ORDONANŢĂ nr. 22 din 30 ianuarie 2002 (*actualizată*)
privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii
(actualizată până la data de 8 mai 2007*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 1 februarie 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 8 mai 2007, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 288 din 15 mai 2002; LEGEA nr. 110 din 25 aprilie 2007.
  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. III.3 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.

  Articolul 1

  Creanţele stabilite prin titluri executorii în sarcina instituţiilor publice se achită din sumele aprobate prin bugetele acestora, de la titlurile de cheltuieli la care se încadrează obligaţia de plată respectivă.
  -----------
  Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 110 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 5 mai 2007.


  Articolul 2

  Dacă executarea creanţei stabilite prin titluri executorii nu începe sau continuă din cauza lipsei de fonduri, instituţia debitoare este obligată ca, în termen de 6 luni, să facă demersurile necesare pentru a-şi îndeplini obligaţia de plată. Acest termen curge de la data la care debitorul a primit somaţia de plată comunicată de organul competent de executare, la cererea creditorului.
  -----------
  Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 110 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 5 mai 2007.


  Articolul 3

  În cazul în care instituţiile publice nu îşi îndeplinesc obligaţia de plată în termenul prevăzut la art. 2, creditorul va putea solicita efectuarea executării silite potrivit Codului de procedură civilă şi/sau potrivit altor dispoziţii legale aplicabile în materie.
  -----------
  Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 110 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 5 mai 2007.


  Articolul 4

  (1) Ordonatorii principali de credite bugetare au obligaţia să dispună toate măsurile ce se impun, inclusiv virări de credite bugetare, în condiţiile legii, pentru asigurarea în bugetele proprii şi ale instituţiilor din subordine a creditelor bugetare necesare pentru efectuarea plăţii sumelor stabilite prin titluri executorii.
  (2) Virările de credite bugetare prevăzute la alin. (1) se pot efectua pe parcursul întregului an bugetar, prin derogare de la prevederile art. 47 din Legea nr. 500/2002
  privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, şi ale art. 49 din Legea nr. 273/2006
  privind finanţele publice locale.
  -----------
  Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 110 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 5 mai 2007.


  Articolul 5

  Creditorul şi debitorul pot conveni asupra altui termen decât cel prevăzut la art. 2, precum şi asupra unor alte condiţii de îndeplinire a oricăror obligaţii stabilite prin titlul executoriu.
  -----------
  Art. 5 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 110 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 5 mai 2007.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul justiţiei,
  Rodica Mihaela Stanoiu
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  ---------