ORDIN nr. 3.397 din 10 septembrie 2012 privind stabilirea criteriilor și indicatorilor de identificare a pădurilor virgine și cvasivirgine în România
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 24 septembrie 2012
  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 176.226 din 6 august 2012 al Direcției politici și strategii în silvicultură,
  în temeiul prevederilor art. 122 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 16 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Pădurilor,
  ministrul mediului și pădurilor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă criteriile și indicatorii de identificare a pădurilor virgine și cvasivirgine în România, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2
  (1) Pădurile virgine, identificate pe baza criteriilor și indicatorilor prevăzuți la art. 1, se încadrează în amenajamentele silvice în categoria funcțională "1,5j - păduri virgine", tipul I funcțional - (TI).(2) Pădurile cvasivirgine, identificate pe baza criteriilor și indicatorilor prevăzuți la art. 1, se încadrează în amenajamentele silvice în categoria funcțională "1,5o - păduri cvasivirgine", tipul I funcțional - (TI), constituită prin prezentul ordin.(3) Măsurile de gospodărire ale pădurilor virgine și cvasivirgine sunt corespunzătoare tipului funcțional I.


  Articolul 3
  (1) Măsurile de gospodărire pentru arboretele încadrate prin amenajamentele silvice, până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, la categoria funcțională "1.5j - păduri seculare, virgine și cvasivirgine, de valoare deosebită" sunt cele corespunzătoare tipului funcțional I.(2) Abrogat.
  (la 21-07-2016, Alin. (2) al art. 3 a fost abrogat de art. 14 din ORDINUL nr. 1.417 din 11 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 21 iulie 2016. )


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul mediului și pădurilor,
  Rovana Plumb

  București, 10 septembrie 2012.
  Nr. 3.397.

  Anexă

  CRITERII ȘI INDICATORI
  de identificare a pădurilor virgine
  și cvasivirgine în România

  Păduri virgine

  Păduri cvasivirgine

  Definiție: Pădurea virgină este acea
  pădure care s-a format și dezvoltat
  exclusiv sub acțiunea factorilor naturali
  și în care procesele ecosistemice în
  dinamica lor se produc fără nicio influență
  antropică directă sau indirectă.

  Definiție: Pădurea cvasivirgină este pădurea
  virgină din trecut, care, între timp,
  a suferit modificări antropice observabile,
  nesemnificative asupra structurii, stațiunii
  și proceselor ecosistemice*1).
   

  Criteriul 1: Naturalitatea
   
  Indicatori:
   
  1.1. Compoziție și distribuție naturală
  a speciilor componente.
  1.2. Prezența unor structuri complexe
  stratificate în plan vertical și
  mozaicat în plan orizontal, fiind
  evidentă textura specifică
  constituită din faze de
  dezvoltare - regenerare, tinerețe,
  maturitate/optimală, terminală/
  bătrânețe, dezagregare.
  1.3. Biodiversitate accentuată,inclusiv
  sub raportul dimensiunilor și
  vârstei arborilor, unii dintre
  aceștia având vârste apropiate de
  limita longevității fiziologice.
  Frecvent, structură plurienă și
  relativ plurienă.
  1.4. Lipsa intervențiilor silvicul-
  turale și a celorlalte activități
  antropice, inclusiv a pășunatului
  domestic. Nu se admit cioate.
   
   
  1.5. Prezența frecventă a lemnului mort
  pe picior și la sol, aflat în
  diferite stadii de descompunere.
  1.6. Consistență (indicele de închidere
  a coronamentului) naturală,
  adecvată condițiilor staționale,
  variabilă în raport cu faza de
  dezvoltare*2). În condiții
  staționale precare consistența
  este mult subunitară (Molidiș
  de stâncărie calcaroasă, Molidiș
  cu Polytrichum ș.a.).
   
  1.7. Sol nealterat (cu excepția
  eroziunii produse natural).
   
   
   
   
   
  1.8. Absența drumurilor și construc-
  țiilor în pădure, cu excepția unei
  infrastructuri necesare manage-
  mentului de cercetare științifică
  și a unor trasee tematice și/sau
  turistice, precum și pichetarea
  limitelor amenajistice.
  1.9. Accesibilitate dificilă sau
  restricționată.

  Criteriul 1: Naturalitatea
   
  Indicatori:
   
  1.1. Compoziție și distribuție naturală
  a speciilor componente.
  1.2. Prezența unor structuri complexe
  stratificate în plan vertical și
  mozaicat în plan orizontal, fiind
  evidentă textura specifică consti-
  tuită din faze de dezvoltare. Pot
  lipsi unele faze de dezvoltare, cu
  deosebire faza de dezagregare sau
  faza de regenerare.
  1.3. Biodiversitate ridicată, inclusiv
  sub raportul dimensiunilor și vârstei
  arborilor, unii dintre aceștia având
  elemente de arboret cu vârste de
  peste 150 de ani. Frecvent, structură
  plurienă și relativ plurienă.
   
  1.4. Lipsa intervențiilor silviculturale
  în ultima perioadă de 30 de ani.
  Se admit cel mult 5 cioate vechi la
  hectar, având diametre de peste
  15 cm, aflate în diferite stadii de
  descompunere.
  1.5. Prezența lemnului mort pe picior și
  la sol, aflat în diferite stadii de
  descompunere.
  1.6. Consistență - indicele de închidere
  a coronamentului - naturală sau
  apropiată de aceasta (diminuată cu
  cel mult 0,2) adecvată condițiilor
  staționale, variabilă în raport cu
  faza de dezvoltare. În condiții
  staționale precare consistența este
  mult subunitară (Molidiș de stâncărie
  calcaroasă, Molidiș cu Polytrichum
  ș.a.).
  1.7. Sol nealterat de eroziune datorată
  intervențiilor antropice. Se admit
  drumuri vechi de exploatare, dar
  acestea sunt neutilizate și acoperite
  în mod natural cu litieră, plantule,
  arbuști, arbori și/sau plante
  ierboase.
  1.8. Absența drumurilor și construcțiilor
  în pădure sau existența unor drumuri
  care nu au fost utilizate în ultima
  perioadă de 30 ani. Fac excepție
  infrastructura managementului de
  cercetare științifică și a unor
  trasee tematice și/sau turistice,
  precum și pichetarea limitelor
  amenajistice.

  Criteriul 2: Mărimea suprafeței și limite
   
  Indicatori:
   
  2.1. Mărimea suprafeței pădurilor
  virgine (ansamblul unităților
  amenajistice) va fi de cel puțin
  20 de hectare (fără fragmentele
  care nu corespund criteriilor de
  selecție), cu excepția ecosis-
  temelor rare și de mare interes
  ecologic (ecosisteme cu Pinus
  cembra, ecosisteme unicat din
  Delta Dunării și multe altele)
  pentru care suprafața minimă
  va fi de 10 hectare. Ecosistemele
  rare și de mare interes ecologic
  vor fi înconjurate de zone tampon
  de protecție.
  2.2. Dispunere continuă (compactă) a
  pădurii, astfel încât să se
  asigure autoreglarea și
  perpetuarea ecosistemului.
  2.3. Limite naturale (culmi, văi,
  pâraie, liziera pădurii ș.a.),
  astfel încât pădurii selectate
  să i se asigure stabilitate la
  acțiunea factorilor externi, fără
  ca aceste limite să se suprapună
  în mod obligatoriu cu limitele
  parcelare.
   
   
   
   
  2.4. Se pot include și eventuale
  suprafețe care nu corespund
  criteriilor de selecție, fără
  ca aceste suprafețe să depășească
  10-15% din suprafața totală a
  arboreturilor care îndeplinesc
  condițiile de selecție.
  2.5. Frecvent, configurație frământată
  a suprafeței terenului (cauzată de
  antrenarea solului din jurul
  rădăcinilor principale ale
  arborilor mari, doborâți natural).

  Criteriul 2: Mărimea suprafeței și limite
   
  Indicatori:
   
  2.1. Mărimea suprafeței pădurilor
  cvasivirgine (ansamblul unităților
  amenajistice) va fi de cel puțin
  30 de hectare (fără fragmentele care
  nu corespund criteriilor de
  selecție), cu excepția ecosistemelor
  rare și de mare interes ecologic
  (ecosisteme cu Pinus cembra, ecosis-
  teme unicat din Delta Dunării și
  multe altele) pentru care suprafața
  minimă va fi de 10 hectare. Ecosis-
  temele rare și de mare interes
  ecologic vor fi înconjurate de zone
  tampon de protecție.
   
  2.2. Dispunere continuă (compactă) a
  pădurii, astfel încât să se asigure
  autoreglarea și perpetuarea
  ecosistemului.
  2.3. Limite naturale (culmi, văi, pâraie,
  liziera pădurii ș.a.), astfel încât
  pădurii selectate să i se asigure
  stabilitate la acțiunea factorilor
  externi, fără ca aceste limite să se
  suprapună în mod obligatoriu cu
  limitele parcelare. Pădurea cvasi-
  virgină poate fi mărginită și de
  limite artificiale: drumuri perma-
  nente, culoare pentru linii de înaltă
  tensiune sau alte utilități, linii
  parcelare deschise, căi ferate ș.a.
  2.4. Suprafețele care nu corespund crite-
  riului de naturalitate (criteriul 1)
  nu pot depăși 15% din suprafața
  totală a arboreturilor care
  îndeplinesc criteriile de selecție.
   
   
  2.5. Frecvent, configurație frământată
  a suprafeței terenului (cauzată de
  antrenarea solului din jurul
  rădăcinilor principale ale arborilor
  mari, doborâți natural).

  *1) Majoritatea pădurilor considerate virgine din Europa și din țara noastră sunt în realitate cvasivirgine.
  *2) Pe ansamblul unei păduri virgine având toate fazele de dezvoltare, indicele de închidere a coronamentului nu poate depăși 0,7 (0,8).
  NOTĂ
  Se încadrează ca păduri virgine și cvasivirgine arboreturile care îndeplinesc cumulativ criteriile și indicatorii din prezentul ordin.
  ------------