ORDIN nr. 1.474 din 5 august 2021privind constituirea și funcționarea grupurilor tehnice de experți responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel european și asigurarea reprezentării la reuniunile structurilor de lucru ale instituțiilor Uniunii Europene
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 12 august 2021
  Văzând Referatul de aprobare nr. IM 6.726 din 4.08.2021 al Direcției relații cu presa, afaceri europene și relații internaționale din cadrul Ministerului Sănătății,
  având în vedere dispozițiile art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 34/2017 privind organizarea și funcționarea Sistemului național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene,
  în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății emite următorul ordin:

  Articolul 1
  (1) În sensul prezentului ordin, termenii de mai jos au următorul înțeles:
  a) DRPAERI - Direcția relații cu presa, afaceri europene și relații internaționale;
  b) MAE - Ministerul Afacerilor Externe;
  c) RP RO - Reprezentanța permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană la Bruxelles;
  d) SM - state membre;
  e) mandatul de negociere - poziție de negociere a României pentru temele aflate pe agenda Consiliului Uniunii Europene, inclusiv pentru propunerile legislative ale Comisiei Europene sau pentru cele ale unui alt stat membru al Uniunii Europene în domeniile de competență ale Ministerului Sănătății. Mandatul poate conține, după caz, și eventuale limite/marje/ alternative care pot fi exprimate în procesul de negociere la reuniuni. În cazul în care implicațiile economice, sociale sau de mediu ale propunerilor legislative ale Comisiei Europene ori ale altor inițiative europene au o importanță majoră sau privesc mai multe domenii sectoriale, poziția de negociere va fi adoptată sub formă de mandat general. Poziția Ministerului Sănătății pe o chestiune care necesită elaborarea unui mandat general se aprobă de ministru/prim-ministru și urmează procedura de adoptare conform Hotărârii Guvernului nr. 34/2017 privind organizarea și funcționarea Sistemului național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene;
  (la 27-06-2022, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 1 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.609 din 14 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 27 iunie 2022 )

  f) mandatul de reprezentare - poziția de reprezentare a României la reuniunile structurilor de lucru ale instituțiilor Uniunii Europene;
  (la 27-06-2022, Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 1 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.609 din 14 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 27 iunie 2022 )

  g) raport de deplasare - document elaborat în urma unei deplasări în interes de serviciu în vederea informării privind activitățile desfășurate pe parcursul deplasării. Modelul raportului de deplasare este prevăzut în anexa nr. 4;
  h) dosar tematic - dosar pe un domeniu specific care cuprinde: mandatele României susținute în cadrul grupurilor de lucru/reuniunilor la nivel european, documentele europene care au stat la baza elaborării mandatului, materialele de lucru utilizate în cadrul reuniunilor și copii ale rapoartelor de deplasare, precum și eventualele poziții ale altor SM transmise, în vederea continuării dezbaterilor;
  i) propunere de nominalizare - referatul întocmit de către structura de specialitate/autoritatea competentă/instituția competentă, adresat DRPAERI, prin care se propune participarea unuia sau mai multor experți la un grup de lucru/o reuniune la nivel european sau rezoluția directorului structurii de specialitate aplicată în scris pe agenda originală a reuniunii;
  j) coordonatorul de dosar tematic - persoana desemnată care gestionează, monitorizează și transmite mandatul.
  (2) Mandatul se completează conform anexei nr. 5 și trebuie să conțină următoarele elemente:
  a) mandat de negociere:1. descriere-tip de reprezentare;2. descrierea pe scurt a temei aflate pe agenda Consiliului Uniunii Europene sau a comitetelor constituite potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie;3. relevanța pentru România;4. impactul economic, social și de mediu asupra României în cazul proiectelor de acte juridice ale Uniunii Europene, precum și în cazul propunerilor de acte de punere în aplicare a unor acte juridice ale Uniunii Europene cu caracter obligatoriu;5. obiectivele României în raport cu tema aflată pe agenda Consiliului Uniunii Europene sau a comitetelor constituite potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 182/2011;6. propuneri de poziționare;7. limitele ce pot fi acceptate de România în procesul de negociere;8. urmărirea temei (calendar, participare);9. elemente de context;
  b) mandat de reprezentare:1. descrierea deplasării;2. descrierea tipului de reprezentare;3. componența delegației;4. mandatul pentru discuții: descrierea pe scurt a temei/ temelor aflate pe agendă; relevanța pentru România; obiectivele României în raport cu tema aflată pe agendă; propuneri de poziționare; eventuale riscuri.
  (la 27-06-2022, Alineatul (2) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.609 din 14 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 27 iunie 2022 )


  Articolul 2
  (1) Se aprobă grupurile tehnice de lucru, formate din experți responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel european și asigurarea reprezentării la întâlnirile/reuniunile de lucru ale instituțiilor Uniunii Europene, care își desfășoară activitatea pe domenii specifice, conform anexei nr. 1, anexei nr. 2 și anexei nr. 3 la prezentul ordin.(2) Pentru fiecare domeniu de lucru se desemnează un grup tehnic de lucru format din experți care au atribuții în elaborarea poziției României față de subiectele în discuție.(3) Unul sau mai mulți experți, desemnați prin prezentul ordin, care fac parte din grupul tehnic de lucru pentru domeniul/domeniile de lucru, vor asigura participarea la grupurile de lucru ale Consiliului Uniunii Europene, precum și în cadrul grupurilor tehnice de lucru formate din experți ai Comisiei Europene.(4) În condiții temeinic justificate, propunerea de nominalizare pentru participarea la grupurile tehnice de lucru de la Consiliul Uniunii Europene, precum și în cadrul grupurilor tehnice de lucru formate din experți ai Comisiei Europene poate cuprinde și alți experți decât cei menționați în anexele la prezentul ordin. Acești experți pot fi atât din cadrul Ministerului Sănătății sau al structurilor/instituțiilor aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Sănătății, cât și din alte instituții care dețin competențe în domeniile respective. În acest caz, propunerea de nominalizare trebuie să includă motivarea deciziei de către structura/instituția care face propunerea, să fie avizată de DRPAERI și aprobată de secretarul general/secretarul de stat coordonator al domeniului respectiv.(5) Structurile/Instituțiile care fac nominalizări pentru modificarea sau completarea grupurilor tehnice de lucru formate din experți trebuie să solicite DRPAERI modificarea sau completarea grupului tehnic de lucru ori de câte ori au survenit modificări în componența acestuia.


  Articolul 3
  (1) Aprobarea participării fizice la întâlnirile/grupurile de lucru europene se face prin ordin al ministrului sănătății. Pentru fiecare participare la reuniuni, expertul va solicita de la Ministerul Sănătății ordinul de deplasare.(2) În cazul participării online la întâlnirile/grupurile de lucru europene, desemnarea experților se face de către coordonatorii direcțiilor de specialitate și/sau coordonatorii grupurilor tehnice de lucru formate din experți, în funcție de domeniu.


  Articolul 4

  Persoanele responsabile pentru monitorizarea grupului tehnic de lucru format din experți, constituit prin prezentul ordin, sunt următoarele:
  a) secretarul general sau secretarul de stat responsabil cu domeniul afacerilor europene și relațiilor internaționale, conform competențelor stabilite prin Regulamentul privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății;
  b) directorul DRPAERI;
  c) personalul de specialitate din cadrul Compartimentului afaceri europene al DRPAERI, conform atribuțiilor specifice.


  Articolul 5

  Experții prevăzuți la art. 2 au următoarele atribuții:
  a) pe domeniul lor de expertiză, elaborează mandatul de negociere referitor la documentele aflate în dezbatere la nivelul instituțiilor europene. Expertul (grupul de experți) este (sunt) responsabil (responsabili) de corectitudinea, calitatea și validitatea poziției exprimate în mandat, poziție aprobată de conducerea direcției de specialitate sau de conducătorul ierarhic superior (director/secretar de stat/ministru/prim-ministru), după caz. Mandatele de negociere sunt avizate de DRPAERI și de coordonatorul DRPAERI;
  (la 27-06-2022, Litera a) din Articolul 5 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.609 din 14 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 27 iunie 2022 )

  b) elaborează raportul de deplasare prevăzut în anexa nr. 4, în termen de două zile lucrătoare de la întoarcerea în țară, în cazul în care au reprezentat România la reuniunile structurilor de lucru ale instituțiilor europene sau la alte tipuri de reuniuni; în cazul întâlnirilor susținute online, elaborează raportul prevăzut în anexa nr. 4, în termen de două zile lucrătoare de la finalizarea ședinței;
  c) participă în cadrul grupurilor de lucru și al reuniunilor de la nivel european în domeniul lor de expertiză;
  d) monitorizează evoluțiile legislative la nivel european în domeniul lor de expertiză și pozițiile celorlalte state membre față de temele dezbătute în domeniu;

  e) întocmesc dosarul tematic și îl actualizează ori de câte ori este cazul;
  f) informează direcția de specialitate și DRPAERI din cadrul Ministerului Sănătății privind orice eveniment în legătură cu activitățile desfășurate la nivel european în domeniul lor de expertiză;
  g) comunică celorlalți experți în domeniu materialele, rapoartele și informațiile obținute în urma participării la grupuri de lucru sau reuniuni la nivel european, în vederea asigurării unei reprezentativități instituționale și a unei viziuni tehnice coerente în domeniu;
  h) solicită/primesc consiliere de la comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății, precum și de la personalul de specialitate din cadrul DRPAERI;
  i) răspund de poziția adoptată referitor la problematica solicitată;
  j) au obligația de a efectua, acolo unde este cazul, demersurile legale necesare în vederea rambursării de către instituțiile europene la ale căror grupuri de lucru au participat a sumelor reprezentând contravaloarea cheltuielilor de transport;
  k) au obligația de a transmite adresa de e-mail oficială la DRPAERI și de a-și verifica zilnic corespondența electronică;
  l) au obligația de a face demersurile necesare pentru a pune în aplicare deciziile adoptate în cadrul grupurilor tehnice de lucru la care au participat;
  m) au obligația de a transmite, la solicitarea DRPAERI, note de informare cu privire la stadiul negocierilor pe dosarul de expertiză;
  n) participă la grupurile tehnice de lucru în care se dezbat acte normative europene; participă și la lucrările grupului de lucru pentru transpunerea directivelor europene sau pentru crearea cadrului legislativ de aplicare a regulamentelor europene;
  o) coordonatorul grupului tehnic de lucru format din experți informează, semestrial, DRPAERI asupra stadiului documentelor aflate în dezbatere la nivel european.


  Articolul 6

  În cazul deplasării în vederea participării la un grup tehnic de lucru sau la o reuniune la nivel european, procedura de lucru este următoarea:
  a) direcția de specialitate sau instituția competentă va nominaliza, prin referat, participarea persoanelor la grupurile tehnice de lucru, după o prealabilă discuție cu expertul propus pentru participare, pe care îl va transmite la DRPAERI, care va demara formalitățile de deplasare (referat de aprobare, ordin de deplasare);
  b) atunci când nu există o nominalizare din partea direcției de specialitate transmisă la DRPAERI, în termen de 24 de ore de la primirea convocării la grupul tehnic de lucru, DRPAERI poate să desemneze 1-2 experți cu atribuții în domeniul de specialitate prevăzut în prezentul ordin pentru participarea la grupurile tehnice de lucru;
  c) mandatul elaborat de către expert/experți va fi înaintat direcției de specialitate sau conducătorului ierarhic superior, după caz, spre aprobare, după cum urmează:1. în cazul aprobării mandatului, expertul/experții înaintează mandatul, cu cel puțin 48 de ore înaintea reuniunii (pe suport hârtie și în format electronic), către DRPAERI în vederea avizării, împreună cu documentele pe baza cărora a fost elaborat în format electronic;2. DRPAERI transmite mandatul spre avizare către MAE;3. în cazul neaprobării sau al unui aviz negativ, expertul/experții va/vor reface mandatul conform observațiilor. Mandatul elaborat de către expert/experți este transmis către DRPAERI atât pe suport hârtie, cât și în format electronic;
  d) expertul susține poziția României în cadrul reuniunilor la care participă în baza mandatului aprobat;
  e) în cazul în care în timpul dezbaterilor apar amendamente de ultim moment, acestea având drept consecință depășirea limitelor de acțiune ale mandatului elaborat, expertul sau reprezentantul Ministerului Sănătății prezent la reuniune va acționa, după caz, astfel:1. dacă amendamentele propuse nu aduc atingere limitelor mandatului aprobat, atunci expertul susține poziția din mandat și se abține privind noile amendamente, urmând ca în termen de 48 de ore de la încheierea reuniunii, în urma consultărilor instituțiilor responsabile, să transmită poziția pe amendamentele respective, în scris;2. dacă amendamentele propuse vin în contradicție, în totalitate sau în parte, cu conținutul mandatului ori aduc modificări substanțiale, expertul se va abține, urmând ca în termenul și în condițiile prevăzute la pct. 1 să elaboreze o nouă poziție. Această nouă poziție va fi exprimată printr-un nou mandat care urmează aceeași procedură de avizare și aprobare;
  f) la întoarcerea în țară, expertul redactează și transmite către direcția de specialitate și DRPAERI, în termen de maximum două zile lucrătoare, raportul de deplasare, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic. Totodată, transmite raportul de deplasare, spre informare, în format electronic, și celorlalți membri ai grupului tehnic de lucru din domeniul respectiv. În raportul de deplasare expertul prezintă demersurile efectuate în vederea clarificării și transmiterii poziției României pentru situațiile de abținere descrise la lit. e); în cazul participării online, expertul redactează și transmite către direcția de specialitate și DRPAERI, în termen de maximum două zile lucrătoare, un raport, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic;
  g) concluziile și propunerile experților menționate în raportul de deplasare vor fi analizate de către direcția de specialitate și, după caz, vor fi aduse la cunoștința ministrului sănătății, urmând a fi corelate în continuare cu politica în domeniu a Ministerului Sănătății;
  h) după elaborarea raportului de deplasare, expertul va transmite direcției de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății și coordonatorului de domeniu, în format electronic, copii de pe documentele anexate raportului de deplasare în vederea completării dosarului tematic. Totodată, fiecare expert își întocmește, în vederea unei evidențe coerente domeniului pe care îl gestionează, propriul său dosar tematic, pe care îl va actualiza ori de câte ori este necesar;
  i) în cazul în care, din motive obiective, expertul/experții nu poate/nu pot participa la un grup tehnic de lucru sau problematica discutată este complexă, cuprinzând mai multe domenii, DRPAERI propune participarea unui reprezentant din cadrul DRPAERI, care va susține mandatul elaborat de către experții din domeniu. Totodată, personalul de specialitate din cadrul DRPAERI poate însoți experții la reuniunile grupurilor tehnice de lucru în vederea colaborării și asigurării ducerii la îndeplinire a angajamentelor asumate de către aceștia. Reprezentarea Ministerului Sănătății la reuniunile la nivel înalt (high level group) sau la conferințe europene care impun participarea la nivel înalt se va face pe baza nominalizării ministrului sănătății sau a secretarului de stat coordonator al domeniului respectiv.


  Articolul 7

  DRPAERI are următoarele obligații:
  a) coordonează grupul tehnic de lucru format din experți, stabilit prin prezentul ordin, și asigură respectarea prevederilor acestuia;
  b) monitorizează procesul de elaborare a poziției României în diversele grupuri de lucru la nivel european;
  c) consiliază direcțiile de specialitate din Ministerul Sănătății în procesul elaborării mandatelor, rapoartelor pentru negocierea unor domenii/aspecte, conform cerințelor europene;
  d) monitorizează reprezentarea României la reuniunile organizate de către instituțiile europene și sprijină direcțiile de specialitate pentru ducerea la îndeplinire a angajamentelor asumate de către Ministerul Sănătății, ca stat membru al Uniunii Europene;
  e) transmite experților grupului tehnic de lucru, în format electronic sau, după caz, pe suport hârtie, documentele necesare elaborării mandatelor, în cazul în care acestea nu sunt transmise direct de instituțiile europene sau de RP RO;
  f) transmite experților invitația de participare pentru întocmirea referatului de nominalizare;
  g) avizează mandatele experților ulterior avizării de către conducerea direcției de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății;
  h) transmite mandatele spre avizare către Direcția afaceri europene - MAE;
  i) actualizează permanent baza de date privind participarea experților Ministerului Sănătății la întâlnirile de lucru europene, cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
  j) întocmește dosarul de deplasare pentru întâlnirile de nivel înalt (cu participarea ministrului sănătății sau a delegatului);
  k) întocmește documentația de deplasare (ordin al ministrului sănătății, referat de aprobare) în baza referatului de nominalizare al direcției de specialitate/instituției responsabile;
  l) DRPAERI poate, în anumite cazuri, să desemneze 1-2 experți cu atribuții în domeniul de specialitate, astfel cum sunt prevăzute la art. 5, pentru participarea la grupurile tehnice de lucru în cazul absenței unei nominalizări din partea direcției de specialitate transmise la DRPAERI în termen de 24 de ore de la primirea convocării la grupul tehnic de lucru sau pe motive de incompatibilitate ale expertului.


  Articolul 8

  Persoanele nominalizate la art. 2 și structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Institutului Național de Sănătate Publică și celelalte instituții vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 9

  Neîndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 5 și 6 constituie o încălcare a îndatoririlor de serviciu și atrage răspunderea expertului și a tuturor persoanelor responsabile, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, precum și nedesemnarea acestuia pentru participarea la alte grupuri de lucru.


  Articolul 10

  Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 11

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul sănătății,
  Monica-Emanuela Althamer,
  secretar de stat

  București, 5 august 2021.
  Nr. 1.474.

  Anexa nr. 1

  Grupuri tehnice de lucru în domeniul asistenței medicale
  1. Epidemiologia și supravegherea bolilor transmisibile:1.1. Coordonator: Adriana Pistol - Institutul Național de Sănătate Publică1.2. Grup tehnic:
  a) Anca Sârbu - Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile - Institutul Național de Sănătate Publică
  b) Amalia Șerban - Ministerul Sănătății
  c) Carmen Sima - Direcția de Sănătate Publică Maramureș
  d) Camelia Truică - Direcția de Sănătate Publică Călărași
  2. Supravegherea și controlul gripei epidemice și pandemice:2.1. Coordonator: Amalia Șerban - Ministerul Sănătății2.2. Grup tehnic:
  a) Adriana Pistol - Institutul Național de Sănătate Publică
  b) Mihaela Lazar - Institutul Național de Cercetare- Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino“
  c) Odette Popovici - Institutul Național de Sănătate Publică
  3. Reprezentarea României la Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor - ECDC la:3.1. Consiliul director:3.1.1. Amalia Șerban, membru - Ministerul Sănătății3.1.2. Anca Sîrbu, supleant - Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile - Institutul Național de Sănătate Publică3.2. Consiliul consultativ:3.2.1. Adriana Pistol - Institutul Național de Sănătate Publică3.2.2. Supleant: Radu Cucuiu - Institutul Național de Sănătate Publică4. Grupul de coordonare pentru promovarea sănătății, prevenirea bolilor și managementul bolilor netransmisibile:4.1. Coordonator: Alexandra Cucu - Institutul Național de Sănătate Publică4.1.1. Supleant: Claudia Dima - Institutul Național de Sănătate Publică4.2. Subgrup - Mai sănătoși împreună - Inițiativa UE privind bolile netransmisibile4.2.1. Membru: Florentina Furtunescu - Institutul Național de Sănătate Publică4.2.2. Supleant: Cora Silvia Pop - Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ București5. Vaccinare:5.1. Coordonator: Amalia Șerban - Ministerul Sănătății5.2. Grup tehnic:
  a) Alexandru Rafila - Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ București
  b) Aurora Stănescu - Institutul Național de Sănătate Publică
  c) Daniela Vâlceanu - Institutul Național de Sănătate Publică
  d) Adriana Pistol - Institutul Național de Sănătate Publică
  e) Cătălin Țucureanu - Institutul Național de Cercetare- Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino“
  f) Gindrovel Dumitra - Societatea Națională de Medicina Familiei - Grup Vaccinologie, Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova
  6. Combaterea cancerului:6.1. Coordonator: Cora Silvia Pop - Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ București6.2. Grup tehnic:
  a) Carmen Ungurean - Institutul Național de Sănătate Publică
  b) Carmen Domnariu - Institutul Național de Sănătate Publică
  c) Florian Nicula - Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuță“ Cluj-Napoca
  d) Bogdan Gafton - Institutul Regional de Oncologie Iași
  e) Cristina Isar - Centrul Național pentru Medicina Familiei
  7. Supravegherea și controlul tuberculozei:7.1. Coordonator: Ioana Munteanu - Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta“ 7.2. Grup tehnic:
  a) Gilda Popescu - Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta“
  b) Roxana Mihaela Coriu - Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta“
  c) Irina-Roxana Strâmbu - Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta“
  d) Odette Popovici - Institutul Național de Sănătate Publică - Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile
  e) Florentina Furtunescu - Institutul Național de Sănătate Publică
  8. Infecțiile asociate asistenței medicale, rezistența microbiană și consumul de antibiotice:8.1. Coordonator: Amalia Șerban - Ministerul Sănătății8.2. Grup tehnic:
  a) Alexandru Rafila - Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ București
  b) Andreea Niculcea - Institutul Național de Sănătate Publică
  c) Roxana Șerban - Institutul Național de Sănătate Publică
  d) Gabriel Popescu - Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș“ București
  e) Maria Nica - Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș“ București
  f) Dorina Maria Crăciun - Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ București
  g) Răzvan Mihai Prisada - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România
  9. Promovarea sănătății și educația pentru sănătate:9.1. Coordonator: Alexandra Cucu - Institutul Național de Sănătate Publică9.2. Grup tehnic:
  a) Carmen Domnariu - Institutul Național de Sănătate Publică
  b) Claudia Dima - Institutul Național de Sănătate Publică
  c) Petru Sandu - Institutul Național de Sănătate Publică
  10. Controlul tutunului:10.1. Coordonator: Alexandra Cucu - Institutul Național de Sănătate Publică10.2. Grup tehnic:
  a) Anda Curta - Institutul Național de Sănătate Publică
  b) Cristian Bălan - Institutul Național de Sănătate Publică
  c) Claudia Dima - Institutul Național de Sănătate Publică
  d) Anca Șandru - Ministerul Sănătății
  11. Ingrediente tutun:11.1. Coordonator: Gabriela Cilincă - Institutul Național de Sănătate Publică11.1.1. Supleant: Doina Todea - Universitatea de Medicină și Farmacie Cluj-Napoca 11.2. Grup tehnic:
  a) Irina Tanase - Institutul Național de Sănătate Publică
  b) Cristiana Cîrlan - Ministerul Sănătății
  c) Anca Șandru - Ministerul Sănătății
  12. Controlul consumului de alcool:12.1. Coordonator: Claudia Dima - Institutul Național de Sănătate Publică12.2. Grup tehnic:
  a) Adriana Gălan - Institutul Național de Sănătate Publică
  b) Ciprian Ursu - Institutul Național de Sănătate Publică
  c) Sandra Dura - Institutul Național de Sănătate Publică
  13. Prevenirea dependenței de droguri:13.1. Coordonator: Teodora Ciolompea - Centrul de evaluare și tratament al toxicodependențelor pentru tineri „Sfântul Stelian“13.2. Grup tehnic:
  a) Dan Roșca - Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia“ București
  b) Laura Iuliana Bălășan - Institutul Național de Sănătate Publică
  14. Medicina muncii:14.1. Coordonator: Marina Ruxandra Oțelea - Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ București14.2. Grup tehnic:
  a) Liliana Râpaș - Direcția de Sănătate Publică București
  b) Felicia Steliana Popescu - Institutul Național de Sănătate Publică
  c) Mihaela Neagru - Institutul Național de Sănătate Publică
  d) Dana Mateș - Institutul Național de Sănătate Publică
  e) Anca Șandru - Ministerul Sănătății
  15. Radiații ionizante:15.1. Coordonator: Alina Dumitrescu - Institutul Național de Sănătate Publică15.2. Grup tehnic:
  a) Olga Girjoaba - Institutul Național de Sănătate Publică
  b) Loredana Bogdan - Institutul Național de Sănătate Publică
  c) Irina Anca Popescu - Institutul Național de Sănătate Publică
  d) Iulia Crețu - Ministerul Sănătății
  16. Etichetare nutrițională, mențiuni nutriționale și de sănătate:16.1. Coordonator: Nicoleta Florescu - Institutul Național de Sănătate Publică16.1.1. Supleant: Mirela Nedelescu - Institutul Național de Sănătate Publică16.2. Grup tehnic:
  a) Gabriela Gârban - Institutul Național de Sănătate Publică
  b) Mariana Vlad - Institutul Național de Sănătate Publică
  c) Alina Dragomirișteanu - Ministerul Sănătății
  17. Alimente cu destinație nutrițională specială:17.1. Coordonator: Mariana Vlad - Institutul Național de Sănătate Publică17.2. Grup tehnic:
  a) Daniela Nuță - Institutul Național de Sănătate Publică
  b) Cristina Viman - Institutul Național de Sănătate Publică
  c) Mirela Nedelescu - Institutul Național de Sănătate Publică
  d) Antonela Preoteasa - Ministerul Sănătății
  18. Aditivi, enzime, arome:18.1. Coordonator: Corina Zugravu - Institutul Național de Sănătate Publică18.1.1. Supleant: Aura Copciag - Direcția de Sănătate Publică Argeș18.2. Grup tehnic:
  a) Horațiu Zapîrțan - Institutul Național de Sănătate Publică
  b) Mirela Nedelescu - Institutul Național de Sănătate Publică
  c) Anamaria Farr - Institutul Național de Sănătate Publică
  19. Organisme modificate genetic:19.1. Coordonator: Anca Roncea - Institutul Național de Sănătate Publică19.1.1. Supleant: Diana Costin - Institutul Național de Sănătate Publică19.2. Grup tehnic:
  a) Simona Bădoi - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România
  20. Materiale în contact cu alimentul:20.1. Coordonator: Gabriela Cilincă - Institutul Național de Sănătate Publică20.1.1. Supleant: Oana Copoiu - Institutul Național de Sănătate Publică20.2. Grup tehnic:
  a) Aura Copciag - Direcția de Sănătate Publică Argeș
  b) Călina Creța - Institutul Național de Sănătate Publică
  c) Elena Luca - Direcția de Sănătate Publică Ialomița
  21. Materiale în contact cu apa:21.1. Coordonator: Irina Stoian- Institutul Național de Sănătate Publică21.1.1. Supleant: Attila Csiszer - Institutul Național de Sănătate Publică21.2. Grup tehnic:
  a) Nicoleta Lemne - Institutul Național de Sănătate Publică
  b) Alina Bratan - Institutul Național de Sănătate Publică
  c) Călina Creța - Institutul Național de Sănătate Publică
  d) Ioan Chirilă - Institutul Național de Sănătate Publică
  22. Apă minerală:22.1. Coordonator: Klara Jeszenszky - Institutul Național de Sănătate Publică22.1.1. Supleant: Csiszer Attila - Institutul Național de Sănătate Publică22.2. Grup tehnic:
  a) Flavia Edda Prodan - Institutul Național de Sănătate Publică
  b) Carmen Tulbure - Institutul Național de Sănătate Publică
  23. Alimente noi:23.1. Coordonator: Daniela Nuță - Institutul Național de Sănătate Publică23.1.1. Supleant: Nicoleta Florescu - Institutul Național de Sănătate Publică23.2. Grup tehnic:
  a) Horațiu Zapîrțan - Institutul Național de Sănătate Publică
  b) Cristina Câmpeanu - Institutul Național de Sănătate Publică
  c) Alina Dragomirișteanu - Ministerul Sănătății
  24. Suplimente alimentare și alimente la care s-au adăugat vitamine, minerale și alte substanțe:24.1. Coordonator: Gabriela Gârban - Institutul Național de Sănătate Publică24.1.1. Supleant: Nicoleta Florescu - Institutul Național de Sănătate Publică24.2. Grup tehnic:
  a) Mariana Vlad - Institutul Național de Sănătate Publică
  b) Cristina Viman - Institutul Național de Sănătate Publică
  c) Daniela Cîrnatu - Institutul Național de Sănătate Publică
  d) Alina Dragomirișteanu - Ministerul Sănătății
  e) Antonela Preoteasa - Ministerul Sănătății
  f) Andrei Codruț Vrăjitoru - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România
  25. Alimente și ingrediente alimentare tratate cu radiații ionizante:25.1. Coordonator: Cristina Otilia Câmpeanu - Institutul Național de Sănătate Publică25.1.1. Supleant: Nicoleta Florescu - Institutul Național de Sănătate Publică26. Transfuzie sanguină - Sânge și componente sanguine:26.1. Coordonator: Alina Mirella Dobrotă - Centrul de Transfuzii Sanguine - Constanța26.2. Grup tehnic:
  a) Aurel Marc Andrei Rosin - Centrul de Transfuzii Sanguine - Covasna
  b) Valentina Hafner - Organizația Mondială a Sănătății - Comitet Regional
  c) Diana Egri - Ministerul Sănătății
  d) Andrei Luca - Ministerul Sănătății
  27. Țesuturi, celule, organe și transplant:27.1. Coordonator: Radu Zamfir - Agenția Națională de Transplant27.2. Grup tehnic:
  a) Alin-Ionuț Burlacu - Agenția Națională de Transplant
  b) Andrei-Constantin Nica - Agenția Națională de Transplant
  c) Raluca Neagu-Movilă - Agenția Națională de Transplant
  d) Ioana-Adina Rugescu - Agenția Națională de Transplant
  e) Mihaela Necula - Ministerul Sănătății
  f) Diana Egri - Ministerul Sănătății
  g) Laura Petcu - Ministerul Sănătății
  h) Silviu Istrate - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România
  28. Apă28.1. Apă potabilă:28.1.1. Coordonator: Andra Neamțu - Institutul Național de Sănătate Publică28.1.2. Supleant: Adriana Cârlan - Institutul Național de Sănătate Publică28.2. Grup tehnic:
  a) Ioana-Rodica Lupșa - Institutul Național de Sănătate Publică
  b) Edit Vartic - Institutul Național de Sănătate Publică
  c) Gabriela Brînzei - Institutul Național de Sănătate Publică
  d) Nicoleta Lemne - Institutul Național de Sănătate Publică
  e) Liliana Neagu - Institutul Național de Sănătate Publică
  f) Ioan Chirilă - Institutul Național de Sănătate Publică
  g) Ileana Văcaru - Direcția de Sănătate Publică Alba
  28.2. Apa de îmbăiere:28.2.1. Coordonator: Ioana Rodica Lupșa - Institutul Național de Sănătate Publică28.2.2. Grup tehnic:
  a) Liliana Neagu - Institutul Național de Sănătate Publică
  b) Rodica Alina Ochea - Direcția de Sănătate Publică Constanța
  c) Giorgiana Maria Badea - Direcția de Sănătate Publică Tulcea
  29. Deșeuri medicale:29.1. Coordonator: Oana Curea - Institutul Național de Sănătate Publică29.1.1. Supleant: Ana Maria Bratu - Institutul Național de Sănătate Publică29.2. Grup tehnic:
  a) Viorel Gliga - Institutul Național de Sănătate Publică
  b) Brândușa Bocoș - Institutul Național de Sănătate Publică
  c) Cristiana Cîrlan - Ministerul Sănătății
  d) Alina Dragomirișteanu - Ministerul Sănătății
  30. Biocide:30.1. Coordonator: Simona Drăgoiu - Institutul Național de Sănătate Publică30.1.1. Supleant: Horațiu Marcu - Ministerul Sănătății30.2. Grup tehnic:
  a) Cristiana Cîrlan - Ministerul Sănătății
  b) Anca Munteanu - Institutul Național de Sănătate Publică
  c) Mihaela Pribu - Institutul Național de Sănătate Publică
  d) Iuliana Radu - Institutul Național de Sănătate Publică
  e) Rita Elena Ghițulescu - Institutul Național de Sănătate Publică
  f) Vitalyos Anna Orsolya - Institutul Național de Sănătate Publică
  g) Codruța Loigner - Institutul Național de Sănătate Publică
  31. Cosmetice:31.1. Coordonator: Simona Pârvu - Institutul Național de Sănătate Publică31.1.1. Supleant: Irina Tănase - Institutul Național de Sănătate Publică31.2. Grup tehnic:
  a) Mihaela Coman - Institutul Național de Sănătate Publică
  b) Ramona Fătu - Direcția de Sănătate Publică Buzău
  c) Mioara Gheorghe - Direcția de Sănătate Publică Buzău
  d) Alina Dragomirișteanu - Ministerul Sănătății
  32. Domeniul sănătății mintale și al bolilor degenerative:32.1. Sănătate mintală:32.1.1. Coordonator: Teodora Ciolompea - Centrul de evaluare și tratament al toxicodependențelor pentru tineri „Sfântul Stelian“32.1.2. Grup tehnic:
  a) Cristina Gianina Anghel - Comisia de psihiatrie pediatrică a Ministerului Sănătății, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ București
  b) Mihaela Luminița Staicu - Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ București
  c) Anca Șandru - Ministerul Sănătății
  32.2. Boala Alzheimer:32.2.1. Grup tehnic:
  a) Cătălina Tudose - Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ București
  b) Bogdan Popescu - Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ București
  32.3. Problematica populației vârstnice:32.3.1. Coordonator: Dana Galieta Minca - Institutul Național de Sănătate Publică32.3.2. Grup tehnic:
  a) Gabriel Ioan Prada - Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan“
  b) Anca Șandru - Ministerul Sănătății
  33. Domeniul prevenirii traumatismelor și accidentelor:33.1. Coordonator: Petru Sandu - Institutul Național de Sănătate Publică33.2. Grup tehnic:
  a) Cristian Boeriu - Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare Târgu Mureș
  b) Horațiu Mîndăianu - Serviciul de Ambulanță Județean Prahova
  34. Programul de acțiune a Uniunii Europene în domeniul sănătății pentru perioada 2021-2027 (EU4Health):34.1. Coordonator: Cristian Vlădescu - Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar - București34.2. Grup tehnic:
  a) Florentina Furtunescu - Institutul Național de Sănătate Publică
  b) Andrei Luca - Ministerul Sănătății
  c) Monica Diana Isăilă - Ministerul Sănătății
  d) Laura Petcu - Ministerul Sănătății
  e) Răzvan Mihai Prisada - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România
  35. Domeniul Diabet zaharat, boli endocrine:35.1. Diabet zaharat35.1.1. Coordonator: Anca Mihaela Pantea Stoian - Institutul Național de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice „Prof. Dr. N. Paulescu“ București35.1.2. Grup tehnic:
  a) Roxana Stoica - Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ București
  b) Cornelia Bala - Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu“ Cluj-Napoca
  35.2. Boli endocrine:35.2.1. Coordonator: Cătălina Poiană - Institutul Național de Endocrinologie „C.I. Parhon“35.2.2. Grup tehnic:
  a) Ghervan Cristina - Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu“ Cluj-Napoca
  b) Iuliana Gherlan - Institutul Național de Endocrinologie „C.I. Parhon“ București
  36. Servicii de sănătate și îngrijiri medicale (asistență medicală transfrontalieră):36.1. Coordonator: Andreea Gărăiacu - Casa Națională de Asigurări de Sănătate36.2. Grup tehnic:
  a) Roxana Hainagiu - Ministerul Sănătății
  b) Costin Iliuță - Ministerul Sănătății
  37. Siguranța pacientului și informații adresate pacienților:37.1. Coordonator: Roxana Șerban - Institutul Național de Sănătate Publică37.2. Grup tehnic:
  a) Costin Iliuță - Ministerul Sănătății
  b) Cristian Calomfirescu - Institutul Național de Sănătate Publică
  d) Roxana Dondera - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România
  38. Domeniul siguranței jucăriilor și problematica de tineret:38.1. Coordonator: Petru Sandu - Institutul Național de Sănătate Publică38.2. Grup tehnic:
  a) Elena Gabriela Gaftonie - Institutul Național de Sănătate Publică
  b) Cristina Huidumac-Petrescu - Institutul Național de Sănătate Publică
  39. Domeniul siguranței rutiere (problematica sănătății conducătorilor auto - oftalmologie, boli psihice, diabet zaharat):39.1. Coordonator: Ruxandra Dănciulescu - Institutul Național de Endocrinologie „C.I. Parhon“ București (Diabet zaharat)39.2. Grup tehnic:
  a) Aurel Nirestean - Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș (Boli psihice)
  b) Ciprian Băcilă - Facultatea de Medicină - Universitatea „Lucian Blaga“ Sibiu
  40. Domeniul sănătății reproducerii:40.1. Coordonator: Mihai Horga - Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii40.2. Grup tehnic:
  a) Alin Nicolae Stănescu - Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu“
  b) Szabo Bela - Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș
  c) Simona Duță - Spitalul Clinic Filantropia
  d) Petronela Stoian - Ministerul Sănătății
  41. Sisteme de informații de sănătate: 41.1. Coordonator: Angelica Cojocariu - Casa de Asigurări de Sănătate Sibiu41.2. Grup tehnic:
  a) Florentina Furtunescu - Institutul Național de Sănătate Publică
  b) Cristian Calomfirescu - Institutul Național de Sănătate Publică
  c) Adina Geana - Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar - București
  42. Strategia de informatizare în sănătate (eHealth): 42.1. Coordonator: Andrei-Romică Baciu, secretar de stat - Ministerul Sănătății42.1.1. Supleanți:
  a) Ștefan Sebastian Busnatu - Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ București
  b) Horea Sorin Timiș - Direcția de Sănătate Publică Arad
  c) Dan Crișfalusi - Casa Națională de Asigurări de Sănătate
  42.2. Grup tehnic:
  a) Andreea Gărăiacu - Casa Națională de Asigurări de Sănătate
  b) Nicoleta Bogăceanu - Ministerul Sănătății
  c) Cristian Calomfirescu - Institutul Național de Sănătate Publică
  d) Răzvan Mihai Prisada - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România
  e) Sorin Timofei - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România
  43. Comitetul pentru Securitatea Sănătății (Health Security Committee): 43.1. Coordonator: Adriana Pistol - Institutul Național de Sănătate Publică43.2. Grup tehnic:
  a) Amalia Șerban - Ministerul Sănătății
  b) Alexandru Rafila - Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ București
  c) Ioana Stoica - Ministerul Sănătății
  d) Lavinia Zota - Institutul Național de Sănătate Publică
  44. Dizabilități și reabilitare: 44.1. Coordonator: Mihai Berteanu - Spitalul Universitar de Urgență Elias - București44.2. Grup tehnic:
  a) Delia Cinteză - Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie București
  b) Adrian Bighea - Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova
  c) Daiana Popa - Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix - Bihor
  d) Paraschiva Postolache - Universitatea de Medicină și Farmacie - Iași
  45. Medicină dentară și chirurgie buco-maxilo-facială: 45.1. Cristian Dinu - Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu“ Cluj-Napoca46. Produse pentru protecția plantelor: 46.1. Coordonator: Mihaela Pribu - Institutul Național de Sănătate Publică46.1.1. Supleant: Camelia Florina Raicea - Institutul Național de Sănătate Publică 46.2. Grup tehnic:
  a) Gabriela Brânzei - Institutul Național de Sănătate Publică
  b) Irina Alexandrescu - Institutul Național de Sănătate Publică
  c) Irina Tănase - Institutul Național de Sănătate Publică
  d) Daniela Păușan - Institutul Național de Sănătate Publică
  47. Clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor REACH și CLP: 47.1. Coordonator: Mihaela Pribu - Institutul Național de Sănătate Publică 47.1.1. Supleant: Oana Copoiu - Institutul Național de Sănătate Publică47.2. Grup tehnic:
  a) Viorel Cazuc - Institutul Național de Sănătate Publică
  b) Edda Prodan - Institutul Național de Sănătate Publică
  c) Irina Alexandrescu - Institutul Național de Sănătate Publică
  48. Sănătatea în relație cu mediul și schimbările climatice: 48.1. Coordonator: Ioan Chirilă - Institutul Național de Sănătate Publică48.1.1. Supleant: Oana Iacob - Institutul Național de Sănătate Publică 48.2. Grup tehnic:
  a) Andra Neamțu - Institutul Național de Sănătate Publică
  b) Irina Tănase - Institutul Național de Sănătate Publică
  c) Angelica Marilena Voinoiu - Institutul Național de Sănătate Publică
  d) Silvia Elena Teodorescu - Institutul Național de Sănătate Publică
  e) Alina Dragomirișteanu - Ministerul Sănătății
  49. Radiații neionizante (câmpuri electromagnetice): 49.1. Coordonator: Violeta Claudia Calotă - Institutul Național de Sănătate Publică49.2. Grup tehnic:
  a) Cristian Goiceanu - Institutul Național de Sănătate Publică
  b) Răzvan Dănulescu - Institutul Național de Sănătate Publică
  c) Loredana Bogdan - Institutul Național de Sănătate Publică
  50. Relația cu Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA): 50.1. Coordonator: Alexandru Miclea - Institutul Național de Sănătate Publică 50.1.1. Supleant: Ana Maria Oancea - Institutul Național de Sănătate Publică 50.2. Grup tehnic:
  a) Emilia Niciu - Institutul Național de Sănătate Publică
  b) Adriana Andrei - Institutul Național de Sănătate Publică
  c) Cătălin Alexandru Staicu - Institutul Național de Sănătate Publică
  d) Nicoleta Suciu - Institutul Național de Sănătate Publică
  e) Codruța Loigner - Institutul Național de Sănătate Publică
  51. Reprezentarea României în Grupul la nivel înalt pentru alimentație și activitate fizică: 51.1. Coordonator: Petru Sandu - Institutul Național de Sănătate Publică 51.2. Grup tehnic:
  a) Corina Zugravu - Institutul Național de Sănătate Publică
  b) Ciprian Ursu - Institutul Național de Sănătate Publică
  c) Claudia Dima - Institutul Național de Sănătate Publică
  52. Rețeaua europeană pentru promovarea activității fizice care îmbunătățește sănătatea (HEPA): 52.1. Coordonator: Ciprian Ursu - Institutul Național de Sănătate Publică52.2. Grup tehnic:
  a) Alexandra Cucu - Institutul Național de Sănătate Publică
  b) Petru Sandu - Institutul Național de Sănătate Publică
  c) Claudia Dima - Institutul Național de Sănătate Publică
  53. Reprezentarea României în Comitetul privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate, în conformitate cu art. 18 paragraful 1 din Decizia nr. 1.082/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate și de abrogare a Deciziei nr. 2.119/98/CE: 53.1. Coordonator: Adriana Pistol - Institutul Național de Sănătate Publică53.2. Grup tehnic:
  a) Amalia Șerban - Ministerul Sănătății
  b) Radu Cucuiu - Institutul Național de Sănătate Publică
  54. Boli rare: 54.1. Coordonator: Maria Puiu - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu“ Timișoara54.2. Grup tehnic:
  a) Adela Chiriță Emandi - Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș“ Timișoara
  b) Nicoleta Berbec - Spitalul Clinic Colțea București
  c) Emilia Severin - Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ București
  d) Eusebiu Vlad Gorduza - Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa“ Iași
  e) Cristina Rusu - Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa“ Iași
  f) Lidia Onofrei - Ministerul Sănătății
  g) Iulia Crețu - Ministerul Sănătății
  h) Felicia Ciulu Costinescu - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România
  55. Sisteme de indicatori pentru evaluarea performanței sistemelor de sănătate: 55.1. Coordonator: Eugenia Bratu - Institutul Național de Sănătate Publică 55.2. Grup tehnic:
  a) Petru Sandu - Institutul Național de Sănătate Publică
  b) Cristian Calomfirescu - Institutul Național de Sănătate Publică
  c) Claudia Dima - Institutul Național de Sănătate Publică
  56. Reprezentarea României în Grupul la nivel înalt pentru sănătate publică: 56.1. Coordonator: Florentina Furtunescu - Institutul Național de Sănătate Publică56.2. Grup tehnic:
  a) Amalia Șerban - Ministerul Sănătății
  b) Alexandra Cucu - Institutul Național de Sănătate Publică
  57. Rețele europene de referință: 57.1. Coordonator: Maria Puiu - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu“ Timișoara57.2. Grup tehnic:
  a) Costin Iliuță - Ministerul Sănătății
  b) Andrei Luca - Ministerul Sănătății
  c) Nicoleta Berbec - Spitalul Clinic Colțea București
  d) Emilia Severin - Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ București
  58. Toxicologie clinică, informare toxicologică și răspuns medical în urgențe toxicologice: 58.1. Coordonator: Radu Țincu - Spitalul Clinic de Urgență Floreasca București58.1.1. Supleant: Gabriela Viorela Nițescu - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu“ București58.2. Grup tehnic:
  a) Mihaela Purcărea - Institutul Național de Sănătate Publică
  b) Gabriela Albu - Institutul Național de Sănătate Publică
  c) Nicoleta Suciu - Institutul Național de Sănătate Publică
  59. Prevenirea și controlul HIV/SIDA: 59.1. Coordonator: Mariana Mărdărescu - Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș“ București59.2. Grup tehnic:
  a) Irina Magdalena Dumitru - Spitalul de Boli Infecțioase Constanța
  60. Genetică: 60.1. Coordonator: Mihai Ioana - Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova60.2. Grup tehnic:
  a) Maria Puiu - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu“ Timișoara, Centrul Regional de Genetică Medicală Timiș
  b) Claudia Bănescu - Universitatea de Medicină și Farmacie „George Emil Palade“ Târgu Mureș
  61. Grupul de nivel înalt pentru pregătirea și autoritatea de răspuns pentru urgență HERA: 61.1. Coordonator: Adriana Pistol - Institutul Național de Sănătate Publică61.2. Supleanți:
  a) Amalia Șerban - Ministerul Sănătății
  b) Andrei Luca - Ministerul Sănătății
  c) Radu Cucuiu - Institutul Național de Sănătate Publică
  d) Răzvan Mihai Prisada - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România
  61.3. Subgrup tehnic pentru achiziții comune: 61.3.1. Coordonator: Amalia Șerban - Ministerul Sănătății61.3.2. Grup tehnic:
  a) Avian Pop - Ministerul Sănătății
  b) Grațiela Bobe - Ministerul Sănătății
  c) Ioana Stoica - Ministerul Sănătății
  d) Cristian Safta - Ministerul Sănătății
  e) Liliana Buteșteanu - Ministerul Sănătății
  62. Proiecte importante de interes european comun în domeniul medical - IPCEI: 62.1. Coordonator: Andrei Luca, Ministerul Sănătății62.2. Costin Iliuță - Ministerul Sănătății63. Grup pentru Acordul internațional privind pregătirea și răspunsul la pandemie și pentru Regulamentul Internațional Sanitar: 63.1. Coordonator: Radu Cucuiu - Institutul Național de Sănătate Publică 63.2. Grup tehnic:
  a) Lavinia Zota - Institutul Național de Sănătate Publică
  b) Amalia Șerban - Ministerul Sănătății
  64. Grup tehnic pentru gestionarea aspectelor în relația cu pandemia de COVID-19: 64.1. Coordonator: Adriana Pistol - Institutul Național de Sănătate Publică 64.1.1. Supleant: Amalia Șerban - Ministerul Sănătății64.2. Grup tehnic:
  a) Avian Pop - Ministerul Sănătății
  b) Lavinia Zota - Institutul Național de Sănătate Publică
  c) Radu Cucuiu - Institutul Național de Sănătate Publică
  d) Cristian Calomfirescu - Institutul Național de Sănătate Publică
  65. Comitetul pentru vaccinuri în Uniunea Europeană: 65.1. Coordonator: Amalia Șerban - Ministerul Sănătății65.1.1. Supleant: Ioana Stoica - Ministerul Sănătății65.2. Grup tehnic:
  a) Monica Lazar - Ministerul Sănătății
  b) Aurora Stănescu - Institutul Național de Sănătate Publică

  (la 27-06-2022, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.609 din 14 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 27 iunie 2022 )


  Anexa nr. 2

  Grupuri tehnice de lucru în domeniul farmaceutic și al dispozitivelor medicale
  1. Problematica medicamentelor de uz uman:1.1. Coordonator: Răzvan Mihai Prisada - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România1.2. Grup tehnic:
  a) Roxana Ștefania Stroe - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România
  b) Felicia Ciulu Costinescu - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România
  c) Andrei Codruț Vrăjitoru - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România
  d) Mirela Tavakol - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România
  e) Simona Bădoi - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România
  f) Cristina Gavrilă - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România
  g) Mihaela Mariana Păuna - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România
  h) Camelia Liliana Bunaciu - Ministerul Sănătății
  i) Adrian-Stelian Dumitru - Ministerul Sănătății
  2. Produse biologice de uz uman:2.1. Coordonator: Mirela Tavakol - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România2.2. Grup tehnic:
  a) Gianina Andrei - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România
  b) Daniela Madalina Doru - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România
  3. Farmacovigilență:3.1. Coordonator: Roxana Dondera - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România3.2. Grup tehnic:
  a) Alexandra Spurni - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România
  b) Irina Sandu - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România
  c) Denisa Janță - Institutul Național de Sănătate Publică
  4. Medicamente falsificate:4.1. Coordonator: Cristina Gavrilă - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România4.2. Grup tehnic:
  a) Felicia Ciulu Costinescu - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România
  b) Adina Iuliana Pîrvu - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România
  c) Georgeta Gabriela Mermeze - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România
  d) Mihaela Mariana Păuna - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România
  e) Adrian-Stelian Dumitru - Ministerul Sănătății
  5. Studii clinice:5.1. Coordonator: Mirela Vîță - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România5.2. Grup tehnic:
  a) Adina Iuliana Pîrvu - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România
  b) Silviu Istrate - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România
  6. Etică în studii clinice:6.1. Coordonator: Constantin Mircioiu - Comisia Națională de Bioetică a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale6.2. Grup tehnic:
  a) Monica Diana Isăilă - Ministerul Sănătății
  b) Ioana Stoica - Ministerul Sănătății
  7. Politica medicamentului, stabilirea prețurilor la medicamente, rambursarea medicamentelor și eficiența relativă:7.1. Coordonator: Camelia Liliana Bunaciu - Ministerul Sănătății 7.2. Grup tehnic:
  a) Adrian-Stelian Dumitru - Ministerul Sănătății
  b) Monica Daniela Lazăr - Ministerul Sănătății
  c) Bogdan Predescu - Ministerul Sănătății
  8. Domeniul dispozitivelor medicale:8.1. Coordonator: Ioana Țene - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România8.2. Grup tehnic:
  a) Oana Laura Arsenescu - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România
  b) Anda Luana Fuior - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România
  c) Mihaela Ionela Nicolae - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România
  d) Cristina Gabriela Vulcăneanu - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România
  e) Adrian Ion Pacioaga - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România
  f) Sorina Loghin - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România
  g) Miruna Georgiana Ungureanu - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România
  h) Cristina Gavrilă - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România
  i) Mihaela Mariana Păuna - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România
  j) Tatiana Elisabeta Miercure - Ministerul Sănătății
  k) Adrian-Stelian Dumitru - Ministerul Sănătății
  9. Domeniul evaluării tehnologiilor medicale:9.1. Coordonator: Felicia Ciulu Costinescu - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România9.2. Grup tehnic:
  a) Cristina Gavrilă - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România
  b) Alina Loredana Mălăescu - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România
  c) Răzvan Mihai Prisada - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România
  d) Monica Daniela Lazăr - Ministerul Sănătății
  10. Accesul pacienților la terapii inovative:10.1. Coordonator: Felicia Ciulu Costinescu - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România10.2. Grup tehnic:
  a) Costin Iliuță - Ministerul Sănătății
  b) Adrian-Stelian Dumitru - Ministerul Sănătății
  c) Camelia Liliana Bunaciu - Ministerul Sănătății
  d) Simona Bădoi - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România
  e) Mirela Tavakol - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România
  f) Mirela Vîța - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România

  (la 27-06-2022, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.609 din 14 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 27 iunie 2022 )


  Anexa nr. 3

  Grupuri tehnice de lucru în alte domenii
  1. Bioetică:1.1. Coordonator: Klara Brînzaniuc - Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș1.2. Grup tehnic: Beatrice Ioan - Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa“ Iași2. Domeniul recunoașterii calificărilor profesionale:2.1. Coordonator: Aurora Prunescu - Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ București2.2. Grup tehnic:
  a) Marilena Chivu - Ministerul Sănătății
  b) Iuliana Ganea - Ministerul Sănătății
  c) Gabriela Ionescu - Ministerul Sănătății
  d) Razvan-Daniel Stroe - Ministerul Sănătății
  e) Ioana Mihalea - Ministerul Sănătății
  3. Comunicare în domeniul sănătății:3.1. Coordonator: Emanuela Schweninger - Ministerul Sănătății 3.1.1. Supleant: Oana Grigore - Ministerul Sănătății 3.1.2. Grup tehnic:
  a) Ramona Badea - Ministerul Sănătății
  b) Veronica Zoicaș - Ministerul Sănătății
  4. Portalul de Sănătate al Uniunii Europene Sănătate - Uniunea Europeană:4.1. Coordonator: Irina Gresaru - Ministerul Sănătății4.2. Grup tehnic:
  a) Mihaela Gîză - Ministerul Sănătății
  b) Cristian Dudu - Ministerul Sănătății
  5. Resurse umane în sănătate:5.1. Coordonator: Aurora Prunescu - Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ București5.2. Grup tehnic:
  a) Alexandra Cucu - Institutul Național de Sănătate Publică
  b) Adriana Galan - Institutul Național de Sănătate Publică
  c) Ecaterina Matei - Institutul Național de Sănătate Publică
  d) Marilena Chivu - Ministerul Sănătății

  (la 27-06-2022, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.609 din 14 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 27 iunie 2022 )


  Anexa nr. 4

  Avizat
  Numele direcției de specialitate
  Director general/Director al direcției de specialitate

  RAPORT DE DEPLASARE

  Participant (sau componența delegației, în cazul în care participă mai multe persoane la aceeași reuniune):
  Grup de lucru/Domeniu:
  Data/Perioada:
  Locația:1. Justificarea acțiunii:– (Prezentarea în rezumat a principalelor puncte-cheie legate de documentele în discuție conform agendei de lucru, concret și coerent, specificând și stadiul discuțiilor sau negocierilor ce au avut loc și eventualitatea reluării discuțiilor la următoarele grupuri de lucru);– (Concluziile reuniunii - se anunță și verbal superiorul ierarhic, precum și alte direcții implicate, în cazul unor subiecte de importanță deosebită)2. Poziția României și poziția celorlalte state membre:– [Se menționează scurt și concis poziția României (fără notele justificative) referitoare la temele în discuție, precum și pozițiile celorlalte state membre, poziții ce au o importanță majoră în luarea deciziilor viitoare.];– (Totodată se menționează obiectivele de atins atât pentru România, cât și pentru alte state membre, în cazul în care se specifică în cadrul dezbaterilor eventuale opoziții din partea unor state membre, precum și propunerea unor posibile „înțelegeri“ cu reprezentanții altor state membre în cursul unor dezbateri viitoare.)3. Poziția României luată în cadrul reuniunii în cazul în care au apărut amendamente de ultim moment (documente noi) și dacă a/au fost contactată/contactate persoana/persoanele de contact din țară (care sunt direct implicate în elaborarea poziției tehnice a României - inclusiv motivarea acestei acțiuni):4. Concluzii/Propuneri (capitol foarte important ce determină inițiative ulterioare ale direcției de specialitate/instituției în vederea elaborării unor acte normative naționale necesare):
  (Note de prezentare:– raportul trebuie scris clar și concis, cu diacritice, fără greșeli gramaticale;– raportul reprezintă o descriere detaliată a tuturor dezbaterilor care fac ca oricine îl citește să înțeleagă discuțiile ca și când ar fi participat la reuniunea respectivă;– raportul este semnat și datat de către participant/participanți, care răspunde/răspund de afirmațiile efectuate, și este predat direcției de specialitate (împreună cu agenda reuniunii) în vederea introducerii acestuia în dosarul tematic, precum și secretarului de stat coordonator în vederea unor eventuale rezoluții suplimentare;– raportul de deplasare se transmite pe hârtie și în format electronic la Direcția relații cu presa, afaceri europene și relații internaționale în maximum două zile de la întoarcerea în țară și numai în format electronic celorlalți experți din domeniu.)

  Data ............................
  ............................
  (numele și funcția expertului)
  Semnătura (pe raportul trimis pe hârtie)
  Întocmit


  Anexa nr. 5

  MANDAT
  - model -

  a) Mandat de negociere a RomânieiI. Descriere tip de reprezentare

  (descriere tip reuniune, nivel de participare, activitate structurată, întâlnire precedentă etc.)
  II. Descrierea pe scurt a temei aflate pe agenda Consiliului Uniunii Europene sau a comitetelor constituite potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (conform Hotărârii Guvernului nr. 34/2017 privind organizarea și funcționarea Sistemului național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene)
  (descrierea documentului și a elementelor de context referitoare la problematică prin semnalarea elementelor importante)
  III. Relevanța pentru România: Impactul economic, social și de mediu asupra României în cazul proiectelor de acte juridice ale Uniunii Europene, precum și în cazul propunerilor de acte de punere în aplicare a unor acte juridice ale Uniunii Europene cu caracter obligatoriu (conform Hotărârii Guvernului nr. 34/2017)
  (relevanța reuniunii și a problematicii pentru România din punctul de vedere al impactului economic, social și de mediu, cu luarea în considerare a posibilelor/potențialelor riscuri identificate)
  IV. Obiectivele României în raport cu tema aflată pe agenda Consiliului Uniunii Europene sau a comitetelor constituite potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 182/2011 (conform Hotărârii Guvernului nr. 34/2017)
  (îndrumarea receptorului privind abordarea generală a României în cadrul negocierilor)
  V. Propuneri de poziționare
  (formularea unor propuneri de poziționare a României în raport cu tema reuniunii)
  VI. Limitele ce pot fi acceptate de România în procesul de negociere (conform Hotărârii Guvernului nr. 34/2017)
  (prezentarea obiectivelor maximale ale României cu descrierea elementelor specifice și a liniilor roșii ale României cu detalierea elementelor specifice de neacceptat)
  VII. Urmărirea temei (calendar, participare)
  (Se pune în evidență calendarul reuniunilor la nivelul COM și în formațiunile Consiliului care abordează tema, cu evidențierea participării României.)
  VIII. Elemente de context
  a) Eventuale poziții de negociere ale altor state membre ale Uniunii Europene, ale Comisiei Europene și ale Parlamentului European sau ale comisiilor acestuia (conform Hotărârii Guvernului nr. 34/2017)
  (Se vor identifica pozițiile celorlalte state membre și se va constata existența sau nonexistența unei majorități pe punctele de vedere formulate de România.)

  b) Prezentarea pe scurt a actelor juridice ale Uniunii Europene aflate în vigoare la nivel european și a altor angajamente internaționale asumate anterior de partea română în domeniul respectiv (conform Hotărârii Guvernului nr. 34/2017)
  (Se identifică actele juridice din legislația Uniunii Europene care reglementează problematica.)

  c) Lista actelor normative din legislația română care reglementează materia la care face referire proiectul de act al Uniunii Europene, precum și o analiză a modificărilor pe care le-ar determina adoptarea respectivului proiect de act al Uniunii Europene (conform Hotărârii Guvernului nr. 34/2017)
  (Se identifică actele din legislația națională care tratează aceeași materie; dacă nu există, se va constata existența unui vid de reglementare sub aspect național în această privință.)

  Întocmit:
  Expert,
  ...........................

  b) Mandat de reprezentareI. Descrierea deplasării
  - descrierea obiectului, conținutului, scopului și duratei deplasării
  II. Descrierea tipului de reprezentare
  - descrierea partenerului străin și a invitației transmise părții române
  III. Suportarea cheltuielilor
  - descrierea modului de suportare a cheltuielilor de deplasare (transport/cazare/masă)/menționarea mijlocului de transport utilizat
  IV. Componența delegației
  - prezentarea componenței delegației (numele, funcția)
  V. Mandatul pentru discuții
  V.1. Descrierea pe scurt a temei/temelor aflate pe agendă
  V.2. Relevanța pentru România
  V.3. Obiectivele României în raport cu tema aflată pe agendă
  V.4. Propuneri de poziționare
  V.5. Eventuale riscuri

  Întocmit:
  Expert,
  .........................

  (la 27-06-2022, Anexa nr. 5 a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 1.609 din 14 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 27 iunie 2022 )

  -----