ORDIN nr. 59 din 22 august 2002
privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Alprom" - S.A. Slatina
EMITENT
 • AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE ŞI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 6 septembrie 2002  Ministrul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului,
  în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, şi ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,
  în vederea stabilirii modului de administrare şi gestionare, precum şi a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială "Alprom" - S.A. Slatina,
  emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială "Alprom" - S.A. Slatina, denumita în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Slatina, str. Milcov nr. 1, judeţul Olt, înmatriculată la Oficiul registrului comerţului sub nr. J28/11/1991, începând cu data de 12 august 2002.


  Articolul 2

  (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării administratorul special are atribuţiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului.
  (2) Conţinutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atribuţii:
  a) luarea unor măsuri de administrare şi gestionare a societăţii comerciale, cu accent pe:
  - situaţia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari şi de performanţă;
  - identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;
  - inventarierea datoriilor societăţii comerciale, precum şi a plăţilor restante, în structura lor;
  - inventarierea creanţelor pe care societatea comercială le are de recuperat;
  - cunoaşterea situaţiei litigiilor care grevează asupra societăţii comerciale;
  - inventarierea activelor posibil a fi revendicate;
  b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neinceperii de către aceştia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societăţii comerciale;
  c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, pentru bugetul de stat, şi ale celorlalte ministere şi instituţii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum şi ale autorităţilor administraţiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligaţii bugetare pentru datoriile bugetare acumulate până la data de 31 decembrie 2001;
  d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora şi efectuarea plăţilor facturilor curente;
  e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.


  Articolul 3

  Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor în situaţia privatizării societăţii comerciale sau la data stabilită prin ordin al ministrului Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului.
  Ministrul Autorităţii pentru Privatizare
  şi Administrarea Participatiilor Statului,
  Ovidiu Tiberiu Musetescu
  Bucureşti, 22 august 2002.
  Nr. 59.
  -------------