

  Capitolul 1 Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Activitatea organizată pentru culegerea, prelucrarea, analiza, difuzarea şi constituirea fondului naţional de datestatistice cu caracter social, demografic, financiar, juridic, necesare elaborării politicii economice şi aprecieriiinfaptuirii ei, informării opiniei publice, elaborării cercetărilor ştiinţifice şi prognozelor, fundamentarii deciziilor guvernamentale şi ale agenţilor economici, transmiteriide date statistice organismelor internaţionale potrivit obligaţiilor asumate destatulroman, precumşialtor categorii de utilizatori interni şi externi, se desfăşoară cu respectarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe.


  Articolul 2

  (1) Statistica publică în România este organizată şi coordonata de Comisia Naţionala pentru Statistica şi aparatul sau teritorial.
  (2) Ordonanţa privind organizarea statisticii publice se aplică tuturor persoanelor fizice şi juridice care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, precum şipersoanelor fizice şi juridice române care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul altor state.


  Articolul 3

  (1) Organizarea statisticii publice şi desfăşurarea activităţii organelor de stat specializate în acest domeniu se întemeiază pe principiile: autonomiei, confidenţialităţii transparenţei, specializării proportionalitatii şi deontologiei statistice.
  (2) Organul central al statisticii publice este autorizat sa stabilească, cu consultarea ministerelor şi organismelor interesate, în concordanta cu prevederile prezentei ordonanţe, sistemele de indicatori, nomenclatoarele, clasificarile, metodologiile, tehnicile de înregistrare şi prelucrare, publicarea şi difuzarea datelor, astfel încît să se asigure deplina obiectivitate şi realitate a cercetărilor statistice.
  (3) Serviciile de statistica publică şi personalul statistic au obligaţia sa adopte pe parcursul întregii cercetări statistice - de la înregistrare pînă la publicare - măsuri de protecţie a intereselor subiectilor statistici (persoane fizice sau juridice) ce ar putea fi lezate prin divulgarea datelor referitoare la patrimoniul sau activitatea acestora, în concordanta cu prevederile din cap. II al prezentei ordonanţe.
  (4) Serviciile de statistica publică au dreptul şi obligaţia de a difuza datele de interes public, asa cum rezultă din cercetările efectuate, fără o selecţie prealabilă efectuată de pe poziţii de interese ale Guvernului, partidelor politice, grupărilor etnice etc. În acest scop, serviciile de statistica publică sînt obligate să permită celor ce au interes legitim cunoaşterea metodologiilor, tehnicilor şi metodelor folosite la elaborarea informaţiilor statistice.
  (5) Serviciile de statistica publică sînt obligate sa limiteze volumul datelor statistice, culese de la subiectii statistici, la nivelul care se justifica prin obiectivul cercetărilor statistice.
  (6) Serviciile de statistica publică şi personalul statistic au obligaţia sa asigure o corespondenta optima între cantitatea de informaţii individuale ce se solicita şi cantitatea de informaţii prelucrate cu caracter generalizator ce se oferă utilizatorilor.
  (7) Serviciile de statistica publică au datoria să facă cunoscut gradul de precizie sau de exactitate a rezultatelor, sa garanteze ca marja de incertitudine determinata de măsurători, studii, interpretări şi analize statistice a fost luată în considerare pe tot parcursul de prelucrare şi difuzare a datelor şi sa atragă atenţia utilizatorilor, într-o formă larg accesibila, asupra precautiilor care trebuie avute în vedere. În cazul în care condiţiile tehnice sau mijloacele necesare nu permit efectuarea unei cercetări, serviciile de statistica sînt îndreptăţite sa refuze efectuarea acesteia sau pot sa reformuleze cerinţele în raport cu posibilităţile reale, stabilind gradul de satisfacere a cerinţelor iniţiale.


  Articolul 4

  (1) Statistica publică în România se desfăşoară în concordanta cu prevederile prezentei ordonanţe.
  (2) Pentru asigurarea caracterului ştiinţific al metodelor şi tehnicilor utilizate în efectuarea cercetărilor statistice, al indicatorilor, nomenclatoarelor şi clasificarilor folosite la culegerea şi prelucrarea datelor, precum şi a sistemului de publicaţii, se înfiinţează, potrivit prezentei ordonanţe, Consiliul de Orientare şi Coordonare a Activităţii de Statistica.
  (3) Consiliul de Orientare şi Coordonare a Activităţii de Statistica este format din 13 membri, şi anume: 5 reprezentanţi ai organismelor guvernamentale (finanţe, protecţie socială, prognoza, industrie, justiţie); 3 profesori universitari sau personalităţi ştiinţifice (economişti, demografi, sociologi); un reprezentant al sindicatelor; un reprezentant al patronatului; preşedintele, vicepreşedintele şi un reprezentant al aparatului teritorial al Comisiei Naţionale pentru Statistica. Componenta nominală a Consiliului de Orientare şi Coordonare a Activităţii de Statistica se aproba de Guvern, la propunerea preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Statistica, acesta fiind şi preşedintele Consiliului de Orientare şi Coordonare a Activităţii de Statistica. Preşedintele şi vicepreşedintele Comisiei Naţionale pentru Statistica sînt numiţi de Guvern, cu rang de secretar de stat şi, respectiv, de subsecretar de stat.
  (4) Hotărîrile Consiliului de Orientare şi Coordonare a Activităţii de Statistica sînt obligatorii pentru Comisia Naţionala pentru Statistica şi aparatul sau teritorial, pentru ministere, departamente, servicii publice, organe ale administraţiei locale, regii autonome, societăţi comerciale, alţi agenţi economici de stat sau privati.
  (5) Atribuţiile Comisiei Naţionale pentru Statistica şi ale Consiliului de Orientare şi Coordonare a Activităţii de Statistica se aproba prin hotărîre a Guvernului.


  Capitolul 2 Cercetările statistice


  Articolul 5

  Pentru asigurarea datelor şi informaţiilor necesare constituirii fondului naţional de date statistice, Comisia Naţionala pentru Statistica elaborează programe de cercetări statistice cuprinzînd, în principal, următoarele secţiuni şi domenii:
  a) Teritoriul şi împărţirea administrativă a tarii: numărul judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor; suprafaţa tarii şi a unităţilor administrativ-teritoriale; clima şi fenomenele meteorologice; formele principale de relief; principalele cursuri de apa, lacuri şi balti; lungimea frontierelor.
  b) Populaţia: numărul şi distribuţia geografică a populaţiei, structura pe naţionalitati, demografică şi social-economică a populaţiei, mişcare naturala şi migratorie a populaţiei; familia.
  c) Munca: populaţia activa şi ocupată, somajul; structura profesională şi pe ramuri a populaţiei ocupate; salarii.
  d) Nivelul de trai al populaţiei: veniturile, cheltuielile şi consumul populaţiei; bunurile de folosinţă îndelungată din proprietatea populaţiei; puterea de cumpărare a veniturilor populaţiei; bugete de familie; starea de nutriţie a populaţiei.
  e) Agricultura şi silvicultura: suprafaţa tarii pe categorii de folosinţă; suprafaţa agricolă, pe culturi; producţia agricolă vegetala, pe culturi; numărul animalelor, pe specii şi rase; vinatul; piscicultura; producţia animaliera; dotarea agriculturii şi gradul de mecanizare; costurile de producţie şi eficienta, forta de muncă; suprafaţa forestieră; creşterea anuală a masei lemnoase; regenerarea pădurilor.
  f) Gospodărirea apelor.
  g) Prospectarea şi exploatarea geologica: resursele şi substantele minerale utile şi creşterea anuală a acestora; volumul pe lucrări geologice; costurile de producţie; eficienta activităţii geologice.
  h) Protecţia mediului înconjurător.
  i) Industria şi construcţiile: agenţii economici şi producţia valorică şi fizica; balantele materiale; balanţa resurselor şi consumului de energie; balanţa energiei electrice; costurile de protecţie şi eficienta activităţii; productivitatea muncii şi utilizarea forţei de muncă; indicii producţiei industriale.
  j) Transporturile şi telecomunicatiile: numărul şi capacitatea întreprinderilor pe ramuri de transport; reţelele de drumuri şi cai ferate şi gradul lor de modernizare; parcul de mijloace de transport auto, feroviare, navale şi aeriene; volumul transporturilor; costurile şi eficienta în transporturi; productivitatea muncii; mijloacele de telecomunicaţii; activitatea de posta şi telecomunicaţii.
  k) Dotarea tehnica-edilitara şi serviciile comunale: numărul locuinţelor şi gradul lor de confort; reţelele stradale de alimentare cu apa; de canalizare; reţeaua şi activitatea de transport orasenesc cu tramvaie, autobuze, metrou şi taximetre; salubritatea oraşelor.
  l) Comerţul interior, exterior şi turismul; reţeaua unităţilor de comerţ şi turism; volumul desfacerilor de mărfuri, pe grupe de produse; cheltuielile comerciale şi eficienta activităţii; numărul turistilor şi volumul serviciilor prestate; volumul importului şi exportului, pe tari exportatoare şi importatoare şi pe produse; balanţa comerţului exterior, balanţa de plati externe.
  m) Evoluţia preţurilor: indicele preţurilor bunurilor şi serviciilor de consum ale populaţiei; indicele preţurilor cu amănuntul; indicele preţurilor cu ridicată; în industrie: indicele preţurilor de deviz şi al preţurilor investiţiilor, indicele preţurilor produselor agricole; indicele preţurilor din domeniul comerţului exterior; indicii deflatori pentru agregatele componentelor sistemelor conturilor naţionale; studiul inflaţiei.
  n) Învăţămînt, cultura, arta: reţeaua de şcoli după gradul acestora, specialitate, limba de predare şi repartizarea teritorială; numărul elevilor, studenţilor şi absolvenţilor, pe sexe şi tipuri de şcoli; numărul cadrelor didactice; gradul de cuprindere a populaţiei în diferite forme de învăţămînt; reţeaua unităţilor culturale şi de arta şi activitatea acestora.
  o) Sănătatea publică şi asistenţa socială: reţeaua unităţilor de asistenţa sanitară şi socială şi distribuţia teritorială; numărul şi structura personalului medical; activitatea unităţilor sanitare şi a personalului medical; starea de sănătate a populaţiei.
  p) Cercetarea ştiinţifică şi progresul tehnologic: reţeaua unităţilor de cercetare ştiinţifică; personalul ocupat în cercetarea ştiinţifică; veniturile şi cheltuielile pentru cercetare; rezultatele cercetării ştiinţifice, brevete; patente.
  r) Statistica conturilor naţionale; tabloul de ansamblu al economiei naţionale; balanţa legăturilor dintre ramuri; investiţiile şi formarea bruta a capitalului, consumul final; avutia naţionala.
  s) Finanţele publice: veniturile şi cheltuielile statului; veniturile şi cheltuielile populaţiei; circulaţia bănească; miscarea capitalurilor; operaţiuni de bursa; operaţiuni C.E.C.; asigurări de bunuri şi persoane.
  t) Justiţia: reţeaua şi activitatea unităţilor de justiţie, procuratura şi notariate de stat; numărul şi natura cauzelor civile, penale şi contravenţionale.
  u) Electoratul: numărul populaţiei cu drept de vot şi numărul votantilor, numărul voturilor şi al reprezentanţilor aleşi în Parlamentul tarii, pe formaţiuni politice; rezultatele alegerilor locale.


  Articolul 6

  Cercetările statistice se efectuează lunar, trimestrial, anual sau la alte periodicitati, în funcţie de necesitatea informaţiilor, natura indicatorilor şi posibilităţile de organizare şi efectuare; periodicitatile se corelează cu practica statistica internationala.


  Articolul 7

  Programul anual al cercetărilor statistice se aproba de către Consiliul de Orientare şi Coordonare a Activităţii de Statistica şi se da publicităţii.


  Capitolul 3 Culegerea datelor statistice


  Articolul 8

  Serviciile de statistica publică au dreptul - în baza şi cu respectarea prevederilor din prezenta ordonanţă - să solicite şi sa primească datele şi informaţiile statistice de la toate persoanele fizice şi juridice care se afla, deţin capital sub orice formă sau desfăşoară o activitate de orice fel pe teritoriul României şi de la toate persoanele de cetăţenie română cu domiciliul în România, care se afla sau desfăşoară activitate pe teritoriul altor tari.


  Articolul 9

  (1) Persoanele juridice - regii autonome, societăţi comerciale, servicii publice, organisme guvernamentale - sînt obligate sa furnizeze serviciilor de statistica publică, la termenele, periodicitatile şi în forma solicitată, datele statistice în conformitate cu metodologia cuprinsă în instrucţiunile emise de Comisia Naţionala pentru Statistica în baza prezentei ordonanţe. Sînt supuse acestor prevederi toate organismele statului, inclusiv cele militare şi de ordine publică, în ceea ce priveşte activitatea economică.
  (2) Persoanele fizice sînt obligate sa furnizeze serviciilor de statistica publică datele personale şi cele privind gospodăria şi activitatea economică, necesare efectuării recensamintelor, anchetelor şi sondajelor statistice; nu fac obiectul prezentei prevederi convingerile ideologice, apartenenţa politică, cazierul judiciar şi viaţa intima.
  (3) Serviciile de statistica publică sînt autorizate să efectueze, prin aparatul propriu, cercetări statistice prin culegerea directa a datelor statistice privind fenomenele economice şi sociale, persoanele juridice fiind obligate să permită, în baza unei împuterniciri exprese, accesul personalului statistic în unităţile respective şi la documentele de evidenta corespunzătoare.
  (4) Pentru asigurarea calităţii datelor statistice comunicate serviciilor de statistica publică, personalul acestora are dreptul sa verifice modul de determinare a datelor respective şi corespondenta lor, cu evidentele deţinătorilor de date primare, iar în cazul constatării unor abateri, au obligaţia sa încheie procese-verbale de constatare şi să aplice prevederile din cap. VI al prezentei ordonanţe.


  Articolul 10

  (1) Cercetarea fenomenelor şi proceselor economice-sociale se efectuează, după caz, prin: înregistrări statistice curente; cercetări statistice specifice; cercetări statistice selective; recensaminte, microrecensaminte, sondaje şi anchete statistice.
  (2) Pentru completarea surselor de date necesare, serviciile de statistica publică au acces la evidentele administrative deţinute de serviciile publice (bilanţuri contabile, documente de impozitare, registre agricole, registre comerciale, registre de evidenta a populaţiei şi altele), cu respectarea regimului de confidenţialitate a acestora.


  Articolul 11

  Cercetările statistice de interes naţional, de tipul recensamintelor populaţiei, locuinţelor, clădirilor, întreprinderilor, animalelor, patrimoniului, se aproba prin hotărîre a Guvernului.


  Articolul 12

  Activitatea de culegere a datelor statistice se efectuează utilizînd purtatorii de informaţii, nomenclatoarele, clasificarile şi metodele stabilite de Comisia Naţionala pentru Statistica în urma consultării ministerelor şi organelor guvernamentale interesate.


  Articolul 13

  (1) Culegerea de date statistice de la persoane fizice sau juridice de către alte organe în afară serviciilor de statistica publică se poate realiza numai în următoarele situaţii:
  a) de către ministere şi alte organisme guvernamentale, pentru nevoi proprii, de la persoanele juridice şi fizice din domeniul lor de activitate, iar de către serviciile publice, cu avizul Comisiei Naţionale pentru Statistica referitor la oportunitatea acţiunii şi corectitudinea metodelor statistice utilizate;
  b) de către ministere, alte organisme guvernamentale, servicii publice, institute de cercetări, pentru nevoi naţionale - pe bază de delegare de autoritate din partea Comisiei Naţionale pentru Statistica, în situaţia în care cercetările respective au un caracter specific deosebit sau depăşesc capacitatea de execuţie a serviciilor de statistica publică;
  c) de către serviciu public sau privat, ori persoana particulară, cu acordul subiectilor (agenţi economici, servicii publice sau persoane fizice) de la care se culeg datele;
  d) de către Ministerul Apărării Naţionale, în condiţiile prevăzute de art. 13 din Legea nr. 41/1990.
  (2) Pentru domeniile de cercetare statistica specifice aflate în competenţa ministerelor de resort, cum sînt: statistica judiciară, statistica sanitară, statistica financiară, statistica somajului, statistica mediului înconjurător, ministerele respective au obligaţia de a transmite Comisiei Naţionale pentru Statistica, pe bază de convenţii bilaterale, datele centralizate ce urmează să fie incluse în fondul naţional de date statistice, în publicaţiile statistice sau transmise organismelor internaţionale.


  Capitolul 4 Confidenţialitatea datelor statistice


  Articolul 14

  Serviciile de statistica publică, personalul cuprins în activitatea de statistica, persoanele oficiale sau serviciile publice, care, potrivit statutului lor legal, iau cunoştinţa de conţinutul datelor statistice sînt obligate să asigure confidenţialitatea acestora, după cum urmează:
  a) datele statistice referitoare la persoanele juridice îşi păstrează gradul de confidenţialitate stabilit de către emitent; aceste date vor putea fi utilizate numai în scopurile statistice pentru care au fost culese şi prelucrate şi nu vor putea servi ca probe în justiţie sau la stabilirea unor drepturi sau obligaţii pentru unităţile la care se referă;
  b) datele statistice agregate pentru trei sau mai multe persoane juridice îşi pierd caracterul stabilit de emitent, dacă datele, astfel obţinute, nu mai permit identificarea datelor individuale şi dobîndesc gradul de confidenţialitate stabilit de către serviciile de statistica publică potrivit reglementărilor după care acestea se conduc;
  c) datele statistice individuale referitoare la persoanele fizice şi gospodăriile acestora au caracter confidenţial, în toate cazurile neputind fi comunicate altor persoane fizice sau juridice şi nu pot fi utilizate în alte scopuri decît cele statistice.


  Capitolul 5 Accesul la datele statistice


  Articolul 15

  (1) Datele şi informaţiile statistice reprezintă un bun naţional, accesibil Parlamentului, organismelor guvernamentale, serviciilor publice, unităţilor de cercetare ştiinţifică, agenţilor economici, cadrelor didactice, cercetatorilor, studenţilor şi altor categorii de populaţie care dovedesc ca au un interes legitim.
  (2) Datele centralizate obţinute pe baza înregistrărilor cuprinse în programele de cercetări statistice ale serviciilor de statistica publică vor fi puse la dispoziţia organismelor guvernamentale în mod gratuit şi vor fi publicate periodic sau la sfîrşitul cercetărilor, prin grija Comisiei Naţionale pentru Statistica, în volume şi structuri cît mai largi posibile, pentru a satisface nevoile de informare ale populaţiei.
  (3) Datele şi informaţiile statistice analitice, rezultate din cercetările statistice efectuate, pot fi comunicate utilizatorilor pe baza cererilor motivate ale acestora, autorizate de conducătorii serviciilor de statistica publică şi cu respectarea principiilor privind confidenţialitatea datelor cuprinse în cap. IV al prezentei ordonanţe.


  Articolul 16

  Comisia Naţionala pentru Statistica asigura, gratuit sau cu plata, difuzarea datelor şi informaţiilor către diferitele categorii de utilizatori prin publicare, acces la rezultatele cercetărilor şi acces direct la banca de date statistice, în condiţiile specifice ale protecţiei datelor şi ale confidenţialităţii informaţiilor.


  Articolul 17

  Serviciile de statistica publică sînt autorizate sa realizeze cercetări statistice în afară celor cuprinse în programele lor, la cererea unor beneficiari interni sau externi, pe bază de contract cu plata şi cu respectarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe privind confidenţialitatea datelor. În acelaşi mod se pot oferi informaţii, date statistice şi studii pe baza cercetărilor cuprinse în programele serviciilor statistice, dacă acestea necesita prelucrari suplimentare. Din veniturile astfel obţinute se acoperă cheltuielile efectuate pentru realizarea lucrărilor respective, diferenţa fiind vărsată la bugetul de stat.


  Capitolul 6 Obligaţii şi sancţiuni


  Articolul 18

  Persoanele juridice sînt obligate sa organizeze evidenta activităţii pe care o desfăşoară, astfel încît să poată determina şi comunică serviciilor de statistica publică datele în forma şi la termenele stabilite prin normele emise în baza prezentei ordonanţe.


  Articolul 19

  (1) Refuzul, intirzierea transmiterii datelor statistice, comunicarea de date eronate sau incomplete, refuzul de a prezenta organelor de control statistic materialele şi evidentele necesare verificării datelor statistice, neaplicarea măsurilor dispuse de organele de control statistic constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei.
  (2) Dispoziţiile privind contravenţiile prevăzute în prezentul articol se completează cu prevederile Legii privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.
  (3) Împotriva procesului-verbal de constatare se poate face plîngere, în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia, la judecătoria în a carei raza de competenţa a fost săvîrşită contravenţia.


  Articolul 20

  Încălcarea cu vinovăţie a prevederilor prezentei ordonanţe de către personalul serviciilor de statistica publică atrage după sine răspunderea disciplinară, administrativă, civilă, contravenţională sau penală, după caz, a persoanelor vinovate.


  Capitolul 7 Dispoziţii finale


  Articolul 21

  Salariaţii serviciilor de statistica publică şi agenţii statistici folosiţi la efectuarea de recensaminte şi alte cercetări statistice se bucura, pe tot timpul îndeplinirii acestei activităţi, de protecţia legii, fiind socotiţi ca indeplinind o funcţie ce implica exerciţiul autorităţii de stat.


  Articolul 22

  Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României. La aceeaşi dată se abroga Decretul nr. 152/1970, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
  PRIM-MINISTRU
  THEODOR STOLOJAN
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul industriei,
  Dan Constantinescu
  Ministrul transporturilor,
  Traian Basescu
  Ministrul apărării naţionale,
  general-locotenent Nicolae Spiroiu
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  George Danielescu
  p. Ministrul lucrărilor publice şi
  amenajării teritoriului,
  Gheorghe Polizu,
  secretar de stat
  ----------------------------