LEGE nr. 153 din 3 decembrie 2014
pentru completarea art. 50 din Legea apelor nr. 107/1996
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 4 decembrie 2014  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  La articolul 50 din Legea apelor nr. 107/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 8 octombrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
  "(4^1 ) Se exceptează de la prevederile alin. (4) centrele sociale şi şcolile care nu sunt conectate la sistemul centralizat de apă şi deţin puţuri proprii."
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 3 decembrie 2014.
  Nr. 153.
  ----